twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
OPE OSASUNBIDEA

LAB Osasunbideak eskaintzen du:

Lan Eskaintza Publikoaren eredu berria

Osasunbidea 2017/11/29

descargas de archivos.orig PDF INFOadm Osasunbidea LEP

Osasunbideak LEP-ren deialdi handia eginen duelakoan, LAB sindikatuak, honen bidez, ezagutarazi nahi du, langile-kopuruak finka daitezen, egiten duen LEP ereduaren proposamena.

Aspaldi honetan, langileen %40a baino gehiago kontratatua da.
Langile horiek aspaldi betetzen ari direla lana, eta aldi horretan sobera erakutsi dute Osasunbidean lan egiteko gaituak daudela. Egonkortasunez hornitzeko garaia heldu da, eta horretarako LEParen ereduak ahalbidetu behar die lanpostu finkoen eskuratzea.

Horrengatik, LEPa proposatzen dugu, hiru puntuetan oinarritua:
1- Azterketa aurreko aldian, Osasunbideak presta dezala eta ezagutzera eman ditzala hainbat eta hainbat galdera, eta haien artean, azterketan eginen diren behin-betiko galderak hautatuko diren, edo bertzela, webari erantsi dakiola deialdirako bereziki landutako gai-zerrenda. Horrekin lortuko da:

   Eragotziko da akademiek eta sindikatuek, prestatze-ikastaroen bidez, prekarietatean daudenen ekonomia ahitzea.

   Kontratazio-zerrendetan izan ohi diren ihesak eragotziko dira, askok eta askok, aspaldi luze honetan eskakizun maila neurritik atera delako, kontratuak arbuiatzen dituzte, haiek prestatzera mugatuz.
   Galdera bakar batean, galderetan adieraz daitekeen anbiguotasuna edota erantzun zuzen ugariak izatearen harira egin daitezkeen erreklamazioak eragotziko dira (zientzia aipamenak egiten diren testuetan ager daitezkeen enuntziatuak aintzat hartuz).

2- Lehiaketa aldian, lanaldiari bakarrik loturiko baremoa:

Lanpostuak finkatzeko LEPren zergatia denbora gehien lanean dabiltzanak lanpostu finkoa lortzea da (eta hortaz, aldi handiago batez erakutsi dute haien gaitasuna lanpostua betetzeko). Gainerako lan-munduarekin alderatuta, atzerakada handia suertatu bada ere, pentsaezina da enpresa bateko ehunka lagun hamarkadetan aldi baterako lanpostuetan... eustea eta kontratuak amaitzean, kalte-ordainik ez ematea.

Proposamen hau egiteko beste zergatia, unean uneko epaimahaiaren eskuduntza izanik, ikastaroen balorazioa deialdi batetik bestera aldatu izan da; paratu izan da, deialdi batean balioetsi direnak ez direla maila bereko hurrengoan aintzat hartzen. Ikastaroak baloratzeko irizpide objektiborik ez izanak berme eza dakar berekin, eta izangaiei kalte egiten zaie.

3- Euskarak merezi duen bezala balioetsi behar da, Nafarroako hizkuntza koofiziala izanik, Europako erkidegoko bertze hizkuntzak ez bezala.

Hiru puntu hauetan ardazten da gure proposamena, hura izaki hautapen prozesuak ebazteko eredurik malguena eta zuzenena.

Eta batez ere, behin betikoz onartu dadin ehunka profesionalen eskaintzea eta arduraldia SNS Osasunbidean.

LAB Osasunbidea propone:

un nuevo modelo de OPE

Osasunbidea 2017/11/29

descargas de archivos.orig PDF INFOadm Osasunbidea OPE

Ante una supuesta convocatoria de OPE masiva para Osasunbidea, el sindicato LAB quiere hacer pública su propuesta de modelo de OPE de consolidación de la plantilla.

Llevamos años en que más del 40% de la plantilla es contratada. Este personal tiene años y años de servicios prestados en los que ha demostrado de sobra su capacidad para desempeñar su profesión en Osasunbidea. Es el momento de darle estabilidad y para ello es preciso un modelo de OPE que les facilite el acceso a un puesto fijo.
 
Por ello proponemos una OPE basada en tres puntos:

1- En la fase de examen, que Osasunbidea prepare y haga pública una batería de preguntas de entre las que se seleccionen las preguntas definitivas del examen, o bien colgar en la web un temario elaborado específicamente para la convocatoria. Con ello se consigue:

   Evitar el lucro de academias y sindicatos con cursillos preparatorios que esquilman las economías de personas en situación de precariedad laboral.

   Evitar las “espantadas” en las listas de contrataciones, ya que muchas personas ante el nivel de exigencia desproporcionada que se ha dado históricamente en los exámenes, rechazan contratos para dedicarse en exclusiva a su preparación.

   Evitar reclamaciones ante la ambigüedad de las preguntas o la posible variedad de repuestas válidas ante una misma pregunta (atendiendo a diferentes enunciados de diversos textos de referencia científica).

2- En la fase de concurso, un baremo exclusivamente ceñido al tiempo trabajado:

El sentido de la OPE de consolidación es que sean las personas con mayor tiempo trabajado (y que por lo tanto más tiempo llevan demostrando su capacidad para el desempeño del puesto) las que accedan a un puesto fijo. En el resto del mercado laboral, pese a lo mucho retrocedido, es inconcebible que se mantenga a cientos de personas de una empresa durante décadas contratadas temporales… y sin indemnización alguna al finalizar sus contratos.

Otro motivo para esta propuesta es que al ser potestad del tribunal de turno, la valoración de los cursillos varía de una convocatoria a otra, dándose la paradoja de que los valorados en una convocatoria no se valoran en la siguiente de la misma categoría. Esta falta de criterios objetivos en la valoración de cursos conlleva una falta de garantías y un perjuicio para las persona aspirantes.

3- Valoración del euskara como se merece al ser lengua cooficial de Navarra por encima de los idiomas comunitarios.

Sobre estos tres puntos pivota nuestra propuesta, entendida como la que facilita un modelo más ágil y ecuánime para la resolución de los procesos selectivos.

Y sobre todo por reconocer de una vez la entrega y dedicación de cientos de profesionales al SNS Osasunbidea.