(LOPJ)
  (BJLO)

Licencias por formación

 

SOLICITUD: Persona interesada. Deberá ponerse en conocimiento del Letrado de la Administración de Justicia, Fiscal Jefe o responsable.
CONCESIÓN: Dirección General de Justicia.


DOCUMENTACIÓN: Certificación acreditativa de haber llevado a cabo los exámenes, pruebas o actividades formativas correspondientes.


• Para la asistencia a cursos de formación incluidos en los planes de formación que se celebren anualmente, organizados por el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas, las organizaciones sindicales u otras entidades públicas o privadas.

La duración y forma de disfrute estarán determinadas por la duración y programación de los cursos a realizar y no supondrán limitación alguna de haberes.

• Para la asistencia a cursos, congresos o jornadas, siempre que estén relacionadas con las funciones propias del cuerpo al que pertenece el funcionario y supongan completar su formación para el ejercicio de las
mismas.

Su concesión estará subordinada a las necesidades del servicio y a las disponibilidades presupuestarias y su duración vendrá determinada por la de los cursos, congresos o jornadas.

Estas licencias darán derecho a percibir las retribuciones básicas y las prestaciones por hijo/a a cargo.

 

Lizentzia formakuntzarako

 

ESKAERA: Pertsona interesduna. Jakinarazi behar zaio Justizia Administrazioaren letraduari, fiskalburuari edota arduradunari.
ONARPENA: Justiziako Zuzendaritza Nagusia.


DOKUMENTAZIOA: Dagozkion azterketak, probak edota prestakuntza jarduera bete dela egiaztatzen duen ziurtagiria.


• Prestakuntza ikastaroetara joateko, urtero egin ohi diren prestakuntza planak barne, Justizia Ministerioak, autonomia erkidegoek, sindikatuek edota beste erakunde publ iko zein pribatuek antolatuak.

Iraupena eta hartaz bal iatzeko era egin behar diren ikastaroek izango duten iraunaldiaren eta programazioaren arabera zehaztuko dira eta ordainsarien murrizketari ez da izanen.

• Ikastaroetara, batzarretara edota jardunaldietara joateko, beti ere, funtzionarioak bere eginkizunekin zerikusia badu eta eginkizuna betetzeko behar den prestakuntzaren osaketa badakar.

Haren onarpena zerbitzuaren premiei eta aurrekontu erabilgarritasunari menperatuko zaie, eta haren iraunaldia ikastaroek, batzarrek eta jardunaldiek
zehaztuko dute.

Lizentzia hauek eskubidea sortuko dute oinarrizko ordainsariak eta ardurapean dagoen seme-alabako prestazioak jasotzeko.

  > SUBIR A NORMATIVA        > ARAUDIARA IGO