ADM sos calendario

LABen erantzuna egutegiaren proposamenari

LABek ez du onartu Babes Zibileko Zuzendaritzak egutegiak kudeatzeko neurriei buruz bidalitako erabaki-proposamena

Administrazioa 2021/12/23

Lehenik eta behin, esan behar dugu akordio hau egiteko erabili den prozedura guztiz irregularra iruditzen zaigula. Arau bidez, langileen arloko neurriak jasotzen dituen edozein akordio dagokion mahai sektorialean edo mahai orokorrean onartu behar da, dokumentazioa eta proposamenak aurkeztu ondoren eta dagokion negoziazioa egin ondoren. Kasu honetan, ez da horrela izan.

Abenduaren 16an, ostiralean, bilera bat egin zuten Langileen Batzordeak eta Zuzendaritzak, eta bi puntu jorratu zituzten: 2022ko egutegia kudeatzea eta 2022rako aretoko operadoreen eta buruen egutegiak onartzea. Bilera egin aurretik ez zen inolako dokumentaziorik ez proposamen idatzirik bidali. Abenduaren 20an, astelehenean, Zuzendaritzak akordio-proposamen bat bidali zion Langileen Batzordeari, eta hurrengo egunean proposamen bera aurkeztu zuen, akordio-formatuarekin, Batzordea osatzen duten sindikatuek eta Babes Zibileko Zerbitzuko zuzendariak sina zezaten.

Bigarrenik, proposamena irakurri ondoren, uste dugu alderdi batzuk ez direla akordio honetan sartzekoak, beste arau batzuetan jasota daudelako eta arau horien aurka daudelako. Bestalde, puntu batzuekin ez gaude ados, eta, beraz, ez genuke inolaz ere akordio hau sinatuko idatzita dagoen bezala. Kontsulta bidali diogu Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusiari puntu horietako batzuei buruz.

Beraz, uste dugu sinadura emateko akordio-formatuarekin bidalitako dokumentuak ez duela baliorik; horregatik, eskatzen dugu dagokion mahai sektoriala deitzea eta dagokion negoziazio-fasea irekitzea, proposamena langileen artean ezagutarazteko eta eztabaidatu ahal izateko, eta, horrela, alegazioak eta ekarpenak eginez eta negoziatuz, azkenean Mahai Sektorialaren akordio bat lortzen saiatzeko.

descargas de archivos.orig PDF Propuesta de acuerdo Protección Civil Y Emergencias

Respuesta de LAB a la propuesta de calendario

LAB rechaza la propuesta de acuerdo remitida por la Dirección de Protección Civil sobre medidas de gestión de calendarios

Administrazioa 2021/12/23

En primer lugar, debemos decir que el procedimiento utilizado para elaborar este acuerdo nos parece del todo irregular. Por norma, cualquier acuerdo que recoja medidas en materia de personal debe ser aprobado en la correspondiente Mesa Sectorial o Mesa General, previa entrega de documentación y propuestas, y tras la correspondiente negociación. En este caso, esto no ha sido así.

El viernes 16 de diciembre se celebró una reunión entre la Comisión de Personal y la Dirección con dos puntos en el orden del día: gestión del calendario 2022 y aprobación de calendarios de Operadores y Jefas de Sala para 2022. No hubo ningún envío de documentación ni propuesta escrita alguna antes de esa reunión. El lunes 20 de diciembre la Dirección envió a la Comisión de Personal una propuesta de acuerdo, y al día siguiente entregó la misma propuesta, con formato de acuerdo, para que fuera firmado por los sindicatos que componen la Comisión y por el Director del Servicio de Protección Civil.

En segundo lugar, una vez leída la propuesta, consideramos que hay aspectos que no corresponde introducir en este acuerdo por estar recogidos en otras normas y por contradecir aquellas. Por otro lado, hay aspectos con los que no estamos de acuerdo, por lo que en ningún caso firmaríamos este acuerdo tal y como está redactado. Hemos remitido consulta a la Dirección General de Función Pública sobre algunos de estos puntos.

Por tanto, entendemos que el documento enviado con formato de acuerdo para la firma no tiene validez, y solicitamos que se convoque la correspondiente Mesa Sectorial y se abra la correspondiente fase de negociación que permita dar a conocer y debatir la propuesta entre el personal, y realizar y negociar alegaciones y aportaciones, para intentar finalmente llegar a un acuerdo de Mesa Sectorial.

descargas de archivos.orig PDF Propuesta de acuerdo Protección Civil Y Emergencias