Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  BARRAJUSTIZIA

 

 

 
 

erregistro zibila

 

Erregistro Zibilaren isilpeko pribatizazioa

Justizia 2017/06/29

LABek arbuiatzen du, Espainiako estatuan, 2011. urteaz geroztik, hainbat lege aldatu eta/edo onartu ondoren, egiten ari diren isilpeko pribatizazioa.

Gure ustez, Erregistro Zibilak zerbitzu publikoa, doakoa, hiritarrengandik gertua eta justizia administrazioan txertatua iraun behar du izaten. Erregistro Zibila behar diren bitarteko pertsonalez eta materialez hornitu behar dira, eta egun dauden Erregistro Zibilaren bulego guztiei eutsi behar zaie.

Erregistro Zibila 1870. urtean sortu zen, 1868ko iraultzaren ondorioz. Ordura arte, Elizak bakarrik erregistratzen zituen jaiotzak. Orduz geroztik, Justiziako Administrazioaren langile publikoek bete dute aipatu zeregina. Zerbitzu publiko hori gure datuak zehaztasunez jasotzeaz eta zaintzeaz arduratzen da, haien pribatutasuna babesten du, eta legez interesatuak egon daitezkeen pertsonei atzipen librea eta doakoa bermatzen die. Hiritarrengandik gertu dagoen zerbitzua dugu, eta gure udal askotan dauden Erregistro Zibilek eta Bake-epaitegiek kudeatzen dute.

Datu hauen bidez gure herri eta hirietako historiaren berri izan dezakegu. Balio historiko eta soziologiko handiko ikerketa ugari egin ohi dira; haietatik eragin datuok oinarrizkoak gerta daitezke hezkuntza, osasun, gizarte,... politikak garatzeko. Erregistro Zibiletik lortzen diren datuak hauteskunde-errolda lantzeko ezinbestekoak dira.

Zergatik da horren garrantzitsua egungo Erregistro Zibilak publikoak, doakoak eta hiritarren gertukoak izatea?
Erregistro Zibila gure jaiotzak, ezkontzak, heriotzak, ezgaitasunak, sexu aldaketak, foru auzotasuna, pertsonen gaitasun aldaketa, tutoretzak eta gure egoera zibilei dagozkion gainerako gertakariak jasotzen diren lekua delako.
Erregistroan gordetzen dira gure datu guztiak, jaio eta hil artekoak.

Honez gain, Erregistro Zibilera joan behar izaten dugu, gure bizitzan zehar gertatzen diren edota gerta daitezkeen gertakari ugari direla-eta gure identitatearen egiazkotasuna eskatzeko, nor garen eta gure egoera zibila frogatzeko.
IFZ, pasaportea,... lortzeko jaiotza-ziurtagiri literala eskatu behar izaten dugu.
Gure pentsioak kobratzeko Erregistro Zibilera joan behar izaten dugu bizi-ziurtagiria batez bizi garela egiaztatzeko.
Alarguntza pentsioa kobratzeko ere Erregistro Zibilera joan behar izaten dugu heriotza-agiria, zeure egoera zibilaren ziurtagiria eskatzeko.
Zurztasun pentsioa kobratzeko jaiotze agiriak eta heriotza-ziurtagiria behar ditugu ere.
Jaraunspena edo herentzia onartzeko, ezintasuna kobratzeko,...

Zer iritziko litzaizueke datu hauek guztiak eskuratzeko ordaindu behar izango bazenute?
Datuok oso sentigarriak dira, eta esku pribatuetan, negozioak eta dirua irabazteko altxor bilaka daitezke.
Hiritar gisa, erakunde publiko bati ematen dizkiegu gure datuak, Erregistro Zibilari alegia, eta Gobernuak gure datuak erakunde pribatuen esku utziko lituzke (erregistratzaileak, notarioak), gero, behar izango ditugunean, sal diezazkiguten. Gu ez gara baina datu horien legezko jabeak?
Datuen lagapen hau ez da hutsaren truke egiten, erregistratzaileei, notarioei,... dirua ematen diete kudeatze-mandatu bidez, behar izango duten jendearekin eta bitartekoekin lana egin ahal izan dezaten. Gaurko egunez, dagoeneko kudeatze-mandatu batzuk egin dituzte, 6 milioi eurotako balio batez. Alegia, hau gutxi balitz ere, zerbitzu publikoetan inbertitu baino, lana ahalik eta hobekien egin dadin, erregistratzaileetan eta notarioetan inbertitzen dute, hauek dirua irabaz dezaten.

Erregistro Zibilaren 20/2001 Legea indarra sartzearekin, arriskuan jartzen da:
- Gure udaletako Erregistro Zibil asko desager daitezkeelako.
- Erregistro Zibilak eta Bake-epaitegiak edukiez eta eskuduntzez husten direlako.
- Erregistro Zibilari dagozkion eskuduntzak erakunde pribatuei transferitzen zaielako.
- Ehunka lanpostu publikoak desager daitezkeelako.

Erregistro Zibilaren 20/2001 Lege berria edo “zaharra”, luzapenen luzapenez ari dena, Erregistro Zibilen ezkutuko pribatizazioari egiten zaion etengabeko mehatxua da. Gaurko egunez, aurreikusi da 2018ko ekainaren 30ean indarrean sartuko dela.

Behar-beharrezkoa da Erregistro Zibilaren Legea sakonki aldatzea, non bermatuko den:
- Erregistro Zibilak egin ditzala dagozkion eskuduntza eta eginkizun guztiak, non hauetan betoa jarriko zaion erakunde pribatuei eskuduntzak transferitzeko aukerari.
- Justiziaren administrazioak eta haren langileek eskaini zerbitzua izan dadila.
- Erregistro Zibilen bulegoetako egungo lurralde egiturari eutsiko zaiola, bake-epaitegien eskuduntzak sartuz eta sustatuz, zerbitzua hiritarrei hurbiltzen zaiela berma dadin.
- Dirua inbertitu dadila pertsonengan eta bitartekoetan, Erregistro Zibilak haren lana baldintza egokietan eta arintasunez egin ahal izan dezan, notaritzetan eta erregistratzaileetan dirua inbertitu beharrean.

Oraingoz jadanik sortu eta aldatu dituzte Erregistro Zibil beraren bi eskuduntzak transferitzeko behar diren legeak:
1. Ezkondu aurreko espedienteak notarioek egin litzakete, aldez aurretik ordainduta, dagokion ordainsaria. Luzapena 2018ko ekainaren 30a arte.
2. Bizilekua izateagatik naziotasunak, 2017ko ekainaren 30az geroztik, telematikoki bakarrik egin ahal izango dira, abokatuak, prokuradoreak edota administrazio-kudeaketa egiten duten enpresak kontratatuz.

Eskuduntza hauek transferitu ondoren, beste pila etor daitezke jarraian: bizi-ziurtagiriak, jaiotza-ziurtagiri literalak, heriotza-agiria, egoera-zibilen ziurtagiria,...

2018ko ekainaren 30era arteko luzapen berri honek Erregistro Zibilen etorkizunaz dagoen zalantza luzatzen du.

Ez dezakegu onartu gure datu pertsonalekin negozio egitea. Erregistro Zibil publikoa, doakoa eta hurbila behar dugu.

Pd: ez dezakegu ahantz Rajoy jauna notarioa dela, eta Santa Polan duen negozioari eusten diola. Kasualitatea ote da?....

Privatización encubierta del Registro Civil

Justizia 2017/06/29

Desde LAB mostramos nuestro rechazo a la privatización encubierta que se está llevando a cabo desde el año 2011 en el Estado Español, con la modificación y/o aprobación de numerosas leyes.

Consideramos que el Registro Civil debe seguir siendo un servicio público, gratuito, cercano a la ciudadanía e integrado dentro de la Administración de Justicia. El Registro Civil debe estar dotado con todos los medios personales y materiales necesarios y se debe mantener todas las oficinas de Registro Civil que actualmente existen.

El Registro Civil se creó en el año 1870 como consecuencia de la revolución de 1868. Hasta entonces, era solo la Iglesia quien inscribía los nacimientos. Desde entonces se ha atendido por personal público de la Administración de Justicia. Un servicio público que se encarga de anotar fehacientemente y de custodiar nuestros datos, que protege su privacidad y que son de acceso libre y gratuito a las personas legítimamente interesadas. Un servicio cercano a la ciudadanía y gestionado por los Registros Civiles y Juzgados de Paz, que existen en nuestros municipios.

A través de estos datos podemos saber la historia de nuestros pueblos y ciudades. Se realizan innumerables estudios de gran valor histórico y sociológico. Son fundamentales para desarrollar políticas educativas, sanitarias, sociales... a partir  del uso de las estadísticas que se emanan de las mismas. Del Registro Civil se obtienen los datos necesarios para elaborar el censo electoral.

¿Por qué es tan importante mantener los actuales Registros Civiles públicos, gratuitos y cercanos a la ciudadanía?
Porque el Registro Civil es el lugar al que vamos para anotar nuestros nacimientos, matrimonios, defunciones, incapacidades, cambio de sexo, vecindad foral, modificación de la capacidad de las personas, tutelas y demás hechos relativos a nuestro estado civil.
Es el registro donde están anotados todos nuestros datos, desde que nacemos hasta que morimos.

Además, necesitamos acudir al Registro Civil para solicitar la autenticidad de nuestra identidad, para acreditar quiénes somos, nuestro estado civil, ante innumerables acontecimientos que ocurren o pueden ocurrir a lo largo de nuestra vida.
Para obtener del NIF, pasaporte… debemos solicitar el certificado literal de nacimiento.
Para cobrar nuestras pensiones debemos acudir al Registro Civil para acreditar si estamos vivas a través del documento de la fe de vida.
Para cobrar la pensión de viudedad, también debes acudir al Registro Civil para solicitar la partida de defunción, la acreditación de tu estado civil.
Para cobrar la pensión de orfandad necesitamos actas de nacimiento y certificado de defunción.
Para aceptación de herencia, para cobrar la incapacidad…

¿Qué os parecería que para obtener todos estos datos tuvierais que pagar por ellos?
Son datos muy sensibles que, en manos privadas, se convierten en un tesoro con el que hacer negocios y ganar dinero.
Como ciudadanía, entregamos nuestros datos a un ente público, el Registro Civil, y el Gobierno cede nuestros datos a manos privadas (registradores, notarios), para que nos los vendan cuando los necesitemos. ¿No somos nosotros y nosotras las titulares legítimas de estos datos?.
Esta cesión de datos no se hace a cambio de nada, otorgan dinero a los registradores, notarios… a través de encomiendas de gestión para que puedan realizar el trabajo con los medios personales y materiales que necesitan. A fecha de hoy ya han realizado varias encomiendas de gestión por valor de 6 millones de euros. O sea, que para mas inri, en vez de invertir en los servicios públicos para que realicen el trabajo de la mejor manera posible, invierten en registradores y notarios para que éstos ganen dinero.

Con la entrada en vigor de Ley del Registro Civil 20/2001, está en peligro:
- La desaparición de muchos Registros Civiles de nuestros municipios
- El vacío de contenido y de competencias de los Registros Civiles y de los Juzgados de Paz.
- La transferencia de competencias propias del Registro Civil a entes privados.
- La desaparición de cientos de puestos de trabajo públicos.

La nueva, o “vieja”, Ley 20/2011 del Registro Civil es una amenaza constante de la privatización encubierta de los Registros Civiles, que va de prórroga en prórroga. A fecha de hoy está previsto que entre en vigor el 30 de junio de 2018.

Es necesario un cambio profundo en la Ley del Registro Civil, en el que se garantice:
- Que el Registro Civil realice todas sus competencias y funciones, en la que queden vetadas la posibilidad de transferir competencias a entes privados.
- Que sea un servicio prestado por la Administración de Justicia y su personal.
- Que se mantenga la actual estructura territorial de las oficinas de Registro Civil, incluyendo y potenciando las competencias de los Juzgados de Paz, para garantizar la cercanía del servicio a la ciudadanía.
- Que se invierta el dinero en medios personales y materiales para que el Registro Civil pueda realizar su trabajo en condiciones y de forma ágil, en vez de invertir dinero en notarios y registradores.

De momento ya han creado y modificado las leyes necesarias para la transferencia de dos competencias propias del Registro Civil :
1,- Los expedientes previos a los matrimonios, que podrán hacerlo los notarios previo pago de su correspondiente minuta. Prorrogada hasta el 30 de junio de 2018.
2,-Las nacionalidades por residencia, que a partir del 30 de junio del 2017, solo se pueden hacer vía telemática o por cuenta ajena, contratando a abogados, procuradores o empresas de gestión administrativa.

Después de esta transferencia de competencias, pueden seguir otras muchas: certificados de fe de vida, certificado literal de nacimiento, certificado de defunción, certificado de estado civil…

Esta nueva prórroga a 30 de junio de 2018 prolonga la incertidumbre del futuro de los Registros Civiles.

No podemos permitir que con nuestros datos personales se negocie. Necesitamos un Registro Civil público, gratuito y cercano.

Pd.: No podemos olvidar que el Sr. Rajoy es notario y mantiene su negocio de Santa Pola. ¿Será casualidad?...