ADM mesa general 23 marzo

Parlamentuak Langileen Estatutuaren aldaketa onetsi du

Administrazioa 2023/03/23

Nafarroako Parlamentuak Langileen Estatutuaren aldaketa onetsi du, langileentzat bereziki interesgarriak diren alderdi batzuk jasotzeko. Mahai Orokorrean, LABek aldaketa horien aldeko botoa eman zuen, uste baitugu langile guztientzako hobekuntzak ekartzen dituela, baina berriz ere diogu benetan behar duguna Estatutua osorik berrikustea dela, egungo beharretara egokitzeko. Jarraian, Parlamentuak onetsi dituen aldaketak azalduko ditugu.

 • Egun kanosoak. Opor-egun gehigarriak eta norberaren aferetarako baimen gehigarriak dira, langile guztiek antzinatasunaren arabera hartzen ahalko dituztenak, erantsitako taulari jarraikiz. descargas de archivos.orig PDF Tabla imprimir

  Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra, eta 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatuko da, Langileriaren Estatutuaren testu bateginean adierazten diren baldintzetan.
 • Funtzionario izaera hartu behar duen momentuan pertsonaren bat administrazio publiko horretan berean lanean ari bada beste lanpostu batean (maila berekoa izan ala ez) aldi baterako langile gisa, zilegi izanen du borondatezko eszedentzia eskatzea atera duen lanpostuan lanean hasi beharrik gabe.

  Testua nahasi samarra bada ere, kontu hau oso garrantzitsua da lanpostuak hutsik geldi ez daitezen. Izan ere, gerta daiteke kontratatua dagoen pertsona batek lanpostu bat lortzea betetzen ari den lanpostua ez den beste baten deialdi batean. Aldaketa honen ondorioz, lortu duen lanpostu berrian lanean hasi nahi ez badu oraindik, funtzionario bihurtuko da, eta oraingo lanpostuan kontratatua jarraitzen ahalko du. Horrela, hautapen prozesu hori gainditu duen baina lanposturik gabe gelditu den hurrengo izangaia ere funtzionario izendatuko dute, deialdiko lanpostuaz jabetuko da eta lanpostua ez da hutsik geratuko. Hori bereziki garrantzitsua da une honetan, egonkortze-prozesuaren atarian gaudela.

 • Borondatezko eszedentzian egonda ere, funtzionarioek zilegi izanen dute lanpostuz igotzeko txanda murriztuetan parte hartzea baldin eta administrazio deitzaile berean lanean ari baldin badira beste lanpostu finko edo behin-behineko batean.

  Orain arte, igoera-txandan parte hartu ahal izateko, funtzionarioak bere lanpostura itzuli behar zuen, eta bi une zehatzetan egon behar zuen jardunean: deialdian izena emateko unean eta prozesuaren bukaeran dokumentazioa aurkezteko unean. Bi une horietan, funtzionario horren jatorrizko lanpostuan aritzeko kontratatutako pertsonari kontratua deuseztatzen zitzaion. Aldaketa honen eragina garrantzitsua da eszedentzian egonik igoera-txandan parte hartu nahi duen funtzionarioaren jatorrizko lanpostuan kontratatuak dauden langileentzat; izan ere, orain, funtzionarioa borondatezko eszedentzian egonik ere igoera-txandan parte hartzen ahal duenez, kontratatutako pertsonari ez zaio kontratua deuseztatuko.

 • Administrazio publiko berean edo beste batean lanean aritzeko borondatezko eszedentzia hartzen duten funtzionarioei 18 hilabetez gordeko zaie beren lanpostua.

  Orain arte ez zegoen 18 hilabeteko erreserba hori, eta, horren ondorioz, gertatu izan da lanera itzultzeko eskaera egitean lanpostu librerik ez egotea.

 • Barne-mugikortasuneko prozesuak bi urtean behin egiteko aukera ireki da.
  Mugikortasun-prozedura horiek ahalik eta lasterren arautu behar dira, lehenbailehen martxan jarri ahal izateko.

 • Administrazio publiko desberdinetan lanaldi partzialeko bi kontratu edo gehiago sinatzen ahalko dira, betiere orokorrean ezarritako lanaldiaren % 100 gainditzen ez bada.

  Gizarte Segurantzarekiko arazoak direla eta, ez da posible izan Administrazio berean bi kontratu partzial eduki ahal izatea aldi berean.

 • Lanpostuaz jabetzeko epea atzeratzen ahalko da izangaiak baimen hauetako bat hartzen baldin badu: erditze baimena; adopzio, adopzioaren aurreko zaintza edo harreragatiko lizentzia; edo ama biologikoa ez den gurasoarentzako baimena.

 • Minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duen semea edo alaba adingabea zaintzeko lizentzia ordaindua eskatuz gero, lanaldi-murrizketaren gehieneko ehunekoa % 99,99raino igo da.

  Lizentzia hori semeak edo alabak 23 urte bete arte luzatzea eskatu genuen arren, Langile Publikoen Oinarrizko Estatutuan jasota dagoen bezala, Gobernuak erabaki du kontu hori gerorako uztea.

          Lanaldi partzialeko kontratuetan lanaldia murriztea

 • Lanaldi partzialeko kontratuetan lanaldia murrizteko aukera egonen da, betiere gelditzen den benetako lanaldia arauz onartuak dauden lanaldi murriztuetako batera doitzen bada.

  Pixkanaka aurrera goaz. Orain arte, lanaldi partziala zuten langileek ez zuten lanaldia murrizteko eskubiderik. Alabaina, onartu den aldaketa ez da langile guztiengana iritsiko; izan ere, ordu gutxiko kontratuak dituztenek ezin izanen dute murrizketa eskatu. Aurrerapausoa da, baina oraindik ez da nahikoa.

  Arautuak dauden lanaldi-murrizketak zein diren ezagutzeko, 27/2011 Foru Dekretua kontsulta daiteke.

           Lanbide-karrera

 • 2023an, lanbide-karrera arautzeko arau-esparruari buruzko proposamen bat eginen da gaur egun karrera hori aitortuta ez duten langileentzat, eta urratsez urrats ezarriko da, horretarako bideratzen diren aurrekontu-kredituen arabera.

  Aukera eta erronka handia dugu aurrean. Alde batetik, galdu dugun erosteko ahalmena berreskuratzen eta zerbitzu publikoak hobetzen lagunduko duen karrera-sistema bat garatuko duen lege-testu bat lortzea, eta bestetik, behar diren guztiak konbentzitzea lanbide-karrera ezartzeko beharrezkoak diren partida ekonomikoak onets daitezen.

          LABen proposamena

          LABek lanbide-karrera arautzeko defendatu behar duen proposamenak oinarri hauek ditu:

 • Nafarroako Foru Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako langile guztiak hartzea, finkoak zein kontratatuak.
 • Lanpostu bakoitzerako etengabeko prestakuntzan, administrazio unitateen hobekuntza-planetan eta talde-lanaren sustapenean oinarritzea. Lanpostu bakoitzerako prestakuntza-ibilbide bat garatzea planteatzen dugu, langilearen gaitasunak eta funtzioak eguneratzearekin lotuta.
 • Prestakuntza Administrazioak berak antolatu eta eskaini beharko du lan-bizitza osoan, lan-denboraren barruan eginen da, eta beharrezkoa izanen da langile bakoitza mailaz igotzeko.
 • Talde-lanean eta hobekuntza-planetan oinarritzea. Plan horietan, unitateak eta zerbitzuak eraginkorragoak eta efizienteagoak izateko helburuak jasoko dira.
 • Karrerak lau maila izanen ditu (orain daudenak bezalatsukoak), eta batetik bestera igotzeko, kontuan hartuko da, batetik, langilearen eguneratze profesionala (borondatezkoa), eta bestetik, unitatearen helburu kolektiboak lortzea, hobekuntza-planetan jasoko direnak.
 • Ordainsariei dagokienez, proportzionalak izanen lirateke, gaur egun dauden mailen araberakoak.

  Parlamentuan onetsitako aldaketa horien gainean kontsultaren bat egin nahi baduzue, LAB Administrazioarekin harremanetan jartzen ahal zarete, 619772648 telefono-zenbakian, edo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. helbidean.

Aprobada en el Parlamento la modificación del Estatuto

Administrazioa 2023/03/23

El Parlamento de Navarra ha aprobado la modificación del Estatuto en algunos aspectos que son de especial interés para la plantilla. En la Mesa General, LAB dio el voto a favor de estas modificaciones porque entendemos que suponen mejoras para todo el personal, pero insistimos en que lo que de verdad necesitamos es una revisión completa del Estatuto para adaptarlo a las necesidades actuales. A continuación vamos a ir desgranando los cambios que ha aprobado el Parlamento.

 • Los llamados días canosos. Se trata de días adicionales de vacaciones y de permiso por asuntos particulares que podrá disfrutar todo el personal en función de la antigüedad, según la tabla adjunta. descargas de archivos.orig PDF Tabla imprimir

  Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BON. Será de aplicación, con las condiciones que se señalen en el TREP, desde el día 1 de enero de 2023.

 • Posibilidad de que el personal que se encuentre prestando servicios con carácter temporal en un puesto de trabajo diferente, de igual o distinto nivel, en la misma Administración Pública en el momento de la toma de posesión como funcionario o funcionaria, pueda solicitar la declaración de excedencia voluntaria sin incorporarse al puesto.

  Aunque la redacción pueda parecer farragosa, se trata de una cuestión muy importante para que no se queden plazas vacantes. Hay personas contratadas que han obtenido plaza en alguna convocatoria para un puesto distinto al que ocupa. Si no quieren tomar posesión de la plaza que han obtenido, adquirirán la condición de funcionario o funcionaria y podrán seguir contratadas en el puesto actual. De esta manera la siguiente persona aprobada sin plaza pasará a ser funcionaria y la plaza no quedará vacante. Esto es especialmente importante en estos momentos en puertas del proceso de estabilización.

 • Se podrá participar en el turno restringido de promoción desde la situación de excedencia voluntaria cuando la persona empleada esté prestando servicios en otro puesto de trabajo fijo o temporal en la misma Administración convocante.

  Hasta ahora, para poder participar en el turno de promoción, una persona funcionaria debía volver a su puesto de trabajo y estar en activo en dos momentos: en el de la inscripción en una convocatoria y en el momento de presentación de la documentación al final del proceso. En ambos momentos, a la persona contratada en su plaza básica se le rescindía el contrato. El efecto de este cambio es importante para el personal contratado en la plaza básica de la persona funcionaria en excedencia que quiere participar en el turno de promoción ya que, al poder acceder al turno de promoción desde esta situación concreta de excedencia, no se rescinde el contrato a la persona contratada.
 • Reserva de plaza durante 18 meses al personal funcionario que pase a la situación de excedencia voluntaria para prestar servicios en la misma o en otra Administración Pública.

  Hasta ahora no existía esta reserva de dieciocho meses, y ha habido casos en los que al pedir el reingreso no había plaza a la que volver.
 • Posibilidad de realizar procesos de movilidad interna cada dos años.
  A la mayor brevedad posible hay que reglamentar este procedimiento para que se puedan empezar a organizar estos procesos.
 • Compatibilidad de dos o más contratos a tiempo parcial en distintas Administraciones Públicas siempre que no se supere el 100% de la jornada establecida con carácter general.

  Por problemas con la Seguridad Social, no ha sido posible que dentro de la misma Administración se puedan compatibilizar dos contratos.
 • Regulación del aplazamiento de la toma de posesión en el caso de aspirantes que se encuentren disfrutando de una licencia por parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento o de un permiso del progenitor diferente a la madre biológica, como una opción a disposición del personal afectado.
 • Elevación hasta el 99,99% del porcentaje máximo de reducción de jornada en la licencia retribuida por cuidado de hijo o hija menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave.

  A pesar de haber solicitado que se extendiera hasta que el hijo o la hija cumpliera 23 años, tal y como está recogido en el EBEP, el Gobierno ha decidido que quede para posterior ocasión.

  Reducción de jornada en contratos a tiempo parcial

 • Posibilidad de reducción de jornada en los contratos a tiempo parcial, siempre que la jornada efectiva resultante se ajuste a alguno de los tramos de jornada aprobados reglamentariamente.

  Vamos avanzando poco a poco. Hasta ahora, este personal con jornadas parciales no tenían derecho a la reducción de jornada. La modificación que se ha aprobado no va a llegar a todo el mundo: quienes tienen contratos de menos horas no van a poder acogerse a la reducción. Es un avance pero todavía insuficiente.

  Para conocer los tramos de jornada regulados se puede consultar el DF 27/2011.

  Carrera profesional
 •  En el año 2023, se abordará una propuesta de marco normativo que regule la carrera profesional para quienes no la tengan actualmente reconocida y su implantación progresiva, según se cuente con la correspondiente suficiencia presupuestaria.

  Tenemos una gran oportunidad y un gran reto por delante. Por un lado llegar a un texto legal que desarrolle un sistema de carrera que permita ir recuperando el poder adquisitivo que hemos perdido, a la par que contribuya a la mejora de los servicios públicos y por otro convencer a quien haga falta para que se dote de la partida económica necesaria.

  Propuesta de LAB

  La propuesta que LAB va a defender para reglamentar la carrera profesional estará basada en los siguientes puntos:

  • Que abarque a todo el personal, fijo y contratado, de la Administración foral y sus organismos autónomos.

  • Que se base en la formación continua de cada puesto de trabajo, en los planes de mejora de las unidades, y en el fomento del trabajo en equipo. Planteamos desarrollar un itinerario formativo para cada puesto de trabajo ligado a la actualización de sus competencias y funciones.

  • La formación la deberá preparar y ofrecer la propia Administración a lo largo de la vida laboral, en el tiempo de trabajo, y será necesaria para que cada empleado y empleada promocione en los distintos niveles.

  • Que se base en el trabajo en equipo y en los planes de mejora que recojan los objetivos para que las distintas unidades y servicios sean más eficaces y eficientes.

  • Que conste de cuatro niveles (similar a los existentes) y se promocione a través de la actualización profesional (voluntaria) y la consecución de los objetivos colectivos de la unidad, recogidos en los planes de mejora.

  • Que la carrera profesional esté retribuida de forma proporcional a los niveles existentes.

  Para cualquier consulta o aclaración sobre las modificaciones aprobadas os podéis poner en contacto con LAB Administración en el teléfono 619772648 o en el correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.