ADM prorroga

Aldi baterako kontrataziorako zerrenden egoera egonkortze prozesuak tramitatu bitartean

Administrazioa 2022/07/26

Egonkortze prozesuak egin bitartean indarra galdu behar duten zerrenden indarraldia luzatzen ahalko da.

Kontratazio zerrendetatik baztertuak izan diren pertsonek berriz sartzea eskatzen ahalko dute, egoera jakin batzuetan.

prorrogaBerriki argitara eman da uztailaren 1eko 19/2022 Foru Legea (uztailaren 14ko NAOa), egonkortze prozesuak gauzatzeko neurriak hartzen dituena. Lege horren 11. artikuluan, aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendei buruzko neurri batzuk agertzen dira, egonkortze prozesuak tramitatu bitartean aplikatuko direnak. Neurri horiek interes berezia dute zerrenda horietan dauden pertsonentzat. Zehazki, honako hau ezarri da artikulu horretan:

11. artikulua. Aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendak, egonkortze prozedurak tramitatu bitartean aplikatuko direnak.
1. Foru lege honetan xedatutakoa betez, egonkortze prozedura batzuk tramitatuko dira, eta prozedura horien ondorioz kasuan kasuko lanpostuetarako aldi baterako kontratazioetarako izangaien zerrendak eginen dira. Hori horrela, zerrenda horiek prestatu arteko epe horretan indarra galduko duten aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendarik badago, langileen arloan eskumena duten organoek zerrenda horien indarraldia luzatzen ahalko dute.
2. Nafarroako 2022rako Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 29ko 18/2021 Foru Legearen lehenengo xedapen iragankorrari jarraiturik, kontratazio zerrenda batzuk luzatu ziren. Kontratazio zerrenda horietatik kanpo geratu izangaiak berriz ere sartzen ahalko dira zerrendetan, baldin eta zerrendari ezarritako iraungitze-dataren aurreko urtean baztertuak izan baziren kontratazio eskaintza bati edo izangaiak sinatutako kontratuari uko egiteagatik, eta berriz ere zerrendetan sartzeko eskatzen badute foru lege honek indarra hartu eta hilabeteko epean.
3. Egonkortze prozedurak tramitatzen diren bitartean, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen kontratazio esparruetan dauden aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendak eratu ziren eremutik kanpo erabiltzen ahalko dira, baldin eta izangairik ez badago deialdia egiten den kontratazio eremuan aplikatu beharreko zerrendetan; inguruabar horrek ez du berekin ekarriko, inola ere ez, izangaien lehentasun hurrenkera aldatzea.
4. Baldin aurreko apartatuetan xedatutakoaren arabera kontratatzea ezinezkoa bada, langileen arloan eskumena duen organoak enplegu eskatzaileen zerrenda bat eskatzen ahalko dio Nafarroako Enplegu Zerbitzuari, kontratazioak egiteko.

Situación de las listas de contratación temporal durante la tramitación de los procedimientos de estabilización

Administrazioa 2022/07/26

Se podrá prorrogar la vigencia de las listas que fueran a perder vigencia en este periodo.

Personas que habían sido excluidas de las listas de contratación podrán solicitar de nuevo la inclusión en determinadas circunstancias.

La recién publicada LF 19/2022 (BON 14 de julio), de 1 de julio, de medidas para la realización de los procesos de estabilización, contempla en su artículo 11 una serie de medidas referidas a la situación de las listas de aspirantes a la contratación temporal que se van a aplicar durante la tramitación de los procesos de estabilización que son de especial interés para las personas que se encuentran en estas listas. Esto es lo que dice este artículo:

Artículo 11. Listas de aspirantes a la contratación temporal aplicables durante la tramitación de los procedimientos de estabilización.
1. Los órganos competentes en materia de personal podrán prorrogar la vigencia de las listas de aspirantes a la contratación temporal que fueran a perder vigencia en dicho periodo, hasta que se elaboren las listas de aspirantes a la contratación temporal del puesto de trabajo de que se trate derivadas de los procedimientos de estabilización que se tramiten en virtud de lo dispuesto en la presente ley foral.
2. Aquellas personas aspirantes que hubieran sido excluidas de las listas de contratación que han sido prorrogadas en virtud de la disposición transitoria primera de la Ley Foral 18/2021, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2022, podrán volver a ser incluidas en las mismas siempre que la exclusión se hubiera producido en el año anterior a la fecha prevista para la caducidad de la lista, por renuncia a una oferta de contratación o al contrato suscrito por la persona aspirante, y esta solicite de nuevo la inclusión en el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de la presente ley foral.
3. Durante la tramitación de los procedimientos de estabilización, las listas de aspirantes a la contratación temporal existentes en los distintos ámbitos de contratación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos podrán ser utilizadas en ámbitos distintos a aquél para el que se constituyeron, siempre que no haya aspirantes disponibles en las listas aplicables en el ámbito de contratación que efectúe el llamamiento, sin que tal circunstancia pueda conllevar en ningún caso la modificación del orden de prelación de los aspirantes.
4. En caso de no resultar posible la contratación de conformidad con lo dispuesto en los apartados anteriores, el órgano competente en materia de personal podrá solicitar al Servicio Navarro de Empleo una relación de demandantes de empleo para su contratación.