twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
BSTN

CHN: Unibertsitate Ospitalea immunologia zerbitzurik gabe?

Osasunbidea 2018/09/19

Geroa Bairen, Osasunbidean, “nabaritu behar ez den aldaketaren” legegintzaldi honetan, Dominguez sailburuak darabilen taktika hedabidetan egindako teatro-kolpetan oinarritzen da; teatro-kolpe horiek osasungintzan diharduten ohiko lobbyekin loturiko adostasunetan korapilatzen dira.

Adibiderik argienetako bat ematen da Odol eta Ehunen Bankuaren kudeaketan (BTSN) non, buruzagitzan aldaketa suertatu bada ere, lehengo kudeatze ildoari eusten zaion.

Odol eta Ehunen Bankuari homologaturiko guneek teknikak ezarri ohi dituzte eta eskaintzak eskaini dituzte Europako Batasunaren zuzentarauak betez, Hemoderibatuen autohornikuntzari eta teknologia-garapen mailari dagokionez, laborategietan egin probei eta ikerketei lotua, batez ere Immunologiari eta terapia zelularrari dagokienez.

Aitzitik, gure Erkidegoan, 2011. urtean aferesi-programa, plasma sortzeko iturri nagusia, bertan behera geratu zen. Horren ondorioz, farmazia-gastua areagotu zen, merkatura neurri handiagoz jo behar izan zutelako. Gaur egun, hornidura arazoei aurre egin behar diegu mundu mailan dagoen eskasia dela-eta.

Hau aspaldiko kontua da, eta lotu behar zaio osasun-publikoaren sistemaz dauden interes pribatuen esku-sartzeari. Clinica Universitaria dugu interes pribatu horietako bat. Gardentasun ezak pentsarazten digu hemoderibatuak eta kudeaketa publikoak ezer gutxi kontrolatzen dituzten beste zerbitzuek lagundu diotela bere irabazpidezko jardunari. Ez dezagun ahantz ingresatuak daudenek zuzenki ordaintzen dutela, aseguruen bidez nahiz publikoarekin egin kontzertuen bidez, eta batez ere, organoak transplantatzeko jarduerengatik. Horretxegatik garatu du, biziki garatu du gainera, aipatu erakundeak organoak transplantatzeko jarduera.

Ehunen, organoen eta hemoderibatuen transplantea eta hauek kontrolatzeko monopolioari eusteko bizi-bizi dagoen norgehiagokan, horren emaitzaz sorospen garapenaren potentzialtasuna deuseztatu da, eta Nafarroako Odol eta Ehunen Bankua zientifikoki berritu da. Gaur gaurkoz, biltegi soila dugu, non behin eta berriz bete ez den foru legeak ezarri eginkizunen garapena mugatu zaion, baita gobernu horrek ere. Horrez gain, bere plan estrategikoa ezartzeko aukera ukatu zaio, indarrean dagoen legeriak ezarri xedeak bete daitezen. Adierazgarria da CHNren web orrian agertzen den zerbitzu medikuen organigramara sartzen bagara, berau izatea barne egiturarik garatua ez duen zerbitzu bakarra.

Interes pribatuen menpe jartzeko egoera honetan, larria deritzagu immunologia zerbitzua ez sortzeko hautuari, zeinak elkartuko lituzkeen atentzio klinikoa, berariazko teknikak, Terapia Zelularrean oinarritu tratamenduak,... Hauek guztiak ezinbestekoak dira egungo medikuntzan, eta hauek ditugu onkologia-tratamenduen, gaixotasun autoimmuneen, hezur-muina transplantatzearen,... euskarri.

Immunologia zerbitzu hau ikuspegi orokor batez sortu behar zela eskatu zuten fakultatibo espezialista batzuek, 2001-2002 urteetan.

Eskari hura alboratu zuen gaur egun Osasunaren Zuzendari Orokorra denak, Luis Gabilondo, Ospitaleko Koordinatzaile Zuzendariordea kargua betetzen zuenean; huraxe izan zen xede horretan osatu zen Biologia Molekularreko taldearen koordinatzailea.

Beste mugarria, Odol Bankuaren atrofia kronikoa eustearen harira, 2009. urtean suertatu zen, bere laborategiari ukatzen zaionean histokonpatibilitateko erreferentziako laborategia izatea autonomia Erkidegoan, nahiz eta ONTk (Organización Nacional de Trasplantes) oniritzia eman eta EFIak (European Federation for Inmunogenetics) akreditazioa.

Laborategia itxi zuten 2010. urtean, eta jarduera kanpora eraman zen. Hura zuritzeko erabili argudioak lotsagabeki manipulatu ziren.

Horrengatik, ulergaitza suerta daiteke, nolatan XXI. mendeko bigarren hamarkadan, Medikuntzako Fakultate baten aldeko hautua egitea Immunologia Zerbitzua izan gabe, non haren bidez banakako tratamenduen, minbiziaren aurkako immunoterapiaren edota Terapia Zelularren harira suerta daitekeen egungo eta geroko eskariari aurre eginen zaion.

Geure buruei galdetzen diegu: fakultate publiko berria fakultate pribatuaren menpe egonen ote da ere, hura izaki egungo medikuntzaren funtsezko euskarria?

CHN: ¿Hospital universitario sin servicio de inmunología?

Osasunbidea 2018/09/19

En esta legislatura de “cambio, pero que no se note” que está llevando adelante Geroa Bai en Osasunbidea, la táctica llevada a cabo por el consejero Domínguez, se basa en golpes de efecto mediático combinados con pactos de consenso con los lobbies tradicionales de la sanidad.

Uno de los ejemplos más claros resulta el de la gestión del Banco de Sangre y Tejidos (BSTN) donde, pese al cambio de jefatura, la línea de gestión sigue siendo la misma.

Los centros homólogos al BSTN en otros Servicios de Salud han ido implantando técnicas y ofertando servicios siguiendo las directrices de la Unión Europea en cuanto al autoabastecimiento de Hemoderivados y al nivel de desarrollo tecnológico en lo referente a pruebas y estudios de laboratorio, fundamentalmente relacionados con la Inmunología y la Terapia Celular.

Por el contrario, en nuestra Comunidad, en el año 2011 se suspendió el programa de aféresis, principal fuente de plasma, lo que trajo como consecuencia un incremento del gasto farmacéutico por tener que recurrir en mayor medida al mercado y hoy en día nos enfrentamos a problemas de suministro por la escasez de los mismos a nivel mundial.

La historia viene de largo y ligada a la injerencia de intereses privados sobre el sistema público de salud. La Clínica Universitaria es uno de esos intereses privados. La falta de transparencia invita a pensar que el aprovechamiento de hemoderivados y otros servicios poco controlados desde la gestión pública han contribuido a su actividad lucrativa. No debemos olvidar que las personas ingresadas pagan directamente, mediante aseguramientos o por conciertos con lo público y, sobre todo, para su actividad de transplantes de órganos. Por ello es que dicha entidad sí que tiene su Servicio de Inmunología desarrollado. Y mucho.

En esa pugna por mantener el monopolio del trasplante y control sobre tejidos, órganos y hemoderivados, el resultado ha sido la anulación del potencial de desarrollo asistencial y renovación científica del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra. A día de hoy es un mero almacén al que se le ha limitado el desarrollo de funciones establecidas por una ley foral continuamente incumplida, también por este gobierno. Además se le ha negado la posibilidad de establecer un plan estratégico propio para el cumplimiento de los objetivos que impone la legislación vigente. Resulta sintomático que cuando se accede al organigrama de servicios médicos en la web del CHN es el único servicio que no tiene desarrollada su estructura interna.

En toda esta situación de supeditación a intereses privados, resulta un hecho grave la no creación de un Servicio de Inmunología que aglutine la atención clínica, las técnicas específicas, los tratamientos basados en Terapia Celular, etc que son imprescindibles en la Medicina actual, y que constituyen el soporte de tratamientos oncológicos, de enfermedades autoinmunes, trasplantes de médula ósea y órganos…

La creación de este servicio de Inmunología con esta visión global ya fue demandada por diversos facultativos especialistas en los años 2001-2002.
Esta petición fue obviada por el hoy en día Director General de Salud, Luis Gabilondo, cuando ocupaba el cargo de subdirector de Coordinación Hospitalaria y que fue el coordinador del grupo de Biología Molecular que se formó con este fin.

Otro hito en mantener la atrofia crónica del Banco de Sangre se produce en el año 2009 cuando se niega, injustificadamente, a su laboratorio de histocompatibilidad ser el laboratorio referente de la Comunidad a pesar de tener el visto bueno del ONT (Organización Nacional de Trasplantes) y la acreditación de la EFI ( European Federation for Inmunogenetics).

El Laboratorio se cerró en el año de 2010 y la actividad se externalizó. Los argumentos para ello fueron manipulados descaradamente.

Por todo ello resulta difícil entender cómo, en la segunda década del S. XXI, se puede apostar por una Facultad de Medicina sin contar con un Servicio de Inmunología que atienda la demanda actual y futura de los tratamientos individualizados, de la Inmunoterapia contra el cáncer o de la Terapia Celular.

Nos preguntamos: ¿Quedará la nueva facultad pública supeditada también a la facultad privada en estos pilares esenciales de la medicina actual?