OSA puestos vacíos AP

170 lanpostu daude bete gabe Oinarrizko Osasun Laguntzan

Osasunbidea 2022/10/07

Gerentziaren datuen arabera, gaur egun bete gabeko 170 lanpostu daude Oinarrizko Osasun Laguntzan; hau da, 170 langileren gabezia dago. Kategoria eta osasun-zentro guztietako profesionalak falta dira. Horrek azaltzen du Osasun Departamentuaren benetako interesa kalitatezko arreta sustatzeko.

LABek askotan salatu izan du Oinarrizko Osasun Laguntzak eta bertako langileek pairatzen duten utzikeria: administrarien egoera, mediku eta erizainen eskasia... Departamentuak osasun-zentroetako arreta kudeatzeko duen ezintasunaren ondorio zuzena.

Gerentziak emandako datuen arabera, gaur egun 171 profesional daude kontratatu gabe Oinarrizko Osasun Laguntzan, eta kopuru hori guztiz onartezina da. Hona hemen datuak xeheki emanak:

  • Osasun arloen arabera, Iruñerrian eta Nafarroa iparraldean 126 profesionaleko desfasea dago, Tutera osasun eskualdean 24 falta dira, eta Lizarrakoan 20 baino gehiago.
  • Kategorien arabera, 40 mediku, ia 30 erizain, beste 30 administrari, 10 pediatra eta burutzetako 20 postu inguru daude bete gabe.

Osasun-zentroen arabera xehe aztertuta, honakoa da irudia:

  • Iruñeko osasun eskualdean (hirburua baino askoz ere zabalera handiagoa duena), osasun etxe bakoitzean 2 edo 3 profesional falta dira batez beste. Azkoien eta Izaban bosna lanpostu daude bete gabe, eta Aranguren, Donibane eta alde zaharrean, launa.
  • Tuterako osasun eskualdean kontratazio falta hiriburukoa baino handiagoa da. Nabarmentzekoak dira Tutera ekialde eta mendebaldeko osasun etxeak, Corellakoa eta Buñuelekoa , horietako bakoitzean bete gabeko lau lanpostu baitaude.
  • Lizarrako eskualdean, berriz, Lodosa eta San Adrian nabarmentzen dira, 4 eta 5 profesional falta baitituzte hurrenez hurren.

Datu horiek eskuan, gogorarazi nahi dugu osasun-zentroetan ia ez dela ordezkapenik izaten, eta, beraz, zentro horietan lan egiten duten profesionalak behartuta daudela beren txandak zabaltzera edo beste lankide batzuen kupoak euren gain hartzera. Hori guztia nahikoa ez, egoera horrek desberdintasunak eragiten ditu produktibitateak kobratzeari dagokionez.

Aurreko horri profesional berrien gabezia (psikologoak, gizarte langileak, odontologoak, fisioterapeutak...), lan-baldintza kaskarrak eta antolaketa txarra gehitzen badizkiogu, erraz ulertzen da nola ari diren bertan behera uzten osasun-arretaren oinarrizko eta funtsezko zutabea den hau.

Horregatik, LAB sindikatuak ezinbestekotzat jotzen du egoera horri aurre egitea eta Oinarrizko Osasun Laguntzako plantillak egoki eta berehala dimentsionatzea. Horretarako, berrantolaketa-erabaki serioak hartu behar dira, eta estaldura zaileko eremuetan hobekuntzak ezarri. Era berean, guk funtsezkotzat jotzen dugu zentralizazioaren eta despopulazioaren aurkako borroka, eta, horretarako ezinbestekoa da, neurri handi batean, landa-inguruneetako osasun-zentroak behar bezala dimentsionatzea, inguruetako biztanleei behar duten zerbitzua eskaintzeko gai izan daitezen.

170 puestos sin cubrir en Atención Primaria

Osasunbidea 2022/10/07

Según datos de Gerencia, en Atención Primaria actualmente hay 170 puestos sin ocupar; es decir, un déficit de 170 trabajadoras y trabajadores. Faltan profesionales de todas las categorías y en todos los centros de salud. Eso explica el interés real de Salud de potenciar una Atención Primaria de calidad.

Desde LAB hemos denunciado en numerosas ocasiones la dejadez en que se encuentran tanto la Atención Primaria como su plantilla: la situación del personal administrativo, la escasez del personal médico y de enfermería... Consecuencia directa de la incapacidad del Departamento para gestionar la atención en los centros de salud.

Según datos ofrecidos por la Gerencia, actualmente 171 profesionales estarían sin contratar en Atención Primaria, una cifra totalmente inadmisible que a continuación detallamos:

  • Por áreas de salud, en Pamplona y zona norte existe un desfase de contratación de 126 profesionales, en el área de Tudela faltan 24, y en la de Estella más de 20.
  • Por categorías, faltan por cubrir más de 40 puestos de medicina, casi 30 de enfermería, otros 30 de administrativos ,10 de pediatría y más de 20 puestos de jefatura.

Haciendo un desglose por centros de salud, esta es la imagen:

  • En la zona de Atención Primaria de Pamplona (que engloba un territorio mucho más extenso que la propia capital) hay una falta de contratación media de 2 o 3 profesionales, por centro. Destacan, negativamente, los 5 vacíos de Peralta e Isaba, y los 4 de Aranguren, San Juan y el casco viejo.
  • En el área de Tudela la falta de contratación es mayor aún que la de la capital. Destacan, en este caso Tudela este y oeste, Corella y Buñuel, con 4 contrataciones sin realizar en cada uno de estos centros.
  • En el área de Estella sobresalen por su gravedad Lodosa y San Adrián, con un déficit de 4 y 5 profesionales respectivamente.

Con estos datos en la mano, recordamos que los centros de salud en la mayoría de las ocasiones carecen de sustituciones, por lo que los profesionales destinados en ellos están obligados a ampliar sus turnos o hacerse cargo de los cupos de otros y otras compañeras. Además, esta situación está siendo fuente también de desigualdades en cuanto al cobro de productividades.

Esto anterior sumado a la falta de integración de nuevos profesionales (personal de Psicología, de Trabajo Social, de Odontología, de Fisioterapia...) a las pésimas condiciones laborales y a la mala organización, está dejando por los suelos un pilar básico y fundamental de la atención sanitaria.

Por ello el sindicato LAB considera imprescindible hacer frente a esta situación y dimensionar las plantillas de Atención Primaria de forma adecuada e inmediata. Para eso hay que tomar decisiones reorganizativas serias e implantar mejoras en las zonas de difícil cobertura. Asimismo, nosotras y nosotros consideramos fundamental la lucha contra la centralización y la despoblación de las zonas rurales, y eso pasa, en gran medida, por dimensionar adecuadamente los centros de salud de entornos rurales para que así puedan ofrecer el servicio que necesita la población de los alrededores.

 

SZK Sin Fronteras

Nafarroako Gobernuak bere gain hartu beharko luke Sin Fronteras elkarteak gaur egun kudeatzen dituen zerbitzu eta langileen etorkizuna

Sin Fronteras 2022/10/06

Irailaren hasieran jakinarazi ziguten Sin Fronteras itxi behar zutela. Ordutik ez gara geldirik egon, eta hauxe da egindako lanaren laburpena:

Kontu ekonomikoak aztertu ditugu, eskura dugun informazioaren arabera. Egiaztatu dugu enpresa ez dela errentagarria, baina ez dago porrot egoeran, inola ere. Zuzendaritzak ez du egin bere esku zegoen guztia enpresaren bideragarritasuna bermatzeko, 2020an eta 2021ean 200.000 eurotik gorako galerak izan ondoren. Egia da azken urteotan diru-sarrerak igo direla, baina langile-gastuak oraindik gehiago handitu dira. Gure iritziz, enpresa bideragarria egiteko borondaterik ez da egon. Antzeko programak kudeatzen dituzten enpresek ez dituzte Sin Fronterasek alegatzen dituen zailtasunak. Jarrera hori ulertu gabe segitzen dugu, ez digutelako inolako azalpenik eman.

Azken asteotan, zenbait bilera izan ditugu zuzendaritza-taldearekin eta Nafarroako Gobernuko Eskubide Sozialetako Departamentuarekin. Idazki hau aprobetxatu nahi dugu zuzendaritza-taldearen jarrera salatzeko; izan ere, azkeneko hiru bilerak bertan behera utzi ditu jakinarazi beharreko informaziorik ez zegoela argudiatuz. Badakigu beste enpresa batzuekin biltzen ari direla, baina, beste behin ere, ez dakigu zertaz hitz egiten ari diren, deus ere esaten ez digutelako. Sin Fronteras beste enpresa batzuekin negoziatzen ari da Nafarroako Gobernuaren kontratu administratiboen lagapena, bai eta Albernia enplegurako zentro bereziaren etorkizuna ere, baina azkeneko bi asteotan ez digu horren gaineko inolako informaziorik eman.

Nafarroako Gobernuak guri informazioa emateko konpromisoa hartu zuen, baina ez du bere hitza bete, informazioa espresuki eskatu badiogu ere. Prozesua Sin Fronterasen esku utzi du, eta Gobernua, ustez, prozesua gainbegiratzen ari da.

Gauza bat da pazientzia izatea eta beste bat prozesu hori guztia langileen eta Enpresa Batzordearen atzetik egitea. Puntu honetara iritsita, eta ikusirik zuzendaritzaren jarrera eta lortu ditugun ondorio ekonomikoak, jendaurrean exijitu nahi dugu Administrazioak bere gain har dezala prozesu hau lehenbailehen. Gure ustez, plantillaren eta kudeatzen ditugun zerbitzu publikoen etorkizuna ezin da zuzendaritza honen esku gelditu, ez baitu beharrezkoa den guztia egin enpresaren jarraipena bermatzeko. Zerbitzuen eta langileen etorkizuna EZIN DA gelditu esku pribatuetan. Horregatik, Nafarroako Gobernuaren berehalako tutoretza eskatzen dugu, zerbitzu publikoen arduradun gorena den aldetik.

Azkenik, eskatu nahi dugu zerbitzu publikoak kudeatzearen ondorioz Sin Fronteras elkarteak lortu dituen ondasunak arlo publikora itzultzea. Ildo horretan, erreklamatzen dugu Sin Fronterasek diru publikoa erabiliz eskuratu dituen higiezinak sistema publikora bueltatzea, zehazkiago, Nafarroako Gobernuaren eskuetara.

El Gobierno de Navarra debe tomar las riendas del futuro de los servicios y la plantilla que gestiona Sin Fronteras actualmente

Sin Fronteras 2022/10/06

A principios de septiembre fuimos informados sobre el próximo cierre de Sin Fronteras. Desde entonces hemos estado trabajando en este asunto y a continuación os resumimos lo que ha dado de sí:

Advertíamos acerca de las cuentas económicas, las cuales hemos analizado según la información de que disponemos. Podemos constatar que estamos ante una empresa que actualmente no es rentable, pero que no se encuentra en quiebra de ninguna manera. Vemos cómo la Dirección no ha hecho todo lo que estaba en sus manos para garantizar la viabilidad de la empresa tras dos años de perdidas, mas de 200.000€ en 2020 y otro tanto en 2021. Es verdad que han aumentado los ingresos durante los últimos años, pero los gastos en personal han subido en mayor cantidad. Vemos, por ello, que no ha habido actitud de hacer viable esta empresa. Otras que gestionan programas hermanos no tienen las dificultades que alega Sin Fronteras. Seguimos sin comprender, por lo tanto, los motivos de esta actitud, ya que a nosotras al menos no nos los han explicado.

En estas semanas hemos mantenido varias reuniones con Dirección así como con el Departamento de Derechos Sociales. Queremos denunciar que Dirección ha suspendido los tres últimos encuentros, alegando que no tienen información que proporcionarnos. Sabemos que están llevando a cabo reuniones con otras empresas, pero una vez mas, no sabemos de qué están hablando y tampoco se nos informa de ello. Sin Fronteras está “negociando” con otras empresas la cesión de los contratos administrativos (de Gobierno de Navarra), así como el futuro del Centro Especial de Empleo Albernia sin que durante estas últimas dos semanas nos haya dado ninguna explicación.

El Gobierno de Navarra cogió el compromiso de informarnos y tampoco lo ha hecho, pese a que se lo hemos pedido expresamente. Han dejado el proceso en manos de Sin Fronteras y el Ejecutivo está supervisándolo, supuestamente.

Una cosa es tener paciencia y otra que este proceso se haga de espaldas a la plantilla y de su Comité de Empresa, más aun llegados a este punto y vistas las conclusiones económicas que hemos obtenido y la actitud de la Dirección; queremos exigir públicamente que la Administración tome las riendas de este proceso cuanto antes. Creemos que el futuro de la plantilla y de los servicios públicos que gestionamos no pueden quedar en manos de una Dirección que no ha hecho lo necesario para garantizar la continuidad de la empresa. El destino de los servicios y el de la plantilla NO puede estar en manos privadas. Exigimos por ello la tutela inmediata del Gobierno de Navarra como máximo responsable de los servicios públicos.

Queremos terminar reclamando que los bienes que Sin Fronteras haya podido obtener de la gestión de servicios públicos deberían retornar a lo publico. Por ello, reclamamos que los inmuebles de los que Sin Fronteras es propietaria y que ha obtenido a traves de los ingresos provenientes de dinero público retornen al sistema público, y mas concretamente, al Gobierno de Navarra.

 

OSA deniegan reducciones

Langileak falta dira, bai, baina, batez ere, ideiak falta dira

Osasunbidea 2022/10/06

Nafarroako Gobernua eta, bereziki, Osasun Departamentua aurrera eramaten ari diren politikak, orain, erizaintzako langileak ditu jomugan. Izan ere, berriki, lanaldi murrizketa ukatu diete hainbat erizaini “zerbitzuaren beharrak” direla kausa, noiz eta 350 profesional kanporatu eta egun gutxira.

LAB sindikatua, berriz ere, Nafarroako Gobernuak eta Osasun Departamentuak langileria arloan aplikatzen duten politika negargarria salatu beharrean dago. Argi eta garbi gelditzen ari da zein antzekoa den PSNren eta Navarra Sumaren jokabidea: politika aurrerakoiak eta zerbitzu publikoak defendatzen dituztela esan arren, hartzen dituzten erabaki guztiek neoliberalismo kutsu nabarmena daukate.

Nafarroako Gobernua langileria arloan aurrera eramaten ari den politikak argi erakusten du zein ideia gutxi dituen. Orain, lanaldi murrizketak ukatzea erabaki du. Neurri hori bereziki zentzugabea eta arbuiagarria da, duela gutxi hainbat langile kanporatu dituztelako.

Ez dugu baztertzen neurri hori aurrez pentsatutako plan bati jarraikiz hartua izatea. Eta hori are larriagoa izanen litzateke. Nafarroako Gobernuak harrokeriaz jokatzen du erabakitzen duenean langileak behartzen ahal dituela lan egitera “zerbitzu beharrengatik”, eta horrek erakusten digu gure politikariek ez dutela batere ezagutzen gure lana. Horregatik, gero eta ohikoagoak dira langile publikoekiko errespetu faltak.

Orain, medikuntzako eta erizaintzako profesionalak falta dira, baina duela gutxi beste kategoria batzuetako profesionalak izan ziren murrizketak jaso zituztenak. Gure kudeatzaileek ez dakite nola jokatu langile faltaren arazoari konponbideak bilatzeko, eta, horren ondorioz, duela gutxira arte pandemiako heroiak zirenek, orain, kanporaketak, eskubide-murrizketak, errekonozimendu falta eta mespretxua jasan behar izaten dituzte.

Hori guztia dela eta, LAB sindikatuak, berriz ere, Osasun Departamentuaren kudeaketa ekonomiko lotsagarria salatu beharra du, eta, horrekin batera, profesionalak atxikitzeko eta haien lan baldintzak hobetzeko erakusten duen ideia falta eta aurrera eramaten ari den kudeaketa neoliberal, agintzaile eta pribatizatzailea ere bai. Exijitzen dugu langileria arloan politika eraginkorrak aplikatzea eta aurrekontua zentzuz erabiltzea.

Laster, zerbitzu publikoak eta lan baldintzak defendatzeko mobilizazioak hasiko ditugu (irailaren 30ean lehenengo mobilizazioa egin genuen, 350 profesionaletik gorako kanporaketa salatzeko), eta langile guztiei dei egiten diegu egoera onartezin hau salatzera.

Falta personal, sí, pero sobre todo faltan ideas

Osasunbidea 2022/10/06

La política que está poniendo en práctica el Gobierno de Navarra en general, y el Departamento de Salud en particular, se ha fijado esta vez en el personal de Enfermería. Han decidido denegar bajo el pretexto de “por necesidades del servicio” las jornadas reducidas. Justo al poco tiempo de dejar en la calle a más de 350 profesionales.

El sindicato LAB denuncia, de nuevo, la nefasta política en materia de personal que ponen en práctica tanto el Gobierno de Navarra como el Departamento de Salud. Esta deja bien a las claras las semejanzas a la hora de actuar que existen entre el PSN y Navarra Suma: mientras dicen defender el progreso y los servicios públicos, cada nueva actuación suya destila un profundo hedor a neoliberalismo.

La falta de ideas del Gobierno de Navarra es más que patente con las medidas que están aplicando en materia de personal. La última de ellas, denegar las reducciones de jornada de forma unilateral; una medida que, resulta especialmente sangrante y repudiable habiendo despedido recientemente a gran parte de la plantilla.

A nuestro entender, tampoco es del todo descartable que estas medidas respondan a un planteamiento premeditado, lo que las convertiría, si cabe, en un hecho mucho más alarmante y grave aun. La soberbia de que hace gala el propio Gobierno diciendo que puede obligar a su personal a trabajar por necesidades del servicio hace patente el total desconocimiento que tiene la clase política sobre el trabajo que realizamos. Y eso se traduce en continuas faltas de respeto hacia los y las trabajadoras públicas.

La falta de personal de Medicina y Enfermería viene a sumarse a una larga lista de recortes en el resto de las categorías. La falta de ideas que muestran nuestros gestores y gestoras para corregir la necesidad de este personal se materializa en despidos, recortes en los derechos de la plantilla, falta de reconocimiento y desprecio a los que hasta hace bien poco eran los héroes de la pandemia.

Por ello, el sindicato LAB se ha vuelto a ver en la necesidad de denunciar la pésima gestión económica del Departamento de Salud, la falta de ideas para retener profesionales y mejorar sus condiciones laborales, y la gestión neoliberal, déspota y privatizadora que está llevando a cabo. Exigimos una política de personal eficiente y una gestión cabal del presupuesto.

Las movilizaciones por la defensa de los servicios públicos y las condiciones laborales son inminentes (el 30 de septiembre ya realizamos la primera para denunciar el despido de más de 350 profesionales), y animamos a toda la plantilla a denunciar esta situación inadmisible.

 
 IRAK pacto social

Nafarroako Hezkuntza Itun Sozialaren LABen balorazioa

Irakaskuntza 2022/10/05

PSN-k, Geroa Baik, Podemosek eta IEk 2019an sinatutako akordio programatikoan oinarriturik, Carlos Gimeno Hezkuntzako kontseilariak Nafarroako Eskola Kontseiluaren eta, ondorioz, bertako kide garen kontseilukideen esku, utzi zuen Nafarroako Hezkuntza Itun Soziala adosteko lana.

LABek behin eta berriz adierazi zuen ez zegoela ados itun hori egiteko moduekin eta denborekin -oso epe laburrean eta Ituna egiteko enkargua adituei beharrean kontsultoria bati utzita- eta dei egin genion Nafarroako hezkuntza-komunitateari emankorra izango zen prozesu bat bultza zezan; baina hau gertatzen ez zela ikusita, LABek -beste eragile askok bezala -Nukleo Administrazioko Langileen Batzordeak, Udal eta Kontzejuen Federazioak, Herrikoak, Sortzenek eta Steilasek- Ituna ez sinatzea erabaki zuen. Guk behin eta berriz iragarri bezala, Eskola Kontseilua gure eskaerei entzungor egitearen eta arestian aipatutako arrazoien ondorioz, Itunaren emaitza etsigarria izan da. 

Ituna ez da originala, ez du ezer berririk jaso eta hemen bertan ditugun erronkei ere ez die aurre egiten. Puntuetako asko literatura hutsa dira, zehaztasunik gabeak eta, LABen ustez, asko hobetu daitezke.

Euskarazko irakaskuntzari dagokionez, zonifikazioa eta borondatezkotasunera mugatzen du, erreferentziazko atzerriko hizkuntzetako elebitasun- eta ikaskuntza-programetara alfonbra gorria zabaltzen dien bitartean. Beraz, familiek ezin dute aukeratu seme-alabentzat nahi duten komunikazio-, jolas-, bizi- hizkuntza.

Publiko-pribatua dikotomiari dagokionez, gaia zuzenean baztertu izan da, denak berdin jarraitzen du eta ez du gure helbururantz -eskola publiko komunitario baterantz- pausorik ematen. Trantsizioan elizaren eskolei eman zitzaizkien erraztasunei eta pribilegioei, ordea, eusten die. LABek egungo eskola publikoaren eta bokazio publiko/komunitarioko itunpeko eskolaren arteko konfluentzia estrategikoa defendatzen du, hezkuntza-helburu elitistak dituzten eskolak alde batera utziz.

Bestalde, Itunak jasotzen du kalitate-maila egokiak bermatuko dituzten ratioak lortu behar direla, ikastetxeei, irakasleei eta gainontzeko langileei egonkortasuna emango dieten ratioak. Erabat ados, baina gogorarazi nahi diogu Gimeno jaunari puntu hori jasota dagoela jada Nafarroako Irakaskuntza Publikoaren Kalitatea Hobetzeko Itunean -bete ez dena eta 2022ko abuztuaren 31tik iraungita dagoena-, eta bere legealdi osoan ez duela gaiari heltzeko ahaleginik egin.

Adostutako puntu asko “Administrazioak hartzen duen esparruaren mende” geratzen da, hau da, une bakoitzean ezartzen diren dekretuen eta aginduen arabera aplikatuko dira –ikastetxeen autonomia edo hezkidetza-programak, esaterako–. Dagoeneko urteak daramatzaten beste puntu batzuk berrikuntza gisa saldu dizkigute Itunean sartutakoan, baina kea besterik ez dira -hornidura zaileko lanpostuagatiko pizgarria, adibidez-.

Amaitzeko, LABek azpimarratu nahi du eskola publiko komunitario, euskaldun, feminista, doako, laiko, naturarekiko errespetuzkoa eta inklusibo baten alde lanean jarraituko dugula.

Valoración de LAB del Pacto Social por la Educación en Navarra

Irakaskuntza 2022/10/05

Escudado en el acuerdo programático firmado en 2019 por el PSN, Geroa Bai, Podemos e IE, el consejero de Educación, Carlos Gimeno, delega al Consejo Escolar de Navarra y, en consecuencia, a los y las vocales que formamos parte de él, la labor de consensuar el Pacto Social por la Educación en Navarra.

Desde LAB manifestamos de forma reiterada el desacuerdo con las formas y los tiempos llevados a cabo para realizar dicho Pacto -plazos demasiado breves y el encargo de realizar el Pacto hecho a una consultoría, en lugar de a expertos/as-, e hicimos un llamamiento a la comunidad educativa de Navarra para que impulsase un proceso que fuese fructífero; sin embargo, viendo que esto no ocurría, LAB decidió no firmar el Pacto, al igual que otros muchos agentes -la Comisión de Personal de la Administración Núcleo, la Federación de Municipios y Concejos, Herrikoa, Sortzen y Steilas-. Tal y como previmos, a consecuencia de las razones ya mencionadas y el caso omiso que nos hizo el Consejo Escolar, el resultado del Pacto ha sido decepcionante.

El Pacto no es original, no contiene nada nuevo y no afronta los retos que ya tenemos aquí. Muchos de los puntos son mera literatura, sin concreciones, y desde LAB consideramos que muy mejorables.

En lo que respecta a la enseñanza en euskera, la sigue limitando a la zonificación y la voluntariedad, mientras extiende la alfombra roja a los programas de bilingüismo y aprendizaje en lenguas extranjeras de referencia, sin que las familias puedan elegir la lengua que quieren para que sus hijas e hijos se comuniquen, jueguen, vivan...

En lo referente a la dicotomía público-privada, directamente se rehúye el tema, todo sigue igual y no da pasos hacia nuestro objetivo: una escuela pública comunitaria. Esto, mientras mantiene los privilegios y facilidades otorgados durante la Transición a las escuelas de la iglesia. Desde LAB defendemos la confluencia estratégica entre la actual escuela pública y la escuela concertada de vocación pública/comunitaria, dejando a un lado las escuelas con objetivos educativos elitistas.

Por otro lado, el Pacto recoge que se deben alcanzar unas ratios que garanticen niveles de calidad adecuados, ratios que den estabilidad tanto a los centros como al personal docente y no docente. Totalmente de acuerdo, pero queremos recordarle al señor Gimeno que este punto ya está recogido en el Pacto para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza Pública en Navarra -el cual no se ha cumplido y está extinguido desde el 31 de agosto de 2022- y que durante toda su legislatura no ha realizado intento alguno por abordar el tema.

Muchos de los puntos acordados quedan a expensas “del marco que adopte la Administración”, es decir, se aplicarán en función de los decretos y órdenes que se establezcan en cada momento -la autonomía de los centros o los programas de coeducación, por ejemplo-. Otros puntos que llevan ya años realizándose nos los venden como novedades al introducirlos en el Pacto, cuando lo que nos están vendiendo es humo -es el caso del incentivo por puesto de difícil provisión-.

Para terminar, desde LAB queremos subrayar que seguiremos trabajando por una escuela pública comunitaria, euskaldun, feminista, gratuita, laica, respetuosa con el medio ambiente e inclusiva.

 
 IRAK pacto social

Nafarroako Hezkuntza Itun Sozialaren LABen balorazioa

Irakaskuntza 2022/10/05

PSN-k, Geroa Baik, Podemosek eta IEk 2019an sinatutako akordio programatikoan oinarriturik, Carlos Gimeno Hezkuntzako kontseilariak Nafarroako Eskola Kontseiluaren eta, ondorioz, bertako kide garen kontseilukideen esku, utzi zuen Nafarroako Hezkuntza Itun Soziala adosteko lana.

LABek behin eta berriz adierazi zuen ez zegoela ados itun hori egiteko moduekin eta denborekin -oso epe laburrean eta Ituna egiteko enkargua adituei beharrean kontsultoria bati utzita- eta dei egin genion Nafarroako hezkuntza-komunitateari emankorra izango zen prozesu bat bultza zezan; baina hau gertatzen ez zela ikusita, LABek -beste eragile askok bezala -Nukleo Administrazioko Langileen Batzordeak, Udal eta Kontzejuen Federazioak, Herrikoak, Sortzenek eta Steilasek- ez du Ituna sinatu. Guk behin eta berriz iragarri bezala, Eskola Kontseilua gure eskaerei entzungor egitearen eta arestian aipatutako arrazoien ondorioz, Itunaren emaitza etsigarria izan da. 

Ituna ez da originala, ez du ezer berririk jaso eta hemen bertan ditugun erronkei ere ez die aurre egiten. Puntuetako asko literatura hutsa dira, zehaztasunik gabeak eta, LABen ustez, asko hobetu daitezke.

Euskarazko irakaskuntzari dagokionez, zonifikazioa eta borondatezkotasunera mugatzen du, erreferentziazko atzerriko hizkuntzetako elebitasun- eta ikaskuntza-programetara alfonbra gorria zabaltzen dien bitartean. Beraz, familiek ezin dute aukeratu seme-alabentzat nahi duten komunikazio-, jolas-, bizi- hizkuntza.

Publiko-pribatua dikotomiari dagokionez, gaia zuzenean baztertu izan da, denak berdin jarraitzen du eta ez du gure helbururantz -eskola publiko komunitario baterantz- pausorik ematen. Trantsizioan elizaren eskolei eman zitzaizkien erraztasunei eta pribilegioei, ordea, eusten die. LABek egungo eskola publikoaren eta bokazio publiko/komunitarioko itunpeko eskolaren arteko konfluentzia estrategikoa defendatzen du, hezkuntza-helburu elitistak dituzten eskolak alde batera utziz.

Bestalde, Itunak jasotzen du kalitate-maila egokiak bermatuko dituzten ratioak lortu behar direla, ikastetxeei, irakasleei eta gainontzeko langileei egonkortasuna emango dieten ratioak. Erabat ados, baina gogorarazi nahi diogu Gimeno jaunari puntu hori jasota dagoela jada Nafarroako Irakaskuntza Publikoaren Kalitatea Hobetzeko Itunean -bete ez dena eta 2022ko abuztuaren 31tik iraungita dagoena-, eta bere legealdi osoan ez duela gaiari heltzeko ahaleginik egin.

Adostutako puntu asko “Administrazioak hartzen duen esparruaren mende” geratzen da, hau da, une bakoitzean ezartzen diren dekretuen eta aginduen arabera aplikatuko dira –ikastetxeen autonomia edo hezkidetza-programak, esaterako–. Dagoeneko urteak daramatzaten beste puntu batzuk berrikuntza gisa saldu dizkigute Itunean sartutakoan, baina kea besterik ez dira -hornidura zaileko lanpostuagatiko pizgarria, adibidez-.

Amaitzeko, LABek azpimarratu nahi du eskola publiko komunitario, euskaldun, feminista, doako, laiko, naturarekiko errespetuzkoa eta inklusibo baten alde lanean jarraituko dugula.

 
UDAL Tudela

LAB sindikatuari esker, Tuterako udalak onartu du hartu gabeko oporrak behar bezala ordaintzea

Udalak 2022/10/05

descargas de archivos.orig PDF INFOadm Tutera
Azkeneko urte honetan, LABek hainbat salaketa jarri ditu Tuterako Udalaren aurka, langileei opor egunak lapurtzeagatik eta hartu gabeko opor egunak legez dagokien baino merkeago ordaintzeagatik.

LABen salaketa bati esker, Nafarroako Administrazio Auzitegiak argi utzi zuen opor egunak kontratuaren denborari dagokionaren arabera zenbatzen direla, eta ez egutegiaren arabera; baina Udalak uko egin zion formula hori lan-kontratua duten langileei –gehienetan aldi baterakoak direnei- aplikatzeari. Hala, hainbat langileri ukatu egin zien sei hilabeteko kontratuarengatik dagozkien 13, 5 lanegun izateko esubidea eta, horregatik LABek salaketa jarri zuen lan arloko epaitegian.

Baina, gainera, hartu ez diren oporrak ordaintzeko orduan, Udalak dagokien prezioa baino askoz merkeago ordaindu ditu beti, lanegunak egun naturalaren prezioan ordainduta eta aparteko ordainsarien zati proportzionala ere kontuan hartu gabe.

LABek Auzitegira eraman zituen hainbat eskari; Auzitegiak ebatzi zuen Tuterako Udalaren erabakia ez datorrela bat zuzenbidearekin, eta ordaindutakoaren eta behar denaren arteko aldea ordaintzera behartu zuen Udala.

Azkenean, Udalak onartu du okerra, epaitegietara jo gabe eta LABekin demanda kentzea adostuta. Beraz, bi gai horiek argituta eta ebatzita gelditu dira: langile guztientzat, opor-egunak kontratuaren denborari lotuak zenbatu behar dira, egutegiari lotuak beharrean, eta hartu ez diren oporrak lan egindako ordu bakoitzeko ordainsariaren arabera ordainduko dira, kotzeptu guztiak barne direla.

LABen ustez, ezin da onartu urteetan lapurreta hori egin izana, aldi baterako kontratuekin edota urte osoan lan egin ez duten Udaleko langilee; izan ere, oporraldiaren gaineko informazio –eta eguneratze- falta larria baita, eta langile askori kalte egin die.

LAB consigue que el ayuntamiento de Tudela reconozca el pago justo de las vacaciones no disfrutadas

Udalak 2022/10/05

descargas de archivos.orig PDF INFOadm Tudela
En este último año LAB emprendió varias demandas denunciando al ayuntamiento de Tudela por usurpar a trabajadoras días de vacaciones y por retribuir los días de vacaciones no disfrutados a menor precio de lo que corresponde.

Pese a que el TAN, ante otra denuncia de LAB, dejó claro que los días de vacaciones se computan en relación al tiempo de contrato y no según el calendario, el ayuntamiento se negó a aplicar la misma fórmula a los trabajadores con contrato laboral, generalmente temporales. Así, les negó a varios trabajadores el derecho a los 13,5 días laborables que corresponden por seis meses de contrato, por lo que LAB interpuso una demanda ante el juzgado de lo social.

Pero, además, a la hora de pagar las vacaciones no disfrutadas el ayuntamiento las ha retribuido siempre a un precio muy inferior al que corresponde, pagando días laborables a precio de día natural y sin incluir siquiera la parte proporcional de las pagas extras. LAB llevó varias demandas con este tema al TAN, que resolvió que la forma de proceder del ayuntamiento de Tudela no se ajusta a derecho, y obliga al ayuntamiento a pagar la diferencia entre lo abonado y lo debido.

Por fin, el ayuntamiento ha decidido entrar en razón sin recurrir a los juzgados acordando con LAB la retirada de la demanda en el juzgado. Quedan pues ambas cuestiones aclaradas y resueltas: los días de vacaciones se computan en relación al tiempo de contrato (y no según el calendario) para todo el personal y las vacaciones no disfrutadas se pagan igual a la retribución por hora efectiva de trabajo, incluidos todos los conceptos.

LAB considera inadmisible que durante años se haya hecho este robo a todas las trabajadoras y trabajadores del ayuntamiento que han estado, o bien con contratos temporales, o bien que no han trabajado el año completo, una falta intolerable de formación y actualización sobre vacaciones que ha perjudicado a numerosos trabajadores y trabajadoras.

 
ADM euskarabidea horas

LABek eskatzen du 10 orduko poltsa ezartzea eta irakasleak berehala kontratatzea

Euskarabidea 2022/10/04

Aspertzeko betarik gabe hasi dugu ikasturtea Euskarabidean. Langile batzuk agrabioa nozitzen ari gara, GPA sistema dela kausa. Horrez gain, ordezko kontratazioetarako zerrendak maiz agortzen dira eta zailtasunak daude kanpotik inor kontratatzeko, Euskarabideko Gerentzia eta arduradunak saiatzen ari diren arren; horren ondorioz, ikasle-talde batzuk atenditu gabe daude gaur-gaurkoz.

Gaur egun Euskararen Egiaztapenen eta Prestakuntzaren Atalean 21 teknikari ari gara langileen formazioan eta egiaztapenean.

Formazio zuzena ematen ari garen teknikarioi GPA sistema ezarri digute, baina 10 orduko malgutasun poltsarik gabe, zergatik eta, Funtzio Publikoaren ustez, gure erregimen bereziari esker, “nahiko konpentsatuta” dagoelako gure lan-egoera. Ondorioz, eguneroko lanaldian minutu bat zor baldin badugu, norberaren aferetatik eskatu beharra daukagu; aldiz, 7h 20 min baino gehiago lan eginez gero, denbora hori ezin dugu berreskuratu eta Administrazioari oparitu egiten diogu, GPA ezarri diguten moduan ez dugulako beste aukerarik. Horren erakusgarri dira teknikari batzuen fitxaketetan ageri diren hilabeteko saldoak: 1h 58 min ezin berreskuratu eta hiru minutuko zorra Administrazioarekin; 2h 58 min ezin berreskuratu eta minutu bateko zorra; 1h 18 min ezin berreskuratu eta 10 minutuko zorra...
Ikasle-talde guztiak behar bezala atenditzeko jende nahikorik ez dago. Teknikariak kontratatzeko zerrendak maiz agortzen dira eta ez da beti erraza irakasleak ordeztea. Ikasturtea hiru teknikariren faltan hasi dugu eta Funtzio Publikoak onartu du, salbuespen gisa, Hezkuntzako zerrendetatik kontratatzea irakasleak. Kontuak kontu, gaur den egunean, ezin ditugu talde guztiak behar bezala atenditu eta, ondorioz, modulu batzuetan klaseak eten ere egin dira.

Ondorioz:
• Konparaziozko bidegabekeria-egoeran gaude gainerako langileekin alderatuta. Errezeloz begiratuak garelako susmoa dugu, GPA sistema gainerako langileei bezalaxe ezarri dakigukeelako guri ere.

Ikasleei zor diegun arreta kalitate eskasagokoa da, irakasleen errotazioa ez delako sistema egokiena epe luzeko ordezkapenak betetzeko. Onartezina da klaseak bertan behera utzi behar izatea behar adina langilerik ez dugulako.

LABek Funtzio Publikoari eskatzen dio 10 orduko poltsa ezar diezagula gure GPA sisteman, gainerako langileei bezalaxe, markajeak errealak izan daitezen eta eguneroko desajusteak orekan eraman ditzagun; horrekin batera, Euskarabideko arduradunei eskatzen diegu irakasleak berehala kontratatzeko bide berriak lantzea eta zerrenda berria osatzea.

LAB exige implantar la bolsa de 10 horas y la contratación inmediata de profesorado

Euskarabidea 2022/10/04

En Euskarabidea hemos comenzado los cursos de formación sin tiempo para el aburrimiento. Algunas trabajadoras estamos sufriendo un grave agravio comparativo al implantarnos el sistema GPA de control de presencias, ya que lo han hecho sin posibilidad de utilizar la bolsa de flexibilidad. Además, las listas para contratación de sustituciones se agotan con frecuencia y existen dificultades para contratar profesorado, a pesar de los intentos de la Gerencia y responsables de Euskarabidea; esto ha provocado que algunos grupos del euskaltegi se encuentren actualmente paralizados.

En la Sección de Acreditación y Formación del Euskara trabajamos actualmente 21 técnicas en el área de formación y acreditación del personal de la Administración.

Al personal técnico que impartimos formación directa recientemente nos han implantado el sistema GPA de control de presencias, pero sin la bolsa de 10 horas de flexibilidad. Para ello se han escudado en que, según Función Pública, nuestra situación laboral está “bastante compensada”, ya que nuestro régimen laboral es especial. Por consiguiente, si dejamos de cumplir un solo minuto en nuestra jornada diaria, debemos solicitarlo a cuenta de la bolsa de asuntos particulares, mientras que si algún día trabajamos más de 7h 20 min, no podemos recuperar ese tiempo y se lo regalamos a la Administración, ya que el GPA no nos da opción a equilibrar los saldos. Prueba de ello son los saldos mensuales que muestran los datos del programa GPA de algunas y algunos técnicos: 1h 58 min irrecuperables y 3 minutos de deuda con la Administración; 2h 58 min irrecuperables y 1 minuto de deuda; 1h 18 min irrecuperables y 10 minutos de deuda...
No tenemos personal suficiente para atender como es debido a todas los grupos. Las listas de contratación de TGM de euskara se agotan con frecuencia y no siempre es fácil encontrar personal para realizar sustituciones. Hemos empezado el curso con la ausencia de tres técnicos y Función Pública ha aprobado, excepcionalmente, la contratación de profesores y profesoras inscritas las listas de Educación. A día de hoy, no podemos atender adecuadamente a todos los grupos, por lo que en algunos módulos se han interrumpido las clases.

En consecuencia:

• Estamos en una situación de agravio comparativo con el resto de trabajadores y trabajadoras de la Administración Foral. Sospechamos que, debido a nuestro peculiar horario y calendario laboral, desde algunos ámbitos de la Administración se nos mira con recelo, porque el sistema GPA se nos podría implantar igual que al resto de la plantilla, con la bolsa de flexibilidad incluida.
• No podemos garantizar la calidad de la atención que debemos al personal que se forma en nuestro centro, ya que el sistema de rotación del profesorado para cubrir las ausencias y bajas no es la solución más adecuada para las sustituciones a largo plazo. Es inadmisible que tengamos que interrumpir cursos por falta de personal.

LAB exige a la Dirección General de Función Pública que también a las TGM se nos implante la bolsa de 10 horas en el sistema GPA, igual que al resto del personal, para que de esa forma los marcajes sean reales y podamos equilibrar los desajustes que se producen en nuestra jornada diaria; también solicitamos a los responsables de Euskarabidea que aborden nuevas vías para la contratación inmediata de profesorado y se elabore una nueva lista de contratación.

 
ADM LABRIT

Ostiralean, bete dezagun Labrit!

Administrazioa 2022/10/04

Aurtengo ikasturteari hasiera berezia emanen diogu mimoz pretastutako ekitaldi hunkigarri zein indartsu batekin: urriaren 7an, 18:00etan Iruñeko LABRIT pilotalekuan.

Kaixo, LAB kide eta lagun:

Gerra egiten dutenek, larrialdi egoera honetaz probestuz inoiz baino etekin handiagoak poltsikoratzen ari direnek, negu gogorra datorkigula ohartarazten digute; mehatxuz beteriko negua. Hala ere, langileok borondate eta determinazio handia erakusten ari gara guri dagokiguna eta zor digutena eskatzeko: batetik, lan baldintza egokiak; bestetik, gure eros-ahalmena berreskuratzea eta gure lana duin bihurtzea ahalbidetuko duen soldata.

Ikasturte honetan, gainera, hauteskundeetako epe trinkoa izango dugu, eta milaka langilek gure ordezkari izango direnak hautatuko ditugu. Garrantzia berezia izango dute, nola ez, Nafarroako Gobernuaren baitako hauteskundeek, LABek azken bi deialdietan (duela lau eta duela zortzi urte) lortutako garaipenak errepikatu nahi baititu. Horiei esker Administrazioko lehen indarra izatera iritsi gara, eta aurrerantzean ere langileen eskubideen defentsan erabakigarri izaten jarraitu nahi dugu.

Aurrekoak hauxe ondorioztatzera garamatza: Zurekin bagara beste sindikalismo ezberdin bat, euskal sindikalismo berria. Guztiok batera, egoera edozein delarik ere, borrokatzeko gaitasuna erakusten duen sindikalismoa osatzen dugu; aldaketak bultzatzen dituena, hasieran pentsaezinak ziren garaipenak lortzen dituena.

Hortaz, beste era bateko sindikalismoa egiteko prest baldin bazaude, zurekin bagarela nor uste baldin baduzu, zatoz urriaren 7an LABRIT betetzera eta zure indarrak gureekin elkartzera!

Bertan elkar ikusiko dugulakoan, jaso besarkada handi bat.

Este viernes, ¡llenemos el Labrit!

Administrazioa 2022/10/04

Este año vamos a comenzar el curso de una manera especial, con un acto emotivo y potente que hemos preparado con mucho mimo: será el 7 de octubre a las 18:00 horas en el frontón LABRIT de Iruñea.

Hola compañeros y compañeras de LAB:

Quienes impulsan y alimentan la guerra, quienes aprovechándose de esta situación de emergencia están acumulando más beneficios que nunca, nos advierten de que se avecina un duro invierno lleno de amenazas. Sin embargo, las y los trabajadores estamos demostrando una gran voluntad y determinación para reclamar lo que nos deben y nos corresponde: por un lado, unas condiciones laborales adecuadas; por otro, un salario que nos haga recuperar el poder adquisitivo y dignifique nuestra labor.

Este curso, además, tendrá lugar el periodo concentrado de elcciones en el que miles de trabajadoras y trabajadores elegiremos a nuestros y nuestras representantes. Especialmente importante serán las elecciones en el Gobierno de Navarra, ya que aspiramos a repetir los triunfos cosechado en las dos últimas convocatorias hace cuatro y ocho años. Eso nos ha llevado a ser la primera fuerza indiscutible en la Administración y por eso pretendemos seguir siendo decisivos en la defensa de los derechos de los y las trabajadoras.

Estamos convencidas y convencidos de que Contigo somos un sindicalismo diferente, el nuevo sindicalismo vasco. Juntas y juntos conformamos, sea cual sea la situación, un sindicalismo que demuestra su capacidad de lucha, que impulsa cambios, que consigue victorias impensables.

Por lo tanto, si apuestas por hacer sindicalismo de otra manera, si crees que contigo somos más, ¡el 7 de octubre ven a llenar el LABRIT y a sumar tus fuerzas con las nuestras!

Esperando vernos, recibe un fuerte abrazo.

 lab logo

OSA FEAADJ

Barrutiko Fakultatibo Espezialista. Lanpostuen adjudikazioa

Osasunbidea 2022/10/03

 

Facultativo Especialista de Área. Adjudicación de plazas

Osasunbidea 2022/10/03

 

 

ADM Bombilla nivel C

Argitaratu da enplegua egonkortzeko LEP bereziaren barruan merezimendu-lehiaketa bidez beteko diren C mailako lanpostuen deialdia

Administrazioa 2022/10/03

Gaurko Nafarroako Aldizkari Ofizialak, urriaren 3koak dakarren 2474/2022 Ebazpenean argitaratu dira enplegua egonkortzeko LEP bereziaren barruko C mailako lehenengo deialdiak, merezimendu-lehiaketa bidez bete behar diren lanpostuenak.

Hauek dira deialdian jaso diren lanpostuak:

Prozesu honetan parte hartzeko interesa duten pertsonek 15 egun naturaleko epea dute, iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean zenbatzen hasita, euren eskaera aurkezteko; hau da, urriaren 18a arterainokoa.

Lanpostu bakoitzak bere prozesu propioa jarraituko du.

Publicada la convocatoria de plazas de nivel C de la OPE de estabilización por concurso de méritos

Administrazioa 2022/10/03

En la Resolución 2474/2022 que recoge el BON de hoy, 3 de octubre, publica las primeras convocatorias por concurso de méritos de la OPE extraordinaria de estabilización de nivel C.

Estos son los puestos que salen en esta convocatoria:

Las personas interesadas en participar en este proceso tienen un plazo de quince días naturales a contar desde el día después de la publicación del anuncio para presentar la solicitud; es decir, hasta el martes 18 de octubre.

Cada puesto de trabajo seguirá su propio proceso selectivo.

ADM Bombilla nivel C

Merezimendu-lehiaketa bidez egonkortzeko OPEko C mailako lanpostuak

Osasunbidea 2022/10/03

Gaurko Nafarroako Aldizkari Ofizialak, urriaren 3koak dakarren 2474/2022 Ebazpenean argitaratu dira enplegua egonkortzeko LEP bereziaren barruko C mailako lehenengo deialdiak, merezimendu-lehiaketa bidez bete behar diren lanpostuenak.

Hauek dira deialdian jaso diren lanpostuak:

Prozesu honetan parte hartzeko interesa duten pertsonek 15 egun naturaleko epea dute, iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean zenbatzen hasita, euren eskaera aurkezteko; hau da, urriaren 18a arterainokoa.

Lanpostu bakoitzak bere prozesu propioa jarraituko du.

Plazas de nivel C de la OPE de estabilización por concurso de méritos

Osasunbidea 2022/10/03

En la Resolución 2474/2022 que recoge el BON de hoy, 3 de octubre, publica las primeras convocatorias por concurso de méritos de la OPE extraordinaria de estabilización de nivel C.

Estos son los puestos que salen en esta convocatoria:

Las personas interesadas en participar en este proceso tienen un plazo de quince días naturales a contar desde el día después de la publicación del anuncio para presentar la solicitud; es decir, hasta el martes 18 de octubre.

Cada puesto de trabajo seguirá su propio proceso selectivo.

EAEko irakasleen merezimendu lehiaketa argitaratu da

Irakaskuntza 2022/09/30

EAEko Hezkuntza Sailak irakasleak egonkortzeko merezimendu lehiaketa argitaratu du. 3000 plaza baino gehio daude.
Parte hartzeko epea urriaren 3tik 31ra izango da.

Informazio guztia honoko ESTEKAN

Publicado el concurso de méritos docente en la CAV 

Irakaskuntza 2022/09/30

El Departamento de Educación de Euskadi ha abierto el plazo para participar en el proceso excepcional de estabilización docente vía concurso de méritos. Hay más de 3000 plazas.
El plazo de participación irá del 3 al 31 de octubre.

Toda la información en este ENLACE.

 

OSA despidorik ez Tutera

Osasunbidean egin diren 350etik gorako kaleratzeak salatzeko elkarretaratzeak egin ditu LABek

Osasunbidea 2022/09/30

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioan eta Lizarra nahiz Tuterako ospitaleetan egin dira ekitaldiak, baina egoerak hobera egin ezean, ez dugu guztiz baztertzen mobilizazio gehiagotara deitzea.

LAB Osasunbideak hamarnaka lagun bildu ditu gaur goizean Nafarroako hiru ospitalegune nagusietan egin dituen elkarretaratzeetan: Nafarroako Ospitale Unibertsitarioan, Tuterako Reina Sofía ospitalean eta Lizarra García Orcoyen ospitalean.

Mobilizazio horien helburua izan da salatzea Osasun Departamentuak eta Nafarroako Gobernuak Osasunbideko langileekiko erakutsi duten utzikeria eta konpromisorik eza. Horrek eragin duen egoera urte luzez ari da jasaten Osasunbideko plantilla, eta hori gutxi balitz bezala, berriki nabarmen egin du okerrera 376 langileri kontratua ez luzatzeko erabakiaren eraginez.

Elkarretaratze horietan aipagai izan zen ere Indurain kontseilariak atzo Nafarroako Parlamentuan egin zuen agerraldia, eta argi adierazi zen horren eragile nagusia LAB sindikatua izan zela. Izan ere, halako kaleratze mordoaren gaineko datu xeheenak ezagutzeko agertu dugun egoskorkeriari esker eta plantillaren egoeraren aurrean erakutsi dugun kezka dela-eta eman baitzituen azalpenak Indurain andereak. Kontseilariak 150 langileri kontratua luzatuko zitzaiela adierazi zuen, denak ere txertaketa kanpainarako, baina LABen badakigu datu horiek ez datozela bat aurreko astean Osasunbideko arlo guztietako profesionalen zuzendaritzek sindikatuei eman zizkigutenekin. Baina zuzenak izanik ere, datu “apaindu” eta koiunturalak baino ez dira, kontratuaren luzapena sinatu duten langileek azarora arte baino ez baitute jarraituko. Eta kontratazio horiek, bistan denez, ez dute inondik inora ere konponduko Osasunbideko langileek aspaldiegitik jasaten duten egoera makurra.

Horregatik guztiagatik, LAB Osasunbideko kideok gure prestasun guztia agertu nahi dugu plantilla guztiarentzako baldintza duinak lortzeko helburuz borrokan eta mobilizatzen jarraitzeko. Eta aurretiaz ohartarazten dugu ez gaituztela isilaraziko, ez promesa elektoralekin, ez zatikako irtenbideekin, ezta legez ezarritako zirkuituetatik kanpo negoziatutako konponbideekin ere.

Concentraciones de LAB contra los más de 350 despidos en Osasunbidea

Osasunbidea 2022/09/30

Los actos de protesta han tenido lugar esta mañana en el HUN, en el Hospital de Estella y en el de Tudela, pero no descartamos seguir movilizándonos si la situación no mejora.

LAB Osasunbidea ha reunido esta mañana a decenas de personas en las tres concentraciones que ha convocado en los principales centros hospitalarios de Navarra: en el Hospital Universitario de Navarra, en el Hospital Reina Sofía y en el Hospital García Orcoyen.

El objetivo de estas movilizaciones ha sido el de denunciar la dejadez y nulo compromiso tanto del Departamento de Salud como del Gobierno de Navarra hacia todo el personal de Osasunbidea. Eso ha generado una situación que esta plantilla lleva años soportando y que recientemente se ha visto gravemente deteriorada tras la no renovación de 376 trabajadoras y trabajadores.

También se ha hecho referencia a la comparecencia en sede parlamentaria de la consejera Santos Induráin, señalando que ésta se ha debido a la preocupación de LAB por la plantilla y la consiguiente insistencia por conocer los datos pormenorizados de semejante número de despidos. La consejera aseguró que el contingente de vacunación asciende a 150 profesionales, pero en LAB sabemos que esos datos no concuerdan con los que los sindicatos recibimos la semana anterior de manos de las direcciones de profesionales de todos los ámbitos. Pero aunque fuesen ciertos, no dejarían de ser unos datos maquillados y totalmente coyunturales (cabe recordar que ese contingente tiene contrato solo hasta noviembre) que no solucionan ni de lejos la grave situación que soporta desde hace demasiado tiempo la plantilla de Osasunbidea.

Por eso, desde LAB Osasunbidea nos mostramos dispuestas y dispuestos a seguir luchando y movilizándonos por unas condiciones laborales dignas para toda la plantilla, y no cederemos ante promesas electorales, soluciones parciales o soluciones negociadas fuera de los circuitos legalmente establecidos.

 

ADM ANADP habilitacion

Onetsi dira PAGNAko gerokultore, zaintzaile eta etxez etxeko laguntzako laguntzaile eta laguntzaile pertsonalentzako gaikuntza prozedurak

PAGNA 2022/09/30

Gaur Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratutako ebazpenak salbuespenezko gaikuntza eta behin-behineko gaikuntza arautzen ditu.

Gaur argitaratu da Nafarroako Aldizkari Ofizialean abuztuaren 25eko  5876/2022 EBAZPENA, salbuespenezko gaikuntza eta behin-behineko gaikuntza lortzeko prozedurak onesten dituena autonomiarako eta mendekotasunaren arretarako sistemako zentro eta zerbitzuetako gerokultoreen, zaintzaileen eta etxez etxeko laguntzako laguntzaileen eta laguntzaile pertsonalen lanbide kategorietarako.

Ebazpen horretan ezartzen dira interesdunek prozesuan parte hartu ahal izateko bete beharreko baldintzak. Baina kontuan izan baldintza horiek 2022ko abuztuaren 11rako bete behar zirela.

Aprobados los procedimientos de habilitación para gerocultor, cuidador y auxiliar de ayuda a domicilio y asistente personal de la ANADP

ANADP 2022/09/30

La resolución publicada hoy en el BON regula la habilitación tanto excepcional como provisional.

El BON ha publicado hoy la RESOLUCIÓN 5876/2022, de 25 de agosto, por la que se aprueban los procedimientos de habilitación excepcional y habilitación provisional en las categorías profesionales de gerocultor, cuidador y auxiliar de ayuda a domicilio y asistente personal de los centros y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.

Esta resolución establece los criterios que todas las personas interesadas deben cumplir para tomar arte en el proceso. Eso sí, los y las candidatas deben acreditar los requisitos a día 11 de agosto de 2022.

 

OSA ERI2021

Erizaintza. Lehiaketa fasea. Behin-behineko emaitzak

Osasunbidea 2022/09/29

Puntuazio ordena.
Alfabeto ordena.
Alegazioak: 10 baliodun egun

Enfermería. Fase de concurso. Resultados Provisionales

Osasunbidea 2022/09/29

Orden puntuación.
Orden alfabético.
Alegaciones: 10 días hábiles.

 
 IRAK kontzentra PAI

LAB Irakaskuntzak elkarretaratzea egin du PAI eredu linguistiko bihurtzeko saiakera salatzeko

Irakaskuntza 2022/09/29

Aste honetan egin duten bezala, hurrengo ostegunean ere Hezkuntza Departamentuaren aurrean elkartuko dira LAB Irakaskuntzako kideak, PAI arautzeko egin nahi duten dekretua “euskararen aurkako atentatua” dela salatzeko.

Goizeko lehen orduan, Hezkuntza Departamentuko langileak euren lanpostuetara sartzen ari ziren orduan, LAB Irakaskuntzako ordezkaritza batek elkarretaratzea egin du Santo Domingoko egoitzaren aurrean, PAI eredu bihurtzearen aurka daudela adierazteko.

Aurreko astean Hezkuntzako arduradunek bilera bat deitu zuten PAI programa izatetik eredu izatera eramango duen dekretua idazteko proposamenak jaso asmoz. LABeko ordezkariak mahai hartatik altxa egin ginen, programa hori “euskararen aurkako atentatua” dela salatuz, ez baita ahaztu behar D ereduaren gainbehera eragiteko sorturiko programa dela jatorrian. Horren ondotik kaleratutako oharrean argi utzi genuenez, LAB ez dago inondik inora eleaniztasunaren aurka, tokian tokiko hizkuntza propioen alde baizik. Hori dela kausa egon gara hasiera-hasieratik PAI programaren aurka.

Horrez gain, ezin da ahaztu Hezkuntza Departamentuak kontsultora pribatu bat kontratatu duela dekretuaren gainean jarduteko; pribatizazioranzko beste pauso bat, tamalez.

Horregatik guztiagatik, LABen argi dugu: PAI iruzur hutsa da! PAIri ez! PAI ereduari ez!

LAB Irakaskuntza se concentra para denunciar el intento de convertir el PAI en modelo lingüístico

Irakaskuntza 2022/09/29

Tal y como lo ha hecho esta semana, una representación de LAB Irakaskuntza se volverá a concentrar el jueves que viene ante el Departamento de Educación para denunciar que el decreto que quieren redactar para regular el PAI es “un atentado contra el euskera”.

A primera hora de la mañana, cuando los y las trabajadoras del Departamento de Educación se dirigían a sus puestos de trabajo, una delegación de LAB Irakaskuntza ha realizado una concentración ante la sede de Santo Domingo para dejar claro que se oponen totalmente a que el PAI se convierta en modelo lingüístico.

La semana anterior, responsables del Departamento de Educación convocaron a diferentes agentes del ámbito a una reunión para recoger aportaciones de cara a redactar el decreto mediante el cual el PAI dejará de ser un programa para convertirse en modelo. Las y los representantes de LAB abandonamos aquella mesa tras denunciar que ese programa es un claro “atentado contra el euskera”, ya que no debemos olvidar que el PAI fue creado para impulsar la caída del modelo D. En la nota que publicamos tras la reunión dejamos claro que LAB no está ni mucho menos en contra del multilingüismo, sino que nos posicionamos en favor de los idiomas propios de cada lugar. Es por eso por lo que LAB se posicionó, desde el inicio, en contra del programa PAI.

Además, otro aspecto a destacar, por negativo y perjudicial, es el hecho de que el Departamento de Educación haya contratado a una consultoría privada para gestionar la redacción del decreto; un paso más, lamentablemente, hacia la privatización de lo público.

Por todo ello, en LAB lo tenemos claro: ¡el PAI no es más que un engaño! ¡No al PAI! ¡No al modelo PAI!

 
 IRAK kontzentra PAI

LAB Irakaskuntzak elkarretaratzea egin du PAI eredu linguistiko bihurtzeko saiakera salatzeko

Irakaskuntza 2022/09/29

Aste honetan egin duten bezala, hurrengo ostegunean ere Hezkuntza Departamentuaren aurrean elkartuko dira LAB Irakaskuntzako kideak, PAI arautzeko egin nahi duten dekretua “euskararen aurkako atentatua” dela salatzeko.

Goizeko lehen orduan, Hezkuntza Departamentuko langileak euren lanpostuetara sartzen ari ziren orduan, LAB Irakaskuntzako ordezkaritza batek elkarretaratzea egin du Santo Domingoko egoitzaren aurrean, PAI eredu bihurtzearen aurka daudela adierazteko.

Aurreko astean Hezkuntzako arduradunek bilera bat deitu zuten PAI programa izatetik eredu izatera eramango duen dekretua idazteko proposamenak jaso asmoz. LABeko ordezkariak mahai hartatik altxa egin ginen, programa hori “euskararen aurkako atentatua” dela salatuz, ez baita ahaztu behar D ereduaren gainbehera eragiteko sorturiko programa dela jatorrian. Horren ondotik kaleratutako oharrean argi utzi genuenez, LAB ez dago inondik inora eleaniztasunaren aurka, tokian tokiko hizkuntza propioen alde baizik. Hori dela kausa egon gara hasiera-hasieratik PAI programaren aurka.

Horrez gain, ezin da ahaztu Hezkuntza Departamentuak kontsultora pribatu bat kontratatu duela dekretuaren gainean jarduteko; pribatizazioranzko beste pauso bat, tamalez.

Horregatik guztiagatik, LABen argi dugu: PAI iruzur hutsa da! PAIri ez! PAI ereduari ez!