Hay 992 invitados y ningún miembro en línea

ADM HHSS 2023 LAB Administrazioa

 Lan ardatzak 2023-2027

 

Ejes de trabajo 2023-2027

 

Foru Administrazioko plantillarentzako Estatutu berria, langileak 3 mailatan
kokatuko dituena (A, B eta C), Estatuko eta Europako oinarrizko araudian jasota dagoen bezala.

1

Nuevo Estatuto para la plantilla de la Administración Foral que encuadre correctamente al personal en tres niveles: A, B y C, como recoge la normativa básica estatal y europea.

Lanbide karrera Nafarroako Gobernuko langile guztientzat.

2

Carrera profesional para todo el personal del Gobierno de Navarra.

Administrazioa gaztetzeko plana: erretiro aurreratua (errelebo-kontratua).

3

Plan para rejuvenecer la Administración: jubilación anticipada (contrato de relevo).

 Erosahalmena berreskuratzea.

4

Recuperación del poder adquisitivo.

 4 eguneko lan-astea. 30 lanordu astean.
% 100 - % 80 - % 100

5

Semana laboral de 4 días. 30 horas semanales.
100% - 80% - 100%

Hizkuntza normalizazioa.

6

Normalización lingüística.

Oposizioetarako ikasmaterial propioak, publikoak, doakoak eta elebidunak. Azterketak euskaraz egiteko aukera, eta ebaluazio irizpide publikoak.

7

Temarios propios, públicos, gratuitos y bilingües para las OPEs. Exámenes también en euskera y criterios de evaluación públicos.

Pribatizatutako zerbitzuak berreskuratzea.

8

Reversión de servicios privatizados.

Osasunbidearen menpeko autoaseguru-etxe bat langile guztientzat.

9

Autoaseguradora dependiente de Osasunbidea para todo el personal.

Enplegu-hobekuntza Administrazio osoan.

10

Mejora de empleo en toda la Administración.

Emakumeenganako diskriminazioari bukaera ematea.

11

Acabar con la discriminación hacia las mujeres.

Telelana arautu eta ezartzea.

12

Regulación e implantación del teletrabajo.

ADM HHSS 2023 LAB Adm

afiliatu

   

afiliatu

 

 

 LOGO CORREO WEB