Prentsa aurrekoaLAB sindikatuko Isabel Artiedak eta Txomin Gonzalezek Administrazioaren langileok 2010 eta 2017 urteen artean  jasan duten dirusarien galeraz eginiko ikerlana aurkeztu dute.

Los representantes de LAB, Isabel Artieda y Txomin González han presentado esta mañana el estudio sobre la pérdida salarial del personal de la Administración entre los años 2010 y 2017.

1000 milioi

Nafarroako Gobernuaren langileok 1.000 milioi euro galdu ditugu soldatetan

Administrazioa 2017/09/19 2009. urteaz geroztik Nafarroako Gobernuaren langileok 1.000 milioi euro galdu ditugu soldatetan. Murrizketei ekin zietenean, salbuespenezko eta aldi bateko neurriez ari zirela erran zuten, eta egoera ekonomikoa aldatuko zenean itzuliko zituztela. Gaur egun, gobernuak harropuzten dira ekonomia bide onean ari delako eta Barne Produktu Gordina %3a baino gehiago hazten ari delako. Eskatzen ari gara behin betikoz ekin dakiola gure eros ahalmenaren berreskuratzeari.      

Los trabajadores y trabajadoras del Gobierno de Navarra hemos perdido 1.000 millones € en nuestros salarios

Administrazioa 2017/09/19 Desde el año 2009 el conjunto de trabajadores y trabajadoras del Gobierno de Navarra hemos perdido 1.000 millones de euros en salarios. Cuando se iniciaron los recortes dijeron que se trataba de medidas excepcionales y de carácter temporal y que cuando cambiara la coyuntura económica se reverterían. Hoy, los gobiernos presumen de que la economía va bien y que el PIB crece por encima del 3%. Exigimos que se aborde de una vez la recuperación de nuestro poder adquisitivo.          

recortes salarios

Azken urteotan eta krisialdiaren aitzakiapean, PSOE/PP-ren (UPN Nafarroan) gobernuek hainbat neurri ezarri zuten, beti ere, administrazio publikoetako langileen soldatak eta lan eskubideak  murrizteko helburuan. 

Bi Errege Dekretu Lege onartu izana funtsezko tresna bilakatu zen. Horietako bat, 8/2010 ED-a alegia, Zapateroren PSOEk betearazi zuen 2010eko ekainaren batean. Haren bidez, soldatak %5ean murriztu zizkiguten. Zapaterok krisialdia aitzakia gisa erabili zuen, eta aldi baterako izaeraz hornitu zuen. Zergatien azalpenean jasotzen zen: “neurri honek bere biziko garrantzia dauka pertsonal-gastuak arrazionalak eta eraginkorrak izan daitezen, baita murritz daitezen eta denok dugun xedea gauza dadin, egungo aparteko abagune ekonomikoak bere horretan iraunen duen bitartean.” Horrez gain, PSOEk Gobernua utzi zuenean, aurrekontu orokorretako Legean ezarri soldata-izoztea oparitu zigun. 

Bestea, Rajoyk zuzendutako PP-ren gobernuak onartu zuen; bankaren erreskatea ordaindu ahal izateko soldata murrizteko neurriak inplementatu zituen. Honela, 2012ko uztailean, behin onartu zela 20/2012 EDL, haren bidez, abenduko aparteko ordainsari ebatsi zitzaigun, haren agintaldiak iraun zituen lau urtean soldatak izoztu zizkiguten, urteko lanaldia areagotu ziguten, plantillak berritu ahal izatea eta beste eskubide eta lan baldintzak mugatzen zitzaizkigun (LEP). Rajoyk ere murrizketak aldi batez emanen zirela zioen, eta zergatien azalpenean jasotzen zen: "neurri hauetako batzuk aldi batez emanen dira, eta ezartzekotan, ez-ohiko baldintzak aldi batera suertatuko direnean bakarrik ezarriko dira; haren indarraldia ekonomia pairatzen ari den egungo egoera zailaren menpe egonen da”. 

Baina errealitatea bertzelakoa da. BPG 12 hiruhilekoz hazi ondoren, azkenak %3tik gora, itzulerak 2012. urteko aparteko ordainsarira mugatu dira, ez dira 2010. urtean ostu zuten %5era ere iritsi, ez eta soldatak KPIrekin eguneratu ere. 

Nafarroan, gobernu aldaketari esker, abenduko aparteko ordainsari osoa itzuli zaigu; hala ere, beste murrizketei eusten zaie. Ez dugu ahazten administrazio publikoetako ezegonkortasuna eta behin-behinekotasuna ikaragarri handitu dela zerbitzu publikoetan hutsuneak, eraginkortasun eza eta kalitatearen galera eraginez.

Ez da neurririk bideratu ere langileek berreskura dezaten azken urteotan galduriko eros ahalmena, ez eta berma dadin soldatak KPIaren arabera egunera daitezela. Geroa Bairen egungo gobernuak, estatu mailako araudietan babestuz, ez du ontzat eman aurreko gobernuek ostu ziguten dirua itzul dakigun. Are gehiago, aldaketaren Gobernua agintzen ari dela, eros ahalmena galtzen ari gara oraindik. Ekonomia munta handiez ari gara. Alde batetik, “krisialdiko” urte hauetan kobratu ez dugun dirutza guztiaz, eta bestetik, ondoren azalduko dugun murrizketa aurreko gure soldaten beharrezko eros ahalmena berreskuratzeaz.  

Kontsumorako Prezioen Indizeak erabiliz, azken zazpi urtean pilatutako galera soldata murriztapenaren  %13,4koa litzateke: 2010. urtean batez besteko murrizketa %5ekoa izan zen, gehi soldata-izoztuen batura (%8,4). Argitze aldera, urteko 20.000 eurotako soldata batean, ezarri murrizketok 2.680 € urteko egiten diote kalte eros ahalmenari. 

Baina antzeman, gure soldaten errenta ostu izanaren egiazko garrantzia benetan antzematen da murrizketei eta soldata izozteari ekin zitzaionetik, langile atalean erabili ez den ekonomia munta guztia zenbatzen denean, erabili dena bankuekiko zorrak eta kapitalaren beste beharrak ordaintzeko. Nafarroako kontuetako datu ofizialak erabiliz, ohartuko gara zenbat eta zenbat diru isuri den gure poltsikoetatik. 

Nafarroako 2009. urteko kontuen arabera, pertsonal-gastuak 1.176,31 milioi eurotakoa izan zen. Urte hartako datuak erabiliko ditugu KPIaren eguneraketak kalkulatzeko oinarritzat, 2010. urtean jadanik hasi zirelako soldata-murrizketak eta izozteak.


En estos últimos años, y con la justificación de la crisis, los gobiernos del PSOE/PP (UPN en Navarra) impusieron una serie de medidas dirigidas a recortar los salarios y los derechos laborales del personal de las administraciones públicas. 

La aprobación de dos Real Decretos Ley fueron las herramientas clave. Uno lo ejecutó el PSOE de Zapatero el 1 de junio de 2010, el RDL 8/2010, que recortó nuestros salarios un 5%. Zapatero lo justificaba con la crisis y le daba un carácter provisional. En la exposición de motivos recogía; “esta medida es trascendental para el logro de los objetivos comunes de racionalización y eficacia de los gastos de personal así como de su reducción mientras persistan las circunstancias económicas extraordinarias actuales,” además, el PSOE, para despedirse del Gobierno, nos obsequió con la congelación salarial implantada en la Ley de presupuestos generales.  

El otro lo aprobó el gobierno del PP, dirigido por Rajoy, implementando medidas de reducción salarial para poder pagar el rescate de la banca. Así en julio de 2012 aprobaba el RDL 20/2012, mediante el que nos robaban la paga extra de diciembre, congelaban los salarios durante los 4 años de su mandato, nos incrementaban la jornada anual, restringían la renovación de plantillas (OPEs) y otros derechos y condiciones laborales. Rajoy también le daba un sesgo temporal a los recortes y en la exposición de motivos recogía: “parte de estas medidas tienen carácter temporal o está prevista su aplicación sólo cuando concurran circunstancias excepcionales, quedando supeditada su vigencia a la subsistencia de la difícil coyuntura económica actual. “ 

La realidad es que tras 12 trimestres consecutivos de crecimiento del PIB, los últimos por encima del 3%, las devoluciones se han limitado a la paga extra del año 2012, pero no han llegado al 5% sustraído en el año 2010, ni han actualizado los salarios con el IPC.  

En Navarra, gracias al cambio de gobierno, se nos ha devuelto la paga extra de diciembre entera, pero se nos mantienen otros recortes. No olvidamos que la temporalidad y precariedad en las administraciones públicas se ha disparado provocando deficiencias en los servicios públicos, falta de eficacia y pérdida de calidad.

Tampoco se han tomado medidas para que el personal recupere el poder adquisitivo perdido en estos años y que garantizasen la actualización de los salarios con el IPC. Escudándose en las normativas estatales el actual gobierno de Geroa Bai no ha tenido a bien empezar a devolvernos el dinero que los anteriores gobiernos nos robaron. Es más, bajo el Gobierno del cambio seguimos perdiendo poder adquisitivo. Estamos hablando de  cantidades eco-nómicas importantes. Por un lado todo el dinero que hemos dejado de cobrar durante estos años de “crisis” y por otro la necesaria recuperación del poder adquisitivo de nuestros salarios anteriores a los recortes, y que ahora vamos a exponer.  

Si utilizamos los índices de precios al consumo (IPC) en estos 7 años la pérdida salarial acumulada supone una reducción salarial del 13,4%: 5% de reducción media del 2010 y la suma de las congelaciones salariales (8,4%). Para hacernos una idea, en un sueldo de 20.000 euros anuales estos recortes suponen una pérdida en su poder adquisitivo de 2.680 euros anuales.  

Pero donde se visualiza la  verdadera dimensión de la sustracción de rentas de nuestros salarios, que luego se han utilizado para pagar las deudas bancarias y otras necesidades del capital, es cuantificando todo el monto económico dejado de utilizar para el capítulo de personal desde el inicio de los recortes y congelaciones salariales. Utilizando los datos oficiales de las cuentas de Navarra vamos a descubrir cuánto dinero ha volado de nuestros bolsillos. 

Según las cuentas de Navarra de 2009, los gastos de personal ascendieron a 1.176,31 millones de euros. Este es el año que vamos a usar como base del cálculo para las actualizaciones con el IPC, ya que en el 2010 ya se empezaron con los recortes salariales y congelaciones.


TABLA EUS SALARIO TABLA ERD SALARIO

Nafar Gobernuko langile bakoitzaren galera  urte osoko soldata bat da!!!

Langileoi ia 1.000 milioi euro ebatsi dizkigute. Gaur egun, gure soldatak krisialdiari ekin zitzaionean baino askoz ere apalagoak dira. Adibidez: 2009. urtean 36.000 € irabazten zuenak, gaur egun, 35.000 € irabazten ditu; eta kopuru horri gehitzen badiogu KPI-a, urteotan 34.000 euro galdu ditu.  Ia urte bateko soldataz ari gara!

LAB sindikatuak ez dio egungo Nafarroako Gobernuari leporatzen administrazioetako langileok pairatu izan dugun lapurreta: ez litzateke zuzena izanen. Baina, hala ere, ez da zuzena ere azken urteotan galdu dugun eros ahalmena berreskuratzeari ez ekitea.   

LABek indar betez eskatuko du behin betikoz amai dadin bidegabekeria honekin; eta gure gobernariek diotenez, krisialdia iraganekoa kontua bada (krisialdia aurreko BPGa berreskuratu da), eta hazkunde ekonomikoa %3a baino handiagoak diren tasetan egonkortzen bada, ez dago aitzakiarik ebatsitakoa ez itzultzeko.

¡¡¡ La pérdida de cada trabajador/a del Gobierno de Navarra equivale al salario de un año !!!

Nos han robado casi 1.000 millones de euros al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Hoy en día nuestros salarios son bastante más bajos que al inicio de la crisis. Ejemplo: Una persona que en 2009 ganaba 36.000€, gana ahora 35.000 y, si sumamos el IPC, ha perdido en estos años 34.000€.  ¡Casi el salario de un año!

Desde el sindicato LAB no queremos responsabilizar al actual Gobierno de Navarra del latrocinio al que hemos sido sometidos los trabajadores/as de las adminitraciones: no sería justo.  

Pero tampoco es justo que no se comience a recuperar el poder adquisitivo perdido en estos años.  LAB va a exigir con todas sus fuerzas que se termine con esta injusticia y si tal y como dicen nuestros gobernantes la crisis ya es historia (se ha recuperado el PIB anterior a la crisis) y el crecimiento económico se consolida en tasas superiores al 3%, no existen excusas para no devolver lo robado.