ADManadp

Belarrondoko bat eta zehapena PAGNAri

Administrazioa 2019/08/28

Laneko Ikuskatzailetzak arrazoia eman dio LAB sindikatuari, PAGNAren menpeko zentro bateko langile bati egindako eraso larri baten ondorioz jarritako salaketa dela-eta. Salaketa prebentzio neurriak ez hartzeagatik etorri zen.

San Jose zentroan gertatutako erasoa dela eta, LABek salaketa bat jarri zuen Laneko Ikuskatzailetzan 2018ko azaroaren 4an.
2019ko abuztuaren 12an, Ikuskatzailetzak LABi jakinarazi dio ikuskapen-lanak bukatu dituela eta egiaztatu dela ez-betetze hauek gertatu direla:
• Ez da arriskuen ebaluaziorik egin.
• Beharrezkoak diren prebentzio jarduerak ez dira egin.
Ez-betetze horiek arau-hauste LARRI modura hartzen dira laneko arriskuen prebentzioaren arloan.

Horregatik, Laneko Ikuskatzailetzak proposatu du Administrazio Publikoari errekerimendua egitea segurtasun eta osasun arloko zuzenketa-neurriak har ditzan, eta arau-hausleari prestazio ekonomikoen %40ko ERREKARGUA ezartzen dio segurtasun eta osasun neurririk ez hartzeagatik gertatutako lan istripuan.

Kasu eman!

Tirón de orejas y sanción a la ANADP

Administrazioa 2019/08/28

Inspección de Trabajo acaba de dar la razón a LAB en una denuncia que interpuso motivada por una grave agresión sufrida por una empleada en un centro dependiente de la ANADP. Todo debido a la falta de medidas de prevención.

Debido a la agresión ocurrida en el Centro San José, LAB interpuso una denuncia ante la Inspección de Trabajo el 4 de noviembre de 2018.
Con fecha 12 de agosto de 2019 esta ha comunicado a LAB, como denunciante, que las actuaciones inspectoras han concluido y se han comprobado los siguientes inclumplimientos:
• No se ha llevado a cabo la evaluación de riesgos.
• No se han realizado las actividades de prevención necesarias.
Dicho incumplimiento constituye una infracción GRAVE en materia de prevención de riesgos laborales.

Por ello Inspección de Trabajo efectúa una propuesta de requerimiento de medidas correctoras a la Administración Pública en materia de seguridad y salud, e impone un RECARGO del 40% al infractor de las prestaciones económicas en el accidente de trabajo causado por falta de medidas de seguridad y salud.

Tomen nota.