UDAL coronavirus

Negoziazio Mahaia: bi deialdi eta ultimatum bat?

Iruñeko Udala 2020/05/25

LAB sindikatuak proposamen bat prestatu zuen aurreko mahairako non udalak mahaigaineratutakoez bestelako irtenbide alternatiboak eskaintzen genituen jokoan dauden afera guztiendako. Eredutzat hartu dugu betiere Nafarroako Gobernuak bere langileendako onartu duena. Jarrera eraikitzailea izaten saiatzen ari gara, Foru Aginduak zedarritutakotik atera gabe. Inola ere ez dugu puntu batzuk onartzea eskaintza osoa onartzearen baldintzapean jarri nahi izan.

 

Mesa de Negociación: dos convocatorias y ¿un ultimátum?

Ayuntamiento de Pamplona 25/05/2020

Desde LAB elaboramos para la anterior Mesa de Negociación una propuesta que ofrecía para las distintas cuestiones en juego soluciones alternativas a las ofrecidas por el Ayuntamiento. Nuestra referencia ha sido en todo momento lo aprobado por el Gobierno de Navarra para su plantilla. Estamos tratando de tener una actitud constructiva, moviéndonos dentro de lo que marca la Orden Foral y sin en ningún caso condicionar la aprobación de unos puntos a la aprobación de la propuesta en su totalidad.

 
UDAL Orkoien
Orkoiengo musika eskolako irakasleok konponbide bat behar dugu! 
Tokiantoki 2020/05/22

Orkoiengo musika-eskolako irakasleok hilabeteak daramatzagu baldintza txarrak pairatzen: ez da gure antzinatasuna aitortzen, oraindik ez gaituzte plantilla organikoan sartu, udan kontratua mozten digute eta, are gehiago, pertsona batzuk beren kontratuan agertzen den ordu-kopuruari dagokion soldata baino txikiagoa kobratzen ari dira. Irtenbide bat emateko garaia da!

¡El profesorado de la escuela de música de Orkoien requerimos una solución ya!
Tokiantoki 2020/05/22

Las y los profesores de la escuela de música de Orkoien llevamos meses sufriendo unas condiciones peores a las que nos corresponden: no se reconoce nuestra antigüedad, aún no se nos ha incluido en la plantilla orgánica, se nos corta el contrato en verano e incluso algunas personas están cobrando un sueldo inferior al que corresponde al número de horas que consta en su contrato. ¡Ya es hora de que se nos dé una solución!

UDAL coronavirus

Negoziazio Mahaia: alarmak piztu dira

Iruñeko Udala 2020/05/18

Bizi dugun osasun eta gizarte larrialdi errealitatearen ondorioz, azken aste hauetan gure lan baldintzen aldaketak sakonak eta etengabeak izan dira. LABetik uste dugu ezinbestekoa dela plantillari eragiten dioten aldaketa guztiak sindikatuekin kontrastatzea, eta, horregatik, Negoziazio Mahaia biltzeko eskatu genuen eta gai-zerrenda bat proposatu. Azkenean Administrazioak Mahai batera deitu zuen maiatzaren 15ean, LABen gai-zerrendarekin. Bertan erne jarri gaituzten kontu batzuk aditzera eman zizkiguten, langileok eta gure eskubideak babesteko beharrezkotzat jotzen dugunarekin bat ez datozelako.

Mesa de Negociación: se encienden las alarmas

Ayuntamiento de Pamplona 18/05/2020

Debido a la realidad de emergencia sanitaria y social que estamos viviendo, las modificaciones en nuestras condiciones de trabajo han sido profundas y continuas durante estas semanas. Desde LAB consideramos imprescindible que todos los cambios que afecten a la plantilla sean contrastados con los sindicatos y por eso solicitamos la reunión de la Mesa de Negociación y trasladamos un orden del día con los temas a tratar. La administración convocó finalmente el viernes 15 de mayo la mesa con el orden del día propuesto por LAB. Se nos trasladaron diversas cuestiones que nos ha puesto en alerta, porque se alejan de lo que consideramos necesario para proteger a la plantilla y sus derechos.

 
UDAL teletrabajo

Nahitaezko betebeharragatiko baimena ez dago mugikortasun-irizpideek baldintzatuta

Iruñeko Udala 2020/04/16

Nahitaezko betebeharragatik baimena duten pertsonak telelana egitera behartuz, Iruñeko Udala langileen eskubideak murrizten ari da, justifikaziorik gabe.

El permiso por deber inexcusable no está condicionado por criterios de movilidad

Ayto de Pamplona 2020/04/16

Obligando a teletrabajar a quienes tienen concedido un permiso por deber inexcusable, el Consistorio iruindarra está restringiendo injustificadamente la esfera de derechos a su personal.

 
UDAL zerbitzuak

Udalak. Ordaindutako baimen berreskuragarriari buruz

Tokiantoki 2020/04/08

Espainiako Gobernuak funtsezkoak ez diren jarduera guztiak geldiarazteko agindua eman zuenetik, egiaztatu ahal izan dugu nola planteatzen den zenbait toki-administraziotan "baimen ordaindu berreskuragarria" deritzona aplikatzea.

Ayuntamientos. Sobre el permiso retribuido recuperable

Tokiantoki 2020/04/08

A partir de que se decretara por parte del Gobierno de España la paralización de todas aquellas actividades no esenciales, hemos podido comprobar cómo se viene planteando en diversas administraciones locales la aplicación del mal llamado "permiso retribuido recuperable".

 
UDAL coronavirus

Iruñeko Udala. Baimen ordaindu berreskuragarria: plantillarentzako inposizioa eta kontziliazio-eskubidearen aurkako erasoa

Ayto de Pamplona 2020/04/06

Joan den martxoaren 16an, Alkatetzaren ebazpen baten bidez, Udaleko zerbitzu publikoen jarraipena bermatzeko neurriak hartu ziren, COVID-19ak eragindako alarma-egoera deklaratu ondoren. Hartu ziren neurrien artean, lanpostuan modu presentzialean egon beharra bertan behera uztea zegoen, kasu batzuetarako, eta horietako bat zen 14 urtetik beherako adingabeak edo mendeko pertsonak beren ardurapean zituzten pertsonena. Neurri hori ikastetxeak eta egoitzak ixteak eragin zuen; izan ere, adingabeak eta mendeko pertsonak etxean egotera behartuak izan ziren, eta, ondorioz, haiek zaindu eta artatu beharra zegoen. Horretarako ezarri ziren baimen horiek.

Ayto de Pamplona. El permiso retribuido recuperable, imposición a la plantilla y ataque al derecho de conciliación

Ayto de Pamplona 2020/04/06

El pasado 16 de marzo, por resolución de Alcaldía, se adoptaron medidas para garantizar la continuidad de los servicios públicos del Ayuntamiento tras la declaración del estado de alarma debida al COVID-19. Entre las medidas que se adoptaron estaba la suspensión de la obligación de la permanencia presencial en el puesto de trabajo en determinados supuestos, uno de los cuales era la de las personas que tuvieran a su cargo menores de 14 años o personas dependientes. Tal medida venía motivada por el cierre de colegios y residencias que obligaba a menores y personas dependientes a permanecer en sus casas y, por consiguiente, conllevaba la necesidad de cuidarlas y atenderlas, para lo cual se establecieron estos permisos.

 
UDAL itxita

Udalak neurri positiboak ezarri ditu, baina ez nahikoak egoeraren larritasunaren aurrean

Iruñeko Udala 2020/03/20

Martxoaren 18an sindikatuekin egindako bilera batean aditzera eman ziguten irizpide orokorra zela langile guztiek, baja edo eginbehar saihetsezina betetzeko baimen bat dutenek izan ezik, lanean jarraitu zezatela, kontuan hartu gabe beraien lana behar-beharrezkoa zen ala ez. Atzo, martxoak 19, publikatutako Alkatetzako Ebazpen batean hasierako jarrera horri ñabardura batzuk egin zizkioten, eskatutako neurri batzuk ezarriz. Ez nahikoak une honetarako, zoritxarrez.

El Ayuntamiento adopta medidas positivas, pero insuficientes ante la gravedad de la situación

Ayuntamiento de Pamplona 20/03/2020

En una reunión celebrada el día 18 con los sindicatos se nos informó de que el criterio general es que todo el personal, salvo el que esté de baja o con permiso por necesidad ineludible, siga trabajando con independencia de que la labor que desarrolla sea o no estrictamente  necesaria. Una Resolución de Alcaldía de ayer, día 19, matiza esa posición inicial y estableció algunas de las medidas solicitadas. Por desgracia, en este momento ya se antojan insuficientes.

 
UDAL itxita

Ezinbestekoak ez diren zerbitzu guztiak ixteko ordua da

Tokiantoki 2020/03/18

Egoera honetan ulertezina bada ere, Nafarroako toki administrazioetako arduradun batzuek segitzen dute langile batzuk behartzen lantokira joatera egunero, nahiz eta haien eginkizunak ez diren ezinbestekoak eta -are gutxiago- aurrez aurre eman beharrekoak.

Nafarroako Gobernuak erabaki du oinarrizko zerbitzuak bermatzeko "funtsezko" lanpostuetan aritzen diren pertsonak baizik ez direla joan behar lantokira, eta horretarako jarraibideak helarazi dizkie bere menpeko departamentuei; funtsezko lanpostu horien artean, besteak beste, osasun zerbitzuak, gizarte zerbitzuak, asistentziakoak eta segurtasun publikokoak aipatzen dira. Gainerako lanpostuetarako, telelana gaitu beharko litzateke, edo, bestela, alarma-egoeraren deklarazioak ezarritako berrogeialdi orokorreko neurriak betetzea ahalbidetzen duen beste edozein neurri.

Toki administrazioan, ordea, udal askotan ez da deus ere arautu, eta segitzen dute langileak lantokietara joatera behartzen, funtsezko lanpostuetan aritzen ez badira ere; edo udala jarduerarik gabe egonda ere.

LABetik toki administrazio guztiei eskatzen diegu onar dezatela salbuespenezko egoera batean gaudela eta, horrenbestez, salbuespenezko neurriak hartu behar direla, batetik, pertsona guztien osasuna bermatzeko, eta bestetik, koronabirusaren hedapena kontrolatzeko hartutako neurriak eraginkorrak izan daitezen.

Es hora de cerrar los servicios que no sean imprescindibles

Tokiantoki 2020/03/18

Incomprensiblemente, algunos responsables de las Administraciones locales siguen obligando a parte de la plantilla a acudir cada día a su puesto de trabajo pese a que sus tareas no pueden considerarse como imprescindibles y mucho menos que su trabajo tenga que realizarse de modo presencial.

El Gobierno de Navarra ha tomado decisiones y ha trasladado a sus Departamentos instrucciones para que únicamente acudan a su puesto las personas que tienen puestos “esenciales” para el mantenimiento de los servicios fundamentales y entre ellos cita a sanitarios, servicios sociales, asistenciales y de seguridad pública. Para el resto se debería habilitar el teletrabajo o cualquier otra medida que permita cumplir las medidas de cuarentena general impuestas por la declaración del estado de alarma.

En la Administración Local, sin embargo, son muchos los ayuntamientos donde no se ha regulado nada y siguen obligando a sus plantillas a seguir con los trabajos habituales aunque no tengan carácter esencial, o simplemente les obligan a acudir a sus puestos a pesar de no tener actividad.

Desde LAB instamos a todas las Administraciones locales a que asuman que estamos en una situación excepcional y que por lo tanto hay que tomar medidas excepcionales para garantizar la salud de todas las personas y hacer efectivas las medidas para controlar la expansión del coronavirus.