hobre rico
Nueva temporada - Capítulo 1º

Ese era el título de una serie de TV que se hizo famosa hace unas décadas y que nos sirve para representarar lo que ocurre a nivel retributivo en Osasunbidea.

Hori zen hain zuzen duela hamarkada batzuk ezaguna egin zen telebistako serie baten izena; izenburu hori, Osasunbidean, ordaintze mailan suertatzen den adierazgarri dugu.

Mediku aberatsa, mediku txiroa

Osasunbidea 2016/11/17

Behin Osasunbideko soldatei buruzko informazioa aztertu denean, egiazta daiteke ordainketan ematen den desberdintasunak ekitate oro urratzen duela, mailen artekoa nahiz maila bakoitzean, batez ere, lanbide-karrera kobratzen dutenen artean (medikuntza eta erizaintza).

Mediku batzuk jasotzen dituzten ordainsariak, kontzeptu finkoez gain (soldata, berariazko osagarria,...), produktibitate, zaintza, gehiegizko lanaldi, bisita-baimen,... kontzeptuetan, neurrigabeko arrakala sortu dute, gainerako mailei ez ezik, lan maila berean ere.

Osasunbideko ordainsari guztietatik, erdia baino gehiagok Atentzio Espezializatura bideratzen da (Ospitaleak), eta kopuru horretatik, erdia baino gehiago xedatzen da medikuei ordaintzera. Paradoxikoa dirudi, inoizko itxaron zerrenda handienak lortu ditugunean, horrenbeste diru xedatu izana soldatak, zaintzak, aparteko orduak,... teorikoki, urritu behar zituzten horiei ordaintzera.

Gogora dezagun, Osasunbidean 120 mediku baino gehiagok (aurreko osasun sailburuak eman zituen datuen arabera) Nafarroako Gobernuaren lehendakariak jasotzen duen soldata ederki gainditzen dutela. Horietako askok urtean 100.000 euro baino gehiago irabazten dute. Soldaten, osagarrien, lanbide-karreren,... egitura hau UPN/PSOEk diseinatu dute azken 20 urteotan; horretan, sindikatu korporatiboen laguntza izan dute; sindikatuok ez dute inolako eragozpenik azaldu gainerako profesionalak, bai eta beren lankideak ere, behin behinekoak direnean, bazter uzteko.

Txanponaren beste aldea dira: onartezinezko baldintza kaskarretan lan egiten duten medikuak, batez ere, Lehen mailako Atentziokoak; eguneko zein ordukako kontratuak lotzen dira, kontratu bakoitzean herri ezberdinean, inolako egonkortasuna ezagutu gabe, etengabe txandakatu beharraz eta soldatak kualifikazio mahaiarekin bat ez etorriz.

Egoera hauek berraztertu behar dira, ekitatea eta bete den jarduera eta soldaten arteko korrespondentzia bilatze aldera.

Ia ehun medikuntzako profesionalak antolatu dira beren enpleguak eta lan baldintzak babesteko; LABek animatzen ditu horretan eutsi diezaioten. Beti izango dute gure laguntza.

Mailen arteko eta maila bereko profesionalen artean dauden ezberdintasunak zuzendu behar dira, are gehiago administrazio publikoan, non soldatak araudiak ezartzen dituen. Beharrezkoa deritzagu ere enplegua banatzeari eta mediku jakin batzuen ordainsari-egoerak berraztertzeari.

Médico rico, médico pobre

Osasunbidea 2016/11/17

Tras analizar la información existente sobre salarios en Osasunbidea se comprueba que la disparidad retributiva rompe toda equidad, tanto entre niveles como dentro de cada nivel, en especial entre los que cobran carrera profesional (medicina y enfermería). 

Las retribuciones que algunos profesionales médicos perciben, fuera de los conceptos fijos (salario, complemento específico…) en concepto de productividad, guardias, exceso de jornada, pases de visita… crea una brecha desproporcionada, no ya frente al resto de niveles, sino dentro de su  propia categoría laboral. 

Del total de retribuciones de Osasunbidea, más de la mitad va a parar a la Atención Especializada (Hospitales) y de ésta, más de la mitad se destina a pagar al personal médico. Resulta paradójico que cuando hemos llegado a alcanzar las listas de espera más altas de la historia se haya destinado tanto dinero para el pago de los sueldos, guardias, horas extras...  a quienes en teoría deberían haberlas reducido. 

Recordemos que existen 120 profesionales de medicina en Osasunbidea (según datos de la anterior consejera de salud) que superan ampliamente el salario de la presidenta del Gobierno de Navarra. Muchos de ellos ganan más de 100.000 euros anuales. Toda esta estructura de salarios, complementos, carreras profesionales... ha sido diseña a lo largo de estos últimos veinte años por UPN/PSOE con la cobertura de los sindicatos corporativos, sindicatos que no han tenido ningún reparo en ignorar al resto de profesionales e incluso a sus propios compañeros y compañeras cuando son temporales.  

Son la otra cara de la moneda: colectivos médicos que trabajan en condiciones de precariedad inaceptables, sobre todo en Atención Primaria. Contratos por día o por horas, en localidades diferentes cada contrato, rotando continuamente sin estabilidad alguna y con unos salarios que no se corresponden con su nivel de cualificación. 

Es preciso revisar esas situaciones, para buscar equidad y correspondencia entre actividad realizada y salarios. 

Son varias decenas de profesionales de medicina (casi un centenar) los que se han organizado para defender sus empleos y condiciones de trabajo y desde LAB les animamos a que sigan en esa línea. Siempre contarán con nuestro apoyo. 

Es necesaria la corrección de esas desigualdades entre niveles y entre profesionales del mismo nivel, más aún en la administración pública donde los salarios se determinan por normativa. Y es también necesario repartir el empleo y revisar las situaciones retributivas de determinados profesionales médicos.

 

BOTON Osasunbidea