Egonkortzeko LEP berezia

LAB Administrazioa

LABek egunero jarriko ditu atal honetan NAOn argitaratzen diren deialdiak, izena emateko epea adierazita. Gogoratu NAOn deialdia bakarrik argitaratuko dela. Gainerako tramiteak kontsultatzeko, dagokion fitxa begiratu beharko da.

Interesatzen zaizun deialdia aukeratu ondoren, komeni zaizu navarra.es webgunean dagokion tramitera harpidetzea, prozesuko jakinarazpenak postaz jasotzeko.

OPE extraordianaria de estabilización

LAB Administrazioa

LAB va a colgar diariamente en esta sección las diferentes convocatorias que se publiquen en el BON con indicación del plazo límite de inscripción. Recuerda que en el BON solo se va a publicar la convocatoria. Para consultar el resto de trámites habrá que mirar la ficha correspondiente.

Una vez elegida la convocatoria que te interesa es conveniente suscribirse al trámite correspondiente en la página navarra.es para recibir por correo notificaciones del proceso.

 

gorria button A mailako lanpostuak

  • Arkitektoak, biologoak, farmazialariak, nekazaritzako ingeniariak, industria-ingeniariak, meatzeetako ingeniariak, ingeniariak (prebentzio diziplina: laneko segurtasuna eta industria-higienea), psikologiako lizentziadunak (prebentzio diziplina: ergonomia eta psikosoziologia aplikatua), laneko medikuntzako mediku espezialistak, psikologoak, psikologoak (prebentzio diziplina: ergonomia, psikosoziologia aplikatua eta laneko segurtasuna), soziologoak, administrazio publikoko teknikariak (arlo ekonomikoa), administrazio publikoko teknikariak (arlo juridikoa), administrazioko teknikariak, osasun kudeaketako teknikariak, artxiboetako goi mailako teknikariak, museoetako goi mailako teknikariak, antolaketako goi mailako teknikariak, goi mailako teknikari zaharberritzaileak, goi mailako tituludunak eta albaitariak.

gorria button Plazas nivel A

  • Arquitecto/a, Biólogo/a, Farmacéutico/a, Ingeniero/a agrónomo./a, Ingeniero/a industrial, Ingeniero/a de minas, Ingeniero/a (Disciplina Preventiva: Seguridad en el Trabajo e Higiene Industrial), Licenciado/a en Psicología (Disciplina Preventiva: Ergonomía y Psicosociología Aplicada), Médico/a Especialista en Medicina del Trabajo, Psicólogo/a, Psicólogo/a (Disciplina Preventiva: Ergonomía, Psicosociología Aplicada y Seguridad en el Trabajo), Sociólogo/a, Técnico/a de Administración pública (rama económica), Técnico/a de Administración pública (rama jurídica), Técnico/a de Administración, Técnico/a de gestión sanitaria, Técnico/a superior de Archivos, Técnico/a superior de Museos, Técnico/a superior en Organización, Técnico/a superior Restaurador/a, Titulado/a superior y Veterinario/a.

Epea-Plazo: Irailak 9 septiembre 2022


 

gorria button B mailako lanpostuak

  • Arkitekto teknikoa, Lan Harremanetako diplomaduna, Gizarte-hezitzailea, Gitarrista laguntzailea (dantza), Nekazaritzako ingeniari teknikoa, Basogintzako ingeniari teknikoa, Industria ingeniari teknikoa, Herri-lanetako ingeniari teknikoa, Ingeniari tekniko topografoa, Ingeniari teknikoa, Pianista laguntzailea (dantza), Erdi mailako teknikaria (berdintasuna), Erdi mailako teknikaria, Artxiboetako erdi mailako teknikaria, Erdi mailako teknikaria-liburuzaina, Sistema informatikoetako erdi mailako teknikaria, Erdi mailako tituluduna (administrazioa), Erdi mailako tituluduna (estatistikaria) eta erdi mailako teknikaria (estatistikaria), Erdi mailako tituluduna (PFEZ), Prestakuntzako eta enpleguko erdi mailako tituluduna, Gizarte-langilea, eta Erdi mailako unibertsitate tituluduna (laneko arriskuen prebentzioa).

gorria button Plazas nivel B

  • Arquitecta/o Técnico, Diplomada/o en Relaciones Laborales, Educador/a Social, Guitarrista Acompañante de Danza, Ingeniera/o Técnico Agrícola, Ingeniera/o Técnico Forestal, Ingeniera/o Técnico Industrial, Ingeniera/o Técnico de Obras Públicas, Ingeniera/o Técnico Topógrafo, Ingeniera/o Técnico, Pianista Acompañante de Danza, Técnica/o de Grado Medio (Igualdad), Técnica/o de Grado Medio, Técnica/o de Grado Medio de Archivos, Técnica/o de Grado Medio Bibliotecaria/o, Técnica/o de Grado Medio en Sistemas Informáticos,Titulada/o de Grado Medio (Administración), Titulada/o de Grado Medio (Estadístico) y Técnica/o de Grado Medio (Estadístico), Titulada/o de Grado Medio (IRPF), Titulada/o de Grado Medio en Formación y Empleo, Trabajador/a Social y Titulada/o Universitario de Grado Medio (Prevención de Riesgos Laborales).

Epea-Plazo: Urriak 11 octubre 2022


 

gorria buttonC mailako lanpostuak

  • Administraria, laborategiko laguntzaile teknikoa, basozaina, sukaldaria, haur-hezitzailea, artxiboko arduraduna, liburutegiko arduraduna, lehen mailako ofiziala eta mantentze-lanetako ofiziala, nekazaritza jardueretako ofiziala, turismo jardueretako ofiziala, delineatzaile-ofiziala, fotokonposizioko ofiziala, sistema informatikoetako teknikari-ofiziala, obra zibileko teknikaria, errepideetako zaintzailea.

gorria button Plazas nivel C

  • Administrativo, auxiliar técnico de laboratorio, basozain/Guarda de medio ambiente, cocinero, educador infantil, encargado de archivo, encargado de biblioteca, oficial 1.ª y oficial de mantenimiento, oficial de actividades agrarias, oficial de actividades turísticas, oficial delineante, oficial de fotocomposición, oficial técnico de sistemas informáticos, técnico de obra civil, vigilante de carreteras.

Epea-Plazo: Urriak 18 octubre 2022