Decreto Foral 27/2011, de 4 de abril, por el que se regula la reducción de la jornada del personal funcionario de las Administraciones Públicas de Navarra. (BON nº 78 de 26 de abril)

Decreto Foral 72/2017, de 23 de agosto, por el que se modifica el Decreto Foral 27/2011, de 4 de abril, por el que se regula la reducción de la jornada del personal funcionario de las Administraciones Públicas de Navarra (BON nº 168 de 31 de agosto)

 

27/2011 Foru Dekretua, apirilaren 4koa, Nafarroako administrazio publikoetako langile funtzionarioen lanaldiaren murrizketa arautzen duena. (Apirilaren 26ko 78. NAO)

72/2017 Foru Dekretua, abuztuaren 23koa, Nafarroako administrazio publikoetako langile funtzionarioen lanaldiaren murrizketa arautzen duen apirilaren 4ko 27/2011 Foru Dekretua aldatzen duena. (Abuztuaren 31ko 168. NAO)

   Reducciones de jornada  


• También de aplicación al personal de las entidades locales de Navarra. (Disposición Adccional 2ª)*• Quien a la entrada en vigor de este DF esté disfrutando de reducción de jornada, podrá soliciar la modificación y pasar a las nuevas opciones. (Disposición Transitoria)
• En los contratos administrativos con duración de al menos tres meses, les será de aplicación la acumulación prevista en el art. 8.2, en caso contrario, la acumulación podrá realizarse en cómputo mensual como máximo.
La acumulación prevista para este personal no alterará la duración o causas de extinción del contrato. (Disposición Final 1ª)

• NO SUPEDITADA a las necesidades del servicio  

(1/3, 2/5, 1/2 ó 2/3 de jornada) (art 3)

• Cuando por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo a un menor de 12 años o a una persona con discapacidad legalmente reconocida.
• En los casos de incapacidad del cónyuge o pareja estable del funcionario-a, o de un familiar de 1º grado de consanguinidad o de afinidad.
• Cuando el funcionario/a preste cuidados a familiares hasta el 2º grado por consanguinidad o por afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad legalmente reconocida no puedan valerse por sí mismos.
• Las funcionarias víctimas de violencia de género tendrán derecho a una reducción de jornada cuando sea necesaria para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral.

• SUPEDITADA a las necesidades del servicio 

(1/3, 2/5, 1/2 ó 2/3 de jornada) (art 4)

• Personal funcionario con edad igual o superior a los 55 años.
• Personal funcionario con algún tipo de enfermedad no susceptible de incapacidad temporal o permanente, de conformidad con el informe que al respecto emita la correspondiente unidad orgánica de Prevención de Riesgos Laborales.
• Personal funcionario que, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo a un/a menor de entre 12 y 16 años, ambos inclusive.
• Por interés particular del/la funcionario/a.

• CONDICIONADA a NO sustitución 

(1/8, 1/6 ó 1/4 de jornada) (art 5)

Podrá concederse la reducción de la jornada de trabajo de 1/8, 1/6 ó 1/4 de su duración, siempre que la cobertura de las necesidades del servicio NO exija su sustitución, en los supuestos contemplados en los art. 3 y 4.

TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD (art 6)

• Solicitud de la persona interesada junto con los documentos oficiales acreditativos del supuesto que motive la petición.
• Transcurrido un mes sin que se haya notificado resolución expresa, el/la interesado/a podrá entender estimada su solicitud.

DURACIÓN (art 7)

• Mínimo 3 meses.
Se permitirá su finalización anticipada por los siguientes motivos:
    •Que la causa que haya motivado su concesión termine en menor plazo. Excepto que sea por interés particular del/la funcionario/a.
    •Que el/la funcionario/a inicie el disfrute de una licencia retribuida por parto, adopción o acogimiento.
    •Que el/la funcionario/a sea declarado/a en otra situación administrativa distinta a la de servicio activo.
En el caso excepcional en que no pueda adecuarse al horario solicitado o no pueda darse la acumulación en jornadas completas, se permitirá la finalización anticipada.

PRÓRROGA (art 7)

• Se podrá solicitar prórroga antes de finalizar el período concedido de la jornada reducida siempre que persistan las circunstancias.
• NO se podrá volver a disfrutar de otra reducción de jornada por la misma causa hasta que transcurran, al menos, tres meses desde la finalización del anterior período, a no ser que se haya solicitado prórroga.
• La reducción de la jornada del personal docente no universitario se concederá en todo caso hasta la finalización del curso escolar, a no ser que la causa que haya motivado su concesión termine en menor plazo, debiendo coincidir las prórrogas que, en su caso, se soliciten con la duración del correspondiente curso escolar.
• Cuando la persona cambie de ámbito o se declare en situación de servicios especiales para la formación, el órgano gestor del nuevo ámbito deberá ratificar la reducción o, en su caso, poner fin a la misma.
• Cuando la persona se declare en excedencia, servicios especiales, o suspensión, conllevará la finalización de la reducción de jornada concedida.

CONDICIONES DEL DISFRUTE (art 8)

• Diariamente, coincidiendo con las primeras y/o últimas horas de la jornada.
• Podrá acumularse la reducción en jornadas completas y cómputo trimestral como máximo.
• Podrá acumularse en los días en los que el calendario laboral haya dispuesto una reducción en horario fijo para todo el personal.
• La acumulación no será de aplicación al personal docente.

TRATAMIENTO RETRIBUTIVO (art 9)

• Disminución proporcional de todas las retribuciones, cotizaciones y descuentos, con excepción, en su caso, de la ayuda familiar.


 

   Lizentzia ordaindugabeak   


• Nafarroako toki entitateen zerbitzuko langileei ere aplikatzekoa. (Bigarren xedapen gehigarria)
• Foru dekretu honek indarra hartzen duenean lanaldiaren murrizketa daukaten funtzionarioek aldaketa eskatu, eta murrizketa mota berrietako bat aukeratu ahal izanen dute, horretarako ezarri diren baldintzak betetzen badituzte. (Xedapen iragankor bakarra)
• Gutxienez hiru hilabeteko epea duten kontratuetan, administrazio araubidean kontratatutako langileek aukera izanen dute lanaldi murriztua lanaldi osotan pilatzeko Foru Dekretuaren 8.2 artikuluan aurreikusitakoarekin bat. Ez bada hala, pilaketa hilabeteko kontaketarekin egin ahal izanen da gehienez ere. Kontratatutako langileei aurreko idatz-zatiko pilaketa onartzeak ez die inola ere eraginen ez kontratuaren iraupenari ez hura iraungitzeko arrazoiei. (Azken xedapenetan lehena)

• Zerbitzuaren beharren MENDE EZ dagoena  

(Lanaldiaren 1/3, 2/5, 1/2 edo 2/3) (3. art.)

• Legezko zaintza dela medio, zuzenean bere kargu duenean hamabi urtetik beherako haurren bat, arreta berezia behar duen adineko pertsonaren bat edo legez aitortutako desgaitasuna duen pertsonaren bat.
• Funtzionarioaren ezkontideak edo bikotekide egonkorrak edo odol nahiz ezkontza bidezko lehen graduko ahaideren batek desgaitasunen bat badu.
• Zuzenean zaindu behar badu bigarren gradura arteko odol edo ezkontza bidezko ahaide bat, adina, istripua, eritasuna edo legez aitortutako desgaitasuna dela-eta bere buruaz baliatzen ez dena.
• Genero indarkeriaren biktima izan diren emakumezko funtzionarioek, egiaz babestuak izan daitezen edota gizarte laguntza osoa izan dezaten, eskubidea izanen dute lanaldia murrizteko, beharrezkoa izanez gero.

• Zerbitzuaren beharren MENDE 

(Lanaldiaren 1/3, 2/5, 1/2 edo 2/3) (4. art.)

• 55 urteko edo hortik gorako funtzionarioak.
• Funtzionarioak lanerako aldi baterako ezintasunik edo ezintasun iraunkorrik sor ez dezakeen eritasuna badu, lan arriskuen prebentziorako unitate organikoak hari buruz emandako txostenaren arabera.
• Funtzionarioak, legezko zaintza dela medio, zuzenean bere kargu badu 12 eta 16 urte (biak barne) bitarteko haurren bat.
• Funtzionarioaren interes partikularrengatik.

• Lanaldi murriztua (ordezkorik EZ jartzeko baldintzarekin) 

(Lanaldiaren 1/8, 1/6 edo 1/4) (5. art.)

Lanaldiari zortziren bat, seiren bat edo laurden bat kentzea onartu ahal izanen da foru dekretu honen 3. eta 4. artikuluetan azaltzen diren kasuetan, baldin eta zerbitzua betetzeko ordezko langilerik ezinbestean jarri beharrik EZ badago.

TRAMITAZIOA (6. art.)

• Interesatuaren eskaera, eta eskaeraren arrazoia justifikatzeko dokumentu ofizialak.
• Epe hori iragan eta ebazpen espresurik jakinarazi ez bada, interesdunak zilegi onartutzat har dezake eskaera.

IRAUPENA (7. art.)

• 3 hilabete gutxienez.
Honako arrazoiengatik bukatzen ahalko da behar baino lehenago:
    •Hura onartzeko kausa epe hori bete aurretik amaitzea. (salbu eta funtzionarioaren interesagatik  denean).
    • Funtzionarioak, erditze, adopzio edo harreragatik, lizentzia ordainduari ekitea.     
    • Funtzionarioari jarduneko zerbitzuaz besteko administrazio egoera bat deklaratzen bazaio.
Gertatuko balitz, salbuespenezko egoeretan, zerbitzuaren beharrak direla-eta ezin izatea murrizketa hartu eskatutako ordutegian, edo ezin izanen balitz murrizketa lanaldi osotan pilatu, zilegi izanen da, lehen hiru hilabeteetan, lanaldi murrizketa garaia baino lehen amaitzea.

LUZAPENA (7. art.)

• Lanaldia murrizteko epea bukatu baino lehenago interesdunak luzapena eskatzen ahalko du, baldin eta murrizketa emateko inguruabarrak aldatu ez badira.
• Lanaldi murrizketaren luzapenik ez bada, foru dekretu honen 4. artikuluan azaldutako kasuetan, ez da arrazoi beragatik lanaldia murrizteko baimenik emanen harik eta aurreko murrizketa amaitu zenetik hiru hilabete igaro arte.
• Unibertsitatekoak ez diren irakasleen lanaldiaren murrizketa ikasturtea amaitu arte izanen da betiere, salbu eta hura emateko arrazoia lehenago bukatzen bada. Eskatzen diren luzapenak ikasturte osorako izanen dira.
• Baldin eta lanaldi murrizketa duen pertsona beste atxikipen eremu batean hasten bada zerbitzu ematen, edo prestakuntzarako zerbitzu berezietako egoeran badago, atxikipen eremu berriko langileen arloko organo kudeatzaileak berretsi egin beharko du aurrez onartutako lanaldi murrizketa edo amaitutzat eman beharko du.
• Langilea eszedentziako egoera administratiboan badago, edo zerbitzu berezietako egoeran badago edo eginkizun gabetuan baldin badago, lanaldi murrizketa bertan behera geratuko da.

GAUZATZEKO BALDINTZAK (8. art.)

• Egunero, lanaldiaren lehenbiziko eta/edo azken orduetan.
• Lanaldi osotan pilatu daiteke, hiruhilekoz behingo kontaketarekin gehienez ere.
• Lanaldi osotan pilatzeko aukera izanen da lan egutegian langile guztientzat ordutegi murriztu finkoa ezarritako egunetan.
• Aurreko idatz-zatietan ezarritako pilaketa ezin izanen zaie aplikatu unibertsitatekoak ez diren irakasleei.

SOLDATA (9. art.)

• Ordainketa eta deskontu guztiak proportzioan gutxituko dira, salbu eta familia-laguntza, hori duenaren kasuan.
   Borondatezko eszedentzia (26. art.)

  > SUBIR A NORMATIVA        > ARAUDIARA IGO