OSA CARRERA P

Osasunbidea dirurik gabe lanbide karrera ordaintzeko

Osasunbidea 2022/08/16

LAB sindikatutik, salatu nahi dugu gaur den egunean Osasunbidean ez dagoela aurrekontu-partidarik profesional askoren lanbide karreraren ordainketari aurre egiteko eta egoera hori aurtengo urtarrilaren 1etik jasaten ari garela. Osasunbideko lanbide karreraren sistema, gainera, bidegabea da, eta langileriaren zati txiki bati baino ez zaio aplikatzen. Horregatik, erreforma zabala behar du, Administrazioko langile guztiengana iritsi ahal izateko.

LAB sindikatuak behin baino gehiagotan salatu du Osasunbidean, bereziki, eta funtzio publikoan, oro har, lanbide karrerak izan duen garapena. Gutxiengo baten interesen mesedetan bere garaian negoziatu zuten lanbide karrera ez da batere ekitatiboa eta funtzio publikoaren zati handi bat kanpoan uzten du. Are gehiago, kategoria bereko profesionalen artean bereizketak egiten ditu lanbide karrera kobratzeari dagokionez.

Aurten lanbide karreraren ordainketan izandako atzerapenengatik hainbat erreklamazio egin ondoren –azken urteetan sistematikoki gertatu da hori, eta urtebetetik gorako atzerapenak gertatu dira batzuetan–, LAB sindikatuak jakin du ez kobratzearen arrazoia aurrekontu-partida falta dela.

Gogoan izan behar dugu pertsona asko daudela atzerapen horiengatik kaltetuak, gehienak medikuak, erizainak, fisioterapeutak eta abar. Profesional horiek ez dira dagokien diru kopurua kobratzen ari lanbide karreraren maila aldatzen dutenean, kasuan kasuko batzordeak behar bezala ebaluatuak egon arren edo karrera profesionalaren maila jakin bat kobratu behar dutela agintzen duen epai judiziala aspalditik izan arren.

LAB sindikatutik, halaber, salatu nahi dugu lanbide karrera oso-osorik aitortzeko prozesu judizial horiek diru-kutxa publikoetan eragiten ari diren diru-xahuketa: Izan ere, egoera horretan dauden langileak prozesu judizial korapilatsuetan sartu behar izaten dira legez eta eskubidez dagokiena erreklamatzeko, eta Nafarroako Gobernua sistematikoki epaiketa guztiak galtzen ari da.

Horiexek dira daukagun lanbide karreraren sistema langile gutxi batzuentzat eta bulegoetan negoziatzearen ondorioak. Lehenik eta behin, medikuen karrera profesionala izan zen, eta, gero, 2008an, erizainena, SATSE sindikatuak negoziatua, non behin-behineko langile gisa izandako lan-esperientzia baloratu gabe gelditu baitzen. Hori dela eta, gaur egun denbora hori erreklamatzeko prozesu judizial ugari daude martxan, baina elkargo profesional eta sindikatu batzuek ez dute lotsarik negoziazio bidegabe horren bidez lortutakoaren domina jartzeko.

Idazki honen bidez LAB sindikatuak eskatzen du lanbide karreraren aurrekontu-partida behar bezala hornitzea eta kobratu gabe segitzen duten profesional guztien egoera erregularizatzea, ordainketak atzeratzen direnean ohikoak diren berandutze-interesak ere ordainduta, askotan ahazten baitira. Orobat, garapen profesionalaren lege-proiektu bati behin betikoz ekin behar zaiola aldarrikatzen dugu berriz, egungo araudia zuzendu eta hobetuko duena eta Osasunbideko estamentu sanitario eta ez-sanitario guztiak eta funtzio publikoko gainerako estamentu guztiak ere barne hatuko dituena. Garapen profesionalerako lege berri horrek amaiera eman beharko lieke ikastaro jakin batzuen gehiegizko balorazioari eta erakunde batzuen interes ekonomikoei, eta Nafarroako funtzio publikoaren prestakuntza eta lan-baldintzak benetan hobetzea ekarri beharko luke.

Osasunbidea sin dinero para hacer frente al pago de la carrera profesional

Osasunbidea 2022/08/16
Desde el sindicato LAB denunciamos la falta de partida presupuestaria para hacer frente al pago de la carrera profesional de gran número de profesionales, una situación que se lleva arrastrando desde el 1 de enero de este año. Una carrera profesional injusta que, además de solo reconocer a una pequeña parte del personal de Osasunbidea, necesita una reforma amplia que abarque a todo el personal de la Administración.

Son varias las ocasiones en las que el sindicato LAB ha sido crítico con el desarrollo de la carrera profesional en Osasunbidea en particular y en la función pública en general. Se han criticado los intereses de una minoría que negociaron en su momento una carrera profesional poco equitativa, injusta y que dejaba fuera a gran parte de la función pública e incluso hacía distinciones entre profesionales de la misma categoría a la hora del cobro de la carrera profesional.

Tras varias reclamaciones por los retrasos en el abono de la carrera profesional durante este año, algo que lleva produciéndose de forma sistemática los últimos años, incluso con retrasos de más de un año, el sindicato LAB ha tenido conocimiento de que el motivo actual de la falta de cobro es por falta de partida presupuestaria.

Debemos recordar que existen múltiples personas afectadas, en su mayor parte personal facultativo, personal de enfermería, fisioterapeutas etc… Estos profesionales no están cobrando lo que les corresponde por cambio de nivel de carrera profesional (a pesar de estar correctamente evaluados por las comisiones correspondientes) o incluso con sentencias judiciales que les reconoce el cobro de un determinado nivel de carrera profesional (algunas desde casi hace un año).

Desde el sindicato LAB criticamos también la pérdida de dinero de las arcas publicas que está suponiendo los continuos procesos judiciales para el reconocimiento completo de la carrera profesional, que el Gobierno de Navarra está perdiendo de forma sistemática y que obliga a la plantilla a enzarzarse en procesos judiciales para reclamar lo que por justicia y derecho les pertenece.

Esto es lo que tiene negociar la carrera profesional para unos pocos y en los despachos. Primero fue la carrera profesional al personal médico y después, en 2008, la del personal de enfermería, negociada por el sindicato SATSE, y que dejó fuera de la valoración de la experiencia laboral como trabajador eventual a todas las profesionales que no vieron reconocida su carrera profesional en ese momento. De ahí los continuos procesos judiciales actuales para reclamar esta situación, para beneficio de colegios profesionales y sindicatos que encima no dudan en ponerse la medalla.

Desde el sindicato LAB exigimos que se dote de presupuesto a la partida de carrera profesional y se regularice la situación de todas las profesionales en esta situación haciendo frente a los intereses de demora que parecen olvidar cuando se retrasan en los pagos. Insistimos en la necesidad de que una vez por todas se afronte un verdadero proyecto de Ley de desarrollo profesional, que corrija y mejore los actuales y que aglutine a todos los estamentos de Osasunbidea sanitarios y no sanitarios y al resto de la función pública. Una ley de desarrollo profesional que acabe con los cursillismos, los intereses económicos de determinadas organizaciones y que suponga una verdadera mejora en la formación y condiciones laborales de la función pública Navarra.

OSA 5g

Bero bolada eta egiturazko arazoak Osasunbidean

Osasunbidea 2022/08/05

Harriduraz ari gara nozitzen Nafarroako hirugarren bero bolada eta kezkagarriak dira datuak: uztaileko heriotza-kopurua bikoiztu egin da, aurreko urtearekin alderatuta ( % 52 Carlos III.a Osasun Institutuaren arabera). Heriotzen igoera hori denbora luzean irauten ari diren tenperatura altuei egozten zaie, neurri batean.

Osasunbideko langileei dagokienez, tenperatura altuei gehitu behar dizkiegu langileek lan-osasunaren arloan jasaten dituzten lan-baldintza eskasak. Krisi klimatikoa geratzeko etorri da, eta, beraz, azterketa bat egin behar da Osasunbideko eraikinetako azpiegituretan aurkitzen dugun defizitari irtenbideak bilatzeko; izan ere, arazo hori aspaldidanik datorkigu.

Azpiegiturek gabezia ugari dituzte tenperatura eta lan-baldintza osasungarrien kontrolari dagokionez, eta aipatu behar da instalazio batzuetan ez dagoela inolako hozte-sistemarik. Nafarroako Ospitale Unibertsitarioan, psikiatria-unitateek, N eta H eraikinek eta Bideko Ama Birjina zaharraren ospitaleratze orokorrek zein maternalek ez dute klimatizazio-sistemarik; edo, baldin badute, gune espezifiko batzuetan baino ez da (erizaintzako kontrol batzuetan). Arreta berezia jarri behar da haurren psikiatriako unitatean, ez baitu tenperatura altuak arintzeko inolako neurririk, eta horrek zuzenean eragiten die pazienteei eta profesionalei.

LABek eskatu die erakunde arduradunei (Laneko Arriskuen Prebentzioa, gerentziak eta zuzendaritzak) gabezia horiek epe labur, ertain eta luzera zuzentzeko neurriak har ditzatela. Jakinarazi digute klimatizazio-dorre bat jarri dutela 5.Gko Covid kontrolean.

Garrantzitsua iruditzen zaigu Osasunbideak teknologia-arloan Europako funtsen bidez egingo duen inbertsioa, baina, horrekin batean, uste dugu inbertsioak egin behar direla lan-baldintzak hobetzeko eta erabiltzaileentzako baldintza erosoagoak lortzeko.

LABek langile guztiei eskatzen die baldintza desegokiak salatzeko. Osasun Departamentuari dagokionez, eskatzen diegu azpiegitura-politika berriz aztertzeko eta behar diren hobekuntzak egiteko, betiere langileen iritzia kontuan hartuta.

Ola de calor y problemas estructurales en Osasunbidea

Osasunbidea 2022/08/05

Soportamos con estupor la tercera ola de calor en Nafarroa, con unos datos que no pueden ser más preocupantes: el número de muertes en el mes de julio se han duplicado (un 52% según el Instituto de salud Carlos III) respecto al año anterior. Este aumento en las defunciones se atribuye en parte a las altas temperaturas alcanzadas y mantenidas en el tiempo.

Por lo que respecta al personal del SNS-Osasunbidea, tenemos que añadir que a las altas temperaturas se suma las deficientes condiciones laborales que soporta la plantilla en materia de salud laboral. La crisis climática ha venido para quedarse, por lo que es necesario realizar un estudio para buscar soluciones al déficit que encontramos en las infraestructuras de los edificios de Osasunbidea, problema que arrastramos desde épocas pasadas.

Las deficiencias de las infraestructuras en materia de control de temperaturas y condiciones laborales saludables son muchas y hay que señalar que existen instalaciones donde no existe ningún tipo de sistema de refrigeración. En el HUN, las unidades de psiquiatría, los edificios del N, del H, así como las plantas de hospitalización de la antigua Virgen del Camino, tanto generales como maternales, carecen de sistemas de climatización, o si la tienen, es solo en algunas zonas específicas (en algunos controles de enfermería). Especial atención hay que tener con la unidad de psiquiatría infantil que carece de ninguna medida que palie las altas temperaturas, lo que afecta directamente a pacientes y profesionales.

Desde LAB hemos instado a los organismos responsables (SPRL, gerencias y direcciones) a que se tomen medidas que corrijan estos déficits, a corto, medio y largo plazo. En este sentido se nos ha informado de la colocación de una torre de climatización en el control Covid de la 5ºG.

Nos parece importante la inversión que va a realizar Osasunbidea, a través de los fondos europeos en materia tecnológica, pero también creemos que deben incluir inversiones en la mejora de las condiciones laborales y de confort para los usuarios.

Desde LAB, instamos a toda la plantilla a denunciar las condiciones de trabajo inadecuadas. En cuanto al Departamento de Salud, le exigimos que reconsidere su política de infraestructura y aborde las mejoras necesarias escuchando la opinión de los y las trabajadoras.

OSA WA

GARRANTZITSUA: LAB Osasunbidea AFILIATUEN WHATSAPP hedapen zerrenda. Azken berriak eta eguneraketak

Osasunbidea 2022/08/05

LAB Osasunbideatik afiliazioarentzat zerbitzu esklusibo berria sortu dugu, datozen hilabeteetan gertatzen ari diren eta gertatuko diren hainbat garapenen berri emateko (egonkortzea, eskualdaketak, akoplamenduak, prozedura judizialak...)

Informazio hori zuzenean iristen zaizula ziurtatzeko, posta-zerrenda hau datorren irailaren 1etik aurrera hasiko da lanean.

Hedapen-zerrenda hau guztiz isilpekoa da (ez du kontaktuen informazioa ematen) eta isilarazi edo/eta utzi egin daiteke. Ez du erantzuteko aukerarik ematen, distrakziorik ez sortzeko.

Hedapen-zerrenda honen parte izateko, gure telefono mugikorra zure agendetan sartzea besterik ez duzu egin behar kontaktuetan gordez.

ZABALTZEKO ZERRENDA HONEN PARTE IZATEKO KONTAKTUA GORDE EGITEA EZINBESTEKOA DA.

Mugikorra: 617 05 94 99

Ekimen hau interesgarritzat jotzen dugu eta eskatzen dizuegu zuen agendetan sartzen gaituzuen guztioi, mesedez, WhatsApp-eko mezu bat bidal dezazuela. Horrela ez dizugu mezu gehiago bidaliko zerrenda honetan parte hartzera gonbidatzen zaituztegunei.

Ohiko bideetatik ere informatzen jarraituko dugu: posta elektronikoa, sare sozialak eta paperezko informazioa.

Agur bero bat.

IMPORTANTE: lista de difusión AFILIADOS/AS LAB Osasunbidea WHATSAPP. Últimas noticias y novedades

Osasunbidea 2022/08/05

Desde LAB Osasunbidea hemos creado un nuevo servicio exclusivo para la afiliación, con el fin de teneros informadas/os de las múltiples novedades que se están produciendo y se van a producir los próximos meses (estabilización, traslados, acoplamientos, procesos judiciales…)

Para conseguir que esta información os llegue de manera directa, esta lista de difusión empezará a funcionar a partir del próximo 1 de septiembre.

Esta lista de difusión es totalmente confidencial (no muestra información de los contactos) y se puede silenciar y/o abandonar. Tampoco da opción a respuesta, para no generar distracciones.

Para formar parte de esta lista de difusión lo único que debéis realizar es incluir nuestro teléfono móvil en vuestras agendas guardándolo en contactos. 

ES IMPRESCINDIBLE GUARDAR EL CONTACTO PARA FORMAR PARTE DE ESTA LISTA DE DIFUSIÓN.

Nº Móvil: 617 05 94 99

Consideramos esta iniciativa como interesante y os pedimos por favor que todos/as aquellos/as que nos incluyáis en vuestras agendas nos enviéis un mensaje de WhatsApp indicándonoslo. De esa manera no os enviaremos más mensajes invitándoos a formar parte de esta lista.

Os seguiremos informando además por los medios habituales como son: correo electrónico, redes sociales y infos en papel.

Agur bero bat.

 
ADM Bibliobus

Liburutegi Zerbitzuko zuzendaritzari

Bibliobuseko lampostuak behatzez banatzen dira

Administrazioa 2022/07/30

Adierazi nahi dugu oso haserre gaudela bibliobus-plazak betetzeko aukeratu den moduarekin. Beste hainbat pertsona bezain gaituak diren bi pertsonari emandako zerbitzu-eginkizunaren figura erabili da lanpostu horiek aldi baterako betetzeko. Ez dakigu nola egin den aukeraketa eta zein irizpideren arabera, lanpostu horiek ez baitzaizkie funtzionario guztiei eskaini.

Zuzendaritzak bidalitako idazkian esaten da kontua ez dela kontratazio-zerrendetan dauden pertsonak gutxiestea; agian ez gutxiestea, baina badirudi pertsona horiek ez direla aintzat hartzen. Ez dakigu zergatik ez den ohi den bezala zerrendetara jo eta aldi baterako kontrataziorik egin, lekualdatze- edo oposizio-lehiaketara atera arte.

Jakina, zuzendaritza ez dago behartuta aurreko guztiaren azalpenak ematera, ezta eskatu ere. Baina kontuan izan behar da jarduera horiek haustura dakartela liburutegiko langileek beren zuzendaritzarekiko duten konfiantzan eta sintonian.

LAB Liburuzainak

A la dirección del Servicio de Bibliotecas

Otorgan a dedo las plazas del bibliobús

Administrazioa 2022/07/30

Queremos expresar nuestro profundo malestar por la forma elegida para cubrir las plazas de bibliobús. Se ha utilizado la figura de la Comisión de Servicios concedida a dos personas tan capacitadas como tantas otras para ocupar de forma temporal estos puestos. Desconocemos cómo se ha hecho la elección y en base a qué criterios al no haberse ofertado esas plazas a todo el personal funcionario.

En el escrito remitido por la dirección se dice que en ningún caso se trata de menospreciar a las personas que están en las listas de contratación, tal vez menospreciar no, pero el ninguneo a estas personas parece evidente. No sabemos porqué no se ha hecho la contratación temporal acudiendo a esas listas como suele ser habitual para cubrir temporalmente las plazas hasta que salgan a concurso de traslados u oposición.

Evidentemente la dirección no está obligada a dar explicaciones de todo lo anterior, ni siquiera las pedimos. Pero debe ser consciente de que estas actuaciones suponen una fractura en la confianza y sintonía del personal bibliotecario con su dirección.

LAB Personal de Bibliotecas

 
ADM Bibliobus

Liburutegi Zerbitzuko zuzendaritzari

Bibliobuseko lanpostuak behatzez banatzen dira

Administrazioa 2022/08/01

Adierazi nahi dugu oso haserre gaudela bibliobus-plazak betetzeko aukeratu den moduarekin. Beste hainbat pertsona bezain gaituak diren bi pertsonari emandako zerbitzu-eginkizunaren figura erabili da lanpostu horiek aldi baterako betetzeko. Ez dakigu nola egin den aukeraketa eta zein irizpideren arabera, lanpostu horiek ez baitzaizkie funtzionario guztiei eskaini.

Zuzendaritzak bidalitako idazkian esaten da kontua ez dela kontratazio-zerrendetan dauden pertsonak gutxiestea; agian ez gutxiestea, baina badirudi pertsona horiek ez direla aintzat hartzen. Ez dakigu zergatik ez den ohi den bezala zerrendetara jo eta aldi baterako kontrataziorik egin, lekualdatze- edo oposizio-lehiaketara atera arte.

Jakina, zuzendaritza ez dago behartuta aurreko guztiaren azalpenak ematera, ezta eskatu ere. Baina kontuan izan behar da jarduera horiek haustura dakartela liburutegiko langileek beren zuzendaritzarekiko duten konfiantzan eta sintonian.

LAB Liburuzainak

A la dirección del Servicio de Bibliotecas

Otorgan a dedo las plazas del bibliobús

Administrazioa 2022/08/01

Queremos expresar nuestro profundo malestar por la forma elegida para cubrir las plazas de bibliobús. Se ha utilizado la figura de la Comisión de Servicios concedida a dos personas tan capacitadas como tantas otras para ocupar de forma temporal estos puestos. Desconocemos cómo se ha hecho la elección y en base a qué criterios al no haberse ofertado esas plazas a todo el personal funcionario.

En el escrito remitido por la dirección se dice que en ningún caso se trata de menospreciar a las personas que están en las listas de contratación, tal vez menospreciar no, pero el ninguneo a estas personas parece evidente. No sabemos por qué no se ha hecho la contratación temporal acudiendo a esas listas como suele ser habitual para cubrir temporalmente las plazas hasta que salgan a concurso de traslados u oposición.

Evidentemente la dirección no está obligada a dar explicaciones de todo lo anterior, ni siquiera las pedimos. Pero debe ser consciente de que estas actuaciones suponen una fractura en la confianza y sintonía del personal bibliotecario con su dirección.

LAB Personal de Bibliotecas

 

ADM SSGG.orig

Txantiloi organikoa 2021eko abenduaren 31n argitaratua

Osasunbidea 2022/07/27

179/2022 FORU AGINDUA, ekainaren 13koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa eta langile finkoen eta izendapen libreko zuzendaritza karguetan aritzen diren behin-behineko langileen zerrenda argitaratzea xedatzen duena. Plantilla eta zerrenda 2021eko abenduaren 31koak dira.
descargas de archivos.orig PDF FO.

Publicada plantilla orgánica a 31 de diciembre de 2021

Osasunbidea 2022/07/27

ORDEN FORAL 179/2022, de 13 de junio, del consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, por la que se dispone la publicación de la plantilla orgánica y de la relación del personal fijo y eventual que desempeña cargos directivos de libre designación en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y en sus organismos autónomos, a 31 de diciembre de 2021.
descargas de archivos.orig PDF OF.

 
ADM prorroga

Aldi baterako kontrataziorako zerrenden egoera egonkortze prozesuak tramitatu bitartean

Administrazioa 2022/07/26

Egonkortze prozesuak egin bitartean indarra galdu behar duten zerrenden indarraldia luzatzen ahalko da.

Kontratazio zerrendetatik baztertuak izan diren pertsonek berriz sartzea eskatzen ahalko dute, egoera jakin batzuetan.

prorrogaBerriki argitara eman da uztailaren 1eko 19/2022 Foru Legea (uztailaren 14ko NAOa), egonkortze prozesuak gauzatzeko neurriak hartzen dituena. Lege horren 11. artikuluan, aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendei buruzko neurri batzuk agertzen dira, egonkortze prozesuak tramitatu bitartean aplikatuko direnak. Neurri horiek interes berezia dute zerrenda horietan dauden pertsonentzat. Zehazki, honako hau ezarri da artikulu horretan:

11. artikulua. Aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendak, egonkortze prozedurak tramitatu bitartean aplikatuko direnak.
1. Foru lege honetan xedatutakoa betez, egonkortze prozedura batzuk tramitatuko dira, eta prozedura horien ondorioz kasuan kasuko lanpostuetarako aldi baterako kontratazioetarako izangaien zerrendak eginen dira. Hori horrela, zerrenda horiek prestatu arteko epe horretan indarra galduko duten aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendarik badago, langileen arloan eskumena duten organoek zerrenda horien indarraldia luzatzen ahalko dute.
2. Nafarroako 2022rako Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 29ko 18/2021 Foru Legearen lehenengo xedapen iragankorrari jarraiturik, kontratazio zerrenda batzuk luzatu ziren. Kontratazio zerrenda horietatik kanpo geratu izangaiak berriz ere sartzen ahalko dira zerrendetan, baldin eta zerrendari ezarritako iraungitze-dataren aurreko urtean baztertuak izan baziren kontratazio eskaintza bati edo izangaiak sinatutako kontratuari uko egiteagatik, eta berriz ere zerrendetan sartzeko eskatzen badute foru lege honek indarra hartu eta hilabeteko epean.
3. Egonkortze prozedurak tramitatzen diren bitartean, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen kontratazio esparruetan dauden aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendak eratu ziren eremutik kanpo erabiltzen ahalko dira, baldin eta izangairik ez badago deialdia egiten den kontratazio eremuan aplikatu beharreko zerrendetan; inguruabar horrek ez du berekin ekarriko, inola ere ez, izangaien lehentasun hurrenkera aldatzea.
4. Baldin aurreko apartatuetan xedatutakoaren arabera kontratatzea ezinezkoa bada, langileen arloan eskumena duen organoak enplegu eskatzaileen zerrenda bat eskatzen ahalko dio Nafarroako Enplegu Zerbitzuari, kontratazioak egiteko.

Situación de las listas de contratación temporal durante la tramitación de los procedimientos de estabilización

Administrazioa 2022/07/26

Se podrá prorrogar la vigencia de las listas que fueran a perder vigencia en este periodo.

Personas que habían sido excluidas de las listas de contratación podrán solicitar de nuevo la inclusión en determinadas circunstancias.

La recién publicada LF 19/2022 (BON 14 de julio), de 1 de julio, de medidas para la realización de los procesos de estabilización, contempla en su artículo 11 una serie de medidas referidas a la situación de las listas de aspirantes a la contratación temporal que se van a aplicar durante la tramitación de los procesos de estabilización que son de especial interés para las personas que se encuentran en estas listas. Esto es lo que dice este artículo:

Artículo 11. Listas de aspirantes a la contratación temporal aplicables durante la tramitación de los procedimientos de estabilización.
1. Los órganos competentes en materia de personal podrán prorrogar la vigencia de las listas de aspirantes a la contratación temporal que fueran a perder vigencia en dicho periodo, hasta que se elaboren las listas de aspirantes a la contratación temporal del puesto de trabajo de que se trate derivadas de los procedimientos de estabilización que se tramiten en virtud de lo dispuesto en la presente ley foral.
2. Aquellas personas aspirantes que hubieran sido excluidas de las listas de contratación que han sido prorrogadas en virtud de la disposición transitoria primera de la Ley Foral 18/2021, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2022, podrán volver a ser incluidas en las mismas siempre que la exclusión se hubiera producido en el año anterior a la fecha prevista para la caducidad de la lista, por renuncia a una oferta de contratación o al contrato suscrito por la persona aspirante, y esta solicite de nuevo la inclusión en el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de la presente ley foral.
3. Durante la tramitación de los procedimientos de estabilización, las listas de aspirantes a la contratación temporal existentes en los distintos ámbitos de contratación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos podrán ser utilizadas en ámbitos distintos a aquél para el que se constituyeron, siempre que no haya aspirantes disponibles en las listas aplicables en el ámbito de contratación que efectúe el llamamiento, sin que tal circunstancia pueda conllevar en ningún caso la modificación del orden de prelación de los aspirantes.
4. En caso de no resultar posible la contratación de conformidad con lo dispuesto en los apartados anteriores, el órgano competente en materia de personal podrá solicitar al Servicio Navarro de Empleo una relación de demandantes de empleo para su contratación.

 
ADM Remirez

Noizko, Remírez jauna?

Administrazioa 2022/07/17

Ekainaren 18an, orain hilabete, ekaitz elektriko batek ehunka tximista bota zituen Nafarroako erdialdean. Ekaitzak, Barne eta Ingurumeneko Departamentuen aurreikuspen faltarekin batera, orain arte ezagutzen ez genituen suteak piztu zituen. Gertakari horiek agerian utzi zuten duela urte batzuetatik hona Nafarroako suhiltzaileok salatzen ari garen zerbait: Nafarroako Suhiltzaileen Zerbitzua ez dago prest orain nozitzen ari garen sute handien aurka borrokatzeko.

Sute horiek direla medio, egoera latza igaro genuen; geroztik hilabetea joan da, baina ez dugu berriz ez gertatzeko urratsik ematen ari diren zantzurik.

Zoritxarrez, horrelakoa da egoera; nahiz eta ondasunetan kalte izugarriak jasan dituzten milaka herritarrek, inork ezin du bermatu egoera horiek Nafarroan berriro gerta ez daitezkeenik. Horrek esan nahi du sute mota horiek irauteko etorri direla. Hala ere, Nafarroako Gobernuko presidenteordeak ez du kezka handirik erakutsi, edo behintzat ez dago arduratuta Parlamentuan egindako agerraldian agindutakoa betetzearekin.

Egia esatera, ustekabea izan zen Lehendakaritza, Berdintasun, Funtzio Publiko eta Barne kontseilaria ia % 100ean bat egitea LAB sindikatuak suteen ondoren egin zuen balorazioarekin. Bat zetorren balorazioan, bai eta ekainaren amaieran gertaturikoa bezalako egoeretan erantzun hobea emateko aldaketak egiteko premian ere. Hala ere, lau aste igaro ondoren, Herrizaingo Departamentuko Zuzendaritza Nagusian erantzukizuna duen inor ez da horretan hasi. Bilerarik ez da izan sute guztien kudeaketaz arduratzen diren ofizialekin, ofizialordeekin edo sarjentuekin. Ez da bilerarik egin suhiltzaileen kolektiboko ordezkari sindikalekin; suhiltzaileok lortu genuen sua itzaltzea, beste zerbitzu batzuetako langileekin batera eta boluntario ugariren laguntzarekin. Langile horiek, oporretan zirenak eta kanpoan zirenak, familiak, lagunak eta egiten ari zirena utzi egin zituzten eta erantzukizunez ekin zioten lan profesionalari, suak itzaltzeari, alegia. Baina, era berean, kolektibo honek lana eta dedikazioa aitortzea espero du, eta, batez ere, espero du, behingoz, hori egiteko ahalmena dutenek, aspaldiko urtetan aldarrikatzen ari garen errebindikazio guztiei ekitea; kontseilariak berak bere agerraldian jendaurrean aitortu zituen aldarrikapen horiei ekitea.

Remírez jauna: noiz berregituratuko dugu Suhiltzaileon Zerbitzua? Noizko Nafarroako Suhiltzaileen araudia? Noizko esku-hartzeak zuzentzen dituzten aginte-plazak handitzea? Noiz handituko dira minimoak suhiltzaileen 3 parkeetan? Noizko baso-suteen talde berezia? Noiz hobetuko dira suhiltzaileen ordainsariak, lege- eta aurrekontu-esparruaren barruan?

Agindu egin duzu, orain jar zaitez horretan.

Bai, kontseilari jauna. Okerrena pasatu da, oraingoz, eta hurrengoaren zain gaude. Ezin dugu baztertu bizi izandakoa bezalako beste egoera batzuk pairatu behar izatea. Guk berriz ere dei egiten dizugu Zerbitzu honek behar duen birmoldaketa-bideari ekin diezaiozun.

Zure erantzunaren zain jarraitzen dugu, ez dakigu noiz arte itxarongo dugun.

 

Alfonso Urio Crespo eta Urko Araiz Iglesias,

LABeko Nafarroako Suhiltzaileen Atal Sindikalaren izenean.

¿Para cuándo sr Remírez?

Administrazioa 2022/07/17

El 18 de junio, hace ahora un mes, una tormenta eléctrica descargó cientos de rayos en la zona media de Navarra. Tormenta que, unida a la falta de previsión de los Departamentos de Interior y Medio Ambiente, desató unos incendios que hasta ahora no conocíamos. Estos episodios dejaron al descubierto algo que los bomberos/as de Navarra venimos denunciando desde hace unos años ya: el Servicio de Bomberos de Navarra-Nafarroako Suhiltzaileak no está preparado para luchar contra los grandes incendios que ya están llegando.

Una vez pasada la resaca de la terrible situación vivida en Navarra, con los incendios ocurridos en las pasadas semanas, y aunque ha transcurrido ya un mes desde su inicio, no apreciamos indicios de que se estén dando pasos para que no vuelva a ocurrir.

Así es, a pesar de la gravedad de las situaciones padecidas por miles de ciudadanos de la comunidad que vieron afectados sus bienes y medios de vida, y a pesar de que lamentablemente nadie pueda garantizar que estas situaciones no puedan volver a generarse en Navarra. Todo hace indicar que este tipo de incendios han venido para quedarse. Sin embargo, el vicepresidente del gobierno de Navarra no parece preocupado, o al menos no está ocupado con mejorar todo aquello que en comparecencia en el Parlamento dijo que había que hacer.

Ciertamente fue una sorpresa ver que el Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Sr. Remírez, coincidía prácticamente al 100% con la valoración que desde el sindicato LAB habíamos hecho tras los incendios. Coincidía en la valoración, y también en la necesidad de acometer cambios para proporcionar una mejor respuesta en situaciones como la ocurrida a finales de junio. Sin embargo, transcurridas ya cuatro semanas, ninguna persona con responsabilidad en la Dirección General de Interior, se ha puesto a ello. Ninguna reunión con los Oficiales, Suboficiales o Sargentos encargados de la gestión de todos los incendios ocurridos. Ninguna reunión con la parte sindical, representante del colectivo de bomberos, que con la inestimable ayuda de otros servicios y de infinidad de voluntarios que se prestaron a ello, fuimos quienes conseguimos apagar los incendios. Una plantilla que, cómo no, dejó sus vacaciones si las estaba disfrutando, dejó a sus familias o amigos, dejó lo que estuviera haciendo para dedicarse a aquello para lo que está preparada: apagar fuegos. Pero que también espera un reconocimiento a su labor y dedicación y, sobre todo, espera que de una vez por todas, quienes tienen potestad de hacerlo, se decidan a acometer todas esas acciones que llevamos años reclamando, y que como hemos dicho, el propio consejero reconoció públicamente en su comparecencia.

Sr. Remírez: ¿Para cuándo la reestructuración del Servicio de Bomberos? ¿Para cuándo el Reglamento de Bomberos de Navarra? ¿Para cuándo el aumento de plazas de mandos que dirijan las intervenciones? ¿Para cuándo el aumento de mínimos en los parques de 3 bomberos? ¿Para cuándo la creación del grupo especial de incendios forestales? ¿Para cuándo la mejora de las condiciones retributivas de los bomberos dentro del marco legal y presupuestario?

Ya lo ha verbalizado, ahora póngase a ello.

Sí, señor consejero. Lo malo ya ha pasado, de momento, y en espera de la siguiente. No podemos descartar la posibilidad de tener que sufrir otras situaciones como la vivida. Nosotros ya le hemos emplazado y lo hacemos una vez más a iniciar el camino de remodelaciones que este Servicio necesita.

Seguimos esperando su respuesta, no sabemos hasta cuándo seremos capaces de esperar.

 

Alfonso Urio Crespo y Urko Araiz Iglesias,

en nombre de la Sección sindical de LAB en Bomberos de Navarra-Nafarroako Suhiltzaileak.

 

 

OSA MESA SECTORIAL

Osasuneko Mahai Sektorialaren laburpena. 22/06/30

Osasunbidea 2022/07/01

Osasuneko Mahai Sektorialak zapore gazi-geza utzi digu, medikuen eta erizainen faltagatik eta, batez ere, diru faltagatik. Oporrak hartzeko eskubidea arriskuan dago, egonkortzeko LEParen inguruan zalantza asko sortu dira eta finantzaketa arazo asko daude. Horrek guztiak eskatzen du ohiz kanpoko neurriak hartzea; ez, ordea, murrizketen politikak aplikatzea, egungo finantza-egoeran justifikatuz.

1. Jaiegun bereziak
Jaiegun berezien ordainketaren gaia behin eta berriz ateratzen da mahai sektorialetan. Kontzeptu hori produktibitate gisa ordaintzea plantillaren zati bakar bati bidegabea eta onartezina da.
LABen garbi dugu Administrazioak ez duela benetako asmorik jaiegun berezi horiek langile guztiei ordaintzeko. Jaiegun berezi horiek inposatutako lan eguntzat hartzen baditugu ere, gure sindikatutik esijitzen dugu kobrantza-sistema berezia daukaten egun horietan lan egiten duten guztiek kobratzea diru hori.

2. Puntu-berdinketak hausteko irizpideak lehiaketetan
Berdinketa-kasuetan, antzinatasun handiena duena lehenesten da. Antzinatasuna berdina baldin bada, kalifikazio epaimahaiak zozketa bat eginen du, izangai bakoitzari zenbaki bat eman ondoren abizenen ordena alfabetikoaren arabera.
LAB sindikatutik uste dugu lekualdatzeko irizpide justuagoak aplikatzeko azpiegitura informatikoa falta dela, eta horrek baldintzatzen duela lehiaketen emaitza. Horregatik, irizpide horiek onartu ezean, izugarri atzeratu litezke egungo prozesuak, eta ondorioak ezezagunak izan daitezke.

3. Profesionalen Zuzendaritzaren jarduna
Profesionalen Zuzendaritzatik esaten digute aurrekontu-arazoekin jarraitzen dutela eta zailtasun handiak daudela COVID kontingenteari eusteko. Kontratazio gutxiago egin behar dira. Otsailean 701 COVID profesional zeuden, eta orain 390. i eusteko.
COVIDaren egoera kontuan harturik, LAB sindikatuak ez ditu langileriaren arloko murrizketa horiek sostengatuko, askoz ere gutxiago aurrekontu faltan oinarritzen baldin badituzte. Gure opor egunak arriskuan daude, baita solairuetako errefortzuak ere, eta alternatiba bakarra, dirudienez, produktibitateak ordaintzea da.

4. Emaginak
Emaginen oposizioak ebatzi gabe segitzen du. Emaginek kezka handia dute seguruenik parte hartu ezin izanen dutelako egonkortze prozesu bereziaren barruko mugikortasun prozesuetan.
LABetik, Profesionalen Zuzendaritzari eta deialdiak tramitatzeko arduradunei esijitzen diegu epeak arindu ditzatela profesional horiek mugikortasun prozesuetan parte hartzeko eskubidea izan dezaten.

5. Administrazio unitateetako burutzak
Administrazio unitateetako burutzen egoerak konpondu gabe jarraitzen du. 4 administrari edo gutxiago dituzten osasun etxeek besteek baino eskubide gutxiago dituzte, eginkizun berberak izan arren.
LABetik uste dugu egoera hori lehenbailehen konpondu beharko litzatekeela, eta halaxe jakinarazi diogu Oinarrizko Osasun Laguntzako Zuzendaritzari.

6. Egutegia eta deialdiak
Egonkortze prozesu bereziaren aurretik egin behar diren mugikortasun prozesuen kronograma bat eskatu da. Jakinarazi digute ez dagoela aurreikusita udan deialdirik argitaratzea.
LABetik eskatu diegu deialdiren bat eginez gero lehenbailehen abisatu diezagutela, langileei jakinarazi ahal izateko.

Resumen Mesa Sectorial de Salud. 30/6/22 

Osasunbidea 2022/07/01

La Mesa Sectorial de Salud deja un sabor agridulce por la falta de médicos, enfermería y sobre todo, de dinero. El riesgo del derecho a vacaciones, la dudas sobre la OPE de estabilización y los problemas de financiación hacen necesarias medidas excepcionales y no una política de recortes justificada en la situación financiera actual.

1. Festivos especiales
El pago de festivos especiales es un tema recurrente en Mesas Sectoriales, El pago de este concepto como productividad, únicamente a una pequeña parte de la plantilla, es injusto e inaceptable.
Desde el sindicato LAB vemos que no existe voluntad real por parte de la Administración de pagar estos festivos especiales a toda la plantilla. Desde nuestro sindicato, a pesar de que consideramos los festivos especiales como fechas impuestas, exigimos que se extienda este pago a toda la plantilla que trabaje en jornada ordinaria en estos días de cobro especial.

2. Criterios desempate en los traslados
En caso de empate se mira el mayor tiempo de antigüedad. A igual tiempo, será por sorteo mediante el Tribunal Calificador, se les asignará un número con el orden alfabético de los apellidos.
Desde el sindicato LAB entendemos que la falta de infraestructura informática que permita unos criterios de traslado más justo marca de forma definitiva los concursos. Es por ello que la no aceptación de estos criterios puede suponer un retraso inasumible en los procesos actuales con consecuencias inciertas.

3. Actuación de la Dirección de Profesionales
Desde Dirección de Profesionales nos siguen comunicando los problemas presupuestarios que llevan arrastrando y las dificultades para mantener el contingente COVID. Se va a producir una disminución de las contrataciones. En febrero había 701 profesionales COVID y están hablando de 390 contratos.
Desde el sindicato LAB teniendo en cuenta la situación del COVID no apoyamos el recorte de personal y mucho menos justificándolo en falta de presupuesto. Corren peligro las vacaciones, los refuerzos de plantas y la única alternativa parece ser el pago de productividades.

4. Matronas
La Oposición de matronas sigue sin resolverse. Existe un malestar en estas profesionales por la más que probable imposibilidad de poder presentarse a los procesos de movilidad del proceso extraordinario.
Desde LAB hemos exigido a la Dirección de Profesionales y de convocatorias que aceleren los plazos para que estas profesionales tengan derecho a la movilidad.

5. Jefaturas de unidad administrativa
La situación de las jefaturas de unidad administrativa sigue sin resolverse. Los centros de salud de 4 o menos administrativas siguen sin tener los mismos derechos que el resto, a pesar de realizar las mismas funciones.
Desde el sindicato LAB entendemos que se debe dar solución lo antes posible a esta situación y hemos trasmitido a la dirección de Atención Primaria esta petición.

6. Calendario y convocatorias
Se solicita un cronograma de la movilidad previa al proceso extraordinario de estabilización. También se nos ha informado que no se prevé que se publiquen convocatorias durante el verano.
Desde el sindicato LAB les hemos pedido que nos avisen de forma urgente en caso de que se realice alguna convocatoria para poder trasmitírselo a la plantilla.

OSA sjddU

San Juan de Dioseko langileek “EZ” deritzote

2022/07/1

Enpresaren azken proposamena onartu duten ala ez jakiteko batzordeak langileei egindako kontsultak 261 langileren partaidetza izan du, horietatik 242k eskaintzari uko egiten diote, 17k onartzen dute, boto bat nulua izan da eta beste bat hutsik.
Batzordetik langileak zoriondu eta eskertu nahi ditugu euren inplikazioagatik eta kontsultan parte hartu izanagatik.
Kontsultaren emaitzak helarazi dizkiogu zuzendaritzari, eta negoziazioekin jarraitzeko deia egin diegu, oporraldia iristearekin batera, irailera arte atzeratu daitekeela.
Langileak beren inplikazio eta mobilizazioen partaidetzarekin jarraitzera animatzen ditugu, horrela bakarrik lortuko baititugu batzordeak proposatzen dituen soldata eta lan baldintzen hobekuntzak. Eskerrik asko eta animo, lortuko dugu.

La plantilla de San Juan de Dios dice "NO"

2022/07/1

La consulta realizada por el comité a los/las trabajadores/as sobre si aceptaban la última propuesta de la empresa ha tenido una participación de 261 trabajadores/as de los que 242 rechazan la oferta, 17 la aceptan, un voto a sido nulo, y otro en blanco.
Desde el comité queremos felicitar y agradecer a la plantilla su implicación y su participación en la consulta.
Hemos comunicado a la dirección los resultados de la consulta, y les hemos emplazado a continuar con las negociaciones, que con la llegada del período vacacional, podrían dilatarse hasta septiembre.
Animamos a la plantilla a seguir con su implicación y participación en las movilizaciones ya que solo de esta manera podremos conseguir las mejoras salariales y de condiciones laborales propuestas por el comité. Eskerrik asko eta ánimo, lortuko dugu.

 
 

LABek Iruñeko Udal Haur Eskoletako ezohiko LEPko hainbat plazaren aurka Nafarroako Administrazio Auzitegian helegitea aurkeztu du

Irakaskuntza 2022/06/30

Iruñeko Udal Haur Eskoletako (HHEE) LABeko ordezkariok egonkortzeko ezohiko LEPko hainbat lanposturen aurka Nafarroako Administrazio Auzitegian (NAA) helegitea jartzeko erabakia jakinarazi nahi dugu, baita horretara eraman gaituzten arrazoiak ere.

Plazak egonkortzeko prozesuan lan nekeza egin behar izan dugu, alde batetik gaian adituak ez garelako baina, bestetik eta batez ere, informazio faltagatik.

Informazio eskasia eta erantzunik eza izan dira prozesu osoa gidatu duten ardatzak. Iruñeko HHEEetako langileen batzordeok behin baino gehiagotan eskatu genizkien Giza Baliabideei eta Gerentziari ezohiko LEPan argitaratuko ziren plazen zerrenda emateko, eta apirilaren amaieran, egonkortzeko plazen lehen zerrenda bidali ziguten. Ahal genuen moduan berrikusten hasi ginen, informazio eta bitarteko gutxi zegoelako. Akats batzuk ikusi genituen Plantilla Organikoan eta zerrendan. 2016ko eta 2018ko plantilla organikoekin ere berrikusi genuen: iruditu zitzaigun zenbait plaza gehitzea falta zela, eta gehienak merezimendu-lehiaketaren prozesuan sartuko zirela, lehiaketa-oposizioaren (ohiz kanpokoa) ordez.

Maiatzaren 9an, Zuzendaritza Teknikoarekin eta Giza Baliabideekin bilduta, berriro azpimarratu genuen langile-batzordeoi beharrezko informazioa eman behar zitzaigula egonkortze-prozesuan sar zitezkeen plazak identifikatu eta berrikusi ahal izateko. Era berean, eskabide bidez honako hauek ere eskatu genituen: plazen kopurua, egun plazak betetzen dituzten pertsonak, lanpostuak sortzeko antzinatasuna, pertsonek erakundean duten antzinatasuna edo erakundean alta emandako eguna, pertsonek plaza horietan duten antzinatasuna, plazen izaera... Gaur gaurkoz, oraindik jaso ez dugun informazioa. Egun horretan bertan, maiatzaren 9an, LEParen proposamena bidali ziguten. Proposamen hori 2022ko maiatzaren 24ko 100. NAOn argitaratu zen, Fernando Sesma presidenteak sinatuta 2022ko maiatzaren 19an. Beraz, langileen batzordeei LEParen proposamena eman zitzaienerako, proposamen hori argitaratu zain zegoen, langileen batzordeekin landu gabe.

Hala ere, batzordeetan plazak berrikusten jarraitu genuen eta maiatzaren 19an gure proposamena Giza Baliabideei, Zuzendaritza Teknikoari eta Gerentziari helarazi genien. Maiatzaren 19tik 31ra, artean egun batzuk baziren negoziatu ahal izateko, nahiz eta gutxi izan. NAOn LEParen argitalpena ikusita, eta akatsak zeudela sinetsita, LABeko ordezkariok dokumentua gure sindikatuko zerbitzu juridikoarekin kontrastatu genuen.

Ekainean zehar, plaza bakoitza banan-banan aztertzen jarraitu dugu, eta ahal izan dugun moduan lortu dugu informazioa. Ekainaren 18an eta 20an, LABeko ordezkariok egokitzat jo genituen akatsen zuzenketak bidali genizkien Giza Baliabideei eta Gerentziari, kontuan hartuta ekainaren 24an betetzen zela NAOn argitaratu zenetik hilabetea eta, LEPa NAAra jo aurretik, informazioa kontrastatu behar zutela. Esan ziguten 23an, eta beranduenez ekainaren 24an, lehen orduan, eskatutako akatsen zuzenketei buruzko erantzuna jasoko genuela.

Gaur egun, maiatzak 29, oraindik ez dugu erantzunik jaso. Horregatik guztiagatik, ekainaren 24a, ostirala, azken eguna izanik eta azken ordura arteko erantzunaren zain, LABeko ordezkariok akatsak zuzentzeko bidali genituen plazen aurka NAAra jotzea erabaki genuen,

Iruñeko Udaleko HHEEetako LABeko ordezkariak

LAB recurre al TAN varias plazas de la OPE extraordinaria de las Escuelas Infantiles Municipales de Iruñea

Irakaskuntza 2022/06/30

Las delegadas de LAB de las Escuelas Infantiles (EEII) Municipales de Pamplona-Iruñea queremos dar a conocer nuestra decisión de recurrir ante el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) varias plazas de la OPE extraordinaria de estabilización, así como los motivos que nos han conducido a ello.

El trabajo que nos ha tocado realizar en el proceso de estabilización de plazas ha sido arduo, por una parte por la falta de información y, por otra, porque no somos expertas en la materia.

La escasez de información y la falta de respuesta han sido las constantes que han regido todo el proceso. Tras solicitar las comisiones de personal de las EEII de Iruña, en más de una ocasión, a Recursos Humanos y Gerencia que se nos facilitara el listado de las plazas que saldrían publicadas en la OPE extraordinaria, a finales de abril nos enviaron un primer listado de las plazas para la estabilización. Lo comenzamos a revisar como pudimos, por la escasez de información y medios. Vimos varios errores en la Plantilla Orgánica y en el listado. También lo revisamos con las Plantillas Orgánicas del 2016 y 2018: nos pareció que faltaban de añadir varias plazas, y que la gran mayoría entrarían en el proceso de concurso de méritos, en lugar de concurso-oposición (extraordinaria).

El 9 de mayo, reunidas con Dirección Técnica y RRHH, volvimos a insistir en que se proporcionara a las comisiones de personal la información necesaria para poder identificar y revisar las plazas susceptibles de entrar en el proceso de estabilización. También solicitamos mediante instancia el número de las plazas, la persona que la ocupa actualmente, antigüedad de creación de la plaza, antigüedad de la persona en el Organismo o fecha de alta en el Organismo, antigüedad de la persona en esa plaza, naturaleza de la plaza… información que, a día de hoy, aún no hemos recibido. Ese mismo día, 9 de mayo, nos enviaron la propuesta de OPE, propuesta que fue publicada en el BON nº 100, de 24 de mayo de 2022, firmada por el Presidente Fernando Sesma, el 19 de Mayo de 2022. Por lo que, para cuando se facilitó a las comisiones de personal la propuesta de OPE, esta ya estaba a la espera de ser publicada y sin ser trabajada con las comisiones de personal.
Aun así, desde las comisiones continuamos revisando las plazas y trasladamos nuestra propuesta a RRHH, Dirección Técnica y Gerencia el 19 de mayo. Del 19 al 31 de mayo quedaba aún algún día para poder haber negociado, aunque fuera ‘algo’. Al ver en el BON la publicación de la OPE, y convencidas de que había errores, las delegadas de LAB contrastamos el documento con el servicio jurídico de nuestro sindicato.

Durante todo este mes de junio hemos seguido revisando una por una cada plaza, consiguiendo la información como hemos podido. El 18 y el 20 de junio, las delegadas de LAB enviamos las correcciones de errores que considerábamos oportunos a RRHH y a Gerencia, teniendo en cuenta que el 24 de junio se cumplía el mes desde la publicación en el BON y que, antes de recurrir la OPE al TAN, necesitaban contrastar la información. Nos dijeron que el 23, y como muy tarde el 24 de junio a primera hora, recibiríamos una respuesta sobre las correcciones de errores que habíamos solicitado.

A día de hoy, 29 de mayo, todavía no hemos recibido ninguna respuesta. Por todo ello, el viernes 24 de junio, siendo el último día y esperando una respuesta hasta última hora, las delegadas de LAB decidimos recurrir al TAN las plazas que enviamos para corrección de errores.

Delegadas de LAB de las EEII Municipales de Pamplona-Iruñea

 

Resumen Mesa General​

LOGO mahai orokorra

 Mahai Orokorra, laburpena

Administrazioa 2022/06/30
Mahai Orokorrak gaur egindako bileran aztertu diren gaien artetik aipagarriena da telelanari buruzko dekretuan formazko aldaketa batzuk egin behar dituztela, ezagun den edukiaren funtsa aldatuko ez dutenak. Hitz egin da, orobat, Suhiltzaileen eta Babes Zibilaren Zerbitzuetako Langileria Batzordeak suhiltzaile-ofizialordeen deialdiko epaimahairako ordezkariak izendatzeari egin dioten ukoari buruz. Eta azkenik, liburutegietako lanaldi espezifikoa aldatzeko proposamen bat aurkeztu digute.

Telelanaren dekretua 
Administrazioak, departamentuen ekarpenak entzun ondoren, telelanaren dekretuan egin behar dituen formazko aldaketa batzuen berri eman du. Aldaketa horiek ez diote dekretuaren edukiari eragiten. Aipagarriena da xedapen gehigarri bat sartuko dutela gainerako administrazio publikoek aukera izan dezaten dekretuak ezartzen duen araudira osorik edo partez biltzeko. 

LABetik eskatu dugu lehenbailehen aplikatu dezatela dekretua, baina argi gelditu da zenbait hilabete joanen direla behin betiko onetsi arte, testuaren tramitazio administratibo konplexua dela-eta.

Suhiltzaile-ofizialordeen deialdiko epaimahaia
Suhiltzaileen eta Babes Zibilaren Zerbitzuetako Langileria Batzordeak uko egin dio suhiltzaile-ofizialordeen deialdiko epaimahaian aritzeko ordezkari bat izendatzeari, eta bileran horri buruz hitz egin da. Adierazi dutenez, Langileria Batzordeak erabaki horri eusten badio, aztertu behar dute nola izendatu ordezkari bat funtzionarioen artean. Gogora dezagun Langileria Batzordeak eskatzen duela ofizialordeen hautapen prozesua egin baino lehen behar-beharrezkoa dela Larrialdiei buruzko Legea eta Suhiltzaileen Erregelamendua aldatzea eta zerbitzu horietako aginteen egitura guztia eta eginkizunak argitzea.

 LABek zorrotz kritikatu dugu zerbitzu horretan dagoen egoera, eta Langileria Batzordearen jarrera defendatu dugu. Izan ere, une honetan ez dago aginteen egitura garbi bat eta eginkizunak zehaztu gabe daude. Horregatik, zentzugabea iruditzen zaigu ofizialordeen hautapen prozesu bat planteatzea zerbitzuarentzat nolako funtzionamendua nahi duten argitu baino lehen. Salatu dugu Barne Zuzendaritza Nagusia erakusten ari den egoskorkeria lanpostu horiek kosta ala kosta ateratzeko, bai eta Batzordeari ematen zaion gutxiespeneko tratua ere.

 Liburutegietako lanaldia 
Administrazioak liburutegietako lanaldiaren banaketa espezifikoa aldatzeko proposamena aurkeztu du. Olaztiko eta Etxarriko liburutegiei dagokienez, bietan lanaldia %92,5era arte handitzea proposatu da. Sindikatuek gure iritzia ematen ahalko dugu uztailaren 5era arte. 

LABetik adierazi dugu Olaztiko eta Etxarriko liburutegietako lanaldia %99,9ra arte zabaldu beharko litzatekeela. Aurkeztu duten proposamena aztertuko dugu, eta eman diguten epean erantzunen dugu.

Resumen Mesa General


Administrazioa 2022/06/30

En la Mesa General celebrada hoy se han tratado varios temas entre los que destacan algunas modificaciones formales del Decreto de Teletrabajo que no afectan significativamente al contenido ya conocido. Se ha tratado también sobre la negativa de la Comisión de Personal de bomberos y Protección Civil de nombrar representante para el tribunal de suboficiales. Por último se ha presentado una propuesta de modificación de la jornada específica de las bibliotecas.

Decreto de Teletrabajo
La Administración ha presentado algunas modificaciones formales del Decreto de Teletrabajo después de haber recibido algunas aportaciones de los diferentes Departamentos. Estos cambios no afectan al contenido del mismo. Lo más significativo ha sido la introducción de una disposición adicional para poder permitir que el resto de las Administraciones Públicas se puedan adherir total o parcialmente a la regulación de este Decreto.

Desde LAB hemos reclamado que se ponga en marcha cuanto antes y hemos constatado que, debido a la farragosa tramitación administrativa, no va a ser posible que se apruebe definitivamente hasta dentro de varios meses.

Tribunal de suboficiales de bomberos
Se ha producido un debate sobre las consecuencias de que la comisión de personal de Bomberos y Protección Civil haya rechazado nombrar un representante en el tribunal. Según han explicado, en el caso de que la Comisión se mantenga en su postura, van a estudiar cómo actuar para nombrar a un representante de entre el personal funcionario. Recordamos que la Comisión pide que, antes de hacer la OPE de suboficiales, se aborde de una vez la modificación de la Ley de Emergencias y el Reglamento de Bomberos y que se aclare toda la estructura de mandos y las funciones de cada una de ellas..

LAB hemos sido muy críticos y hemos insisitido en defender la postura de la Comisión. En estos momentos no hay estructura de mandos ni definición de funciones y consideramos un despropósito plantear la OPE de suboficiales sin aclarar cómo se pretende que funcione el servicio. Hemos denunciado la obcecación de la DG de Interior en sacar a toda costa estas plazas y el ninguneo a que se somete a la Comisión.

Jornada de bibliotecas
La Administración ha presentado la propuesta de modificación de la distribución específica de la jornada de las bibliotecas. Por lo que respecta a las bibliotecas de Olazti y Etxarri, se ha propuesto ampliar en ambas la jornada laboral al 92,5%. Se ha fijado la fecha del 5 de julio para que los sindicatos mostremos nuestra opinión.

Desde LAB hemos expresado nuestra queja por que la jornada de las bibliotecas de Olazti y Etxarri no se haya ampliado hasta el 99,9%. Vamos a estudiar la propuesta y daremos contestación en el plazo establecido.

   
 LOGO LAB NA
LAB Administrazioa Nafarroa Tfno 848 427 106 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Lizarra kalea, 3-1. IRUÑEA

 

 

Liburutegietako lanaldiaren banaketa espezifikoa aldatuko da

Olaztiko eta Etxarriko liburutegietako lanaldia handituko da, %92,5era arteAdministrazioa 2022/06/30

Gaur, ekainak 30, egindako Mahai Orokorrean, Administrazioak liburutegietako lanaldiaren banaketa espezifikoa aldatzeko proposamena aurkeztu du. Olaztiko eta Etxarriko liburutegiei dagokienez, %92,5era arte handitzea proposatu da.

Sindikatuek gure iritzia ematen ahalko dugu uztailaren 5era arte. LABetik gure kexa jakinarazi dugu Olaztiko eta Etxarriko liburutegien lanaldia %99,9ra arte ez handitzeagatik.z.

Kontsultatu hemen ebazpenaren proposamena. descargas de archivos.orig PDF 

Se modificará la distribución específica de la jornada de las bibliotecas

Se ampliará al 92,5% la jornada de las bibliotecas de Olazti y Etxarriesumen Mesa Sectorial

Administrazioa 30/06/2022

En la Mesa General celebrada hoy jueves 30 de junio, la Administración ha presentado la propuesta de modificación de la distribución específica de la jornada de las bibliotecas. Por lo que respecta a las bibliotecas de Olazti y Etxarri, se ha propuesto ampliar en ambas la jornada laboral al 92,5%.

Se ha fijado la fecha del 5 de julio para que los sindicatos mostremos nuestra opinión. Desde LAB hemos expresado nuestra queja por que la jornada de las bibliotecas de Olazti y Etxarri no se haya ampliado hasta el 99,9%.
Consulta aquí la propuesta de resolución. descargas de archivos.orig PDF

   
 LOGO LAB NA

LAB Núcleo-Erroa Tfno 848 42 71 06 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Lizarra kalea, 3-1. IRUÑEA

IRAK 28 Hizkuntza Eskola argazkia

 

Murrizketak Hizkuntza Eskola Ofizialetan

Irakaskuntza 2022/06/28

Nafarroako Hezkuntza Departamentuak Tuterako zein Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialetako 2022-2023 ikasturterako eskaintza murriztea erabaki du, talde kopurua txikiagotuta. LABek uste du neurri hori euskarari egiten zaion enegarren erasoa dela Administrazioaren partetik, bai eta zerbitzu publikoen beste murrizketa bat ere, herritarrek hizkuntzak ikasteko duten eskubidea urratzen baitu.

Tuteran, taldeek gutxienez 10 lagunekoak izan behar dutelako baldintza ezarri omen du Departamentuak, bestela alde batera utziko ditu talde horiek. Horrezaz gain, Tuteran zein Iruñean, Hezkuntzak talde kopurua murriztuko du; horren ondorioz, herritarrek hizkuntza ikasteko eskaintza txikiagoa izanen dute. Neurri horrek, gainera, Euskaran ez ezik, beste hizkuntzetan ere ikasketa prozesuaren jarraipena eragotzi lezake, gerta litekeelako talderik ez izatea maila batzuetan.

Horiek horrela, Tuterako Hizkuntza Eskolan, Hezkuntza Departamentuak 26tik 22ra jaitsiko omen du Ingeles Departamentuko talde kopurua, eta 6tik 3ra Euskara eta Alemanekoak; osotara, 10 talde gutxiago egonen dira, 3 irakasle gutxiago -haietako bat, Euskaran-. Bestalde, Iruñeko Hizkuntza Eskolan hauxe da aurreikuspena: Euskara Departamentuan 2 talde itxiko dituzte -aurretik beste bi jada itxi ziren-; Ingelesean 2, Alemanen 3 kenduko dituzte, eta 21 talde izatetik 18 talde izatera pasatuko dira. Frantses eta Italiera Departamentuei ez zaie talderik kenduko heldu den ikasturtean, baina kontuan hartu behar da aurreko urteetan hainbat talde itxi zizkietela Departamentu horiei.

Tuterako Hizkuntza Eskolako zuzendaritzak berak adierazi du Hezkuntza Departamentuak Erriberan egin nahi duen murrizketa gauzatzeak galera nabarmena ekarriko liokeela eskualdeari. LAB sindikatuak azpimarratu nahi du murrizketa horrek herritarrak ez ezik, langileak ere kaltetuko lituzkeela, eta ohartarazi nahi du azken murrizketa hau gehituko zaiela dagoeneko irakaskuntzan gertatzen diren eskubide urraketei; esaterako, adinagatik dagokien ordu lektiboen murrizketa ukatu zaie hainbat irakasleri. Erasoa salatzeko, LABek elkarretaratzera deitu du gaur, ekainaren 28an,  Iruñeko Hizkuntza Eskolaren aurrean (Konpainia plazan), goizeko 11:00etan, eta bertako langile askok parte hartu dute.

Hizkuntza Eskola Ofizialen salaketa Gimenoren Departamentuak zenbait arlotan sortu duen hondamendiari eransten zaio: euskararen aurkako erasoak, PAI egonkortzea, Lanbide Heziketan ziklo elebidunen inposizioa, Haur Hezkuntzako lehen zikloko langileak greba mugagabera bultzatu dituen prekarietate egoera, COVIDagatik ezarritako jardunaldiaren eta eskolaz kanpoko jardueren inposaketa, esparru guztietan negoziaziorik eta komunikaziorik eza, ikastola eta itundutakoei behin eta berriro entzungor egitea, Irakaskuntza Publikoaren Kalitatea Hobetzeko Ituna ez betetzea... Horrengatik guztiarengatik, LABen jarraitzen dugu Gimenoren dimisioa eskatzen, ardurapean duen Departamentua behar bezala ez kudeatzeagatik.

Recortes en las Escuelas Oficiales de Idiomas

Irakaskuntza 2022/06/28

El Departamento de Educación de Navarra ha decidido reducir la oferta de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Tudela y Pamplona para el curso 2022-2023, disminuyendo el número de grupos creados. LAB considera que este es el enésimo ataque de la Administración al euskera y un nuevo recorte de los servicios públicos, ya que supone una vulneración del derecho de los y las ciudadanas que desean aprender idiomas.

En Tudela, al parecer el Departamento condicionará la continuidad de los grupos a que estos estén formados por un mínimo de 10 personas para que puedan seguir adelante y, en general, disminuirá el número de grupos tanto en Tudela como en Pamplona, lo que recortará la oferta lingüística a la ciudadanía. Esto, además, podría poner en peligro la continuidad del proceso de aprendizaje no solo en Euskera, sino también en las otras lenguas, ya que podría ocurrir que no salieran grupos en los seis niveles existentes.

Así, en la Escuela de Idiomas de Tudela el Departamento reducirá de 26 a 22 el número de grupos de Inglés y de 6 a 3 los de Euskera y Alemán; en total, habrá 10 grupos menos, 3 profesores menos -uno de ellos, en Euskera-. En la Escuela de Idiomas de Pamplona, por su parte, la previsión es cerrar 2 grupos en Euskera -antes se habían cerrado ya otros dos-, 2 más en Inglés, suprimir 3 de Alemán, pasando de 21 a 18; y aunque a los Departamentos de Francés e Italiano no se les cerrará ningún grupo el curso que viene, hay que tener en cuenta que en años anteriores ya perdieron varios.

La propia dirección de la Escuela de Idiomas de Tudela ha señalado que el recorte que piensa aplicar Educación allí supondrá una pérdida importante para la Ribera. El sindicato LAB, por su parte, quiere incidir en que estos recortes perjudicarán no sólo a la ciudadanía, sino también a los y las trabajadoras, y recordar que se sumarán a las vulneraciones de derechos laborales que ya se están produciendo en la enseñanza, como la denegación de la reducción por edad a docentes a los que les corresponde. Para denunciar esta nueva agresión, LAB ha convocado una concentración hoy 28 de junio frente a la Escuela de Idiomas de Pamplona (Plaza Compañía), a las 11:00 de la mañana, a la que han acudido también numerosas trabajadoras y trabajadores de las Escuelas.

Esta denuncia de las Escuelas Oficiales de Idiomas se une al descalabro generado por el Departamento de Gimeno en diferentes ámbitos: numerosos ataques al euskera, la estabilización del PAI, la imposición de los ciclos bilingües en la Formación Profesional, la situación de precariedad que ha llevado a las trabajadoras del primer ciclo de Educación Infantil (0-3) a la huelga indefinida, la imposición de la jornada y de las actividades extraescolares ante el COVID-19, la falta generalizada de negociación y comunicación en todos los ámbitos, también ignorando a las ikastolas y el sector de la enseñanza concertada, el no cumplimiento del Pacto para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza Pública... Por todo ello, desde LAB insistimos en que Gimeno debe dimitir, por no gestionar adecuadamente el Departamento que tiene a su cargo.

 

IRAK 28 Hizkuntza Eskola argazkia

 

Murrizketak Hizkuntza Eskola Ofizialetan

Irakaskuntza 2022/06/28

Nafarroako Hezkuntza Departamentuak Tuterako zein Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialetako 2022-2023 ikasturterako eskaintza murriztea erabaki du, talde kopurua txikiagotuta. LABek uste du neurri hori euskarari egiten zaion enegarren erasoa dela Administrazioaren partetik, bai eta zerbitzu publikoen beste murrizketa bat ere, herritarrek hizkuntzak ikasteko duten eskubidea urratzen baitu.

Tuteran, taldeek gutxienez 10 lagunekoak izan behar dutelako baldintza ezarri omen du Departamentuak, bestela alde batera utziko ditu talde horiek. Horrezaz gain, Tuteran zein Iruñean, Hezkuntzak talde kopurua murriztuko du; horren ondorioz, herritarrek hizkuntza ikasteko eskaintza txikiagoa izanen dute. Neurri horrek, gainera, Euskaran ez ezik, beste hizkuntzetan ere ikasketa prozesuaren jarraipena eragotzi lezake, gerta litekeelako talderik ez izatea maila batzuetan.

Horiek horrela, Tuterako Hizkuntza Eskolan, Hezkuntza Departamentuak 26tik 22ra jaitsiko omen du Ingeles Departamentuko talde kopurua, eta 6tik 3ra Euskara eta Alemanekoak; osotara, 10 talde gutxiago egonen dira, 3 irakasle gutxiago -haietako bat, Euskaran-. Bestalde, Iruñeko Hizkuntza Eskolan hauxe da aurreikuspena: Euskara Departamentuan 2 talde itxiko dituzte -aurretik beste bi jada itxi ziren-; Ingelesean 2, Alemanen 3 kenduko dituzte, eta 21 talde izatetik 18 talde izatera pasatuko dira. Frantses eta Italiera Departamentuei ez zaie talderik kenduko heldu den ikasturtean, baina kontuan hartu behar da aurreko urteetan hainbat talde itxi zizkietela Departamentu horiei.

Tuterako Hizkuntza Eskolako zuzendaritzak berak adierazi du Hezkuntza Departamentuak Erriberan egin nahi duen murrizketa gauzatzeak galera nabarmena ekarriko liokeela eskualdeari. LAB sindikatuak azpimarratu nahi du murrizketa horrek herritarrak ez ezik, langileak ere kaltetuko lituzkeela, eta ohartarazi nahi du azken murrizketa hau gehituko zaiela dagoeneko irakaskuntzan gertatzen diren eskubide urraketei; esaterako, adinagatik dagokien ordu lektiboen murrizketa ukatu zaie hainbat irakasleri. Erasoa salatzeko, LABek elkarretaratzera deitu du gaur, ekainaren 28an,  Iruñeko Hizkuntza Eskolaren aurrean (Konpainia plazan), goizeko 11:00etan, eta bertako langile askok parte hartu dute.

Hizkuntza Eskola Ofizialen salaketa Gimenoren Departamentuak zenbait arlotan sortu duen hondamendiari eransten zaio: euskararen aurkako erasoak, PAI egonkortzea, Lanbide Heziketan ziklo elebidunen inposizioa, Haur Hezkuntzako lehen zikloko langileak greba mugagabera bultzatu dituen prekarietate egoera, COVIDagatik ezarritako jardunaldiaren eta eskolaz kanpoko jardueren inposaketa, esparru guztietan negoziaziorik eta komunikaziorik eza, ikastola eta itundutakoei behin eta berriro entzungor egitea, Irakaskuntza Publikoaren Kalitatea Hobetzeko Ituna ez betetzea... Horrengatik guztiarengatik, LABen jarraitzen dugu Gimenoren dimisioa eskatzen, ardurapean duen Departamentua behar bezala ez kudeatzeagatik.