twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
ope

Lan Eskaintza Publikoaren eredu berria

Osasunbidea 2018/04/19

LABek ezagutzera eman nahi du Osasunbidearen plantilla Egonkortzeko Lan Eskaintza Publikoaren Ereduaz egin duen proposamena, langile denentzat, salbuespenik gabe, lan sanitarioaz nahiz osasun laguntzaz arduratzen denarentzat.

Osasunbidea. Nuevo modelo de OPE

Osasunbidea 2018/04/19

LAB quiere hacer pública su propuesta de Modelo de OPE de Consolidación de la plantilla de Osasunbidea, para todo el personal sin excepciones, sanitario o de apoyo a la asistencia sanitaria.


ope

Lan Eskaintza Publikoaren eredu berria

Osasunbidea 2018/04/19

LABek ezagutzera eman nahi du Osasunbidearen plantilla Egonkortzeko Lan Eskaintza Publikoaren Ereduaz egin duen proposamena, langile denentzat, salbuespenik gabe, lan sanitarioaz nahiz osasun laguntzaz arduratzen denarentzat.

Behin-behinekotasuna %50a baino handiagoa izanik, Osasunbidearen langileak sobera erakutsi dute haien gaitasuna. Berez, lanbide horiei esker gure osasun publikoa erreferentziako zerbitzua da, gure kudeatzaileek eta politikariek balioesten ez duten profesionaltasuna agertzen dugu. Langile hauei egonkortasunaz hornitzeko unea da, eta horretan, behar dugun lan eskaintza publikoaren ereduak haien egonkortasuna bideratu behar du behin betikoz.

Horrengatik proposatzen dugu:

1- Azterketa egin baino lehen galdera sorta ezagutaraz dadila, eta horien artean azterketan egingo diren behin-betiko galderak egon daitezela.

Horrekin lortuko dugu:
Eragotziko dugu azterketa-epaimahaiek profesionalen praxitik urrun dauden eta langileen errealitatetik urrun dauden eta batere praktikoak ez diren edukietan soilik ardazten diren azterketak egingo direla.

Eragotziko dugu laneko prekarietatean daudenen ekonomiak ahitzen dituzten prestatze-ikastaroekin akademien eta sindikatuen irabazia.

Kontratazio-zerrendetan ematen diren “ihesaldiak” eta oposizio aurreko alditan ematen den langile gabeziak eragotziko ditugu, jende asko, neurriz gaineko eskakizun mailak eta azterketetan betidanik eskakizun maila ikaragarri eta gai-zerrenda jasangaitzak eman direnez, kontratuak arbuiatzen dituzte, azterketak bakarrik prestatu ahal izateko.

Erreklamazioak eragotziko ditugu galderen anbiguotasuna dela-eta, edota galdera berari hainbat erantzun onargarriak egon daitezkeelako (zientzia-erreferentziako testuetan agertzen diren hainbat enuntziatu aintzakotzat hartuz).

2- Lehiaketaren aldi bat, lan egindako aldiari soilik loturiko baremo batez:

Egonkortzeko Lan Eskaintza Publikoaren helburuak aldi gehien lan egiten dutenek (eta hortaz, lanpostua betetzen gaitasun handiena frogatu dutenek) lanpostu finkoa eskuratzea izan beharko luke. Gainerako lan merkatuan, atzera egin dena handia izanagatik, ulertezina da ehunka pertsona edukitzea hamarkadetan aldi bateko kontratuekin... eta inolako ordain-saririk ordaindu gabe, kontratuak amaitzerakoan.

Proposamen hau egiteko beste arrazoia, unean uneko epaimahaiaren eskuduntza izaki, ikastaroen balorazioa aldatu litzateke deialdi batetik bestera, paratu daitekeela deialdi batean balioesten direnak ez direla maila bereko hurrengo deialdian balioetsiko. Ikastaroak balioestean irizpide objektiborik ez izateak berme eza eta izangaiei kalte egitea dakar berekin.

3.- Hizkuntzak balioetsiko dira, eta horien artean, euskara, Nafarroako hizkuntza koofiziala izanik.

Ez da onartezina ere Nafarroako Foru Erkidegoaren hizkuntza koofizialari egiten zaion tratu txarra, alderdi eta sindikatu batzuek egiten dituzten presioek eraginda, hura bat ez datorrelako Nafarroako hizkuntza errealitatearekin eta ez dituelako errespetatzen gaixoen eta langileen eskubideak. Gorroto-jarrera batera iristen da ere, balio bera emanez beste hizkuntzei, biztanleriaren beharrak eta kezkak errespetatu gabe.

Hiru puntu hauetan oinarritzen da gure proposamena, hautatze prozesuak erabakitzeko eredu malguagoa eta zuzenagoa erraztuko duena.

Garaia da onar dakizkien SNS – Osasunbidean lan egiten duten ehunka profesionalei haien eskaintzea eta ardura.

Osasunbidea. Nuevo modelo de OPE

Osasunbidea 2018/04/19

LAB quiere hacer pública su propuesta de Modelo de OPE de Consolidación de la plantilla de Osasunbidea, para todo el personal sin excepciones, sanitario o de apoyo a la asistencia sanitaria.

Con más de un 50% de eventualidad, las trabajadoras del Servicio Navarro de Salud han demostrado de sobra su capacidad. De hecho, es por estas profesionales, por las cuales somos un servicio sanitario público de referencia, demostrando una profesionalidad que no ha sido apreciada por nuestros gestores y políticos. Es el momento de dar estabilidad a estas trabajadoras y para ello es preciso un modelo de OPE que facilite su fijeza de una vez.

Por ello proponemos:

1- Que previamente al examen, se haga pública una batería de preguntas entre las que se encuentren las preguntas definitivas del examen.

Con ello se consigue:
Evitar la confección por parte de los tribunales de examenes alejados de la praxis diaria de las profesionales y excesivamente enfocado a contenidos poco prácticos y alejados de la realidad de las trabajadoras.

Evitar el lucro de academias y sindicatos con cursillos preparatorios que esquilman las economías de personas en situación de precariedad laboral.

Evitar las “espantadas” en las listas de contrataciones y carencia de personal en preriodos pre-oposición ya que muchas personas ante el nivel de exigencia desproporcionada y los temarios inasumibles que se ha dado históricamente en los examenes, rechazan contratos para dedicarse en exclusiva a su preparación.

Evitar reclamaciones ante la ambigüedad de las preguntas o la posible variedad de repuestas válidas ante una misma pregunta (atendiendo a diferentes enunciados de diversos textos de referencia científica)

2-Una fase de concurso con baremo exclusivamente ceñido al tiempo trabajado:

El sentido de la OPE de consolidación debería ser que sean las personas con mayor tiempo trabajado (y que por lo tanto más tiempo llevan demostrando su capacidad para el desempeño del puesto) las que accedan a la plaza fija. En el resto del mercado laboral, pese a lo mucho retrocedido, es inconcebible que se mantenga a cientos de personas de una empresa durante décadas contratadas temporales… y sin indemnización alguna al finalizar sus contratos.

Otro motivo para esta propuesta es que al ser potestad del tribunal de turno, la valoración de los cursillos, varía de una convocatoria a otra, dándose la paradoja de que los valorados en una convocatoria no se valoran en la siguiente de la misma categoría. Esta falta de criterios objetivos en la valoración de cursos conlleva una falta de garantías y un perjuicio para las persona aspirantes.

3- Valoración de idiomas con predominio de la puntuación del euskera como lengua cooficial de Navarra.

Tampoco es de recibo el maltrato a la lengua cooficial en la comunidad foral de Navarra por presiones partidistas y sindicales que no corresponden a la realidad lingüística de Nafarroa ni respeta los derecho de pacientes ni trabajadoras, llegando a un comportamiento fóbico, valorando de igual manera otros idiomas y no respetando las necesidades e inquietudes de la población.

Sobre estos tres puntos pivota nuestra propuesta, entendida como la que facilita un modelo más ágil y ecuánime para la resolución de los procesos selectivos.

Ya va siendo hora de que ser reconozca de una vez la entrega y dedicación de cientos de profesionales al SNS Osasunbidea.