ADM anadp mesa sectorial

LABen jarrera 2022/05/25eko Mahai Sektorialari buruz

PAGNA 2022/06/01

Azkeneko Mahai Sektorialean puntu garratzitsu batzuk jorratu ziren, hala nola, mailaren igoera, zaintzaileen figurak bakar batean bateratzea eta San Jose zentroan txandakako turnoa ezartzea.

Mailako igoera

PAGNAko Mahai Sektorialaren azkeneko bileran, zaintzaileen maila igotzeko eskaera aztertu zen. PAGNAko Gerentziak, Funtzio Publikoko ordezkariarekin batera, baieztatu zigun epe laburrean ezinezkoa zela kolektibo bat bera ere mailaz igotzea. Maila igo ahal izateko, Estatuaren baimena behar zela esan ziguten, Nafarroako aurrekontu orokorren I. kapituluari horretarako behar den kopurua gehitu ahal izateko.

LABek bi aldiz eskatu zuen bileran Agentziak aldeko txostena egin zezala zaintzaileen kolektiboa igo ahal izateko, nahiz eta une honetan ezinezkoa den mailaz igotzea.

  Alegia, LABek C mailako igoera babestu zuen, babesten du eta bultzatzen du.  

PAGNAren erantzuna izan zen une honetan ez zutela beharrezkotzat jotzen aldeko txostena egitea. Mailaz igotzea posible denean egingo dutela txostena.

Horregatik, bileran zaintzaileen izendapena bakar batean bateratzea proposatu zigutenean, eta horrek etorkizuneko maila igoerari trabarik ez ziola egingo bermatu zigutenean, orduan eman genuen aldeko botoa. Gure ustez, proposamen horrek bidea irekitzen zuen gaur egun San Jose zentrotik mugitu ezin diren pertsonek etorkizuneko lekualdaketetan parte hartzeko; iruditzen zaigu ez diola inori kalterik egiten.

Ezin dugu ahaztu Santo Domingon eta El Vergelen sartzen ari den erabiltzaileak profil sozialekoak direla, eta adimen-desgaitasun larria duten pertsonen unitate oso bat dagoela El Vergelen. Horregatik, proposamenari emandako babesa berretsi dugu, eta, gainera, izendapenen bateratzea aprobetxatuz, PAGNAko Gerentziari eskatu diogu lanpostuari laguntza soziosanitarioko espezialista izena emateko. Gure iritzian, izen hori hobeki egokitzen zaio langile horiek egiten duten lanari, eta lanbideari duintasuna ematen dio.

 

Prestakuntza

LABek eskatu du, horrekin batera, PAGNAko Gerentziak ahalik eta azkarren eska diezaiola Hezkuntza Departamentuari (berak baitu horretarako eskumena) langile horientzako prestakuntza espezifikoa, boluntarioa eta onlinekoa, erabiltzaileekiko esku-hartzearen kalitatea hobetzeko eta pertsonarengan oinarritutako arreta hobea eskaintzeko. Horrela, laguntza soziosanitarioko espezialistak 3. mailako kualifikazioa lortzeko moduan egongo lirateke, etorkizunean maila igotzen lagunduko luketenak. Izendapen berri horrek C mailaren barruan egingo diren lekualdatzeak erraztuko lituzke etorkizunean.

Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko prestakuntza-eskaintzari erreparatuta, langile horiek gure zentroetan egiten duten lanari dagozkion prestakuntzak honako hauek dira:

SSC090_3 - Autonomia pertsonalerako eta sozialerako trebetasunak heztea.

SSC450_3 - Desgaitasuna duten pertsonekin gizarte- eta hezkuntza-arloko sustapena eta esku-hartzea.

SSC779_3 - Arreta soziosanitarioa gainbegiratzea, autonomia pertsonala sustatzeko.

Gainera, uste dugu izendapenak bakar batean bateratzeak ekarriko lukeela etorkizuneko oposizioetan gai-zerrenda lanpostuaren eginkizunetara hobeto egokitzea. Saiatuko gara eta adi egongo gara, hori horrela izan dadin.

 

Txandakako turno

San Jose zentroan txandakako turno bat ezartzeko proposamenari dagokionez -astelehenetik ostiralera bitarteko txandak eta asteburuetako txandak desagerraraztea ekarriko lukeena, astelehenetik igandera txanda bakarra egiteko-, LABek bileran adierazi zuen txandakako hori ez dela egokia San Jose zentrorako. Azaldu genuen urteak daramatzala zentroak beste modu horretan funtzionatzen, eta ulertzen genuela plantillak berak eman behar zuela iritzia gai horri buruz.

 

LABek langileen alde eta langileentzat egiten du lan.

Postura de LAB sobre la Mesa Sectorial del 25/05/2022

ANADP 2022/06/01

En la pasada Mesa Sectorial se trataron puntos importantes para el personal cuidador, como son la subida de nivel, la unificación de la distintas figuras de personal cuidador en una sola y la implantación del turno rotatorio en el Centro San José.

Subida de nivel

En la pasada reunión de la Mesa Sectorial de la ANADP, se trató la petición de subida de nivel del personal cuidador. La Gerencia de la ANADP, junto con la representante de Función Pública, nos confirmó que a corto plazo no era posible que ningún colectivo subiera de nivel. Para poder subir de nivel, nos dijeron que era necesario autorización estatal para que el capítulo I de los presupuestos generales de Navarra se pueda incrementar en la cantidad necesaria para la subida de nivel.

LAB solicitó en dos ocasiones durante el transcurso de la reunión, que, aunque ahora no se pudiera subir de nivel, se hiciera un informe favorable por parte de la Agencia para poder subir al colectivo de cuidadores.

 Es decir, LAB apoyó, apoya y promueve la subida a nivel C.

La respuesta de la ANADP fue que en estos momentos no veían necesario hacer un informe favorable. Que cuando fuera posible subir de nivel ya realizarían el informe.

Es por ello que cuando en la reunión nos plantearon unificar los distintos nombramientos de cuidador en uno sólo y nos garantizaron que no va a suponer poner trabas a la futura subida de nivel, votamos a favor. Entendimos que era una propuesta que lejos de perjudicar a nadie, abría la vía a futuros traslados para personas que en la actualidad no pueden moverse del Centro San José.

No hay que olvidar que el perfil de usuario y usuaria que está entrando en Santo Domingo y Vergel es un perfil social y que en el Vergel hay una unidad completa de personas con discapacidad intelectual grave. Tanto es así que hemos reiterado el apoyo a la propuesta y además, aprovechando la unificación, hemos solicitado a la Gerencia de la ANADP que el puesto pase a denominarse especialista de apoyo sociosanitario. Pensamos que es un nombre que se adecúa mejor al trabajo que desempeña este personal y que dignifica la profesión.

 

Formación

LAB también ha pedido que se solicite con celeridad desde la Gerencia de la ANADP al Departamento de Educación (que es quien tiene competencia para ello) una formación específica, voluntaria y online para este personal, en aras de aumentar la calidad de la intervención con las y los usuarios y ofrecer una mejor atención centrada en la persona. De este modo, el personal especialista de apoyo sociosanitario estaría en condiciones de adquirir la cualificación en competencias del nivel 3 que ayudarían a una futura subida de nivel. Este nuevo nombramiento facilitaría futuros traslados dentro del nivel C.

Las formaciones que entendemos pueden corresponder al trabajo que se desarrolla en nuestros centros por parte de este personal y que aparecen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones son:

SSC090_3 - Educación de habilidades de autonomía personal y social.

SSC450_3 - Promoción e intervención socioeducativa con personas con discapacidad.

SSC779_3 - Supervisión de la atención sociosanitaria para la promoción de la autonomía personal.

Además, pensamos que unificar los nombramientos en uno solo implicaría que en las futuras oposiciones el temario se adecuase mejor a las funciones del puesto. Vamos a estar pendientes de que esto así sea.

 

Turno rotatorio

Con respecto a la propuesta de implantar un turno rotatorio en el Centro San José, lo que implicaría hacer desaparecer los turnos de lunes a viernes y los turnos de fines de semana para hacer un único turno de lunes a domingo, LAB manifestó en la reunión que ese turno rotatorio no es un turno adecuado para San José. Explicamos que lleva años funcionando de esa otra manera y que entendíamos que era la propia plantilla la que tenía que opinar sobre este asunto.

 

LAB trabaja por y para la plantilla.