OSA carrera profesional

Osasunbidea behartuta dago lanbide karrera ordaintzera administrazio-kontratudun gisa emandako denbora guztiagatik

Osasunbidea 2022/03/08

Nafarroako Osasun Zerbitzuak lanbide karrera aitortu beharko die erizain eta fakultatibo askori, Iruñeko Administrazioarekiko Auzien Epaitegiek eta Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salak emandako zenbait erabakiren ondorioz. Lanbide karreraren ondorioetarako, langile horiei funtzionario izaera eskuratu aurretik administrazio-kontratudun gisa emandako denbora guztia aitortu beharko diete.

Erabaki horiek langile finkoei zein kontratudunei eragiten diete, baina goian aipatutako kategorietan bakarrik, zeinen lanbide karrera bi foru legetan finkatzen baita: erizaintzako lanbide karrerari buruzko legean (2008koa) eta fakultatiboen karrerari buruzkoan (1999koa). Osasunbideko gainerako kategoria sanitarioak eta ez-sanitarioak kanpoangelditzen dira.

LAB sindikatuak lehentasunezkotzat jotzen du lanbide karrerari buruzko lege bat garatzea Osasunbideko eta foru administrazio osoko langile guztientzat.
Lege horrek langile guztien garapen profesionala aitortu beharko du, eta lanpostuari egokitutako gaitasunak eskuratzea ahalbidetu, langileentzako eta antolamendurako ekimen eraginkorrak sustatzeaz gainera.

Bestalde, Nafarroako Osasun Zerbitzuari exijitzen diogu ordain ditzala auzitegien erabakietan inplikatutako bi kategoria horiei zor dizkien zenbatekoak (hainbat milioi euro kalkulatzen dira), Administrazioak ordaindu beharreko kostuak eta ordainketak alferrik atzeratu gabe; izan ere, azken finean, Nafarroako herritar guztiek ordaintzen dute hori.

LABek erreklamazio-eredu bat jarri du kolektibo horien eskura,bai funtzionarioentzat, bai behin-behineko langileentzat. Eredu hori doan banatuko dugu, eta, orobat, gaiari buruz behar den informazioa emango diegu dagokiena erreklamatu nahi duten pertsona guztiei.

Administrazio osoarentzako garapen profesionalerako lege bat eskatzen dugu berriro, behar den eremuetan negoziatu beharko dena, Nafarroako herritar guztiei garesti ateratzen zaizkien irizpide korporatibistak alde batera utzita.

-Denboraldi baterako langileen eskaera eredua FO ondoren.
-Langile finkoen eskaera eredua FO ondoren.

 

Osasunbidea obligada a pagar la carrera profesional por todo el tiempo prestado como contratado administrativo

Osasunbidea 2022/03/08

El Servicio Navarro de Salud debe reconocer la carrera profesional a gran número de profesionales de enfermería y facultativos acatando varios pronunciamientos de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona, así como de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Se debe reconocer a efectos de carrera profesional, todo el tiempo prestado como contratado administrativo con anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario.

Dichos pronunciamientos afectan tanto al personal fijo como al contratado, pero únicamente de las categorías anteriormente citadas cuya carrera profesional está apoyada en dos leyes forales: la de enfermería del 2008 y la de facultativos de 1999 y que excluyen al resto de las categorías sanitarias y no sanitarias de Osasunbidea.

Desde el sindicato LAB entendemos como prioritario el desarrollo de una ley de carrera profesional para toda la plantilla de Osasunbidea y por ende de toda la administración foral. Una ley que reconozca el desarrollo profesional de toda la plantilla y permita la adquisición de competencias adaptadas al puesto y fomente iniciativas eficientes para plantilla y organización.

Por otra parte, exigimos al Servicio Navarro de Salud que abone de las cantidades que debe a las dos categorías (cuantificadas en varios millones de euros) implicadas en los pronunciamientos de los tribunales evitando dilataciones en el tiempo innecesarias o el pago de costas por la Administración que, al fin y al cabo, es abonada por toda la ciudadanía navarra.

Desde LAB ponemos a disposición de dichos colectivos, tanto personal funcionario como eventual, un modelo de reclamación que será facilitado de forma totalmente gratuita, así como la información que se precise sobre el tema a todas aquellas personas interesadas en reclamar lo que les corresponde.

Volvemos a reiterar una ley de desarrollo profesional para toda la Administración que sea negociada en los ámbitos correspondientes alejadas de criterios corporativistas que acaban saliendo caros a toda la ciudadanía navarra.

-Modelo solicitud personal eventual tras OF.
-Modelo solicitud personal fijo tras OF.

 

 

BOTON Osasunbidea