ADM chivite euskara
Euskaraz artatua izatea eskubide bat da (herritarrena)
Euskaraz artatzea betebehar bat da (Administrazioarena)
Ser atendido en euskera es un derecho (de la ciudadanía)
Atender en euskera una obligación (de la Administración)

Enplegu publikorako sarbidean euskara puntuatzeko eskatu du berriz Arartekoak

Administrazioa 2021/12/02

descargas de archivos.orig PDF Arartekoaren txostena

Azaroaren 22an, Arartekoak berriz eskatu zion Nafarroako Gobernuari "Enplegu publikoa lortzeko deialdietan, eremu mistoan eta eremu ez-euskaldunean kokatutako lanpostuetarako baloratu dadila euskararen ezagutza, gutxienez atzerriko hizkuntzen puntuazio berarekin".

Beste behin ere, Arartekoak Nafarroako Gobernuari adierazi dio zuzendu dezala bidegabekeria hori, alegia, atzerriko hizkuntzak administrazioko lanpostuetan sartzeko merezimendu gisa baloratzea, baina ez, ordea, euskararen ezagutza, Nafarroako bi hizkuntza ofizialetako bat izaki.

Arartekoak berriro gogorarazi dio Gobernuari euskara balioesteko araua baliogabetu zuten epaiek ez dutela inola ere eragozten "Administrazioak enplegu publikora sartzeko deialdietan euskararen ezagutza merezimendu gisa baloratzea, puntuazio proportzionatuarekin egiten denean".

Halaber, gogorarazi du "Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak eta Nafarroako Kontseiluak erabakiak eman dituztela, atzerriko hizkuntzak baloratzen direnean euskara ez baloratzea zalantzan jartzen dutenak".

Arartekoaren irizpenak erantzuna ematen dio pertsona batek aurkeztutako kexari, SOS Nafarroako Koordinazioko Operadore Laguntzaile lanpostuko 20 lanpostuko azken deialdian euskara merezimendu gisa ez baloratzeagatik. Babes Zibilari eta Larrialdiei Aurre Egiteko Zerbitzuari buruzko 8/2005 Foru Legeak, 112 telefonoaren bidez larrialdietarako deiak artatzeko zerbitzua arautzen duenak, ezartzen du zerbitzua Nafarroako bi hizkuntza ofizialetan emanen dela, baina plazen deialdia egiterakoan ez da baloratu ere egiten Nafarroako berezko bi hizkuntzetako bat jakitearen merezimendua.

LABek Nafarroako Gobernuaren jarrera salatu nahi du, Administrazioan sartzeko euskararen ezagutzaren merezimendua ez arautzeagatik. Nahita egindako estrategia bat da, euskararen aurkako erasoa, eta behingoz amaitu egin behar da. Herritarrek nahiago duten hizkuntzan artatuak izateko eskubidea urratzen ari dira. Babes Zibilaren Legea ez da betetzen, Hizkuntza Gutxituen Europako Gutuna ez da aintzat hartzen eta entzungor egiten zaie Arartekoari, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiari eta Nafarroako Kontseiluari.

El Defensor del Pueblo vuelve a pedir que se puntúe el euskera en el acceso al empleo público

Administrazioa 2021/12/02

descargas de archivos.orig PDF Informe Defensor del Pueblo

Con fecha 22 de noviembre, el Defensor del Pueblo vuelve a pedir al Gobierno de Navarra que “En las convocatorias de acceso a un empleo público, se valore para puestos situados en la zona mixta y zona no vascófona el conocimiento del euskera, como mínimo, con la misma puntuación que los idiomas extranjeros”.

Una vez más, el Defensor del Pueblo se ha dirigido al Gobierno de Navarra para que corrija el sinsentido de valorar idiomas extranjeros como mérito en el acceso a puestos de trabajo de la Administración pero no se valore el conocimiento del euskera, una de las dos lenguas oficiales de Navarra.

El Defensor del Pueblo vuelve a recordar al Gobierno que las sentencias que anularon la norma de valoración del euskera “en ningún caso impiden que la Administración incluya en las convocatorias de acceso al empleo público la valoración del conocimiento del euskera como mérito, cuando se haga con una punturación proporcionada”.

Recuerda asimismo que “el Tribunal Suerior de Justicia de Navarra y el Consejo de Navarra han emitido pronunciamientos que cuestionan que no se valore el euskera cuando sí se valoran lenguas extranjeras”.

El dictamen del Defensor del Pueblo da respuesta a la queja formulada por una persona por la no valoración del euskera como mérito en la última convocatoria de 20 plazas del puesto de trabajo de Operador Auxiliar de Coordinación de SOS Navarra. Se da la circunstancia de que la Ley Foral 8/2005 de Protección Civil y Atención de Emergencias, que regula el servicio de atención de llamadas de emergencia a través del 112, establece que el servicio se prestará en las dos lenguas oficiales de Navarra, pero a la hora de convocar las plazas ni siquiera se valora el mérito de conocer una de las dos lenguas propias de Navarra.

Desde LAB denunciamos la actitud del Gobierno de Navarra por no abordar la elaboración de una norma que regule el mérito del conocimiento del euskera en el acceso a la Administración. Es una estrategia deliberada y un ataque al euskera que debe terminar de una vez por todas. Se están vulnerando los derechos de la ciudadanía a ser atendidos en la lengua que prefieran, se incumple la Ley de Protección Civil, se ignora la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias y se hace oídos sordos al Defensor del Pueblo, al TSJN y al Consejo de Navarra.