twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Share
ope

Lan Eskaintza Publikoaren eredu berria

Osasunbidea 2018/04/19

LABek ezagutzera eman nahi du Osasunbidearen plantilla Egonkortzeko Lan Eskaintza Publikoaren Ereduaz egin duen proposamena, langile denentzat, salbuespenik gabe, lan sanitarioaz nahiz osasun laguntzaz arduratzen denarentzat.

Osasunbidea. Nuevo modelo de OPE

Osasunbidea 2018/04/19

LAB quiere hacer pública su propuesta de Modelo de OPE de Consolidación de la plantilla de Osasunbidea, para todo el personal sin excepciones, sanitario o de apoyo a la asistencia sanitaria.


ope

Lan Eskaintza Publikoaren eredu berria

Osasunbidea 2018/04/19

LABek ezagutzera eman nahi du Osasunbidearen plantilla Egonkortzeko Lan Eskaintza Publikoaren Ereduaz egin duen proposamena, langile denentzat, salbuespenik gabe, lan sanitarioaz nahiz osasun laguntzaz arduratzen denarentzat.

Behin-behinekotasuna %50a baino handiagoa izanik, Osasunbidearen langileak sobera erakutsi dute haien gaitasuna. Berez, lanbide horiei esker gure osasun publikoa erreferentziako zerbitzua da, gure kudeatzaileek eta politikariek balioesten ez duten profesionaltasuna agertzen dugu. Langile hauei egonkortasunaz hornitzeko unea da, eta horretan, behar dugun lan eskaintza publikoaren ereduak haien egonkortasuna bideratu behar du behin betikoz.

Horrengatik proposatzen dugu:

1- Azterketa egin baino lehen galdera sorta ezagutaraz dadila, eta horien artean azterketan egingo diren behin-betiko galderak egon daitezela.

Horrekin lortuko dugu:
Eragotziko dugu azterketa-epaimahaiek profesionalen praxitik urrun dauden eta langileen errealitatetik urrun dauden eta batere praktikoak ez diren edukietan soilik ardazten diren azterketak egingo direla.

Eragotziko dugu laneko prekarietatean daudenen ekonomiak ahitzen dituzten prestatze-ikastaroekin akademien eta sindikatuen irabazia.

Kontratazio-zerrendetan ematen diren “ihesaldiak” eta oposizio aurreko alditan ematen den langile gabeziak eragotziko ditugu, jende asko, neurriz gaineko eskakizun mailak eta azterketetan betidanik eskakizun maila ikaragarri eta gai-zerrenda jasangaitzak eman direnez, kontratuak arbuiatzen dituzte, azterketak bakarrik prestatu ahal izateko.

Erreklamazioak eragotziko ditugu galderen anbiguotasuna dela-eta, edota galdera berari hainbat erantzun onargarriak egon daitezkeelako (zientzia-erreferentziako testuetan agertzen diren hainbat enuntziatu aintzakotzat hartuz).

2- Lehiaketaren aldi bat, lan egindako aldiari soilik loturiko baremo batez:

Egonkortzeko Lan Eskaintza Publikoaren helburuak aldi gehien lan egiten dutenek (eta hortaz, lanpostua betetzen gaitasun handiena frogatu dutenek) lanpostu finkoa eskuratzea izan beharko luke. Gainerako lan merkatuan, atzera egin dena handia izanagatik, ulertezina da ehunka pertsona edukitzea hamarkadetan aldi bateko kontratuekin... eta inolako ordain-saririk ordaindu gabe, kontratuak amaitzerakoan.

Proposamen hau egiteko beste arrazoia, unean uneko epaimahaiaren eskuduntza izaki, ikastaroen balorazioa aldatu litzateke deialdi batetik bestera, paratu daitekeela deialdi batean balioesten direnak ez direla maila bereko hurrengo deialdian balioetsiko. Ikastaroak balioestean irizpide objektiborik ez izateak berme eza eta izangaiei kalte egitea dakar berekin.

3.- Hizkuntzak balioetsiko dira, eta horien artean, euskara, Nafarroako hizkuntza koofiziala izanik.

Ez da onartezina ere Nafarroako Foru Erkidegoaren hizkuntza koofizialari egiten zaion tratu txarra, alderdi eta sindikatu batzuek egiten dituzten presioek eraginda, hura bat ez datorrelako Nafarroako hizkuntza errealitatearekin eta ez dituelako errespetatzen gaixoen eta langileen eskubideak. Gorroto-jarrera batera iristen da ere, balio bera emanez beste hizkuntzei, biztanleriaren beharrak eta kezkak errespetatu gabe.

Hiru puntu hauetan oinarritzen da gure proposamena, hautatze prozesuak erabakitzeko eredu malguagoa eta zuzenagoa erraztuko duena.

Garaia da onar dakizkien SNS – Osasunbidean lan egiten duten ehunka profesionalei haien eskaintzea eta ardura.

Osasunbidea. Nuevo modelo de OPE

Osasunbidea 2018/04/19

LAB quiere hacer pública su propuesta de Modelo de OPE de Consolidación de la plantilla de Osasunbidea, para todo el personal sin excepciones, sanitario o de apoyo a la asistencia sanitaria.

Con más de un 50% de eventualidad, las trabajadoras del Servicio Navarro de Salud han demostrado de sobra su capacidad. De hecho, es por estas profesionales, por las cuales somos un servicio sanitario público de referencia, demostrando una profesionalidad que no ha sido apreciada por nuestros gestores y políticos. Es el momento de dar estabilidad a estas trabajadoras y para ello es preciso un modelo de OPE que facilite su fijeza de una vez.

Por ello proponemos:

1- Que previamente al examen, se haga pública una batería de preguntas entre las que se encuentren las preguntas definitivas del examen.

Con ello se consigue:
Evitar la confección por parte de los tribunales de examenes alejados de la praxis diaria de las profesionales y excesivamente enfocado a contenidos poco prácticos y alejados de la realidad de las trabajadoras.

Evitar el lucro de academias y sindicatos con cursillos preparatorios que esquilman las economías de personas en situación de precariedad laboral.

Evitar las “espantadas” en las listas de contrataciones y carencia de personal en preriodos pre-oposición ya que muchas personas ante el nivel de exigencia desproporcionada y los temarios inasumibles que se ha dado históricamente en los examenes, rechazan contratos para dedicarse en exclusiva a su preparación.

Evitar reclamaciones ante la ambigüedad de las preguntas o la posible variedad de repuestas válidas ante una misma pregunta (atendiendo a diferentes enunciados de diversos textos de referencia científica)

2-Una fase de concurso con baremo exclusivamente ceñido al tiempo trabajado:

El sentido de la OPE de consolidación debería ser que sean las personas con mayor tiempo trabajado (y que por lo tanto más tiempo llevan demostrando su capacidad para el desempeño del puesto) las que accedan a la plaza fija. En el resto del mercado laboral, pese a lo mucho retrocedido, es inconcebible que se mantenga a cientos de personas de una empresa durante décadas contratadas temporales… y sin indemnización alguna al finalizar sus contratos.

Otro motivo para esta propuesta es que al ser potestad del tribunal de turno, la valoración de los cursillos, varía de una convocatoria a otra, dándose la paradoja de que los valorados en una convocatoria no se valoran en la siguiente de la misma categoría. Esta falta de criterios objetivos en la valoración de cursos conlleva una falta de garantías y un perjuicio para las persona aspirantes.

3- Valoración de idiomas con predominio de la puntuación del euskera como lengua cooficial de Navarra.

Tampoco es de recibo el maltrato a la lengua cooficial en la comunidad foral de Navarra por presiones partidistas y sindicales que no corresponden a la realidad lingüística de Nafarroa ni respeta los derecho de pacientes ni trabajadoras, llegando a un comportamiento fóbico, valorando de igual manera otros idiomas y no respetando las necesidades e inquietudes de la población.

Sobre estos tres puntos pivota nuestra propuesta, entendida como la que facilita un modelo más ágil y ecuánime para la resolución de los procesos selectivos.

Ya va siendo hora de que ser reconozca de una vez la entrega y dedicación de cientos de profesionales al SNS Osasunbidea.


LOGOosasunartikuluak

Prohibir de entrada de visitadores comerciales a centros sanitarios públicos mejora la calidad asistencial y reduce la ineficiencia

 Visitador mdico phixr

Merkataritza-bisitariei osasun-etxe publikoetara sarrera debekatzea laguntza-kalitatea hobetzen duela eta eraginkortasun eza gutxitzen duela ikusten da

Prohibir de entrada de visitadores comerciales a centros sanitarios públicos mejora la calidad asistencial y reduce la ineficiencia

Kexak •Crítica  2018/11/9| Jatorrizko artikuloa www.nogracias.eu | Kexak •Crítica  2018/11/9 | Jatorrizko artikuloa www.nogracias.eu |
Politika eraginkorrenak ondorengo hiru neurriak bateratzen zituztenak izan ziren: medikuei opariak murriztea, sendagaien merkataritza-agenteei laguntza-areetara sarrera debekatzea eta neurri hauen ezarpenaren gainbegiratze eta kontrolerako mekanismoak, eta hauek betetzen ez badira, zigorrak jarriz. Las políticas más eficaces fueron las que combinaban tres medidas: la restricción de los obsequios a los médicos, restricción del acceso de los representantes de medicamentos a las áreas asistenciales y mecanismos de supervisión y control de la la aplicación de estas medidas, con sanciones para su incumplimiento.

 

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

 med

Osasun publikoko medikuak: ezegonkortasunean lan egiten

Kexak •Crítica  2017/02/28| Jatorrizko artikuloa 20minutos|

Osasun publikoko hiru medikuetatik batek kontratu ezegonkor bat dauka eta erdiak jabetzako lanposturik gabe lan egiten du.
Osasun sistema nazionalean lan egiten duten medikuen % 50,7 soilik jabetzako lanpostu bat dauka. Osasun publikoko denborazkotasuna, erretiro eta profesionalen "hiesari" batuta, arazo larri bat izango da datozen urteotan, ez bait da zerbitzu publikoetako osasun-estaldura eskeintzeko gai izango.

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

Kexak •Crítica  2017/02/28 | Artículo original  20minutos|

Uno de cada tres médicos de la sanidad pública tiene un contrato precario y la mitad trabaja sin plaza en propiedad.
Solo el 50,7% de los médicos que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene su plaza en propiedad. La temporalidad de la sanidad pública, unida a las jubilaciones y a la “fuga” de profesionales va a suponer, en los próximos años, un gran problema para dar cobertura sanitaria en los servicios públicos.

 

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

hospital basurtoint

Langileen gaixotasunak eta lan instripuak kudeatzeko zerbitzua pribatizatu nahi du Basurtuko Ospitaleak

Osasunbidea 2016/12/11
Basurtuko sindikatuek ez dute zerbitzu honen desegitea eta langileak ordezkatzeko asmoa onartuko, eta bide guztiak, juridikoak zein sindikalak, erabiliko dituzte aurka egiteko", erantsi du enpresa batzordeak.

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

Osasunbidea 2016/12/11
Los sindicatos del hospital, en representación de la plantilla, no van a avalar el desmantelamiento de este servicio y se van a oponer por todos los medios jurídicos y sindicales al mismo.

Urgencias del CHN: ¿Renovación de jefaturas para cuándo?


urgext•Kexak •Eztabaida 2016/11/14 |LABOsasunbidea|

Oraindik ez da behar bertzekoa egin Nafarroako Ospitaletegietako Larrialdietako zerbitzu zentralizatuaren gabeziak zuzentzeko.

Seguimos sin que se den los pasos necesarios para corregir las carencias del servicio centralizado de Urgencias del CHN.