ADM LAN OSASUNA

Osasun Publikoko eta Lan-Osasuneko politikak indartu behar dira

LAB NOPLOI 2023/04/25

Osasun Publikoaz eta Lan-Osasunaz hitz egitea osasun-arloko desberdintasunei aurre egiten saiatzea da. Batzuetan, esaten da zoriak edo bakoitzaren hautuek erabakitzen dutela pertsonen osasuna. Baina ez da egia. Osasun-determinatzaile deritzenek markatutako desberdintasunak daude.

Gizarte-klaseak, sexuak, jatorri geografikoak, adinak, bizi garen lurraldeak, enplegu- eta lan-baldintzek, etxeko eta zaintzako lanak, diru-sarreren mailak, etxebizitzak eta bizitegi-inguruneak eragina dute biztanleen osasunean.

Sistema sozioekonomiko kapitalistak eta gobernuaren politika ekonomikoek, lan-merkatuari buruzko lan-politikek eta gizarte-politikek zehazten dute osasun-maila. Horiek dira soldata, lanaldiaren iraupena, kaleratzearen aurkako babesa edo laneko ziurgabetasuna arautzen dutenak. Era berean, zerbitzu publikoen garapen-maila, langabeziaren edo Gizarte Segurantzaren prestazioen aurreko babesa eta gizarte-eskubideen ezarpen-maila ere erabakitzen dituzte.

Bestalde, bizimodu deituriko horren parte dira elikadura mota, jarduera fisikoa edo osasungarriak ez diren kontsumo-ohiturak. Hauek, desberdinak dira gizarte-eskalaren arabera, osasun-determinatzaileek eragiten baitiete.

Osasun Publikoari buruz hitz egiteak politika guztiek herritarren osasunean modu globalean dituzten ondorioak kontuan hartzea esan nahi du. Zoritxarrez, ez dago Nafarroako Osasun Planik, ez eta egungo gobernuaren departamentuek herritarren osasun beharrekin dituzten konpromisoak koordinatzeko testurik ere.

Osasun Publikoaz hitz egitea aberastasunaren eta pobreziaren banaketaz ere hitz egitea da. Pertsona gutxi batzuen errenta hazten ari den bitartean, biztanle gehienen erosteko ahalmena jaitsi egiten da, eta pobrezia-maila onartezinak bere horretan jarraitzen du; horrek osasuna kaltetzen du, eta bereziki eragiten die haurrei, emakumeei, gazteei, atzerritarrei eta Nafarroako hegoaldeari. Beharrezkoa da aberastasuna birbanatzea, oinarrizko errentak eta pentsio duinak bermatzea, eta osasun-zentroekin, udalekin eta komunitatearekin lan egingo duen lurralde-mailako osasun publikoko eredu bat garatzea, osasun-desberdintasunei arreta berezia jarriko diena.

Era berean, garrantzitsuak dira honako hauek ere: lehenik eta behin, Osasun Publikoko zerbitzuen ikuspegia zabaltzea, arriskuetatik haratago, osasuna sustatzeko eredu globalagoetara eta ingurune eta bizi-baldintza osasungarriagoak sortzera joz; eta, bigarrenik, gizarte-, osasun- eta laguntza-zerbitzuak eta Osasun Publikokoak integratzea, Nafarroako biztanle guztien prebentziorako eskubidea bermatuz.

Laneko osasunari dagokionez, Osasun Publikoari buruzko Europako Biltzarrak bere garaian proposatu zuen moduan, prebentzio sistema publiko batek bakarrik bermatu dezake prebentzioaren eraginkortasuna eta integrazioa enpresetan. Halaber, mutuak osasun-sistema publikoan sartzeak, Osasunari buruzko Lege Orokorraren azken xedapenetako hirugarrenak aurreikusten duen moduan, soilik berma dezake langileen osasun-eskubideak gailentzea eta errespetatzea.

Hay que fortalecer las políticas de Salud Pública y Laboral

LAB ISPLN 2023/04/25

Hablar de Salud Pública y Laboral es tratar de encarar las desigualdades en salud. En ocasiones se afirma que son el azar o las elecciones individuales las que determinan la salud de las personas. Pero no es cierto. Hay desigualdades marcadas por los llamados determinantes de salud.

La clase social, el sexo, el origen geográfico, la edad, el territorio en el que se vive, las condiciones de empleo y de trabajo, el trabajo doméstico y de cuidados, el nivel de ingresos, la vivienda y el entorno residencial influyen en la salud de la población.

El sistema socioeconómico capitalista y las políticas económicas gubernamentales, las políticas laborales sobre el mercado de trabajo y las políticas sociales determinan el nivel de salud. Son esos quienes regulan el salario, la duración de la jornada laboral, la protección frente al despido o generan incertidumbre laboral. Al igual que el grado de desarrollo de los servicios públicos, de protección ante el desempleo o las prestaciones de la Seguridad Social y el de nivel de implantación de derechos sociales.

El tipo de alimentación, la actividad física o los consumos no saludables forman parte de los llamados estilos de vida. Son diferentes según la escala social ya que están influenciados por los determinantes en salud.

Hablar de Salud Pública es considerar los efectos en la salud de la población de todas las políticas de manera global. Lamentablemente se carece de un Plan de Salud para Navarra y de un texto de coordinación de compromisos de los distintos departamentos del actual gobierno con las necesidades de salud de la población.

Hablar de salud pública es también hablar de la distribución de la riqueza y de la pobreza. Mientras crece la renta de pocas personas, desciende el poder adquisitivo de la mayoría de la población y se mantiene un nivel inaceptable de pobreza que daña la salud y afecta especialmente a la población infantil, las mujeres, la juventud, la población extranjera y la zona sur de Navarra. Es necesario redistribuir la riqueza, garantizar rentas básicas y pensiones dignas y también desarrollar un modelo de salud pública territorial que trabaje con los centros de salud, los ayuntamientos y la comunidad, poniendo especial atención a las desigualdades de salud.

De la misma manera, es importante, en primer lugar, ampliar la visión de los servicios de salud pública más allá de los riesgos, hacia modelos de promoción de salud más globales y de creación de entornos y condiciones de vida saludables y, en segundo lugar, integrar los servicios sociosanitarios asistenciales y los de salud pública, garantizando el derecho a la prevención de toda la población navarra.

En materia de salud laboral, tal y como en su día propuso la Conferencia Europea de Salud Pública, solo un sistema preventivo público puede garantizar la eficacia y necesaria integración de la prevención en las empresas. Y solo la inclusión de las mutuas en el sistema público de salud, como prevé la disposición final tercera de la Ley General de Sanidad, puede garantizar la habilitación y respeto a los derechos sanitarios de las y los trabajadores.