Decreto Foral 11/2009, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de vacaciones, licencias y permisos del personal funcionario de las Administraciones Públicas de Navarra. (BON nº 24 de 25 de febrero)


Decreto Foral 5/2013, de 23 de enero, por el que se modifica el Reglamento de vacaciones, licencias y permisos del personal funcionario de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral 11/2009, de 9 de febrero. (BON nº 22 de 1 de febrero)

Decreto Foral 71/2017, de 23 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de vacaciones, licencias y permisos del personal funcionario de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral 11/2009, de 9 de febrero. (BON nº 168 de 31 de agosto)

  11/2009 Foru Dekretua, otsailaren 9koa, Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionarieoen opor, lizentizia eta baimenen erregelamendua onesten duena. (Otsailaren 25eko 24. NAO)


5/2013 Foru Dekretua, urtarrilaren 23koa, Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionarioen opor, lizentzia eta baimenen erregelamendua aldatzen duena. Erregelamendua otsailaren 9ko 11/2009 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen. (Otsailaren 1eko 22. NAO)

71/2017 Foru Dekretua, abuztuaren 23koa, Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionarioen opor, lizentzia eta baimenen erregelamendua aldatzen duena. Erregelamendua otsailaren 9ko 11/2009 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen. (Abuztuaren 31ko 168. NAO)

   Formación  

• Licencia retribuida por actividades formativas (art 8):  

DOCUMENTACIÓN: Certificación acreditativa de haber llevado a cabo los exámenes, pruebas o actividades formativas correspondientes.

CONCESIÓN: Superior inmediato.

DURACIÓN
Tiempo indispensable para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación en centros educativos oficiales, así como para concurrir a pruebas para la obtención de la certificación profesional o  pruebas selectivas en el ámbito del empleo público promovidas por la Administración en la que se presta servicio, incluye las pruebas para la valoración de idiomas del Instituto Navarro de Administración Pública, así como las pruebas de acreditación de conocimiento de euskera organizadas por Euskarabidea (art. 8-1).                     
Hasta cincuenta horas al año para la asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento profesional organizados por el INAP o por organismos o entidades públicas, con los siguientes criterios:        
a) Las necesidades del servicio.         
b) La relación de los contenidos de los cursos de formación con el puesto de trabajo o su carrera profesional.        
c) El mantenimiento de un equilibrio entre el personal de la unidad en cuanto a su asistencia a cursos de formación. 

Con carácter general, la asistencia a cursos de formación que, en todo o en parte, se realicen fuera de las horas de trabajo, no generarán derecho a compensación horaria o económica alguna. Únicamente en el supuesto de que el personal asista al curso por mandato de la Administración, le serán computadas las horas del mismo como de trabajo a los efectos del cómputo anual de la jornada y tendrá derecho a las indemnizaciones por los gastos realizados por razón del servicio establecidas reglamentariamente (art. 8-2).

 

• Permiso no retribuido por actividades formativas (art 8):  

DOCUMENTACIÓN: Certificación acreditativa de haber llevado a cabo los exámenes, pruebas o actividades formativas correspondientes.

CONCESIÓN: Superior inmediato.

DURACIÓN: máxima de 9 meses cada 3 años, para la asistencia a otros cursos de perfeccionamiento profesional, siempre que la gestión del servicio y la organización del trabajo lo permitan (art. 8-3). 

Este permiso no computará a los efectos del límite temporal establecido en el apartado 1 del artículo 14 (permiso sin sueldo).


 

   Prestakuntza   

• Lizentzia ordaindua, prestakuntza jarduerak egiteko (8. art.):

DOKUMENTAZIOA: Azterketak, probak edo prestakuntza jarduerak egin dituztela adierazten duen ziurtagiria.

ONARPENA: Gain-gaineko nagusia.

IRAUPENA
• Proba egiteko behar-beharrezkoa den denbora azken azterke-tetara eta ikastetxe ofizialetako bestelako behin betiko gaitasun eta ebalua-zio probetara aurkezteko beharrezkoa den denboran, baita lanbide ziurtagiria lortzeko probetara edo langileak lan egiten duen Administrazioak sustatutako enplegu publikoaren arloko hautaprobetara aurkezteko ere. Lizentzia honek barnean hartzen ditu Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuaren hizkuntzak baloratzeko azterketak eta Euskarabideak antolatzen dituen euskararen maila egiaztatzeko probak. (8.1 art)                    
Gehienez ere 50 ordu artean Lanbide prestakuntzako eta hobekuntzako ikastaroetara joateko NAPIak nola beste erakunde nahiz entitate publikoek antolatuak honako irizpide hauei jarraikiz:     
a) Zerbitzuaren beharrak.     
b) Prestakuntza ikastaroko edukiek langileak duen lanpostuarekin edo lanbide karrerarekin duten lotura.     
c) Prestakuntza ikastaroak egiteari dagokionez, nolabaiteko oreka mantendu beharra kasuko unitateko langileen artean. 

Oro har, osorik edo zati batean lanalditik kanpo egiten diren prestakuntza ikastaroengatik ez da inolako ordu edo diru konpentsaziorik izanen. Langileak Administrazioaren aginduz joaten direnean ikastaroa egitera baino ez zaizkie lanordu gisa kontatuko ordu horiek, lanaldiaren urteko konputuaren ondorioetarako, eta zerbitzua dela-eta egindako gastuengatik erregelamenduz ezarritako kalte-ordainak kobratzeko eskubidea izanen dute. (8.2 art).

 

• Baimen ordaindugabea, prestakuntza jarduerak egiteko (8. art.):

DOKUMENTAZIOA: Azterketak, probak edo prestakuntza jarduerak egin dituztela adierazten duen ziurtagiria.

ONARPENA: Gain-gaineko nagusia.

IRAUPENA: 3 urtean behin 9 hilabeteko gehieneko iraupena duena, lanbide hobekuntzako beste ikastaro batzuetara joateko, baldin eta zerbitzuaren kudeaketak eta lanaren antolaketak aukera ematen badute. (8.3 art). 

Baimen hori ez da kontatuko 14. artikuluaren 1. apartatuan ezarritako epemugaren ondorioetarako.

  > SUBIR A NORMATIVA        > ARAUDIARA IGO