ADM Euskara planak1

Mahai orokorra

Nafarroako Gobernuak abian jarri du Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako Departamentuaren euskara plana: plantillan, 5 lanpostu elebidun gehiago izanen dira, besterik ez

Administrazioa 2019/02/15

Nafarroako Gobernua Administrazio Publikoaren euskara planak aurkezten hasi da, eta, hori dela eta, bi proposamen eraman ditu Mahai Orokorrera: batetik, hizkuntza eskakizuna zein lanposturi ezarri behar zaien erabakitzeko irizpideak, eta bestetik, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako Departamentuaren Euskara Plana, non aurreikusten baita euskaraz jakin beharra 5 lanpostutan eskatzea.

Nafarroako Gobernuak gure administrazioa euskaldunagoa izateko lehenengo bi urratsak aurkeztu dizkie Mahai Orokorrean bildu diren sindikatuei. Herritarren beharrei hobeki erantzuteko asmoz departamentu bakoitzak prestatu beharreko euskara planen esparruan, Foru Administrazioak zera aurkeztu digu: batetik, euskaraz jakin beharra zein lanposturi ezarri behar zaien erabakitzeko erabiliko diren irizpideak, eta bestetik, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako Departamenturako prestatutako euskara plana.

Irizpideei dagokienez, Gobernuko ordezkariek esan digute, lehenbizi, departamentu bakoitzaren plantilla eta eginkizunak aztertzeko lan bat eginen dela. Gero, euskaraz jakin beharra ezartzeko “lehentasunezko eremuak” identifikatzen saiatuko dira, eta, ondoren, boluntarioak bilatuko dira langile finkoen artean. Boluntariorik baldin badago, zenbait faktore aztertuko dira lanpostu elebidun horiek aukeratzeko: boluntarioen euskara maila, lanpostuaren antzinatasuna eta lanpostuaren zenbakia (azkeneko bi kasuetan, berrikien sortu den lanpostua lehenetsiko da). Langile finkoen artean boluntariorik ez badago edo lanpostu elebidun guztiak betetzeko nahiko ez badira, aldi baterako langileengana joko dute. Langile boluntarioek eskatzen den euskara maila ez badute, Administrazioak behar den prestakuntza eskainiko die. Baina euskaraz jakin beharra ezarria duten lanpostuetan aritzen diren langileak boluntario gisa aurkezten ez badira eta eskaintzen zaien prestakuntzari uko egiten badiote, bere lanpostua mantenduko dute, eta pertsona horrek lanpostu hori uzten duenean, orduan eskatuko da dagokion euskara maila. Hala ere, lanpostu horretan egiten diren ordezkapenetan, behar den euskara maila eskatuko da.

Bigarrenik, Ana Ollo kontseilariak zuzentzen duen departamenturako prestatu duten euskara plana aurkeztu dute Mahai Orokorrean. Plan horretan aurreikusita dago, besteak beste, euskaraz jakin beharra, oraingo plantillarekin konparatuta, 5 lanpostu gehiagotan eskatzea (kasu honetan, C1 maila): liburutegiko arduradunen lanpostu batean eta administrarien edo administrari laguntzaileen 4 lanpostutan. 5 lanpostu horiek honela daude banatuak: 3 lanpostu Komunikazioko eta Erakundeekiko Harremanetako Zuzendaritza Nagusian, lanpostu bat Bakearen, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritza Nagusian, eta lanpostu bat Nafarroako Berdintasunerako Institutuan.

Epeei buruz galdetu diegunean, esan digute espero dutela departamentu guztien planak otsailerako onartuak izatea, edo martxorako, beranduenik.

Eskasa eta mantsoegi

Onartuta ere bide honetan emandako aurrerapauso guztiak positiboak direla, LABen iritziz, aurkeztu dizkiguten proposamenak oso motz gelditzen dira. Alde batetik, eskasegia iruditzen zaigu 5 lanpostu elebidun baino ez sortzea Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako Departamentuan, are gehiago kontuan hartzen badugu ezen, lanpostu bati euskaraz jakin beharra ezartzeko orduan, “lehentasunezkotzat” jotzeko erabili nahi diren irizpideetako bat dela lanpostuan harremanak izatea herritarrekin eta beste estamentu batzuekin.

Beste alde batetik, euskaraz jakitea zein lanpostutan eskatuko den finkatzeko irizpideei dagokienez, LABek adierazi nahi du ez dagoela batere ados lanpostu berrienak lehenesteko irizpidea erabiltzearekin. Kontuan hartzen badugu enplegu publikoaren eskaintzan, lehenbizi, kontratu zaharrena duten langileek betetzen dituztenak atera ohi direla, horrek zera ekarriko du: euskaraz jakitea eskatzen bada berrikien sortu den lanpostuan, hainbat urte igaroko dira lanpostu hori oposizio bidez bete arte. Eta horrela, ezinbestean, Administrazioaren euskalduntzea nafar jendarteak behar lukeena baino gehiago atzeratuko da. Horregatik, ezin dugu horrelako proposamenik onartu.

Mesa General

El Gobierno de Navarra pone en marcha los planes de euskera con sólo 5 plazas bilingües más en el Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales

Administrazioa 2019/02/15

El Gobierno de Navarra ha dado inicio a la presentación de los planes de euskera de la Administración Pública llevando a la Mesa General dos propuestas: por un lado, la de los criterios para decidir a qué plazas asignar el perfil lingüístico; y por otro, la del Plan del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, que prevé asignar el requisito de euskera a 5 plazas.

El Gobierno de Navarra ha presentado a los sindicatos reunidos en Mesa General los dos primeros pasos dados hacia una Administración más euskaldun. En el marco de los planes de euskera que cada departamento debe realizar para poder dar un servicio más acorde a las necesidades de la ciudadanía, la Administración foral ha presentado tanto los criterios por los que se regirá para decidir a qué plaza se le asignará el requisito de euskera, como el Plan ideado para el Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales.

En cuanto a los criterios, los representantes del Gobierno han señalado que todo partirá de un estudio de cada departamento, de sus funciones, y de la plantilla. El siguiente paso en este proceso será el de identificar los “ámbitos prioritarios” para establecer el requisito, y acto siguiente, se buscarán voluntarios entre los trabajadores y trabajadoras fijos. De haberlos, habrá que atender a diferentes factores para decantarse por una plaza: el nivel de euskera de las personas voluntarias, la antigüedad de la plaza y el número de la plaza (en estos dos últimos supuestos se priporizará a la plaza de más reciente creación). En caso de no haberlos, o no haber tantos como plazas, se recurrirá al personal temporal. En el caso de que haya personas voluntarias sin el nivel exigido, la Administración les facilitará la formación. Pero si las personas a cuya plaza se le ha requerido euskera no se presentan voluntarias y rechazan la formación facilitada, mantendrán su puesto, y únicamente cuando esa persona la abandone, se exigirá dicho perfil. Aún así, las sustituciones de esa plaza requerirán de euskera.

En segundo lugar, en la Mesa General también se ha presentado el Plan elaborado para el Departamento dirigido por la consejera Ana Ollo. En el mismo, entre otras medidas, se prevé la asignación del perfil de euskera (en este caso, C-1) a 5 plazas más: un encargado de biblioteca y 4 administrativos o auxiliares administrativos. Éstas estarán repartidas de la siguiente manera: 3 en la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales; 1 en la Dirección General de Paz, Convivencia y DDHH;y 1 en el Instituto Navarro para la Igualdad.

Preguntados por plazos, han señalado que esperan tener aprobados los planes de todos los departamentos durante este mes de febrero, y a más tardar, en marzo.

Insuficiente y lento

Aún teniendo en cuenta que todo paso dado en la buena dirección es positivo, desde LAB creemos que estos se quedan muy cortos. Por un lado, la creación de únicamente 5 plazas es, a nuestro entender, insuficiente en el Departamento como el de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, máxime si tenemos en cuenta que el hecho de ejercer la comunicación tanto con la ciudadanía, como entre diferentes estamentos fue uno de los criterios establecidos para designar una plaza como “prioritaria” de cara a asignarle el perfil de euskera.

Por otro lado, y atendiendo a los criterios por los que se decidirá qué plaza deberá tener el requisito, LAB muestra su total desacuerdo con el criterio de priorizar la plaza de más reciente creación. Si tenemos en cuenta que la tendencia general para sacar plazas a las OPEs es la de optar por las  que ocupan las personas con el contrato de mayor antigüedad, esto nos lleva a lo siguiente: si se le exige euskera a la plaza temporal más reciente, para cuando esa plaza salga a oposición habrán transcurrido varios años. Esto supone una euskaldunización de la Administración mucho más lenta y tardía de lo que la ciudadanía navarra necesita, y por lo tanto, no podemos apoyarla.