twitter  BARRAIRAKASKUNTZA

 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 

marra gorria

Oposizioetan ez galtzeko gida praktikoa

MAISU-MAISTREN OPOSIZIO DEIALDIKO LABURPENA (2016)

Irakaskuntza 2016/02/22

Lotura NAO
  IZENA EMATEKO EPEA: MARTXOAREN 3a 

ESPEZIALITATEAK

TXANDA IREKIA

ANIZTASUN FUNTZIONALA DUTENENTAZAKO ERRESERBA

Entzumena eta Hizkuntza (E)

7

1

Entzumena eta Hizkuntza (G)

13

1

Gorputz hezkuntza (E)

10

0

Gorputz hezkuntza (G)

16

0

Musika (E)

9

1

Musika (G)

11

1

PT (E)

18

2

PT (G)

47

3

Ingelesa (E)

23

2

Ingelesa (G)

0

0

Euskara

32

3

Guía práctica para no perderse en las oposiciones

RESUMEN OPOSICIÓN MAESTROS Y MAESTRAS 2016

Irakaskuntza 2016/02/22

Enlace BON
  PLAZO DE PRESENTACIÓN: 3 DE MARZO 

ESPECIALIDADES

TURNO LIBRE

TURNO RESERVADO A PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

Entzumena eta Hizkuntza (E)

7

1

Audición y Lenguaje (G)

13

1

Gorputz hezkuntza (E)

10

0

Educación física(G)

16

0

Musika (E)

9

1

Música (G)

11

1

PT (E)

18

2

PT (G)

47

3

Ingelesa (E)

23

2

Inglés (G)

0

0

Euskara

32

3

BALDINTZAK (Administrazioan sartzekoez gain):
- Maisu/maistra titulua edo kasuan kasuko gradua.
- Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko irakasle diplomadun titulua.
- Lehen Irakaskuntzako maisu-maistra titulua

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA:
- Parte hartzeko eskabide orria
- Dokumentazioa emateko fitxa
- Ordainketa gutuna
- Zinpeko aitorpena
- NANaren kopia A-4 orrialde batean fotokopiatua
- Sexu Delituen Erregistroan kontsulta egiteko baimena (parte hartzeko orrian)
- Tituluak eta merezimenduak egiaztatzeko fotokopia arruntak

ESKABIDEAK AURKEZTEA

Eskabideak Giza Baliabideen Zerbitzuari zuzenduko zaizkio eta ondoko toki hauetakoren batean aurkeztu beharko dira: Hezkuntza Departamentuko Erregistroan (Santo Domingo, zk.g., Iruña), Nafarroako Gobernuko Erregistro Orokorrean, Nafarroako Gobernuaren gainerako erregistro bulegoetan (zerrenda 2014ko 46. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, martxoaren 7an), edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan adierazitako bideren bat erabiliz.
Eskabidea posta bulego batean aurkeztuz gero, gutun-azal irekian eginen da, postako langileek, ziurtatu aurretik, data eta zigilua jar ditzaten.


ESKUBIDEAK ORDAINTZEA

Eskabidearekin batera, azterketa egiteko eskubideengatik, espezialitate bakoitzeko, 40 ordu ordaindu izanaren egiaztagiria aurkeztu beharko da. Ordainagiria aurkeztu ezean izangaia baztertuta geldituko da.

 OPOSIZIOALDIKO PROBAK  (baztertzaileak dira)


Lehen proba:

A Zatia: proba praktikoa da eta gehienez bi ordu iraun dezake.
B Zatia: gaitegiko bi gaien artean aukeratu eta bi ordutan egin.

Gutxienez 2,5eko puntuazioa atera beharko da bakoitzean. (Hamar puntutik 5 atera behar dira gutxienez bigarren probara pasatzeko)


Bigarren proba:

A Zatia: Programazioaren (arial 12- 50 orri gehienez) aurkezpena defendatu beharko da (hasieran aurkeztutakoaren kopia eta nahi den materiala eraman daiteke)

B Zatia: Unitate didaktikoaren aurkezpena (tribunalari utzi behar zaion folio bateko eskema)

Programazioaren eta unitate didaktikoaren aurkezpenean 30na minutu erabil daitezke eta epaimaiak 15 minutu erabil ditzake galderak egiteko.

Biak batera 0-10 bitarte ebaluatzen dira


OPOSIZIO ALDIAK % 66,33ren BALIOA DU


LEHIAKETA
Oposizioaldia gainditzen duten izangaiei baizik ez zaizkie batuko lehiaketaldiko eta oposizioaldiko puntuazioak.


Irakasletzan esperientzia (kontuz – ikuskaritzaren onespena bestelako ikastetxetan)


Kidego berean administraziopekoan: puntu 1

Beste kidego batean administraziopekoan: 0,5 puntu

Kidego berean beste ikastetxe motatan: 0,5 puntu

Beste kidegotan bestelako ikastetxetan: 0,25 puntu

Gehienez
5 puntu

Formazio akademikoa


Ikasketa espedientea:gehienez 1,5 puntu

Ikasketa aurreratuen diploma eta masterrak: puntu 1

Doktoretzak: puntu 1 (ez-ohiko sariarekin 1,5)

Unibertsitateko bestelako tituloak: puntu 1

Dantza edo musika titulu profesionala: puntu 1

Hizkuntza eskoletakoak B2: 0,5 puntu

Goi mailako teknikari: 0,2 puntu

Gehienez
5 puntu

Bestelako merituak


Formazioa (gehienez puntu 1 - 500 ordurekin lortzen da. 0,02 hamar orduko

Hizkiuntzak: euskara, ingelesa, frantzesa, alemaniera

C2 maila: puntu 1

C1 maila: 0,75 puntu

B2 maila: 0,5 puntu

Gehienez
2 puntu


GEHIENEZ 10 PUNTU LORTU DAITEZKE


LEHIAKETA ALDIAK %33,33REN BALIOA DU

.

CONDICIONES (Además de las habituales para cualquiera de la Administración):
- Título de Grado de maestro/a.
- Título de Diplomado de Educación General Básica.
- Título de Maestro/a de Educación Primaria o Infantil.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- Hoja de solicitud.
- Ficha de presentación de documentación.
- Carta de pago.
- Declaración jurada.
- Copia del DNI en folio A4.
- Autorización de consulta en Registro Central de Delincuentes Sexuales (marcar cuadro en solicitud).
- Fotocopias simples de todos los títulos y documentación.

LUGARES DE PRESENTACIÓN
En cualquiera de las Oficinas de Registro de Gobierno de Navarra, en aquellos lugares establecidos por la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Artículo 38.4) y en el Registro General Electrónico.

PAGO DE DERECHOS DE EXAMEN

Junto a la hoja de inscripción, se presentará justificante del pago de 40 € por especialidad. Es imprescindible la presentación de dichos justificantes, ya que si no, será eliminado-a de la convocatoria.


 PRUEBAS DE LA OPOSICIÓN  (Son eliminatorias)


Primera prueba:

Parte A: prueba práctica durante 2 horas máximo.

Parte B: elegida entre dos temas en 2 horas.

Hay que sacar 2,5 puntos en cada prueba.

(5 sobre 10 mínimo para pasar a la 2ª prueba)


Segunda prueba:

Parte A: defensa de la programación presentada al comienzo de la oposición (arial 12 interlineado sencillo. Se puede utilizar el material que se necesite).

Parte B: presentación de la Unidad Didáctica (esquema de 1 folio que se dejará al tribunal)

Para la presentación de la programación y la unidad didáctica se dispone de 30 minutos. El tribunal podrá utilizar 15 minutos para hacer preguntas.

Las dos partes se evalúan de 0 a 10.


LA OPOSICIÓN TIENE UN VALOR DEL 66,33%


CONCURSO

(Solamente se sumará la puntuación del concurso a las personas que hayan superado la fase de oposición).


Experiencia docente previa (en centros concertados visto bueno de Inspección).


Mismo cuerpo pública: 1 punto/año

Otros cuerpos pública: 0,5 puntos/año

Mismo cuerpo concertados: 0,5 puntos/año

Otros cuerpos concertados: 0,25 puntos

Máximo
5 puntos

Formación académica


Expediente estudios: máximo 1,5 puntos.

Otras titulaciones universitarias: 1 punto.

Doctorado 1 punto (con mención especial 1,5).

Masters y estudios avanzados: 1 punto.

Títulos profesionales de Danza o Música: 1 puntu.

B2 escuelas de idiomas: 0,5 puntos.

Técnicos de grado superior: 0,2 puntos.

Máximo
5 puntos

Otros méritos


Formación (máximo 1 punto por 500 horas, 0,02 por cada 10)

Lenguas: euskara, inglés, francés, alemán:

Nivel C2 : 1 punto

Nivel C1: 0,75 puntos

nivel B2: 0,5 puntos

Máximo
2 puntos


SE PUEDEN OBTENER 10 PUNTOS COMO MÁXIMO


• EL CONCURSO TIENE UN VALOR DEL 33,33%