Hay 1041 invitados y ningún miembro en línea

ADM policía foral lluvia 500

Mahai Orokorra

Foruzainek diru kopuru izugarria jasoko dute ordainsarietan

Foruzaingoari ematen zaizkio langile publiko guztiontzat izan beharko luketen eskubideak. Soldata-igoeraz eta soldataz gain, agente bakoitzak 21.500 euro jasoko ditu aurten, batez beste.

Administrazioa 2023/03/14

Gaur, martxoak 14, Mahai Orokorrak Foruzaingoaren Araudi berria onartu du. Araudi horrek Foruzaingoaren ordainsarietan diru kopuru izugarria aurreikusten du, baita neurri ugari ere, poliziarentzat bakarrik, eta hori diskriminazio onartezina da gainerako langile publikoentzat.


Ordainsarien igoerak urtean 5 milioi euroko igoera aurreikusten du. 5 milioi horiek 1.160 agenteren artean banatuta, batez beste, 300 eurotik gorako soldata-igoera ematen du hilabetean. Baina kopuru hori ez da berdina guztientzat. Foruzaingoko goi-kargudun zenbaiti hilean 1.200 euro baino gehiago igoko zaie soldata. Gainera, igoera horrek azken 5 urteetako atzeraeragina izango du; beraz, laster 25 milioi banatuko dira agente horien guztien artean, hau da, batez beste 21.500 euro agente bakoitzeko. Berriz ere, banaketa ez da berdina guztientzat, izan ere polizia batzuek (maila altuenekoek) 84.000 euro poltsikoratuko baitituzte.

Baina araudi berria ez da soldata-igoera horiei buruzkoa bakarrik. Gainerako langileentzako diskriminazio onartezina dakarten neurri batzuk ere aurreikusten dira bertan. LABek uko egin dio kolektibo jakin batentzat neurriak hartzeari, eta edozein aldaketa Nafarroako Gobernuko langile guztiei zabaltzea exijitu du.

Esate baterako, Foruzaingoarentzat larunbat arratsaldeak (abenduaren 24a eta 31, eta urtarrilaren 5a ere bai) jaieguntzat hartuko dira, ordainsariei dagokienez; hori bera ukatu egiten zaie gainerako langileei. Egin beharreko aparteko orduak ere gainerakoei baino gehiago ordainduko zaizkie; ordu horien konpentsazioa, berriz, kolektibo horrentzat bakarrik, % 80ra igoko da B mailakoentzat eta ia % 74ra C mailakoentzat. Onartezina da, ordainsari orokor bat izanda, beste bat askoz handiagoa jasotzea kolektibo horrek bakarrik. Horrekin batera, proba fisikoak gainditzeagatik urtean 3.500 eta 5.000 € artean ordaintzeko aukera zabaldu da, nahiz eta ez duten proba horiek derrigorrez egin beharrik izango.

Foru Dekretu honekin bide arriskutsua ireki da, gainerako langileekiko diskriminaziozko baldintzak zehazten baitira, lan-baldintzei eta ordainsariei dagokienez, eta hori da, hain zuzen ere, urte askotan Mahai Orokorrean saihestu nahi izan dena; ez du ezer positiborik ekarriko, zerbitzu publikoa hobetzeari dagokionez, baina alderdi negatiboak ekarriko ditu, gainerako langileek eta herritarrek kolektibo horri izango dioten begiramenari dagokionez.

Berdintasun Plana

Bestalde, onartu da Foru Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako I. Plana. LAB pozik agertu da emaitzarekin, izan ere, gure sindikatua hainbat urtez lanean aritu ondoren onartu da Plana, eta gure ekarpenak txertatu dira testuan. Plan honen helburua da, alde batetik, Administrazioan bizi dugun desberdintasun-egoeraren diagnostikoa egitea, eta, bestetik, errealitate horri buelta emateko behar diren neurriak ezartzea. Orain, testua behin betiko onartzeko gobernu-bileratik pasatu behar da. LABek xehe aztertuko du dokumentua laster, eta langileen eskura jarriko du.

Mesa General

Cantidad ingente de dinero en retribuciones para la Policía Foral

Se otorgan a Policía Foral derechos que debieran ser para todo el personal público. Además del incremento salarial y de su sueldo, cada agente va a recibir este año una media de 21.500 euros.

Administrazioa 2023/03/14

En la Mesa General celebrada hoy, 14 de marzo, se ha aprobado el nuevo Reglamento de Policía Foral que contempla una cantidad ingente de dinero en retribuciones, además de un buen número de medidas, solo para el cuerpo policial, que supone una discriminación inaceptable para el resto de personal público.


El incremento retributivo contempla un aumento anual en los salarios de 5 millones de euros. Una simple división de esos 5 millones entre los 1.160 agentes da una media de más de 300 euros de incremento salarial al mes. Pero esta cantidad no es igual para todos. Altos cargos de Policía Foral van a ver incrementado su salario en más de 1.200 euros al mes. Además, esta subida se hace con carácter retroactivo a los últimos 5 años, por lo que en fechas próximas se van a repartir 25 millones entre todos ellos, lo que da una media de 21.500 euros por agente. Nuevamente el reparto no es igual para todos, ya que hay policías (los de más alto nivel) que se van a embolsar 84.000 euros.

Pero el nuevo reglamento no solo trata de estos incrementos salariales. Se contemplan además una serie de medidas que suponen una discriminación inaceptable para el resto de personal. Desde LAB, hemos rechazado la adopción de medidas para un colectivo concreto y hemos exigido que cualquier modificación se haga extensiva a todo el personal del Gobierno de Navarra.

A modo de ejemplo, para la Policía Foral los sábados a la tarde (y los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero) se considerarán jornadas festivas a efectos retributivos, algo que se niega al resto del personal. También las horas extras que tengan que realizar se pagarán más que al resto. La compensación de las horas extraordinarias se eleva, solo para este colectivo, a más del 80% para el nivel B, y casi el 74% para el nivel C. Tener una retribución con carácter general y otra muy superior para este colectivo es inaceptable. También se abre la puerta a que se paguen entre 3.500 y 5.000 € anuales por superar las pruebas físicas, aunque no tengan la obligación de realizarlas.

Con este Decreto Foral se abre un camino peligroso, en cuanto que se determinan condiciones laborales y retributivas discriminatorias para con el resto del personal, que es lo que durante muchos años se ha intentado evitar en la Mesa General y que no va a traer nada positivo en cuanto a la mejora del servicio público, y sí mucho negativo en cuanto a la consideración de este colectivo por parte del resto del personal y de la ciudadanía.

Plan de Igualdad

En otro orden de cosas, en la Mesa General se ha aprobado el I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración Foral y sus organismos autónomos. Desde LAB, hemos mostrado nuestra satisfacción porque esta aprobación se produce después de años de trabajo en los que nuestro sindicato se ha volcado haciendo aportaciones que han sido incorporadas al texto. El objetivo de este Plan es, por un lado, realizar un diagnóstico de la situación de desigualdad que se vive en la Administración, y por otro, establecer las medidas necesarias para dar la vuelta a esa realidad. El texto tiene ahora que pasar por sesión de gobierno para su aprobación definitiva. LAB realizará próximamente un estudio detallado del documento y lo pondrá a disposición de la plantilla.

 

afiliatu

 

afiliatu

 

 

 LOGO CORREO WEB