45 zerrenda espezifiko ireki ditu Hezkuntza departamentuak, Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzakoak

Administrazioa 2018/01/15

Euskaraz 13 eta gaztelaniaz, berriz, 32

Kontsulta itzazu espezialitateak eta dokumentazioa lotura hauetan:

MAISU-MAISTRAK

Entzumena eta hizkuntza – Gaztelania
Entzumena eta hizkuntza – Euskara
Haur Hezkuntza – Euskara
Haur Hezkuntza PALE profilarekin - Gaztelania
Haur Hezkuntza PF profillarekin - Gaztelania
Lehen Hezkuntza PALE profilarekin - Gaztelania
Lehen Hezkuntza PF profilarekin – Gaztelania
Lehen Hezkuntza – Euskara
Atzerriko Hizkuntza: Ingelesa – Euskara

BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK

Enpresen Administrazioa - Euskara
Alemana - Gaztelania
Alemana - Euskara
Industriako analisia eta kimika - Gaztelania
Irudi pertsonaleko aholkularitza eta prozesuak - Gaztelania
Irudi pertsonaleko aholkularitza eta prozesuak - Euskera
Biología eta Geología – Euskara
Marrazketa - Euskara
Ekonomia – Euskara
Gorputz Heziketa - Euskara
Filosofia - Gaztelania
Filosofia – Euskara
Fisika eta Kimika – Euskara
Lanerako prestakuntza eta orientazioa - Gaztelania
Lanerako Prestakuntza eta Orientazioa - Euskara
Frantsesa - Gaztelania
Frantsesa - Euskara
Geografia eta Historia – Euskara
Grekoa - Gaztelaniaz
Grekoa - Euskara
Hostaritza eta Turismoa – Euskaraz
Informatika – Gaztelania
Informatika – Euskara
Gizartean eta komunitatean esku hartzea - Euskara
Ingelesa – Euskara
Latina – Euskara
Gaztelania eta Literatura - Gaztelania
Gaztelania eta Literatura - Euskara
Euskal Hizkuntza eta Literatura (Nafarroa) - Euskara
Matematikak – Gaztelania
Matematikak – Euskara
Musika - Gaztelania
Musika - Euskara
Ibilgailuak mantenzeko prozesuak eta antolamendua - Gaztelania
Ibilgailuak mantenzeko prozesuak eta antolamendua - Euskara
Fabrikazio mekanikoaren antolaketa eta proiektuak – Gaztelania
Fabrikazio mekanikoaren antolaketa eta proiektuak – Euskara
Energia sistemen proiektuak eta antolamendua - Gaztelania
Diagnosi prozesu klinikoak eta produktu ortoprotesikoak –Gaztelania
Prozesu diagnostiko klinikoak eta produktu ortoprotesikoak - Euskara
Elikagaien industriako prozesuak - Gaztelania
Osasun prozesuak - Gaztelania
Osasun Prozesuak - Euskara
Zurgintza eta altzarigintzako prozesuak eta produktuak - Gaztelania
Sistema Elektronikoak - Gaztelania
Sistema Elektronikoak - Euskara
Sistema elektroteknikoak eta automatikoak- Gaztelania
Sistema elektroteknikoak eta automatikoak - Euskara
Teknologia - Euskara

LANBIDE HEZIKETAKO IRAKASLE TEKNIKOAK

Sukaldaritza eta pastelgintza - Gaztelania
Ekipamendu elektronikoak - Gaztelania
Ekipamendu elektronikoak - Euskara
Arotz-lanak egin eta instalatzea - Gaztelania
Bero eta fluido ekipamenduen instalakuntza eta mantenimendua - Gaztelania
Instalazio elektroteknikoak – Gaztelania
Instalazio elektroteknikoak - Euskara
Laborategia - Gaztelania
Ibilgailuen mantentze-lanak - Gaztelania
Ibilgailuen mantentze lanak - Euskara
Prozesu lanak - Gaztelania
Elikagaien elaborazioko lanak eta ekipamenduak - Gaztelania
Diagnosi kliniko eta ortoprotesikoaren prozedurak - Gaztelania
Administrazio kudeaketako prozesuak - Gaztelania
Osasun eta Laguntza prozedurak - Gaztelania
Osasun eta Laguntza prozedurak - Euskara
Merkataritza Prozesuak - Gaztelania
Administrazio Kudaketazo Prozesuak - Euskara
Komunitatearentzako zerbitzuak - Gaztelania
Jatetxeko zerbitzuak - Gaztelania
Informatika sistemak eta aplizazioak - Gaztelania
Informatikako sistema eta aplikazioak - Euskara
Soldadura - Gaztelania
Soldadura - Euskara

HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO IRAKASLEAK

Alemana- EOI
Euskera – EOI
Frantsesa – EOI
Italiera –EOI

gorria button Irekitako espezialitateak. Parte-hartzeko instantzia

gorria button Dokumentazioa

Hezkuntza Departamentuan izen-emate telematikoa egiteko PINa izatea behar duzu. Ez baldin badakizu zein den edo berria sortu behar baduzu, honoko estekan dituzu horri buruzko argibide guztiak.

gorria button PINa lortu edo abian jartzeko urratsak

Educación ha abierto 45 listas específicas para contratación de docentes, tanto en Infantil y Primaria como en Secundaria

Administrazioa 2018/01/15

13 de las listas son en euskara y 32 en castellano

Consulta las especialidades y descarga la documentación en estos enclaces:

MAESTROS/AS

Audición y lenguaje – Castellano
Audición y lenguaje – Euskera
Educación Infantil – Euskera
Educación Infantil con perfil PALE– Castellano
Educación Infantil con perfil PF – Castellano
Educación Primaria con perfil PALE – Castellano
Educación Primaria con perfil PF – Castellano
Educación Primaria – Euskera
Lengua Extranjera: Inglés - Euskera

PROFESORES/AS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Administración de Empresas–Euskera
Alemán - Castellano
Alemán – Euskera
Análisis y Química Industrial - Castellano
Asesoría y Procesos de Imagen Personal - Castellano
Asesoría y Procesos de Imagen Personal - Euskera
Biología y Geología – Euskera
Dibujo - Euskera
Economía – Euskera
Educación Física – Euskera
Filosofía - Castellano
Filosofía – Euskera
Física y Química – Euskera
Formación y Orientación Laboral – Castellano
Formación y Orientación Laboral – Euskera
Francés – Castellano
Francés – Euskera
Geografía e Historia – Euskera
Griego – Castellano
Griego – Euskera
Hostelería y Turismo – Euskera
Informática – Castellano
Informática – Euskera
Intervención Sociocomunitaria - Euskera
Inglés – Euskera
Latín – Euskera
Lengua Castellana y Literatura - Castellano
Lengua Castellana y Literatura - Euskera
Lengua y Literatura Vasca (Navarra) - Euskera
Matemáticas – Castellano
Matemáticas – Euskera
Música - Castellano
Música - Euskera
Organización y procesos de mantenimiento de vehículos - Castellano
Organización y procesos de mantenimiento de vehículos - Euskera
Organización y proyectos de fabricación mecánica - Castellano
Organización y proyectos de fabricación mecánica - Euskera
Organización y proyectos de sistemas energéticos - Castellano
Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos - Castellano
Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos - Euskera
Procesos en la industria alimentaria - Castellano
Procesos sanitarios - Castellano
Procesos sanitarios - Euskera
Procesos y productos en madera y mueble - Castellano
Sistemas Electrónicos - Castellano
Sistemas Electrónicos - Euskera
Sistemas electrotécnicos y automáticos - Castellano
Sistemas electrotécnicos y automáticos -  Euskera
Tecnología - Euskera


PROFESORES/AS TÉCNICOS/AS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Cocina y Pastelería - Castellano
Equipos Electrónicos - Castellano
Equipos Electrónicos - Euskera
Fabricación e instalación de carpintería y mueble - Castellano
Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos - Castellano
Instalaciones electrotécnicas – Castellano
Instalaciones electrotécnicas – Euskera
Laboratorio - Castellano
Mantenimiento de vehículos - Castellano
Mantenimiento de vehículos - Euskera
Operaciones de procesos - Castellano
Operaciones y equipos de elaboración de productos alimentarios - Castellano
Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico - Castellano
Procesos de gestión administrativa - Castellano
Procedimientos sanitarios y asistenciales – Castellano
Procedimientos sanitarios y asistenciales – Euskera
Procesos Comerciales - Castellano
Procesos de gestión administrativa - Euskera
Servicios a la Comunidad - Castellano
Servicios de Restauración - Castellano
Sistemas y aplicaciones informáticas - Castellano
Sistemas y aplicaciones informáticas - Euskera
Soldadura - Castellano
Soldadura - Euskera

PROFESORES/AS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

Alemán- EOI
Euskera – EOI
Francés – EOI
Italiano –EOI

gorria button Lista de especialidades abiertas. Instancia de participación

gorria button Documentación

Si piensas hacer la inscripción vía telemática te hará falta emplear un PIN. Si no sabes cuál es tu PIN o lo tienes que crear, en el enlace de debajo puedes consultar el proceso para poder hacerlo.

gorria button Pasos para conseguir o activar el PIN