Decreto Foral 11/2009, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de vacaciones, licencias y permisos del personal funcionario de las Administraciones Públicas de Navarra. (BON nº 24 de 25 de febrero)

Decreto Foral 5/2013, de 23 de enero, por el que se modifica el Reglamento de vacaciones, licencias y permisos del personal funcionario de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral 11/2009, de 9 de febrero. (BON nº 22 de 1 de febrero)

Decreto Foral 71/2017, de 23 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de vacaciones, licencias y permisos del personal funcionario de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral 11/2009, de 9 de febrero. (BON nº 168 de 31 de agosto)  

 

11/2009 Foru Dekretua, otsailaren 9koa, Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionarieoen opor, lizentizia eta baimenen erregelamendua onesten duena. (Otsailaren 25eko 24. NAO)

5/2013 Foru Dekretua, urtarrilaren 23koa, Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionarioen opor, lizentzia eta baimenen erregelamendua aldatzen duena. Erregelamendua otsailaren 9ko 11/2009 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen. (Otsailaren 1eko 22. NAO)

71/2017 Foru Dekretua, abuztuaren 23koa, Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionarioen opor, lizentzia eta baimenen erregelamendua aldatzen duena. Erregelamendua otsailaren 9ko 11/2009 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen. (Abuztuaren 31ko 168. NAO)

   Licencias retribuidas  

• Por matrimonio o pareja estable (art.9)  

DOCUMENTACIÓN: Libro de Familia, certificación del Registro Civil o podrá acreditarse a través de cualquier medio de prueba admitido en Derecho. CONCESIÓN: Superior inmediato. DURACIÓN • 15 días naturales, que podrá ser disfrutada de forma continuada en los días inmediatamente anteriores y/o posteriores a la fecha del matrimonio o de la acreditación de la existencia de la pareja estable. 

La constitución de matrimonio o pareja estable entre las mismas personas sólo podrá dar derecho a una licencia.

 

   Lizentzia ordainduak   

• Ezkontzeagatik, bikote egonkorra osatzeagatik (9. art.)

DOKUMENTAZIOA: Familia liburua, Erregistro Zibileko ziurtagiria edo zuzenbidean frogatako onartzen den edozein baliabideren bidez frogatzen ahalko da. ONARPENA: gain-gaineko nagusia. IRAUPENA • 15 egun natural. Lizentzia hori ezkontzen diren edo bikote egonkorra dagoela egiaztatzen den egun zehatzaren aurretik eta/edo ondoren hartzen ahalko da. 

Pertsona berek ez dute behin ere eskubiderik izanen ezkontzegatik edo bikote egonkorra osatzeagatik lizentzia bat baino gehiago hartzeko.

  > SUBIR A NORMATIVA        > ARAUDIARA IGO