ADM REFENA CONTRATOS

Irregulartasunak Refenan I: kontratazioak eta egutegien kudeaketa

Administrazioa 2021/03/15

Refenak azken hilabeteetan Nafarroako pandemiaren aurkako borrokaren erreferentzia izan nahi zuen, COVIDaren bilakaera monitorizatzeko eta milaka PCR eta antigeno test egiteko gune nagusia, eta, hori helburu, baliabide material eta giza baliabide ugari bideratu ziren bertara. Baina hasierako itxaropen-argi horien ondoren, itzalgune asko agertu dira.

Une honetan, gure helburua ez da baloratzea laneko esparrukoak ez diren alderdiak –funtsezkoak izanagatik–, esaterako: militarrrek izan duten eginkizuna (Osasunbideko langile zibilei dagokien lana egiten ari ote diren edo Nafarroako herritar guztion historial medikoetako datuak eskuratu behar ote dituzten), alokairua zuzen ordaindu den, edo une jakin batzuetan nola kudeatu den krisia. Horiek denak alde batera utzita ere, LAB sindikatuko kideok garbi dugu pandemiaren jarraipena Refenan zentralizatua egon den hilabeteetako egoera irregularra izan dela.

Hainbat kexa eta erreklamazio jaso ditugu kontratazioei, zerrenden kudeaketari eta produktibitateei dagokienez. Gure ustez, kexa horien atzean dauden erabaki eta ekintzetako batzuek berehalako erantzuna izan behar dute Nafarroako Gobernuaren eta Administrazioaren aldetik, ikerketa edo auditoria gisa. Ezinbestekoa da argitzea kontratazioari buruzko araudia urratu dutenen erantzukizuna –beren eginkizunak egiteagatik, ez egiteagatik edo eskuodetzeagatik–, bai eta bertan izan diren kontratazio prozesuetan gardentasuna bermatzeko irizpide guztiak desagerrarazi dituztenen erantzunkizuna ere.

Behin eta berriz informazioa eskatu diogu Oinarrizko Osasun Laguntzako Profesionalen Zuzendaritzari zerrenden kudeaketari edo kontratazio-irizpideei buruz. Eskaera adina ukazio jaso dugu. Bereziki larria da Osasun Larrialdietako teknikarien eta erizainen kasua, haien kontratazio-irizpideak ez baitira errespetatzen ari. Eta hori guztia Ospitalez Kanpoko Larrialdi Zerbitzuaren Zuzendaritzaren baimenarekin gertatu da, langileen kontratazioan irregulartasun horien berri izan arren jokabide horiek errazten baititu.

Kontratazioak

Kontratazioei dagokienez, hainbat kategoriatan legezkotasun- eta gardentasun-irizpideak errespetatu ez dituen politika izan da nagusi. Kategoria jakin batzuetan hori salatu egin da, baina, hala ere, errepikatu egin da: interes partikularreko irizpideak erabiliz, lan-kontratuak berdintasunez eskuratzeko aukera ezabatzen ari dira.

Zerrendetan ez zeuden pertsonak kontratatu dira, baita teorian eskuragarri ez zeudenak ere; beste pertsona batzuk kontratatu dira zerrendan zuten lekua aintzat hartu gabe, alegia, lehentasun-ordena errespetatu gabe. Horrek kontratazioari eragiten dio, baina baditu beste ondorio batzuk ere, esaterako, produktibitateak kobratzeari dagokionez, edo zerrendak eguneratzeari dagokionez.

LABek egiaztatu du, gainera, kontratu horietako batzuk erabat irregularrak izan zirela hasieran, pandemia dela-eta kontratuen arteko bateragarritasunak baimentzen dituen martxoaren 18ko 1/2020 Foru Lege Dekretua indarrean sartu baino lehenagokoak baitira. Horrelakoak dira, hain zuzen, otsailaren 27an, martxoaren 7an, martxoaren 13an eta martxoaren 17an sinatutako kontratuak.

Egutegien kudeaketa

Zerrendak eta kontratuak modu irregularrean kudeatu dira askotan, eta egutegiak ere modu ez oso gardenean kudeatu dira. Jakin badakigu egutegiak antolatzeko ardura dutenek ez baizik eta zuzendaritzatik kanpoko langile “hautatu” batzuek egiten dituztela egutegiak, beren neurrira, ad hoc, Refenako lana enpresa pribatuetan dituzten beste lan batzuekin bateragarri egin ahal izateko moduan.

Horri dagokionez, hainbat pertsonak aldi berean hiru kontratu ere izan dituzte Refenako lanarekin batera; 30, 40 edo 50 lanordu segidan kateatu dituzte, lanaldi baten eta bestearen artean behar den atsedenaldia hartu gabe. Non dago laneko segurtasuna?

Argi dago, beraz, egutegien antolaketan ere Ospitalez Kanpoko Larrialdietako Zerbitzuko arduradunek ez dutela inolako kudeaketarik eta kontrolik egin.

LABen argi daukagu agerian geratzen ari den hori guztia interes ekonomiko eta pertsonal batzuen ondorio dela, besteak beste: gutxi batzuek poltsikoak Administrazioaren kontura bete nahi izatea edo gutxi batzuen eskura dauden tresnak erabiltzea Administrazioan bidea "irekitzeko" eta, horrela, postu bat “behatzez” lortzeko.

Hori guztia ikusita, uste dugu beharrezkoa dela Refenan pandemia-urte honetan egindako bitartekoen eta langileen kudeaketaren auditoria bat egitea. Kudeaketa horren arduradunak dira, batetik, Kiko Betelu Nafarroako Larrialdietako zuzendariordea, eta bestetik, Diego Reyero Larrialdi eta Garraio Sanitarioko atalburua.

Jaso dugun informazioaren arabera, ondoriozta dezakegu, alde batetik, osasun arloko ehunka langilek – bai ospitaleetan, bai Oinarrizko Osasun Laguntzan – beren indarren muga-mugan lan egin dutela eta une batzuetan baliabide falta handia izan dutela, eta, bestetik, talde jakin batzuen mesederako inbertsioak egin direla (aparteko ordainsarietan milaka eta milaka euro ordaintzeaz gainera). Hori bai, talde eta pertsonaia horiek autopropaganda oso ongi landu dute, astea joan astea etorri erreportajeak eta argazkiak eginez, berdin Refenan edo anbulantzia batean, kamioi bat eramanez, txertoen kaxak eramanez edo apalategiak jarriz. Pandemia honetako heroiak haiek balira bezala eta ez beste inor.

Irregularidades en Refena I: contrataciones y gestión de calendarios

Administrazioa 2021/03/15

Refena ha pretendido ser durante los últimos meses, referencia de la lucha contra la pandemia en Navarra, el lugar desde donde se monitorizaba la evolución de la Covid a través de miles de PCRs, test de antígenos y una cantidad nada desdeñable de medios humanos y materiales. Sin embargo, tras esa luz de esperanza que proyectaba, han ido apareciendo numerosas sombras.

No es nuestro objetivo, en este caso, entrar a valorar otras cuestiones ajenas al ámbito más puramente laboral que también se antojan fundamentales: el papel jugado por los militares (si están realizando una labor que corresponde a personal civil de Osasunbidea o si éstos deben tener acceso a los datos del historial de toda la ciudadanía navarra), si se ha pagado escrupulosamente el alquiler correspondiente o cómo se ha gestionado en determinados momentos la crisis. Incluso dejando todo ello de lado, desde el sindicato LAB podemos afirmar que la situación vivida en Refena durante los meses en que el seguimiento a la pandemia ha estado centralizado en el recinto ferial ha sido de todo menos regular.

Son múltiples las quejas y reclamaciones que hemos recibido en cuanto a contrataciones, gestión de listas, productividades… Entendemos que al menos una parte de las acciones que están detrás de esas quejas deben tener una respuesta inmediata por parte del Gobierno de Navarra y la Administración en forma de investigación o auditoría. Es absolutamente necesario que se depuren las responsabilidades de aquellos que, por acción, omisión o delegación de sus funciones, han incumplido de forma flagrante la normativa de contratación y han eliminando todo criterio que asegurase la transparencia de los procesos realizados en esos ámbitos.

Han sido reiteradas las peticiones de información que hemos trasladado a la Dirección de Profesionales de Atención Primaria en relación a la gestión de listas o a los criterios de contratación. Tantas como las negativas que hemos obtenido. Especialmente gravoso es el caso de los T.E.S (Técnicos de Emergencias Sanitarios) y DUEs (Enfermeras), cuyos criterios de contratación no se están respetando. Y todo ello permitido por la Dirección del Servicio de Urgencias Extrahospitalaria, conocedora y facilitadora de dichas irregularidades en la contratación de personal.

Contrataciones

En lo que a las contrataciones se refiere, se ha seguido una política que no se rige por criterios de legalidad y transparencia en varias categorías profesionales. En determinadas categorías esto constituye un hecho ya denunciado que, aún así, no ha dejado de repetirse: utilizando criterios de interés particular, se está eliminando la posibilidad de igualdad en el acceso a los contratos de trabajo.

Se ha contratado a personas que no estaban en las listas, a personas que constaban como no disponibles, e incluso se ha contratado a determinadas personas independientemente del lugar que ocupaban en dichas listas, sin respetar el orden de prelación. Esto afecta a contratación, pero también tiene sus consecuencias en cuanto al cobro de productividades, a la actualización de posibles listas posteriores, etc.

LAB ha comprobado, además, que varios de esos contratos fueron totalmente irregulares en su inicio, ya que datan de fechas anteriores a que entrase en vigor el Decreto Ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, que permite las compatibilidades entre contratos con motivo de la pandemia. Concretamente, existen contratos rubricados los días 27 de febrero, 07 de marzo, 13 de marzo y 17 de marzo.

Gestión de calendarios

No solo la gestión de listas y contratos se han llevado a cabo en muchos casos de forma irregular; también los calendarios se han gestionado de un modo poco transparente. Hemos visto cómo no los hace quién tiene entre sus funciones realizarlos, sino que son ciertos trabajadores “elegidos” y ajenos a la dirección quienes se encargan de hacerlos a su justa medida, ad hoc, para poder compatibilizar el trabajo en Refena con el de la empresa privada para la que trabajan habitualmente.

A este respecto, han sido varias las personas que con el trabajo de Refena han tenido incluso tres contratos al mismo tiempo, llegando a encadenar hasta 30, 40 o 50 horas de trabajo continuas sin el debido periodo de descanso entre una jornada y otra. ¿Dónde queda la seguridad laboral?

Queda claro, pues, que también con la organización de calendarios ha habido una total falta de gestión y control por parte de los responsables del Servicio de Urgencias Extrahospitalarias.

En LAB tenemos claro que todo esto que se está destapando responde a una serie de intereses económicos y personales, incluidos el afán de unos pocos por llenarse los bolsillos a costa de la Administración o la utilización, por parte de algunos, de todas las herramientas al alcance de unos pocos para “abrirse” hueco en la Administración a cualquier precio y así conseguir un puesto a dedo.

Visto todo esto, creemos que es necesaria una auditoría de la gestión de medios y personal llevada a cabo en Refena durante todo este año de pandemia. Gestión de la que son responsables tanto el Subdirector de Urgencias de Navarra, Kiko Betelu, como el Jefe de Sección de Emergencias y Transporte Sanitario, Diego Reyero.

La información que hemos ido recibiendo nos hace concluir que, mientras por un lado cientos de trabajadores y trabajadoras del ámbito sanitario -tanto en hospitales como en la Atención Primaria- han trabajado al límite de sus posibilidades y con una gran escasez de recursos en algunos momentos, por otro lado se ha invertido y favorecido a determinados grupos (incluyendo miles y miles de euros en retribuciones extraordinarias). Eso sí, grupos y personajes que se han asegurado muy bien de hacer su autopropaganda con reportajes y fotos, semana sí y semana también, lo mismo en Refena que en una ambulancia, llevando un camión, porteando cajas de vacunas, o colocando estanterías. Como si en esta pandemia los héroes fueran ellos y nadie más.