Decreto Foral 11/2009, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de vacaciones, licencias y permisos del personal funcionario de las Administraciones Públicas de Navarra. (BON nº 24 de 25 de febrero)


Decreto Foral 5/2013, de 23 de enero, por el que se modifica el Reglamento de vacaciones, licencias y permisos del personal funcionario de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral 11/2009, de 9 de febrero. (BON nº 22 de 1 de febrero)

Decreto Foral 71/2017, de 23 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de vacaciones, licencias y permisos del personal funcionario de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral 11/2009, de 9 de febrero. (BON nº 168 de 31 de agosto)

  11/2009 Foru Dekretua, otsailaren 9koa, Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionarieoen opor, lizentizia eta baimenen erregelamendua onesten duena. (Otsailaren 25eko 24. NAO)


5/2013 Foru Dekretua, urtarrilaren 23koa, Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionarioen opor, lizentzia eta baimenen erregelamendua aldatzen duena. Erregelamendua otsailaren 9ko 11/2009 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen. (Otsailaren 1eko 22. NAO)

71/2017 Foru Dekretua, abuztuaren 23koa, Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionarioen opor, lizentzia eta baimenen erregelamendua aldatzen duena. Erregelamendua otsailaren 9ko 11/2009 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen. (Abuztuaren 31ko 168. NAO)

   Vacaciones   

• Vacaciones (art. 5) 

CONCESIÓN: Superior inmediato.
DURACIÓN •_27 días laborables por año, o los días que proporcionalmente correspondan si el tiempo de servicio hubiese sido menor.

Disfrute de las vacaciones (art. 6)

• Antes del 31 de diciembre de cada año, pudiendo prolongarse hasta el 31 de enero siguiente.
• Se establece el derecho del personal de disfutar de 15 días de vacaciones en verano, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.
• En los centros docentes, cuando se prevea el cierre de las instalaciones debido a la inactividad estacional, las vacaciones del personal no docente coincidirán en la franja temporal de cierre.
• No obstante lo anterior, el personal no docente que no tenga carácter asistencial tendrá derecho a elegir un máximo de 5 días de vacaciones fuera de la referida franja temporal.
• Aún cuando hubiera finalizado ya el año natural, se podrán disfrutar las vacaciones tras las licencias por parto, adopción o acogimiento, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural y permisos por paternidad o lactancia a tiempo completo.

• NO disfrute de vacaciones dentro del año:
    •Por necesidades de servicio: se compensan económicamente.
    •Por incapacidad temporal: dentro de los 18 meses siguientes a la     finalización del año en que se hayan generado.

Interrupción de las vacaciones (art. 7)

    •Por licencia retribuida por parto, adopción o acogimiento, riesgo     durante el embarazo y la lactancia natural o un permiso por     paternidad o por lactancia a tiempo completo.
    •Por una situación de incapacidad temporal.

• Si las vacaciones se interrumpen por alguna de estas causas, los días que falten se disfrutarán a continuación de la licencia, del permiso, o de su reincorporación por alta médica, aún cuando ya hubiera finalizado el año natural a que tales vacaciones correspondan.
• Cuando las necesidades del servicio así lo permitan, los días de vacaciones pendientes podrán ser disfrutados en fechas diferentes.

 

   Oporrak   

• Oporrak (5. art.)

ONARPENA: Gain-gaineko nagusia.
IRAUPENA •_27 lanegun urtean, edo langileari proportzioan dagozkion egunak, lan egindako denbora urtera ailegatzen ez bada.

Oporrak hartzea (6. art.)

•  Urte bakoitzeko abenduaren 31 baino lehen (hurrengo urteko urtarrilaren 31a arte luzatu daitezke.
• Oro har, langile guztiek eskubidea dute erregelamenduz zor zaizkien oporren 15 egun, gehienez, udan hartzeko, ekainaren 15etik irailaren 15era.
• Ikastetxeen urte-sasoiko jarduera-eza dela-eta instalazioak ixtea aurreikusten bada, irakasle ez diren langileen oporrak hartzeko aldiak bat etorriko dira ixteko denboraldian.
• Aurrekoa gorabehera, irakasle ez diren langileek, laguntzaileak ez badira, eskubidea izanen dute aipatu den ixteko denboraldi horretatik kanpo bost egun, gehienez, hartzeko.
• Langileak urte naturala bukaturik ere hartzen ahalko ditu oporrak erditze, adopzio edo familiako harreraren ondoriozko lizentzia ordaindua duenean, edo haurdunaldiko eta edoskitze naturaleko arriskuaren ondoriozkoa, edo ume bat izan ondoko edo edoskitze aldiko lanaldi osoko baimena.

• Langileak urte guztian oporrik hartu EZ badu::
    •Zerbitzuaren beharrengatik: diruz konpentsatuko dira.
    •Aldi baterako ezintasunagatik: oporrak jasotzeko eskubidea eman     duen urtea bukatu eta hurrengo 18 hilabeteetan.

Oporrak etea (7. art.)

   • Erditze, adopzio edo familiako harreraren ondoriozko lizentzia ordaindua, edo haurdunaldiko eta edoskitze naturaleko arriskuaren ondoriozkoa, edo ume bat izan ondoko edo edoskitze aldiko lanaldi osoko baimena.
   • Aldi baterako ezintasunagatik.

•Oporrak arrazoi horietako batengatik eteten badira, falta diren egunak lizentziaren, baimenaren edo alta medikoaren ondoren hartuko dira, baita oporren jatorri diren urte naturala bukatu denean ere.
• Zerbitzuaren beharrek hartarako bidea ematen badute, hartu gabe dauden oporrak egun ezberdinetan hartzen ahalko dira.

  > SUBIR A NORMATIVA        > ARAUDIARA IGO