ADM temporalidad chapuza
LABek elkarretaratzea egin du gaur Nafarroako Gobernuak planteatutako egonkortze prozesuaren aurka. Concentración de LAB contra el proceso de estabilización planteado por el Gobierno celebrada hoy.

Egonkortuko diren Hezkuntza-lanpostuak espezialitateen arabera zehaztu dituzte

Irakaskuntza 2022/05/23

Gaur izandako Mahai Orokorrean, Nafarroako Gobernuak jakinarazi ditu Hezkuntzan egonkortuko dituen lanpostuak espezialitateeen arabera (testuaren ondoren atxikitu ditugunak PDFetan).

LABen iritziz, egonkortuko diren lanpostuak erabat eznahikoak dira eta, gainera, salatu nahi dugu beste behin ere ia erdia PAI (Atzerriko Hizkuntzetako Programak) egonkortzera bideratu dituztela. Gainera, estrukturalak diren hainbat lanpostu ez dituzte atera, eta ez dugu ulertzen zergatik. Honen azalpena ere ez digute eman, egonkortze-prozesu osoan zehar Gimeno kontseilariak izan duen jarrera ilunaren erakusle, Hezkuntza Departamentuak ez baitu gurekin ezer negoziatu, ez eta gu informatu ere, guk behin eta berriro hala eskatu arren.

Bestetik, 270/2022 Errege Dekretuak egonkortuko diren lanpostuen deialdietako merezimendu-lehiaketetako eta oposizio-lehiaketetako azterketak nolakoak izango diren inguruko informazioa ematen du, eta hemen laburbiltzen dizuegu:

Oposizio-lehiaketa

Oposizio-faseak bi zatitan egituratutako proba bakarra izango du, eta zati horiek ez dira baztertzaileak izango.

A zatia: epaimahaiak ausaz ateratako gai kopuru batetik izangaiak aukeratutako gai bat idatziz garatzea.

B zatia: unitate didaktiko bat aurkeztea. Eduki aplikatuak, trebetasun instrumentalak edo teknikoak dituzten espezialitateetan, bigarren zati honetan ariketa praktiko bat sartu ahal izango da.

Probaren bi zatietako bakoitzaren kalifikazioa 0 puntutik 10 puntura bitartekoa izango da, eta zati bakoitzak azken kalifikazioaren % 40 izan beharko du gutxienez. Pisu hori hezkuntza-administrazioek finkatuko dute. Probaren azken nota eta nota orokorra zerotik hamarrera bitarteko zenbakietan adieraziko da, eta lehiaketa-fasera sartu ahal izateko gutxienez bost puntu lortu beharko dira.

Lehiaketa-fasean, deialdiek finkatzen dituzten baremoak hiru multzotan egituratuko dira:
Aurretiko irakaskuntza-esperientzia: gehienez zazpi puntu.
Prestakuntza akademikoa: gehienez bi puntu.
Beste merezimendu batzuk: puntu bat gehienez.

Merezimendu-lehiaketa

Egonkortze-lehiaketa berezia merezimendu-lehiaketa batek osatuko du.

Honako hauen arabera egingo da:

Aurretiko irakaskuntza-esperientzia: gehienez zazpi puntu.
Prestakuntza akademikoa: gehienez hiru puntu.
Beste merezimendu batzuk: gehienez bost puntu.

270/2022 Errege Dekretua xehetasunez irakurri nahi baduzu, joan ESTEKA HONETARA.

EGONKORTUKO DIREN LANPOSTUAK, ESPEZIALITATEEN ARABERA ETA HIZKUNTZAK, HIZKUNTZA-PROFILAK ETA OPOSIZIO-LEHIAKETA ALA MEREZIMENDU-LEHIAKETARA ATERAKO DIREN ZEHAZTUTA

descargas de archivos.orig PDF OPE ESTABILIZACIÓN IRAKASKUNTZA

Publicadas las plazas de Educación que se van a estabilizar por especialidades

Irakaskuntza 2022/05/23

En la Mesa General celebrada hoy el Gobierno de Navarra ha dado a conocer las especialidades de las plazas que va a consolidar en Educación (adjuntamos PDFs a continuación del texto).

LAB considera que las plazas que se van a estabilizar son totalmente insuficientes y además queremos denunciar, una vez más, que casi la mitad han sido destinadas a la estabilización del PAI (Programas de Lenguas Extranjeras). Además, hay plazas estructurales que no han ofertado y no entendemos por qué. No nos han dado la explicación para ello, una muestra más de la actitud oscurantista del consejero Gimeno durante todo el proceso de estabilización, ya que el Departamento de Educación no ha negociado nada con nosotras, ni tampoco nos ha informado, a pesar de nuestras reiteradas peticiones.

Por otro lado, el Real Decreto 270/2022 detalla cómo deberán ser las pruebas de los concursos de méritos y de los concursos-oposición de las convocatorias del proceso de estabilización, lo que os resumimos a continuación:

Concurso-oposición

La fase de oposición constará de una única prueba estructurada en dos partes, que no tendrán carácter eliminatorio.

Parte A: Consistirá en el desarrollo por escrito de un tema elegido por la persona aspirante, de entre un número de temas, extraídos al azar por el tribunal.

Parte B: Consistirá en la presentación de una unidad didáctica. En aquellas especialidades que incluyan contenidos de carácter aplicado, habilidades instrumentales o técnicas, esta segunda parte podrá incorporar un ejercicio de carácter práctico.

La calificación de cada una de las dos partes de la prueba será de 0 a 10 puntos debiendo tener cada una de las partes un peso mínimo del 40 % de la calificación final, peso que será fijado por las administraciones educativas. La nota final y global de la prueba se expresará en números de cero a diez, siendo necesario haber obtenido, al menos, cinco puntos para poder acceder a la fase de concurso.

En la fase de concurso los baremos que fijen las convocatorias se estructurarán en estos tres bloques:
Experiencia docente previa: máximo siete puntos.
Formación académica: máximo dos puntos.
Otros méritos: máximo un punto.

Concurso de méritos

El concurso excepcional de estabilización estará constituido por un concurso de méritos.

El concurso de méritos se efectuará de conformidad con lo siguiente:

Experiencia docente previa: máximo siete puntos.
Formación académica: máximo tres puntos.
Otros méritos: máximo cinco puntos.

Si deseas leer el Real Decreto 270/2022 con detenimiento, aquí tienes el ENLACE.

PLAZAS A ESTABILIZAR, POR ESPECIALIDADES E IDIOMAS, E INDICADOS PERFIL LINGÜÍSTICO Y SI SE OFERTARÁN EN CONCURSO-OPOSICIÓN O EN CONCURSO DE MÉRITOS

descargas de archivos.orig PDF OPE ESTABILIZACIÓN IRAKASKUNTZA

 

 

BOTON Osasunbidea