ADM ANADPmovilidad

Mugikortasuna berreskuratu dugu

PAGNA 2021/05/31

Sinadurak biltzen eta presioa egiten lagundu duten zentroetako langileei esker, eta LABek PAGNArekin egindako aurreko bileran emandako argudioei esker, zentroetako barne-mugikortasuna berreskuratu da.

Aurtengo abenduan zehaztuko dira El Vergel Egoitzako eta San Jose Zentroko Zerbitzu Orokorretako lanpostu huts guztien barne-mugikortasunak.

Bi zentro horiek ez zuten lanpostu horren mugikortasunik izan azken bi urteetan, hainbat aitzakiagatik. Langile horiek konparaziozko bidegabekeria-egoeran geratu ziren gainerako langileekin alderatuta. Ez zegoen egoiliarren eta haien erreferenteen egonkortasunaren argudiorik, ez delako erabiltzaileen erreferentziazko lanpostu bat, eta mugikortasunera ateratzen diren lanpostu hutsen guztizko kopuruak ez duelako esan nahi pertsona horiek guztiak mugitzen direnik. Hala azaldu genuen gai honi buruz izan ditugun bileretan, eta, azkenean, onartu egin dute.

PAGNAk zentroen barne-mugikortasuna berreskuratuko du hemendik aurrera, honako egoera hauetan:

  • Lanpostu huts bat sortzen denean, betiere gobernu bilkurara joaten bada, adibidez, erretiroak.
  • Lekualdatze batzuen aurretik edo oposizio bateko plazak jabetzan hartu aurretik, eta prozedura horietan agertzen diren lanpostu hutsak bakarrik.
  • Lan-osasuneko salbuespenezko egoeretan.

Barne-mugikortasunak gauzatuko dira Langile Batzordeak zentro bakoitzean prestatutako pertsonen lehentasun-zerrenda baten bidez adostutako irizpideei eutsiz, zerrenda hori kudeatzea arina izan dadin.

PAGNAk konpromisoa hartu du hurrengo bileran, 2022. urtearen hasieran, gobernu-akordiorik ez duten lanpostu hutsen mugikortasunari berriro ekiteko, hau da, lanpostu hutsen gainean sortzen diren lanpostu hutsen mugikortasunari. Horrela, zenbat lanpostu huts sortzen diren aztertu behar dute, baldin eta aldi baterako langileek denbora nahikoarekin (gutxienez 15 egunez) jakinarazten badute alde egingo dutela. Datu guztiekin, berriro bilduko gara akordio batera iristen saiatzeko.

San Jose Zentroko urteko txandaketa ez da onartuko. Osasun arazoak direla-eta lanpostuz aldatu behar duten pertsonen kasu zehatzak aztertu eta borondatezko txandaketak egiten saiatuko dira.

Mugikortasuna berreskuratzeko erabili ziren argudio berberekin, LABek San Jose Zentrorako txanda-motaren bat eskatu du berriz ere, eta PAGNArekin behar adina aldiz biltzeko prest agertu da, langileen eta egoiliarren eskubideak orekatuko dituen errotazio-eredu bat aurkitzen laguntzeko.

ANADP. Recuperamos la movilidad

ANADP 2021/05/31

Gracias al personal de los centros que ha colaborado en la recogida de firmas y en hacer presión y gracias a los argumentos esgrimidos por LAB en la anterior reunión con la ANADP, se ha recuperado la movilidad interna de los centros.

En diciembre de este año se van a relizar las movilidades internas de todas las vacantes de Servicios Generales de la Residencia El Vergel y del Centro San José.

Estos dos centros no habían tenido movilidad de este puesto en los últimos dos años por diferentes excusas. Este personal se quedaba en situación de agravio comparativo con respecto al resto de la plantilla. No cabía el argumento de la estabilidad de las y los residentes y sus referentes porque no es un personal de referencia de las personas usuarias y porque el número total de vacantes que salen a movilidad no significa que todas esas personas se muevan. Así se lo hicimos ver en las diferentes reuniones que hemos tenido con este tema y por fin, han entrado en razón.

La ANADP recupera la movilidad interna de centros a partir de ahora cuando se den las siguientes circunstancias:

  • Cuando se produzca una vacante siempre que la misma vaya a Sesión de Gobierno, por ejemplo jubilaciones.
  • Antes de unos traslados o antes de la toma de posesión de las plazas de una oposición y sólo de las vacantes que aparezcan en estos procedimientos.
  • En situaciones excepcionales de salud laboral.

Las movilidades internas se llevarán a cabo manteniendo los criterios que la Comisión de Personal acordó mediante una lista de prelación de personas ya preparada en cada centro para que sea ágil gestionarla.

La ANADP se ha comprometido a retomar en una próxima reunión, a principios de 2022, la movilidad de las vacantes que no van a acuerdo de gobierno, es decir las vacantes que se producen sobre vacantes. Tienen que estudiar cuántas vacantes se producen de esta manera, si las personas eventuales avisan con tiempo suficiente -mínimo 15 días- que se van a marchar. Con todos los datos nos volveremos a reunir para intentar llegar a un acuerdo.

La rotación anual en el Centro San José no se va a permitir. Casos concretos de personas que por problemas de salud necesiten cambiar de puesto se estudiarán y se intentarán hacer rotaciones voluntarias.

Con los mismos argumentos que se emplearon para recuperar la movilidad, LAB ha solicitado de nuevo, algún tipo de rotación para el Centro San José y se ha ofrecido a reunirse con la ANADP cuantas veces fuera necesario para ayudar a encontrar un modelo de rotación que equilibre los derechos de la plantilla y de las personas residentes.