twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Share
osasunbidea fachada

Aldi baterako kontratazioa Osasunbidean:
Prekarietatea iluntasunez kudeatzen da

Osasunbidea 2018/06/11

Osasunbidearen kontratazio-zerrenden kudeaketari dagokionez, legegintzaldi honetan erdietsi diren hobekuntzez gain, oraindik ez dira oinarriak jarri, deialdiak gardentasunez eta zorroztasunez gauza daitezen.

LABek, honen harira, proposatzen dituen neurriak dira:
    • Deialdiak zentralizatu behar dira. Gaur egun, iraupen luzeko lanen deialdietan soilik erabili ohi dira. Beste hainbeste egin behar da iraupen motzeko deialdiekin.
    • Sindikatuek eta interesatua egon daitekeen edonork lan-eskaintzak esleitzeko prozesua ikuskatuko dute (kontratazio-zerrenden izangaia). Sistemak egiaztagarria zein ikuskagarria izan beharko luke, edozein erabiltzailek kontratazioen izapidearen jarraipena egin dezan.
    • Langile-kopurua egonkortu eta egokitu behar zaie laguntza-beharrei. Osasunbidea osoan, behin-behineko kontratazioaren eta absentismoaren analisia egin behar da. Urtez urteko edota urte anitzetan egin eskaintzen metatzea egin behar da langile finkoen edota kontratu egonkorragoak dauzkatenen ordezkapenak betetzeko. Honen guztiaren laguntza alorka nahiz lanbide eskuduntzen arabera antola daiteke.

Lehen bi neurriei dagokienez, prestatu beharko litzateke horretarako behar den informatika-baliabidea (Nafarroako gobernuaren beste sailetan eta beste osasun-zerbitzuetan dago).

Hirugarren neurria gauzatzeko kontratazioak kudeatzeko eta antolatzeko egitasmoa landu beharko litzateke, hots, lanari ekin behar zaio aukeraz eta epe motzeko antolamendua baztertu behar da.

Hiru neurriok prekarietatea leuntzeko borondate politikoaren beharra dute, Osasunbidean egin lana duindu behar da, eta jendeari kalitateko asistentzia sanitarioa eman behar zaio, nahiz eta borondate hori ez den inon agertzen.

Argi dago Osasunbidearen Kontseilaritzarentzat eta Gerentziarentzat lehentasunik ez duela langileen prekarietate ikaragarria konpontzea (kontratatu langileen %51a, kontratuak orduka eta aldi batekoak, 1.500 egiturako kontratuak) ez eta lan duinen eskaintza kudeatzea ere.

Garrantzitsuagoa deritze lobbiek (profesionalen elkargoak, erakunde korporatiboak, botiken industria, kudeatzaileen elkarteak, fundazio pribatuak,...) sanitate pribatuaz izan dezaketenaren iritziari, halaxe ondoriozta daiteke hedabidetan haiekin guztiekin batera, egiten duten arrandiatik, ekarpen publikoen bidez.

Contratación temporal en Osasunbidea:
Gestión opaca de la precariedad

Osasunbidea 2018/06/11

En la cuestión de la gestión de listas de contratación de Osasunbidea, pese a las mejoras obtenidas en esta legislatura, no acaban de ponerse las bases para que la transparencia y el rigor en el llamamiento se materialicen.

Las medidas que LAB propone para avanzar en ese sentido son las siguientes:
    • La centralización de llamamientos. Ahora se realiza exclusivamente  para ofertas de trabajo de larga duración. Tiene que hacerse lo mismo con la de los llamamientos de corta duración.
    • La fiscalización del proceso de tramitación de ofertas de trabajo por parte de sindicatos y personas interesadas (aspirantes en listas de contratación). El sistema tiene que ser tan verificable/auditable que cualquier usuario o usuaria pueda hacer seguimiento de la tramitación de las contrataciones.
    • Estabilizar y adecuar las plantillas a las necesidades asistenciales. Hacer el análisis de la contratación temporal y del absentismo en todo Osasunbidea. Realizar una acumulación de ofertas en contratos estables anuales o plurianuales con los que cubrir las sustituciones de la plantilla fija o contratada con contratos más estables. Todo esto se puede organizar por áreas asistenciales o competencias profesionales.

Para las dos primeras medidas sería necesario habilitar la herramienta informática precisa para ello (existente en otros departamentos del gobierno de Navarra y en otros servicios de salud).

Para la tercera sería preciso un plan de gestión y organización de la contratación, es decir, ponerse a trabajar en ello con perspectiva y dejarse de planteamientos cortoplacistas.

Las tres medidas requieren de voluntad política para paliar la precariedad, dignificar el trabajo en Osasunbidea y dar calidad a la asistencia sanitaria de la población, voluntad que no aparece en ningún lado.

Está claro que para la Consejería y Gerencias de Osasunbidea no es prioritario solucionar la insultante precariedad de la plantilla (51 % de personal contratado, contratos por horas y a tiempo parcial, 1.500 contratos estructurales) y cómo gestionar unas ofertas de trabajo dignas.

Les importa más lo que opinen los lobbies en torno a la sanidad pública (colegios profesionales, entes corporativos, Farma-industria, asociaciones de gestores, fundaciones privadas…) tal y como se deduce del alarde que hacen en los medios de comunicación mediante apariciones públicas junto a todos ellos.