adi egon

Iruñeko Udala


Abian da Udaleko langileentzako I. Berdintasun Plana egiteko prozesua

Iruñeko Udala 2022/01/19

Abian da Iruñeko Udaleko langileentzako I. Berdintasun Plana egiteko prozesua. Administrazioa eta sindikatuak bildu gara diagnostiko bat egiteko, generoagatik langileen artean egon daitezkeen desberdintasunak antzemateko, eta, horretan oinarrituta, langile guztientzako tratu- eta aukera-berdintasunean aurrera egiteko.

Uste orokorra da funtzio publikoan ez dagoela generoagatiko desberdintasunik, baina beste administrazio publiko batzuetan egindako diagnostikoek kontrakoa erakutsi dute. Oraindik ere batik bat emakumezkoak gara kontziliazio-neurriak erabiltzen ditugunak, eta horrek, zenbaitetan, lanpostuz igotzeko aukerak mugatu egiten dizkigu; gizonek betetzen dituzten goi-karguen portzentajeak gainditu egiten du paritariotzat jotzen den % 60ko portzentajea; badira lan baldintza prekarioagoak dituzten sektore feminizatuak, eta sektore horietako lanpostuak okerrago baloratuak izaten dira eta okerrago ordaintzen dira; gainera, sistematikoki, emakumeen soldaten batezbestekoa gizonena baino txikiagoa da.

Udalaren berdintasunari buruzko diagnostikoa ahalik eta errealena izan dadin, Administrazioak emandako datuez gain, beharrezkoa da langileen lankidetza. Horregatik, prozesu honetan parte hartzera animatzen zaituztegu, inkesta anonimo bat betez, eskuragarri dagoena intraneten, posta elektronikoz eta QR kodeen bidez; bertan, zeuen pertzepzioa eta esperientziak jakitera eman ditzakezue.

Guztion inplikazioarekin eta borondatearekin (langileak, sindikatuak eta Administrazioa), espero dugu lehenbiziko Berdintasun Plan hau aurrerapauso bat izatea berdintasunezko lan-ingurunea lortzeko pertsona guztientzat, gure generoa edozein dela ere.


En marcha el proceso de elaboración del I Plan de Igualdad para el personal del Ayuntamiento

Ayuntamiento de Pamplona 19/01/2022

Se ha iniciado el proceso de elaboración del I Plan de Igualdad para el personal del Ayuntamiento de Pamplona. Administración y sindicatos nos hemos reunido con el objetivo de realizar un diagnóstico que detecte las desigualdades que por razón de género se puedan dar entre las trabajadoras y trabajadores, y en base a esto, desarrollar medidas orientadas a avanzar en la igualdad de trato y de oportunidades para todo el personal.

Hay una creencia generalizada de que en la función pública no hay diferencias por razón de género, pero los diagnósticos de igualdad realizados en otras administraciones públicas han encontrado lo contrario. Seguimos siendo mayoritariamente mujeres las que hacemos uso de las medidas de conciliación, lo que, además, en ocasiones nos limita las oportunidades de promoción, los altos cargos ocupados por hombres superan el porcentaje considerado paritario del 60%, sectores feminizados que tienen condiciones de trabajo más precarias, con puestos de trabajo peor valorados y peor retribuidos, y sistemáticamente la media salarial de las mujeres se encuentra por debajo de la de los hombres.

Para realizar un diagnóstico lo más cercano a la realidad sobre la igualdad en el Ayuntamiento, además de los datos facilitados por la Administración, es necesaria la colaboración de las trabajadoras y trabajadores. Os animamos a participar en este proceso, rellenando la encuesta anónima que podréis encontrar en la intranet, correo electrónico y a través de códigos QR, donde podréis aportar vuestra percepción y experiencias sobre el tema.

Confiamos en que, con la implicación y voluntad de todas las partes (personal trabajador, sindicatos y Administración), este primer Plan de Igualdad suponga un paso adelante en la consecución de un entorno laboral igualitario para todas las personas, con independencia de nuestro género.