IRAK ADI compl. vital

LABek Nafarroako Institutuetako Zuzendarien Elkartearen moral bikoitza salatu du

Irakaskuntza 2022/11/21

IZE-Nafarroako Institutuetako Zuzendarien Elkarteak Nafarroako Parlamentuan eskatu du institutuetako zuzendariek biziarteko osagarri bat kobra dezatela kargua utzi ondoren. LABetik, elkarte horren jokabide hipokrita salatzeaz gain, defendatzen dugu lan hobekuntzak langile guztiei aplikatu behar zaizkiela.

Institutuetako Zuzendarien Elkarteak biziarteko osagarri bat nahi du lanpostua utzi ondoren. Horretarako oinarri gisa azaldu du osagarri horren finkapena aurreikusita dagoela Hezkuntzaren Lege Organikoan. Esan du, gainera, beste autonomia-erkidego batzuetan kobratzen dela dagoeneko: lau urtez karguan aritu denak % 20 kobratzen du; zortzi urtez aritu denak, % 40; eta 12 urtez edo gehiago aritu denak, % 60. Eta gaineratu du Hezkuntza Departamentuak sarritan arazoak izaten dituela zuzendaritza-postu hori bete nahi duten irakasleak aurkitzeko, eta horregatik askotan Ikuskaritzak esleitzen dituela atzamarrez, izendapenari uko egiteko aukerarik eman gabe.

Eskakizun hori testuinguruan jartzeko, LABen IZEren funtzioa eta jarduteko modua zehatzago aztertu nahi izan ditugu:

Alde batetik, aztertu beharra dago nor den elkarte horren lanaren onuraduna. Web orrian esaten duten arren beren egitekoa ikastetxe guztien beharrak neurri berean asetzea dela, elkarteak gaur egun Nafarroako Foru Komunitateko 64 ikastetxetako zuzendariak ordezkatzen ditu: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 16 institutu, Bigarren Hezkuntzako 30 institutu, Lanbide Heziketako 16 ikastetxe eta 2 arte eskola. Ez da egia ikastetxe guztien alde lan egiten duela. Adibide bat: azken urteotan, Lanbide Heziketako ikasturte-hasiera arautzen duten jarraibideak ikasturtea hastearekin batera argitaratu dira, eta horren aurrean IZEk ez du inoiz kexarik aurkeztu; LABek, berriz, behin baino gehiagotan salatu du anomalia hori LHko zuzendariaren aurrean.

Beste alde batetik, kuotaren kontua dugu. Gaur egun IZEko bazkide-kuota kasuan kasuko ikastetxearen asignazio ekonomikoaren bidez ordaintzen da, baina zuzendaria besterik ez da horretaz baliatzen.

Azkenik, elkarteak sustatzen dituen bilera eta prestakuntza-ikastaroei buruzko kontua dago. Elkarteko kideak astearte goizero biltzen dira Iruñean, eta, beraz, jatorrizko zentroetatik Iruñeraino dagoen distantziaren arabera eta bileraren iraupenaren arabera, gerta daiteke zenbait ikastetxetako zuzendariak egun osoan ez agertzea beren institutuan. Elkarteak antolatzen dituen ikastaroak ere goizez izaten dira, eta horrek ere kalte egiten dio langile horiek zuzentzen duten ikastetxeari.

Inkoherentziaz betetako elkartea

Hori guztia kontuan harturik, LABetik, elkarte horren jardunbidean antzeman ditugun inkoherentzia hauek agerian utzi nahi ditugu, eta horiei buruzko azalpenak eskatzen:

 • IZEk zuzendariak bakarrik ordezkatzen baditu, zergatik ordaintzen du kuota ikastetxeak, eta ez kargu hori betetzen duen pertsonak? Diru publikoarekin ordaintzen ari al dira elkarte jakin bateko kideen interes pribatuak?
 • IZEko kide izateko beharrezkoa bada Eskola Kontseiluak onespena ematea eta ikastetxeak kuota ordaintzea, zergatik ez da baimen hori aldizka berritzen Eskola Kontseiluan? Ikastetxeetako zein ordezkaritza-organorekin adostu da, adibidez, zuzendaritza-eginkizunak betetzen dituzten pertsonek biziarteko ordainsari bat izan dezatela eskatzea?
 • Dioten bezala, IZEk ikastetxe guztiak ordezkatzen baditu, egin al du inoiz proposamenik zuzendari-karguak beste modu batez aukeratuak izan daitezen, eta ez hainbeste kritikatzen duen “behatzeko izendapenaren bidez? Inoiz eskatu al du soldata igoerarik, biziarteko soldatarik edo eskubideren bat bete dadila zuzendari lanpostua betetzen ez duten langileentzat?
 • Zergatik dute IZEko kide diren zuzendariek batzarretara eta ikastaroetara joateko karta zuria? Hori hala izanik, irudi luke zuzendariaren absentziak ez diela inoiz kalterik eragiten ordezkatzen duten ikastetxearen zerbitzu-beharrei; irakasleen absentzietarako baimenak, berriz, beti ematen dira zerbitzu-beharren arabera, baita ordu sindikalak dituzten batzarretara joatekoak ere.
 • Irakasleek eskola-ordutegitik kanpo jaso behar badute prestakuntza (are prestakuntza instituzionala ere), zergatik ez da irizpide bera erabiltzen IZEko kideentzat?
 • Boluntariorik ez dagoelako aitzakian IZEk biziarteko ordainsari bat eskatzen badu, zer gertatzen da ikastetxeetan ezarrita dauden gainerako karguekin (zuzendaritza-taldeko gainerako kideak, ikasketa-buruak, tutoreak, epaimahaikideak)?

Beraz, argi dago IZEren diskurtsoa eta haren ekintzak ez direla inola ere koherenteak. LABen uste dugu kargu hori betetzeko boluntariorik ez egotea ez dela nahikoa IZEk defendatzen eta eskatzen dituen pribilegioak izateko. Gure ustez, irakasleen eginkizunetako bat lantokian karguren bat bete behar izatea da. Are gehiago, badakigu zenbait institututan zuzendariaren funtzio jakin batzuk zuzendaritza-taldeko gainerako kideek modu mankomunatuan hartzen dituztela beren gain, kargua eramangarriagoa izan dadin. Baina jakin dugu, halaber, askotan zuzendari batzuek irmoki eusten diotela beren besaulkiari eta uko egiten diotela kargua uzteari; beraz, gure ustez, IZEren eskakizun horiek are gehiago saritzen dute pertsona horien jarrera.

Horregatik guztiagatik, LABek honako hau proposatzen du:

 • IZEk bere kideen interes partikularrak defendatzen dituenez, horiexek ordaindu beharko lukete bazkide-kuota. Interes partikularrak defendatzen dituzten elkarteak ez lirateke inoiz diru publikoarekin finantzatu behar.
 • Aurrekoa betetzen ez bada, aldizkakotasun bat ezarri beharko litzateke ikastetxeetako eskola- edo gizarte-kontseiluek IZEko kuota ordaintzeko erabakia berresteko (edo ez).
 • IZEko kideek Administrazioko gainerako langileen baldintza berberak bete beharko lituzkete batzarretara joateko hileko orduei dagokienez.
 • IZEko kideek Hezkuntzako gainerako langileen baldintza berberak bete beharko lituzkete prestakuntza eskola-ordutegiaren barruan jasotzeko aukerari dagokionez.
 • Edozein langileren lan-baldintzak legezko ordezkari demokratikoekin negoziatu behar dira, hau da, sindikatuekin.

LAB denuncia la doble moral de la Asociación de Directores/as de Navarra ADI

Irakaskuntza 2022/11/21

ADI ha solicitado al Parlamento de Navarra que los y las directoras de instituto cobren un complemento vitalicio tras dejar el cargo. Desde LAB, además de denunciar la actitud hipócrita de la asociación, defendemos que las mejoras laborales deben pelearse para todo el personal.

La Asociación de Directores/as de Instituto quiere un complemento vitalicio tras dejar el puesto. Para ello se basa en que la consolidación de este complemento ya está prevista en la Ley Orgánica de Educación. Añade, además, que en otras comunidades autónomas ya se cobra: quien ha ejercido el cargo durante cuatro años cobra el 20%; quien ha estado ocho años, un 40%; y quien lo ha hecho durante 12 años o más, un 60%. Además, argumenta que el Departamento a menudo tiene problemas para encontrar profesorado que quiera ocupar el puesto y que por ello muchas veces es Inspección quien los asigna a dedo, sin oportunidad a negarse.

Para poder poner en contexto dicha petición, en LAB hemos querido analizar la función y modo de proceder de ADI más detenidamente:

Por un lado está el tema de quiénes se benefician de la labor de ADI. Aunque en la página web afirman que su misión es la de satisfacer las necesidades de todos los centros de educativos por igual, lo cierto es que hoy en día representa a los y las directoras de 64 centros de la Comunidad Foral de Navarra: 16 Institutos de Educación Secundaria Obligatoria, 30 Institutos de Educación Secundaria, 16 Centros de Formación Profesional y 2 Escuelas de Arte. Otro claro ejemplo de que no trabaja por todos los centros por igual es que, en los últimos años, las instrucciones que regulan el comienzo de curso en la Formación Profesional han sido publicados con el periodo escolar comenzado, y ante ello ADI nunca ha presentado una queja; quien ha denunciado en reiteradas ocasiones esta anomalía ante el director de FP ha sido LAB.

Por otro lado tenemos la cuestión de la cuota. Actualmente, la tasa que supone pertenecer a ADI se paga de la asignación económica del centro, aunque solo el director o directora se beneficie de ello.

Por último, está lo relativo a las asambleas y cursos formativos que promueve la asociación. Sus miembros se reúnen todos los martes por la mañana en Pamplona, por lo que, dependiendo de la duración y de la distancia a la que se encuentran los centros de origen de la capital, puede darse el caso de que los y las directoras de varios centros no aparezcan en todo el día por su instituto. Los cursos que la asociación organiza también son por la mañana, con el consiguiente perjuicio hacia el centro educativo que este personal dirige.

Una asociación llena de incoherencias

Teniendo en cuenta lo mencionado, desde LAB queremos dejar constancia y exigir aclaraciones acerca de las siguientes incoherencias que hemos percibido:

 • Si ADI representa solo a los y las directoras, ¿por qué la cuota la paga el centro en lugar de la persona que ocupa el puesto? ¿Se están pagando con dinero público los intereses privados de los miembros de una asociación en concreto?
 • Si para pertenecer a ADI es necesario que el Consejo Escolar dé su aprobación, y que el centro abone la cuota, ¿por qué dicha aprobación no se renueva periódicamente en el Consejo Escolar? ¿Con qué órganos de representación de los centros se ha consensuado, por ejemplo, la petición de que las personas que hayan ejercido funciones directivas tengan una paga vitalicia?
 • Si ADI representa, tal y como afirma, a todos los centros, ¿ha hecho alguna propuesta para que el cargo de director siga un protocolo diferente a la “designación a dedo” de la que tanto se queja? ¿Ha solicitado alguna vez incrementos de sueldo, sueldos vitalicios, o el cumplimiento de algún derecho para el personal que no ocupa el puesto de director o directora?
 • ¿Por qué las y los directores asociados a ADI tienen carta blanca horaria para asistir a asambleas y cursos? Eso parece sugerir que la ausencia del director o directora nunca afecta a las necesidades de servicio del centro al que representan; sí en cambio la ausencia del profesorado, quien está condicionado a las necesidades del servicio incluso para acudir a asambleas para las cuales existen horas sindicales.
 • Si el profesorado tiene la obligación de recibir la formación, incluida la institucional, fuera de su horario lectivo, ¿por qué los miembros de ADI no?
 • Si ADI pide una paga vitalicia bajo el pretexto de que no existe personal voluntario, ¿qué sucede con el resto de los cargos impuestos en los centros (el resto del equipo directivo, jefes y jefas de estudios, de departamentos, tutores, tribunales…)?

Así pues, queda claro que el discurso de ADI y sus actuaciones no son para nada coherentes. En LAB creemos que la falta de voluntarias y voluntarios para ocupar dicho cargo no son razón suficiente para tener los privilegios que defiende y solicita ADI. Entendemos que entre las funciones del personal docente se encuentra la posibilidad de tener que ocupar algún cargo en el centro de trabajo. Hemos constatado, incluso, que en algunos institutos ciertas funciones del director o directora son asumidas de forma mancomunada por el resto de miembros del equipo directivo, haciendo más llevadero el cargo. Pero hemos advertido también que muchas veces es el propio director o directora quien se aferra a su sillón y se niega a abandonarlo, por lo que en nuestra opinión las peticiones de ADI no hacen sino premiar aun más a esas personas.

Por todo ello, desde LAB proponemos lo siguiente:

 • Como ADI defiende los intereses particulares de sus miembros, deben ser estos quienes abonen la cuota. Nunca se deberían financiar con dinero público asociaciones que defiendan intereses particulares.
 • Si no se cumple lo anterior, se debe establecer una periodicidad para que los consejos escolares o sociales de los centros ratifiquen (o no) la decisión de abonar la cuota de ADI.
 • Las y los miembros de ADI deben cumplir con los mismos requisitos que el resto del personal de la Administración en cuanto horas mensuales de asamblea.
 • Las y los miembros de ADI deben cumplir los mismos requisitos que el resto del personal de Educación en cuanto a la posibilidad de recibir formación en horario lectivo.
 • Las condiciones laborales de cualquier trabajador o trabajadora se deben negociar con los representantes legales democráticos, es decir, con los sindicatos.