ADM FIJEZA plazas

Adi! Egonkortu beharreko lanpostuen plaza-zenbakiak argitaratu dira

Administrazioa 2022/05/30

Esteka honetan kontsulta ditzakezu egonkortu beharreko postuen zerrenda eta lanpostu horien zenbakiak. descargas de archivos.orig LOTURA ADM Errota descargas de archivos.orig LOTURA Osasunbidea NOPLOI descargas de archivos.orig LOTURA Irakaskle


 Lege honek lanpostuak egonkortzen ditu, EZ pertsonak

ENPLEGUA EGONKORTZEKO LEP BEREZIA
20/2021 LEGEA & LFD

   Zer lanpostu EZIN dira egonkortu
• Eszedentziak, lehenengo 18 hilabeteetan.
• Osasunbideko buruen jatorrizko lanpostuak.
• Prestakuntzan edo sustapenean edo aldi baterako sustapenean ari direnen jatorrizko lanpostuak.
• Zerbitzu berezietan dauden langileen jatorrizko lanpostuak.
• Amatasun eszedentziak.
• Eta abar.

   Zer lanpostu egonkortu BEHAR DIRA

2. artikulua
2018/01/01etik 2020/12/30era arte aldi baterako langileekin etengabe bete diren lanpostuak.

Berdin da lanpostu horiek langile berak bete dituen, edo langile batek baino gehiagok, betiere kontratuen artean 90 egun baino gehiago igaro ez badira.

8. xedapen gehigarria
2021/12/30ean, Nafarroako Foru Administrazioan 2016/1/1etik atzerako antzinatasuna duten aldi baterako langileek betetzen zituzten lanpostuak.

Antzinatasun hori kontatuko da kontuan hartu gabe lanpostu batean edo gehiagotan aritu den, baina betiere kontratuen artean 90 egun baino gehiago igaro ez badira.

   Nola eskainiko diren lanpostuak / Sartzeko prozedura

2. artikulua 
• 2016/1/1etik aurrera etengabe aldi baterako langileekin bete diren lanpostuak:
Oposizio-lehiaketa bidez.

• 2016/1/1a baino lehenagotik aldi baterako langileekin bete diren lanpostuak:
Merezimendu lehiaketa bidez.

2. artikuluko lanpostuak aldi baterako langileekin etengabe beteak egon direnak 2018, 2019 eta 2020. urteetan.

8. xedapen gehigarria
• Merezimendu lehiaketa bidez.

 

   GAKO-EGUNAK

• LEP berezia, beranduenik, 2022ko ekainaren 1ean onetsi eta argitaratu behar da.
• Deialdi guztiak 2022ko abenduaren 31 baino lehen argitaratu behar dira.
• Sartzeko prozesu guztiak 2024ko abenduaren 31 baino lehen bukatu behar dira.

  OPOSIZIO-LEHIAKETA

OPOSIZIO FASEA:
60 puntu. 30 punturekin gainditu behar da.
• C eta D mailak: test motako proba bat.
• A eta B mailak: 2 proba, egun berean egin litezkeenak.
• Test psikoteknikoak eta proba fisikoak: bakarrik lanpostu horietan sartzeko ohiko prozeduretan egiten badira.

MEREZIMENDU FASEA:
40 puntu gehienez.

Administrazio publikoetan emandako zerbitzuak: 28 puntu gehienez

• Deialdiko lanpostu berean NFKAn edo erakunde autonomoetan: 2,5 puntu/urtea.
• Beste lanpostu batzuetan NFKAn edo erak. autonomoetan: 1,75 puntu/urtea.
• Edozein lanpostutan beste adm. publiko batzuetan: 0,86 puntu/urtea.

Izangaiak prestakuntzarako zerbitzu berezietan edo jarduneko egoera berezian eman dituen aldiak benetan lanean aritu den lanpostuan egindako zerbitzutzat hartuko dira.

Beste merezimendu batzuk: 12 puntu gehienez
• Lanpostu bereko LEP bat gainditu izana baina lanposturik lortu ez, NFKAn edo erakunde autonomoetan, 2009/1/1etik aurrera argitaratutako deialdi batean: 1,6 puntu/deialdia.
Ingelesa, frantsesa eta alemana (lanpostu batzuetan): 6 puntu gehienez (2 puntu hizkuntza bakoitzeko).
Euskera:
- Eremu euskaldunean: 4,4 puntu gehienez, lanpostu guztietan.
- Eremu mistoan: 2,8 puntu gehienez, lanpostu batzuetan.
- Eremu ez-euskaldunean: 0 puntu.

   MEREZIMENDU LEHIAKETA

Administrazio publikoetan egindako zerbitzuak: 60 puntos gehienez.
• Deialdiko lanpostu berean NFKAn edo erakunde autonomoetan: 3 puntu/urtea.
• Beste lanpostu batzuetan NFKAn edo erak. autonomoetan: 1,5 puntu/urtea.
• Edozein lanpostutan beste adm. publiko batzuetan: 0,75 puntu/urtea.

Lanpostu bereko LEP bat gainditu izana baina lanposturik ez, NFKAn eta erakunde autonomoetan, 2009/1/1etik aurrera argitaratutako deialdi batean: 14 puntu deialdi bakoitzeko.

Beste merezimendu batzuk:  40 puntu gehienez.
• Lanpostu bereko LEP bat gainditu izana baina lanposturik ez, NFKAn eta erakunde autonomoetan, 2009/1/1etik aurrera argitaratutako deialdi batean: 14 puntu deialdi bakoitzeko.
Ingelesa, frantsesa eta alemana (lanpostu batzuetan): 15 puntu gehienez (5/hizkuntza).
Euskera:
- Eremu euskaldunean: 11 puntu gehienez, lanpostu guztietan.
- Eremu mistoan: 7 puntu gehienez, lanpostu batzuetan.
- Eremu ez-euskaldunean: 0 puntu.

   ZEIN LANPOSTUTAN BALORATUKO DIREN HIZKUNTZAK

Ingelesa, frantsesa, alemana eta euskara.
• Kazetaria, prestakuntza eta enpleguko erdi mailako teknikaria, gizarte-langilea, gizarte-hezitzailea, lan harremanetako diplomaduna, liburutegiko arduraduna, turismo jardueretako ofiziala, basozaina, administraria, aretoko burua, koordinazioko operadore-ofiziala eta operadore laguntzailea, telefonista-ofiziala eta telefonista, errepideetako zaintzailea, etxezaina

• 11/1992 Foru Legearen A eranskinean sartutako osasun arloko lanpostuak.

Atención. Publicados los números de plaza de los puestos a estabilizar

Administrazioa 2022/05/30

En el siguiente enlace puedes consultar la relación de puestos a estabilizar y sus corrrespondientes números de plaza. descargas de archivos.orig ENLACE ADM Núcleo descargas de archivos.orig ENLACE Osasunbidea ISPLN descargas de archivos.orig ENLACE Docente no universitario


 Esta ley NO estabiliza personas, estabiliza plazas 

OPE EXTRAORDINARIA DE ESTABILIZACIÓN LEY 20/2021 & DLF

   Qué plazas NO se pueden estabilizar
• 18 meses primeros de excedencia.
• Plazas básicas de las jefaturas en Osasunbidea.
• Plazas básicas de quienes están en formación-promoción / promoción temporal.
• Plazas básicas de quien está en servicios especiales.
• Excedencias maternales.
• Etc.

   Qué plazas TIENEN que estabilizar

Artículo 2º
Plazas ocupadas por personal temporal de manera ininterrumpida, entre el 01/01/2018 y el 30/12/2020.

Pueden haber estado ocupadas por una o varias personas, siempre que entre los distintos contratos no hubiera habido más de 90 días.

Disposición Adicional 8ª
Plazas que a día 30/12/2021 estaban ocupadas por personas cuya antigüedad como temporal en la ACFN es anterior al 1/1/2016.

En uno o varios puestos, siempre que entre fin de un contrato e inicio del siguiente no haya habido más de 90 días.

    Cómo se van a ofertar / Procedimientos de ingreso

Artículo 2º 
• Plazas cubiertas ininterrumpidamente con personal temporal después del 1/1/2016:
Por concurso-oposición.

• Plazas cubiertas ininterrumpidamente con personal temporal desde antes del 1/1/2016:
Por concurso de méritos.

Las plazas del artículo 2º son las ocupadas ininterrumpidamente por personal temporal durante 2018, 2019 y 2020.

Disposición Adicional 8ª
• Por concurso de méritos.

 

   FECHAS CLAVE

• El plazo límite para la aprobación y publicación de la OPE extraordinaria es el 1 de junio de 2022.
• La publicación de todas las convocatorias deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2022.
• Todos los procesos de ingreso deben estar terminados antes del 31 de diciembre de 2024.

   CONCURSO-OPOSICIÓN

FASE DE OPOSICIÓN:
60 puntos. Hay que aprobarla, con 30 puntos.
• Niveles C y D: 1 prueba tipo test.
• Niveles A y B: máximo 2 pruebas, que podrán ser el mismo día.
• Test psicotécnicos y pruebas físicas: podrán hacerse en los puestos en los que en sus procedimientos ordinarios de ingreso las haya habido.

FASE DE MÉRITOS:
Hasta 40 puntos.

Servicios prestados en las AAPP: hasta 28 puntos

• En el mismo puesto de la convocatoria en la ACFN/OOAA: 2,5 puntos/año.
• En otros puestos de la ACFN/OOAA: 1,75 puntos/año.
• En cualquier puesto en otras Administraciones Públicas: 0,86 puntos/año.

Los periodos en los que la persona aspirante haya estado en situación de servicios especiales para la formación o situación especial en activo se computarán como servicios prestados en el puesto de trabajo efectivamente desempeñado.

Otros méritos: hasta 12 puntos
• Haber aprobado sin plaza OPE en la ACFN y sus OOAA, del mismo puesto, en convocatorias publicadas a partir del 1/1/2009: 1,6 puntos/convocatoria.
Inglés, francés y alemán (en algunos puestos): hasta 6 puntos ( 2 puntos/idioma).
Euskera:
- Zona vascófona: hasta 4,4 puntos en todos los puestos.
- Zona mixta: hasta 2,8 puntos (en algunos puestos).
- Zona no vascófona: 0 puntos.

  CONCURSO DE MÉRITOS

Servicios prestados en las AAPP: hasta 60 puntos
• En el mismo puesto de la convocatoria en la ACFN/OOAA: 3 puntos/año.
• En otros puestos de la ACFN/OOAA: 1,5 puntos/año.
• En cualquier puesto en otras AAPP: 0,75 puntos/año.

Los periodos en los que la persona aspirante haya estado en situación de servicios especiales para la formación o situación especial en activo se computarán como servicios prestados en el puesto de trabajo efectivamente desempeñado.

Otros méritos: hasta 40 puntos
• Haber aprobado sin plaza OPE del mismo puesto en la ACFN y sus OOAA, en convocatorias publicadas a partir del 1/1/2009: 14 puntos/convocatoria.
Inglés, francés y alemán (en algunos puestos): hasta 15 puntos (5/idioma).
Euskera:
- Zona vascófona: hasta 11 puntos en todos los puestos.
- Zona mixta: hasta 7 puntos (sólo en algunos puestos).
- Zona no vascófona: 0 puntos.

  PUESTOS EN LOS QUE SE VALORARÁN IDIOMAS

Francés, Alemán, Inglés y Euskara.
• Periodista, TGM en Formación y Empleo, Trabajador/a Social, Educador/a Social, Diplomado/a en Relaciones Laborales, Encargada de Biblioteca, Oficial de Actividades Turísticas, Basozainak-Guarderío de Medio Ambiente, Administrativo/a, Jefe/a de Sala, Operador Oficial y Operador Auxiliar de Coordinación, Oficial Telefonista y Telefonista, Vigilante de Carreteras, Conserje.

• Puestos sanitarios recogidos en el Anexo A de la Ley Foral 11/1992.

FIJEZA IDIOMAS

    ZER DEN LANPOSTU BAT ETENIK GABE BETETA EGOTEA

90 egun. Etenaldi bakoitza 90 egunekoa izan daiteke.

    LANGILE MUGAGABE EZ-FINKOAK
Epai judizial baten bidez langile mugagabe ez-finko deklaratutako pertsonek betetzen dituzten lanpostuak sartzen ahalko dira, baldintzak betetzen badituzte (2. art./8. xed. gehigarria).

    LANALDI PARTZIALEKO LANPOSTUAK
Baldintzak betez gero, egonkortze prozesuan sartuko dira, orain duten lanaldi berarekin.

    LANPOSTUAK LEPtik KENTZEA

KONTUZ!!! Lanpostu hutsak aukeratzeko epea irekitzen den egunera arte, honako lanpostu hauek kentzen ahalko dira, bai sartzeko prozeduretatik, bai gora egiteko prozeduretatik:

• Prozedura hauetan sartuak egonik, epai baten bidez lan-kontratudun finko deklaratzen direnen lanpostuak.
Egonkortze prozeduretan sarturik ez dagoen beste lanpostu hutsen bat ez badago plantillan, honako hauei esleitzen zaizkien lanpostuak:
- Lanpostu erreserbarik gabeko burutza bat uzten dutenei.
- Erreserbarik gabeko borondatezko eszedentzia batetik jardunera itzultzen direnei.

    EPEAK LABURTZEA ETA TRAMITEAK SINPLIFIKATZEA
• Inscripción en la OPE: 15 días naturales.
• Alegazioak onartu eta baztertuen behin-behineko zerrendaren aurka: 10 egun baliodun.
• Alegazioak merezimenduen behin-behineko balorazioaren aurka: 5 egun baliodun.
• Alegazioak behin-behineko emaitzen argitalpenaren aurka: 5 egun baliodun.
• Baldintzak akreditatzea: 10 egun baliodun.
• Lanpostu hutsak aukeratzea: 10 egun baliodun.
• Agiriak aurkeztea: 10 egun baliodun, izendapen proposamena argitaratzen denetik hasita.

    MUGIKORTASUNA LEP BEREZIAN: LEKUALDATZEAK ETA AKOPLAMENDUAK
2023an, lekualdatze lehiaketak eginen dira, eta egonkortze deialdietako lanpostuak aukeratu baino lehen ebatziko dira.
Asmoa da lekualdatzeak eta sartzeko prozedurak aldi berean egitea.
Sartzeko prozeduretan, lekualdatzeen ondorioz hutsik gelditzen diren lanpostuak eskainiko dira.

Lekualdatzeak

Lekualdatzeetan, Administrazio Publikoetan egindako zerbitzuak BAIZIK EZ dira baloratuko: 1 puntu/urtea.

PLAZOS:
• Eskaerak aurkeztea: 10 egun natural.
• Alegazioak onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenden aurka: 3 egun natural.
• Alegazioak merezimenduen behin-behineko balorazioaren aurka: 5 egun baliodun.
• Lanpostu hutsak aukeratzea: 5 egun natural.

Akoplamenduak NOPLOI eta OSASUNBIDEA
11/1992 Legearen eranskinaren arabera, estamentu eta espezialitate bereko langile finkoak. 129/2008 Foru Agindua aplikatuko da.

EPEAK:
• Eskaerak aurkeztea : 7 egun baliodun.
• Prozesuko tramiteen aurkako erreklamazioak: 5 egun baliodun, argitaratu edo jakinarazten denetik hasita.
• Erreklamazioak ebaztea: 7 egun baliodun.

    BARNE IGOERA TXANDAK, DESGAITASUNA DUTEN PERTSONENTZAT ETA GENERO-INDARKERIAREN BIKTIMAK DIREN EMAKUMEENTZAO
EZ dago igoera txandarik, EZ oposizio-lehiaketa bidez sartzeko prozesuetan, EZ merezimendu lehiaketa bidezkoetan.

    OPOSIZIO-LEHIAKETETAN ERRESERBA TXANDAK IZANEN DIRA::
• Desgaitasuna duten pertsonen txanda: lanpostuen % 7.
• Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeen txanda: lanpostuen % 2.

ENPLEGUA EGONKORTZEKO LEP BEREZIA, 2022
DESGAITASUNA DUTENENTZAKO ERRESERBA-TXANDAKO LANPOSTUAK

Erizainak: 3 lanpostu.
Fisioterapeutak: 1 lanpostu.
OOLTko medikuak: 1 lanpostu.
EZLTak: 2 lanpostu.
Farmaziako teknikariak: 1 lanpostu.
LTEak: 1 lanpostu.
Osasun dokumentazioko teknikari espezialistak: 1 lanpostu.
Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoa: 7 lanpostu.
Haur Hezkuntzako maisu-maistrak (PAI, gaztelaniaz): 5 lanpostu.
Lehen Hezkuntzako maisu-maistrak (PAI, gaztelaniaz): 5 lanpostu.
Administrariak: 5 lanpostu.
Sukaldariak: 1 lanpostu.
Hezkuntza-laguntzako espezialistak: 3 lanpostu.
Nekazaritzako ingeniari teknikoak: 1 lanpostu.
Zerbitzu orokorretako langileak: 8 lanpostu.
Soziologoak: 1 lanpostu.
Administrazio publikoko teknikariak (arlo ekonomikoa): 1 lanpostu.
Lanbide arriskuen prebentzioko teknikaria: 1 lanpostu.
Gizarte-langileak: 1 lanpostu.

    KONTRATAZIO ZERRENDAK
• Oposizio-lehiaketetatik kontratazio zerrendak sortuko dira. Zerrenda horiek beti erabiliko dira funtzio publikoan sartzeko hautapen prozedura baten ondorioz sortzen diren indarreko zerrenden ondotik.
• Merezimendu lehiaketetatik ez da zerrendarik sortuko.

    EGONKORTZE PROZESU BEREZIAK EZ GAINDITZEAGATIK EMANEN DEN KONPENTSAZIO EKONOMIKOA

Ordainsari finkoen 20 eguneko kalte-ordaina urte bakoitzeko. Gehienez 12 hilabete. Urtebetetik beherako aldiak hilabeteka hainbanatuko dira.
• Auzitara jotzen dutenen kasuan, lege-iruzurrean hasten diren egunetik kontatuko da kalte-ordaina.
• Lanposturik lortzen ez dutenen kasuan, kalte-ordaina ordainduko zaie egonkortze prozesura atera den lanpostua betetzen hasi ziren egunetik aurrera.
• Kalte-ordaina jasotzeko, egonkortze prozesuan parte hartu behar dute nahitaez.
• Lanpostua lekualdatze baten ondorioz utzi behar badu, ez dagokio kalte-ordaina kobratzea.
• Aldi baterako lan-kontratudunak, 20 egun/urtea, gehienez 12 hilabete. Urtebetetik beherako aldiak hilabeteka hainbanatuko dira. Kontratua bukatzeagatik dagokion kalte-ordaina kenduta.

    CONCEPTO DE OCUPACIÓN ININTERRUMPIDA

90 días. Cada interrupción puede tener una duración de 90 días.

    PERSONAL INDEFINIDO NO FIJO
Podrán incluir las plazas ocupadas por personas que hayan sido declaradas como personal indefinido no fijo por sentencia judicial si cumplen las condiciones (Art.2/D.A. 8ª).

    PLAZAS A TIEMPO PARCIAL
Las que reúnan los requisitos se incluirán igualmente en el proceso de estabilización, con la misma jornada que tengan ahora.

    DETRACCIÓN DE PLAZAS

¡¡¡ ATENCIÓN !!! Se podrán detraer hasta la fecha de apertura del plazo de elección de vacantes, tanto de los procedimientos de provisión como de ingreso, las plazas:

• Las incluidas en estos procedimientos que por sentencia se declaren laborales fijas.
Siempre que no exista en plantilla ninguna otra plaza vacante no incluida en los procedimientos de estabilización, las que se adjudiquen:
- A quienes dejen de desempeñar una jefatura sin reserva de plaza.
- A quienes reingresen al servicio activo desde la situación de excedencia voluntaria sin reserva de plaza.

    REDUCCIÓN DE PLAZOS Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES
• Inscripción en la OPE: 15 días naturales.
• Alegaciones a la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as: 10 días hábiles.
• Alegaciones a la valoración provisional de méritos: 5 días hábiles.
• Alegaciones a la publicación de resultados provisionales: 5 días hábiles.
• Acreditación de los requisitos: 10 días hábiles.
• Elección de vacantes: 10 días hábiles.
• Presentación de documentación: 10 días hábiles, a contar desde la publicación de la propuesta de nombramiento.

    MOVILIDAD OPE EXTRAORDINARIA: TRASLADOS Y ACOPLAMIENTOS
Habrá concursos de traslados en 2023, que se resolverán previamente a la elección de plazas de las convocatorias de estabilización.
Se pretende realizar de forma simultánea traslados y estos procedimientos de ingreso.
Las plazas a elegir en los procesos de ingreso serán las resultas de los traslados.

Traslados

En los traslados se valorarán ÚNICAMENTE los servicios prestados a las AAPP:
1 punto/año.

PLAZOS:
• Presentación de solicitud: 10 días naturales.
• Alegaciones a las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos: 3 días naturales.
• Alegaciones a la valoración provisional de méritos: 5 días hábiles.
• Elección de vacantes: 5 días naturales.

Acoplamientos ISPLN y OSASUNBIDEA
Personas empleadas fijas del mismo estamento y especialidad de los recogidos en el Anexo de la Ley 11/1992. Se aplicará la OF 129/2008.

PLAZOS:
• Presentación de solicitudes: 7 días hábiles.
• Reclamación sobre los trámites del proceso: 5 días hábiles desde la publicación o notificación.
• Resolución de las reclamaciones: 7 días hábiles.

    TURNOS DE PROMOCIÓN INTERNA, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
NO va a haber turno de promoción ni en los procedimientos de ingreso por concurso-oposición ni en los de ingreso por concurso de méritos.

    EN LOS CONCURSOS-OPOSICIÓN HABRÁ:
• Turno para personas con discapacidad: 7% de las plazas.
• Turno para mujeres víctimas de violencia de género: 2% de las plazas.

OPE EXTRAORDINARIA DE ESTABILIZACIÓN 2022
RESERVA DE PLAZAS PARA EL TURNO DE DISCAPACIDAD

Enfermería: 3 plazas
Fisioterapeuta: 1 plaza.
Médico/a E.A.P.: 1 plaza.
TCAE: 2 plazas.
Técnico/a en Farmacia: 1 plaza.
TEL: 1 plaza.
Técnico/a especialista en Documentación Sanitaria: 1 plaza.
Cuerpo de profesores/as de Enseñanza Secundaria: 7 plazas.
Maestros/as de Educación Infantil PAI Castellano: 5 plazas.
Maestros/as de Educación Primaria PAI Castellano: 5 plazas.
Administrativa: 5 plazas.
Cocinera: 1 plaza.
Especialista de Apoyo Educativo: 3 plazas.
Ingeniero/a Técnico Agrícola: 1 plaza.
Servicios Generales: 8 plazas.
Socióloga/o: 1 plaza.
Técnico/a de Administración Pública (Rama Económica): 1 plaza.
Técnico/a en Prevención de Riesgos Profesionales: 1 plaza.
Trabajadora Social: 1 plaza.

    LISTAS DE CONTRATACIÓN
• De los concursos-oposición se generarán listas de contratación. Estas listas serán subsidiarias de las vigentes derivadas de un procedimiento selectivo de ingreso en la función pública.
• Los procesos de concurso de méritos no generarán listas.

    COMPENSACIÓN ECONÓMICA DERIVADA DE LA NO SUPERACIÓN DE LOS PROCESOS EXTRAORDINARIOS DE ESTABILIZACIÓN

• Indemnización de 20 días de las retribuciones fijas /año. Máximo de 12 meses, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año.
• La indemnización para una persona que judicializa, desde el día que esté en fraude de ley.
• A la persona que no obtenga plaza se le indemnizará desde la fecha de ocupación de esa plaza que ha salido al proceso de estabilización
• Solo podrán ser indemnizadas si han participado en el proceso de estabilización.
• Si el cese viene derivado por razón del traslado, no corresponde indemnización.
• Personal laboral temporal 20 días/año, máximo de 12 meses, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, menos la indemnización que le corresponda por extinción del contrato.

LAB Irakaskuntza
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
608 085 340

LAB Toki Administrazioa
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
637 473 962

LAB Osasunbidea
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
848 42 23 63

LAB Administrazioa
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 619 772 648