UDAL teletrabajo

Zer gertatzen ari da telelanarekin?

Iruñeko Udala 2020/07/02

Berriro ere, Udalak nahasmena eta ezinegona sortu ditu hartu duen neurri bat dela kausa; oraingoan, telelana izan da egoera horren eragilea. Izan ere, irizpide orokor gisa, Udalak ezarri du langile guztiak aurrez aurreko lanera itzultzea, baina, aldi berean, alor bakoitzaren esku utzi du horri buruzko azken erabakia hartzea, eta horrek egoera ulertezinak eta arbitrariotasun-sentsazioa sortu ditu.

¿Qué está pasando con el teletrabajo?

Ayuntamiento de Pamplona-Iruña 02/07/2020

Nuevamente el Ayuntamiento crea desconcierto y malestar con una medida, esta vez sobre el teletrabajo, que ha establecido como criterio general la vuelta al trabajo presencial de toda la plantilla, pero al mismo tiempo ha dejado en manos de cada área la decisión última al respecto, lo que ha generado situaciones incomprensibles y sensación de arbitrariedad.

 
UDAL coronavirus

LABek errekurtsoa jarriko dio ordaindutako baimen berreskuragarria inposatzeari

Iruñeko Udala 2020/06/29

Ultimatum batekin amaitutzat eman zuen Udalak azkeneko negoziazio-saio labur eta antzua; ondoren, bere kabuz hartu zituen erabaki batzuk egutegi, opor eta nahitaezko baimenei buruz, eta, hurrena, Mahaia deitu zuen ekainaren 19rako.

LAB va a recurrir la imposición a la plantilla del permiso retribuido recuperable 

Ayuntamiento de Pamplona-Iruña 29/06/2020

Tras dar por zanjado con un ultimátum el sospechosamente breve e infructuoso intento de negociación anterior, el Ayuntamiento, después de decidir por su cuenta sobre calendario, vacaciones y permisos por deber inexcusable, convocó para el 19 de junio una nueva Mesa.

 
UDAL teletrabajo

Nahitaezko betebeharragatik baimenen amaiera, ustekabea eta nahasia

Iruñeko Udala 2020/06/15

Adingabeak edo mendeko pertsonak zaintzeko baimena zuten pertsonek joan den astearen amaieran jaso zuten baimena amaitu zaielako albistea, Alkatetzaren ekainaren 9ko ebazpenaren ondorioz amaitua.

Sorpresiva y confusa finalización de los permisos por deber inexcusable

Ayuntamiento de Pamplona 2020/06/15

Las personas que se encontraban de permiso por cuidado de menores o personas dependientes recibieron a finales de la semana pasada la noticia de que este llegaba a su fin como consecuencia de la Resolución de Alcaldía del 9 de junio.

 
UDAL coronavirus

Negoziazio Mahaia: bi deialdi eta ultimatum bat?

Iruñeko Udala 2020/05/25

LAB sindikatuak proposamen bat prestatu zuen aurreko mahairako non udalak mahaigaineratutakoez bestelako irtenbide alternatiboak eskaintzen genituen jokoan dauden afera guztiendako. Eredutzat hartu dugu betiere Nafarroako Gobernuak bere langileendako onartu duena. Jarrera eraikitzailea izaten saiatzen ari gara, Foru Aginduak zedarritutakotik atera gabe. Inola ere ez dugu puntu batzuk onartzea eskaintza osoa onartzearen baldintzapean jarri nahi izan.

Mesa de Negociación: dos convocatorias y ¿un ultimátum?

Ayuntamiento de Pamplona 25/05/2020

Desde LAB elaboramos para la anterior Mesa de Negociación una propuesta que ofrecía para las distintas cuestiones en juego soluciones alternativas a las ofrecidas por el Ayuntamiento. Nuestra referencia ha sido en todo momento lo aprobado por el Gobierno de Navarra para su plantilla. Estamos tratando de tener una actitud constructiva, moviéndonos dentro de lo que marca la Orden Foral y sin en ningún caso condicionar la aprobación de unos puntos a la aprobación de la propuesta en su totalidad.

 
UDAL Orkoien
Orkoiengo musika eskolako irakasleok konponbide bat behar dugu! 
Tokiantoki 2020/05/22

Orkoiengo musika-eskolako irakasleok hilabeteak daramatzagu baldintza txarrak pairatzen: ez da gure antzinatasuna aitortzen, oraindik ez gaituzte plantilla organikoan sartu, udan kontratua mozten digute eta, are gehiago, pertsona batzuk beren kontratuan agertzen den ordu-kopuruari dagokion soldata baino txikiagoa kobratzen ari dira. Irtenbide bat emateko garaia da!

¡El profesorado de la escuela de música de Orkoien requerimos una solución ya!
Tokiantoki 2020/05/22

Las y los profesores de la escuela de música de Orkoien llevamos meses sufriendo unas condiciones peores a las que nos corresponden: no se reconoce nuestra antigüedad, aún no se nos ha incluido en la plantilla orgánica, se nos corta el contrato en verano e incluso algunas personas están cobrando un sueldo inferior al que corresponde al número de horas que consta en su contrato. ¡Ya es hora de que se nos dé una solución!

UDAL coronavirus

Negoziazio Mahaia: alarmak piztu dira

Iruñeko Udala 2020/05/18

Bizi dugun osasun eta gizarte larrialdi errealitatearen ondorioz, azken aste hauetan gure lan baldintzen aldaketak sakonak eta etengabeak izan dira. LABetik uste dugu ezinbestekoa dela plantillari eragiten dioten aldaketa guztiak sindikatuekin kontrastatzea, eta, horregatik, Negoziazio Mahaia biltzeko eskatu genuen eta gai-zerrenda bat proposatu.

Mesa de Negociación: se encienden las alarmas

Ayuntamiento de Pamplona 18/05/2020

Debido a la realidad de emergencia sanitaria y social que estamos viviendo, las modificaciones en nuestras condiciones de trabajo han sido profundas y continuas durante estas semanas. Desde LAB consideramos imprescindible que todos los cambios que afecten a la plantilla sean contrastados con los sindicatos y por eso solicitamos la reunión de la Mesa de Negociación y trasladamos un orden del día con los temas a tratar.

 
UDAL teletrabajo

Nahitaezko betebeharragatiko baimena ez dago mugikortasun-irizpideek baldintzatuta

Iruñeko Udala 2020/04/16

Nahitaezko betebeharragatik baimena duten pertsonak telelana egitera behartuz, Iruñeko Udala langileen eskubideak murrizten ari da, justifikaziorik gabe.

El permiso por deber inexcusable no está condicionado por criterios de movilidad

Ayto de Pamplona 2020/04/16

Obligando a teletrabajar a quienes tienen concedido un permiso por deber inexcusable, el Consistorio iruindarra está restringiendo injustificadamente la esfera de derechos a su personal.

 
UDAL zerbitzuak

Udalak. Ordaindutako baimen berreskuragarriari buruz

Tokiantoki 2020/04/08

Espainiako Gobernuak funtsezkoak ez diren jarduera guztiak geldiarazteko agindua eman zuenetik, egiaztatu ahal izan dugu nola planteatzen den zenbait toki-administraziotan "baimen ordaindu berreskuragarria" deritzona aplikatzea.

Ayuntamientos. Sobre el permiso retribuido recuperable

Tokiantoki 2020/04/08

A partir de que se decretara por parte del Gobierno de España la paralización de todas aquellas actividades no esenciales, hemos podido comprobar cómo se viene planteando en diversas administraciones locales la aplicación del mal llamado "permiso retribuido recuperable".

 
UDAL coronavirus

Iruñeko Udala. Baimen ordaindu berreskuragarria: plantillarentzako inposizioa eta kontziliazio-eskubidearen aurkako erasoa

Ayto de Pamplona 2020/04/06

Joan den martxoaren 16an, Alkatetzaren ebazpen baten bidez, Udaleko zerbitzu publikoen jarraipena bermatzeko neurriak hartu ziren, COVID-19ak eragindako alarma-egoera deklaratu ondoren.

Ayto de Pamplona. El permiso retribuido recuperable, imposición a la plantilla y ataque al derecho de conciliación

Ayto de Pamplona 2020/04/06

El pasado 16 de marzo, por resolución de Alcaldía, se adoptaron medidas para garantizar la continuidad de los servicios públicos del Ayuntamiento tras la declaración del estado de alarma debida al COVID-19.