twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Share
osasunbidea fachada.orig.orig

Osasunbidearen Lan Eskaintza Publikoa onartua

Osasunbidea 2018/08/31

Abuztuaren 7an 52/2018 Foru Dekretua argitara eman zen, horren bidez Osasunbidearen “egonkortze” LEP onartu da. Osasun arloko kategoria batzuen 621 lanpostu gehi Nafarroako Osasun Publioaren eta Lan Osasunaren 14 lanpostu dira onarturikoak. Aldi berean argitara eman zen 53/2018 Foru Dekretua ere. Azken honen bidez Administrazio Nukleoko “egonkortze” LEP onartzen da eta bertan Osasunbidearen eta NOPLOIren osasun arlokoak ez diren lanpostuak sartzen dira, (ZAE, Langile administrariak, Mantenimendu ofizalak eta Erdi mailako unibertsitate-tituludunak).

Kategoria hauetako bakoitzeko deialdiak eginen direnean bi dekretu hauetan dauden lanpostuak 2017ko LEPra gehituko dira (116/2017 Foru Dekretua, 2017ko abenduaren 22ko 244. NAOn argitaratua).

Nabarmendu behar da berritasunetako bat 52/2018 Foru Dekretuaren 1.3 puntua dela, zera esaten du bigarren paragrafoak:

“Hala ere, lan publikoaren eskaintza partzial honetan sartutako lanpostuen kopuru osoari (635) eusteko, lanpostuen zenbakiak beste batzuekin ordezten ahalko dira, baldin eta lanpostu bat esleituz gero lanpostu erreserbarik ez duen burutza bat uzten duen langile finko bati, edo borondatezko eszedentzia bukatu eta jardunean hasten direnei, lanpostu izendapen ezberdinak dituzten lekualdatze lehiaketetako parte-hartzaileei edo lekualdatze lehiaketa nazionaleko parte-hartzaileei, edo antolamendu juridikoan lanpostuak betetzeko aurreikusitako beste edozein modu edo kausagatik, baita antolaketa-arrazoiengatik eta behar bezala justifikatutako zerbitzu beharrengatik ere”.

Honek ekartzen du bermatzen dituela lanpostu kopuru guztiak lehiaketa-oposizioan txanda librean aurkeztu izangaien artean esleituko direla, erizaintzako azken deialdian gertaturikoa sahiestuz, non eskaini ziren lanpostuen erdia baztertu ziren.

Beste hau ere suposatzen du, lan eskaintza honetan sarturik ez dauden lanpostu huts batzuk sartzen ahal direla ebazpen aldian aldatzen badira.

Azken hau oso delikatua iruditzen zaigu eta eztabaidagarria izan daiteke, horregatik exijitzuen diegu Osasunbideari eta NOPLOIri argitara eman dezaten kasu hauetan erabil daitezkeen lanpostu zerrenda bat, kategoriaz eta estamentuz, Osasunbideako 621 kopurua eta NOPLOIren 14koa osatzeko.

LABek ez du baimenduko lanpostu berri horiek zuzendaritzen irizpide arbitrarioen bidez hauta daitezen. Horregatik behar-beharrezko ikusten dugu “erreserba” lanpostu horiek hautatzeko irizpidea orain arte LEPra zein lanpostu sartzen diren erabilitakoa izan dadin: kontratazioan aintzinatasun handiena/denbora gehien aldi batez betea.

Aprobada la Oferta Pública de Empleo de Osasunbidea

Osasunbidea 2018/08/31

El 7 de agosto se publicó el Decreto Foral 52/2018, mediante el cual se aprueba la denominada OPE de “estabilización” de Osasunbidea, 621 plazas de las distintas categorías sanitarias, más 14 del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN). Simultáneamente se publicó el Decreto Foral 53/2018 mediante el cual se aprueba la OPE de “estabilización” de Administración Núcleo, donde se incluyen las plazas “no sanitarias” de Osasunbidea y ISPLN, (ESM, Personal Administrativo, Oficial Mantenimiento y Técnicos de Grado Medio).

Cuando se realicen las convocatorias concretas por cada categoría profesional, las plazas recogidas en estos dos decretos, se sumarán a las de la OPE 2017(Decreto Foral 116/2017, publicado en BON nº 244 de 22 de diciembre de 2017).

Destacamos que una de las novedades es el punto 1.3 del Decreto Foral 52/2018, que en el segundo párrafo dice:

“No obstante lo anterior, con objeto de mantener el número total de 635 plazas incluidas en esta oferta parcial de empleo público, los números de plaza podrán ser sustituidos por otros, en los supuestos en que una plaza sea adjudicada a personal fijo que deje de desempeñar una jefatura sin reserva de plaza, a quienes reingresen al servicio activo desde la situación de excedencia voluntaria, a participantes en los concursos de traslado con nombramiento de diferentes puestos de trabajo, a participantes de los concursos de traslado de ámbito nacional, o por cualquier otra causa o forma de provisión de plazas prevista en el ordenamiento jurídico, así como por motivos organizativos o por necesidades del servicio debidamente justificadas”.

Esto supone que se garantiza el número de plazas totales de cada convocatoria para adjudicación entre las candidatas presentadas a turno “libre” del concurso-oposición, evitando casos como el de la última convocatoria de enfermería, donde se eliminaron la mitad de las plazas que se ofertaron.

También supone que diferentes números de vacantes que no están recogidas en esta oferta de empleo, puedan ser incluidas y modificadas durante el procedimiento de resolución.

Esta circunstancia nos parece muy delicada y que puede ser controvertida, por ello exigimos a Osasunbidea e IPSLN que publiquen una relación de plazas, por categoría y estamento, que puedan ser utilizadas para estos supuestos, para completar el total de 621 de Osasunbidea, más las 14 del ISPLN.

LAB no va a permitir que estas nuevas plazas se elijan mediante criterios arbitrarios de las direcciones. Es por ello que consideramos imprescindible que el criterio para determinar estas plazas de “reserva” sea el utilizado hasta el momento para definir qué plazas van a OPE: la mayor antigüedad en la contratación/más tiempo cubierta temporalmente.


LOGOosasunartikuluak

Prohibir de entrada de visitadores comerciales a centros sanitarios públicos mejora la calidad asistencial y reduce la ineficiencia

 Visitador mdico phixr

Merkataritza-bisitariei osasun-etxe publikoetara sarrera debekatzea laguntza-kalitatea hobetzen duela eta eraginkortasun eza gutxitzen duela ikusten da

Prohibir de entrada de visitadores comerciales a centros sanitarios públicos mejora la calidad asistencial y reduce la ineficiencia

Kexak •Crítica  2018/11/9| Jatorrizko artikuloa www.nogracias.eu | Kexak •Crítica  2018/11/9 | Jatorrizko artikuloa www.nogracias.eu |
Politika eraginkorrenak ondorengo hiru neurriak bateratzen zituztenak izan ziren: medikuei opariak murriztea, sendagaien merkataritza-agenteei laguntza-areetara sarrera debekatzea eta neurri hauen ezarpenaren gainbegiratze eta kontrolerako mekanismoak, eta hauek betetzen ez badira, zigorrak jarriz. Las políticas más eficaces fueron las que combinaban tres medidas: la restricción de los obsequios a los médicos, restricción del acceso de los representantes de medicamentos a las áreas asistenciales y mecanismos de supervisión y control de la la aplicación de estas medidas, con sanciones para su incumplimiento.

 

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

 med

Osasun publikoko medikuak: ezegonkortasunean lan egiten

Kexak •Crítica  2017/02/28| Jatorrizko artikuloa 20minutos|

Osasun publikoko hiru medikuetatik batek kontratu ezegonkor bat dauka eta erdiak jabetzako lanposturik gabe lan egiten du.
Osasun sistema nazionalean lan egiten duten medikuen % 50,7 soilik jabetzako lanpostu bat dauka. Osasun publikoko denborazkotasuna, erretiro eta profesionalen "hiesari" batuta, arazo larri bat izango da datozen urteotan, ez bait da zerbitzu publikoetako osasun-estaldura eskeintzeko gai izango.

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

Kexak •Crítica  2017/02/28 | Artículo original  20minutos|

Uno de cada tres médicos de la sanidad pública tiene un contrato precario y la mitad trabaja sin plaza en propiedad.
Solo el 50,7% de los médicos que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene su plaza en propiedad. La temporalidad de la sanidad pública, unida a las jubilaciones y a la “fuga” de profesionales va a suponer, en los próximos años, un gran problema para dar cobertura sanitaria en los servicios públicos.

 

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

hospital basurtoint

Langileen gaixotasunak eta lan instripuak kudeatzeko zerbitzua pribatizatu nahi du Basurtuko Ospitaleak

Osasunbidea 2016/12/11
Basurtuko sindikatuek ez dute zerbitzu honen desegitea eta langileak ordezkatzeko asmoa onartuko, eta bide guztiak, juridikoak zein sindikalak, erabiliko dituzte aurka egiteko", erantsi du enpresa batzordeak.

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

Osasunbidea 2016/12/11
Los sindicatos del hospital, en representación de la plantilla, no van a avalar el desmantelamiento de este servicio y se van a oponer por todos los medios jurídicos y sindicales al mismo.

Urgencias del CHN: ¿Renovación de jefaturas para cuándo?


urgext•Kexak •Eztabaida 2016/11/14 |LABOsasunbidea|

Oraindik ez da behar bertzekoa egin Nafarroako Ospitaletegietako Larrialdietako zerbitzu zentralizatuaren gabeziak zuzentzeko.

Seguimos sin que se den los pasos necesarios para corregir las carencias del servicio centralizado de Urgencias del CHN.