ADM bombilla

Adi! Aldaketak Nafarroako Foru Komunitatean plantillak egonkortzeko LEPean

Administrazioa 2022/06/23

Uztailaren 1etik aurrera hasiko dira argitaratzen NAOn egonkortzeko LEPen deialdiak. Datozen sei hilabeteetan 200 deialdi inguru egingo dira. Deialdi horiek guztiak abenduaren 31rako argitaratu behar dira.

Ezin da aurreikusi deialdi bakoitza noiz aterako den; beraz, parte hartu nahi duten pertsonek egunero begiratu behar dute NAO, epeei arretaz erreparatzeko. Gainera, prozesu honen baldintza bereziak direla eta, izena emateko epeak erdira murriztu dira, hau da, 15 egun naturalera. Beste kontu bati ere jarri behar zaio arreta: NAOn deialdia bakarrik agertuko da; gainerako izapideak ez dira NAOn argitaratuko, baizik eta navarra.es webguneko Enplegu Publikoan agertzen den deialdiaren fitxan.

Interesdunei prozesua errazteko, LAB sindikatuak bere webgunean egunero jarriko ditu argitaratzen diren deialdiak eta horietarako estekak. Gomendatzen dizuegu hasierako orrian jartzea gure webgunea eta egunero kontsultatzea, epeak ez pasatzeko. ESTEKA

Gogorarazten dizuegu prozesu honetan nahi duen orok parte har dezakeela, deialdiaren baldintzak betetzen baditu. Hau da, langile finkoek, kontratatuek, Administrazioan aspaldi lan egin zutenek eta Administrazioan inoiz lan egin ez dutenek ere parte har dezakete. Era berean, edozein pertsona Estatuko edozein tokitan aurkez daiteke lanpostuaren baldintzak betetzen baditu, eta Estatuko edozein pertsona aurkez daiteke Nafarroako LEPetara.

Bestalde, Nafarroako Parlamentuak dagoeneko onartu du deialdietan kontuan hartuko diren merezimenduen definizioa eta balorazioa. Honela geratuko dira:


 MEREZIMENDU LEHIAKETA 

Administrazio publikoetan egindako zerbitzuak: 60 puntos gehienez.
• Deialdiko lanpostu berean NFKAn edo erakunde autonomoetan: 3 puntu/urtea.

• Beste lanpostu batzuetan NFKAn edo erak. autonomoetan: 1,5 puntu/urtea.
• Edozein lanpostutan beste adm. publiko batzuetan: 0,75 puntu/urtea.

Izangaiak prestakuntzarako zerbitzu berezietan edo jarduneko egoera berezian eman dituen aldiak benetan lanean aritu den lanpostuan egindako zerbitzutzat hartuko dira.

Beste merezimendu batzuk:  40 puntu gehienez.
• Lanpostu bereko LEP bat gainditu izana baina lanposturik ez, NFKAn eta erakunde autonomoetan, 2009/1/1etik aurrera argitaratutako deialdi batean: 14 puntu deialdi bakoitzeko.
Lehen 14 puntu deialdi bakoitzeko, orain 28.
Ingelesa, frantsesa eta alemana (lanpostu batzuetan): 15 puntu gehienez (5/hizkuntza).
Euskera:
- Eremu euskaldunean: 11 puntu gehienez, lanpostu guztietan.
- Eremu mistoan: 7 puntu gehienez, lanpostu batzuetan.
- Eremu ez-euskaldunean: 0 puntu.

BERRIA: Merezimenduen balorazioa aurreko ataletan ezarritakoaren arabera egin ondoren, ehuneko 33ko edo gehiagoko desgaitasun-maila egiaztatzen duten pertsonek lortutako puntuazioari 1,5 puntu gehituko zaizkio zuzenketa-faktore gisa.

 

 OPOSIZIO-LEHIAKETA 

OPOSIZIO FASEA:
• 60 puntu. 30 punturekin gainditu behar da.
• C eta D mailak: test motako proba bat.
• A eta B mailak: 2 proba, egun berean egin litezkeenak.
• Test psikoteknikoak eta proba fisikoak: bakarrik lanpostu horietan sartzeko ohiko prozeduretan egiten badira.

MEREZIMENDU FASEA:
40 puntu gehienez.

Administrazio publikoetan emandako zerbitzuak: 28 puntu gehienez
• Deialdiko lanpostu berean NFKAn edo erakunde autonomoetan: 2,5 puntu/urtea.
• Beste lanpostu batzuetan NFKAn edo erak. autonomoetan: 1,75 puntu/urtea.
• Edozein lanpostutan beste adm. publiko batzuetan: 0,86 puntu/urtea.

Izangaiak prestakuntzarako zerbitzu berezietan edo jarduneko egoera berezian eman dituen aldiak benetan lanean aritu den lanpostuan egindako zerbitzutzat hartuko dira.


Beste merezimendu batzuk: 12 puntu gehienez
• Lanpostu bereko LEP bat gainditu izana baina lanposturik lortu ez, NFKAn edo erakunde autonomoetan, 2009/1/1etik aurrera argitaratutako deialdi batean: 1,6 puntu/deialdia. Lehen 1,6 puntu deialdi bakoitzeko, orain 3,2.
Ingelesa, frantsesa eta alemana (lanpostu batzuetan): 6 puntu gehienez (2 puntu hizkuntza bakoitzeko).

Euskera:
- Eremu euskaldunean: 4,4 puntu gehienez, lanpostu guztietan.
- Eremu mistoan: 2,8 puntu gehienez, lanpostu batzuetan.
- Eremu ez-euskaldunean: 0 puntu.

 

 PARLAMENTUA 

BERRIA:  Horrekin batera, Parlamentuan lortu da funtzionarioek LEP berezi honetan lanpostua lortu dutelako libre uzten dituzten plazak 2025ean ateratzea LEPean. Halaber, Osasunbidean eta NOPLOIn, aurreikusitako akoplamenduetan erresultak sartuko dira, eta, ondoren, lekualdatzeak egingo dira akoplamenduen erresultekin.

Merezimendu-lehiaketa bidez sartzeko prozesuan, desgaitasuna duten langileentzako puntuazio espezifiko bat ere gehitu da.

¡Atención! Cambios en la OPE de estabilización en la Administración Foral Navarra

Administrazioa 2022/06/23

A partir del 1 de julio comenzarán a publicarse en el BON las convocatorias de las diferentes OPEs de estabilización. Serán cerca de 200 convocatorias que irán saliendo a lo largo de los próximos seis meses. Todas estas convocatorias tienen que estar publicadas para el 31 de diciembre de este año.

No se puede prever cuándo saldrá cada una de las convocatorias por lo que las personas interesadas en participar deben mirar diariamente el BON para que no se pasen los plazos. Además, recordamos que, debido a las condiciones excepcionales de este proceso, los plazos de inscripción se han reducido a la mitad, es decir, 15 días naturales. Otra cuestión a la que habrá que prestar mucha atención es que en el BON únicamente aparecerá la convocatoria. El resto de trámites no se publicarán en el BON sino en la ficha de la convocatoria que aparece en Empleo Público de la web navarra.es.

Desde LAB, para facilitar en lo posible el proceso a las personas interesadas, vamos a colgar a diario en nuestra web infoadm.org las convocatorias que vayan saliendo con el enlace para cada una de ellas. Os recomendamos que os pongáis nuestra web como página de inicio y la consultéis a diario para que no se os pasen los plazos. ENLACE

Os recordamos que en este proceso puede participar todo el mundo que lo desee siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria. Es decir, puede participar personal fijo, contratado, personas que trabajaron hace tiempo en la Administración e incluso personas que nunca han trabajado para la Administración. Asimismo, cualquier persona puede presentarse en cualquier punto del Estado a las plazas para las que cumpla los requisitos y cualquier persona del Estado puede presentarse a las OPEs de Navarra.

Por otro lado, ya ha sido aprobado por el Parlamento de Navarra la definición y valoración de los méritos que se tendrán en cuenta en las convocatorias. Quedan como siguen:


 CONCURSO DE MÉRITOS 

Servicios prestados en las AAPP: hasta 60 puntos
• En el mismo puesto de la convocatoria en la ACFN/OOAA: 3 puntos/año.

• En otros puestos de la ACFN/OOAA: 1,5 puntos/año.
• En cualquier puesto en otras AAPP: 0,75 puntos/año.

Los periodos en los que la persona aspirante haya estado en situación de servicios especiales para la formación o situación especial en activo se computarán como servicios prestados en el puesto de trabajo efectivamente desempeñado.

Otros méritos: hasta 40 puntos
• Haber aprobado sin plaza OPE del mismo puesto en la ACFN y sus OOAA, en convocatorias publicadas a partir del 1/1/2009: 14 puntos/convocatoria. Pasa de 14 a 28 puntos por convocatoria.
Inglés, francés y alemán (en algunos puestos): hasta 15 puntos (5/idioma).

Euskera:
- Zona vascófona: hasta 11 puntos en todos los puestos.
- Zona mixta: hasta 7 puntos (sólo en algunos puestos).
- Zona no vascófona: 0 puntos.

NUEVO: Una vez realizada la valoración de méritos conforme a lo establecido en los apartados anteriores, a la puntuación obtenida por las personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33 por cien se añadirá un total de 1,5 puntos en concepto de factor de corrección.

 

 CONCURSO-OPOSICIÓN 

FASE DE OPOSICIÓN:
• 60 puntos. Hay que aprobarla, con 30 puntos.
• Niveles C y D: 1 prueba tipo test.
• Niveles A y B: máximo 2 pruebas, que podrán ser el mismo día.
• Test psicotécnicos y pruebas físicas: podrán hacerse en los puestos en los que en sus procedimientos ordinarios de ingreso las haya habido.

FASE DE MÉRITOS:
• Hasta 40 puntos.

Servicios prestados en las AAPP: hasta 28 puntos
• En el mismo puesto de la convocatoria en la ACFN/OOAA: 2,5 puntos/año.
• En otros puestos de la ACFN/OOAA: 1,75 puntos/año.
• En cualquier puesto en otras Administraciones Públicas: 0,86 puntos/año.

Los periodos en los que la persona aspirante haya estado en situación de servicios especiales para la formación o situación especial en activo se computarán como servicios prestados en el puesto de trabajo efectivamente desempeñado.

Otros méritos: hasta 12 puntos
• Haber aprobado sin plaza OPE en la ACFN y sus OOAA, del mismo puesto, en convocatorias publicadas a partir del 1/1/2009: 1,6 puntos/convocatoria. Pasa de 1,6 a 3,2 por convocatoria.
Inglés, francés y alemán (en algunos puestos): hasta 6 puntos ( 2 puntos/idioma).

Euskera:
- Zona vascófona: hasta 4,4 puntos en todos los puestos.
- Zona mixta: hasta 2,8 puntos (en algunos puestos).
- Zona no vascófona: 0 puntos.

 

 PARLAMENTO 

NUEVO: Asimismo, en el trámite parlamentario se ha conseguido que las plazas que deje libre el personal funcionario por haber conseguido plaza en esta OPE extraordinaria, salgan a OPE ordinaria en el año 2025. Asimismo, en Osasunbidea y el ISPLN, en los acoplamientos previstos se incorporarán las resultas, y posteriormente, se harán los traslados con las resultas de los acoplamientos.

También se ha añadido una puntuación especifica para el personal con discapacidad en el proceso de acceso por concurso de méritos.