Share
Gobierno de Navarra

Ospatu diren Nafarroako Administrazio Publikoen eta Foru Administrazioaren Mahai Orokoren LABen balorazioa

Administrazioa 2018/07/04

Toki Administrazioaren Berrikuntza
Aukera historikoa galtzen ari da

Nafarroako Gobernuak gaur Nafarroako Toki Administrazioa aldatzeko Foru Legearen Aurreproiektua aurkeztu du Mahai Orokorrean.
LABek Toki Administrazioko Zuzendari Orokorraren azalpenak entzun ditu eta ondoren galdetu diogu zer berme eskaintzen dituen hurrengo arazoekin amaitzeko:
1. Sektoreko langileen artean dauden baldintza ezberdinak eta ondoriozko agrabioak.
2. Behin-behinekotasunarekin amaitzeko (%40tik gora), lanpostuak finkatuz eta zerbitzu publikoen kalitatea bermatuz.
3. Pribatizazioekin amaitzeko zerbitzu publikoak zuzenki emanez, pribatizatua errebertituz.

Erantzuna izan da ez dagoela bermerik. Horregatik LABek ondorioztatu du Nafarroako geografia osoan zerbitzu publikoen homologazioa lortzeko aukera historikoa galdu dela, ezin baita hau eman langile publiko guztien lan baldintza duinak bermatu gabe.

Pasiboen Legea

Pasiboen Legeari dagokionez, sindikatuek egin dituzten alegazioei emandako azalpenak ulertu ez direnez, beraiek idatziz bidaliko dituztela iragarri dute. Epea luzatzearen kasuan, Nafarroako Gobernuak finanziazioari dagokion erabakia hartu bitartean zain gelditzen gara.

Nukleo eta Osasunbidean 2018ko egonkortze LEP
Lanpostuak aukeratzeko irizpideak arlo bakoitzean.

Osasunbidean lanpostu sanitarioetarako erabiliko den irizpidea desberdina da Administrazioaren gainerako lanpostuetarako jarraituko dena baino.
 
Funtzio Publikoaren lanpostuetan hutsik daudenak eta okupaturik denbora gehien dauden aldi baterako estrukturalak aukeratu dira, bertan zerbitzu eginkizunekin beteak daudenak sartuz.
 
Lanpostu sanitarioetarako, Osasunbideak adierazi zuen Funtzio Publikoak erabilitako irizpidearen antzekoa dela, baina ez dituztela LEPn sartuko zerbitzu eginkizunekin beteak dauden 45 lanpostuak, horietako batzuk aldi baterako okupazio zaharrena izanik ere.

Euskara baldintza duten lanpostuak

LEP honen 996 lanpostuetatik soilik 80k dute hizkuntza baldintzaren bat. Gure ustetan horren lanpostu kopuru murritzarekin ez da bermatzen herritarrek euskaraz hartuak izateko duten eskubidea bermatzen, hortaz bozketan abstenziora jo genuen.
 
C1 edo B2 eskakizuna, lanpostuek behar duten ahozko eta idatzizko ulertze eta ekoizpen arabera jartzen da.
 
Laburpen taula atxikitzen dugu ikusteko zein lanpostuek duten baldintza eta bakoitzari dagokion maila.
Gobernuak LEP hau uztailean bertan onartzeko asmoa du, ahal izanez gero uztailaren 18ko bilkuran.

Zaintzaile Gerontologikoen lekualdatze lehiaketa

2002ko akordioan erabaki zena mantenduko da, zaintzaile gerontologikoen lekualdaketan EZLT langileek parte hartu ahal izanen dute eta EZLTen lekualdaketan beharrezko titulazioa duten zaintzaile gerontologikoek parte hartu ahal izanen dute.

Uztailean zehar argitara emanen dute zaintzaile gerontologikoen lekualdatze lehiaketa.
Urtea bukatu aurretik Osasunbideak EZLT langileen lekualdaketa argitaratuko du.
 

Soldata igoera

Urtarrilaren leheneko atzeraeraginezko izaeraz eta %1,5koa izanen da. Gehikuntza gehigarria den gainerako %0,25ekoa ordaintzeko, ordaingarria soilik uztailaren lehenetik aurrera, jarraibideak Madrilera eskatuko dituzte ea noiz hasi ahal den ordaintzen, izan ere Aurrekontu Orokorretako erredakzioa ez da batere argia horretan.

Erantzuna jasoko dutenean portzentaje hauek nominetara sartuko dira, biak aldi berean. Horregatik ez da jakiten noiz jasoko dugun gehikuntza, abuztuko edo iraileko nominan.

Funts gehigarrien erabilera

Kopurua osotara 3.300.000 €koa da. Bai Administrazioak eta bai sindikatuok, udan zehar ekarpenak eginen ditugu funts horien banaketa irizpideetarako. Irailaren 11ean lan mahaian elkartuko gara irizpideak komunean jartzeko.

LABek egin dituen erregu eta galderak

• Txandakatze osagarriaren ordainketarekin PAGNAn dauden arazoei irtenbidea. Saiatuko da irtenbidea ematen ordainsarien Foru Dekretuaren aldaketarekin.

Lanpostu estrukturalen sendotzea PAGNAn. Plantillaren Foru Dekretuaren aldaketan 4 lanpostu estruktural plantillara sartuko dira.

Akoplamenduak arlo berean. Honetan ere saiatuko da, negoziazio bidez, akordio batera iristen.

PAGNAko langileek euskara ikastaroak egin ahal izateko diru partida. Adierazi digute diru partida hori Erakundearen esku dagoela euren Aurrekontuetan ahalbideratzearena.

Titulazio unibertsitario berriek enplegu publikora sarbidea izan dezaten. 

Valoración de LAB de la Mesas Generales de las Administraciones Públicas de Navarra y del Gobierno

Administrazioa 2018/07/04

Reforma de la Administración Local
Se está perdiendo una oportunidad histórica

El Gobierno de Navarra ha presentado hoy en la Mesa General el anteproyecto de Ley Foral de reforma de la Administración Local de Navarra.
Desde LAB, hemos escuchado la exposición del director general de Administración Local y a su término le hemos preguntado sobre las garantías que ofrece para acabar con:
1. La disparidad de condiciones en las plantillas y consiguientes agravios comparativos.
2. La interinidad (más del 40%) estabilizando plantillas y dando garantías de calidad de los servicios públicos.
3. Las privatizaciones, prestando directamente los servicios y revirtiendo lo privatizado.

La respuesta ha sido negativa a las diferentes preguntas. Por lo tanto concluimos que se ha perdido una ocasión histórica para poder homologar la prestación de los servicios públicos en toda la geografía navarra, algo que no se puede hacer si no se respetan unas condiciones laborales dignas para todos los trabajadores y trabajadoras públicas.

Ley de pasivos

Respecto a la Ley de pasivos, como las explicaciones que se han dado en contestación a las alegaciones de los sindicatos no se han entendido, han anunciado que nos mandarán por escrito explicaciones. En el caso de la nueva apertura de plazo, estamos a la espera de la decisión del Gobierno de Navarra respecto a la financiación.

OPE de estabilización 2018 en Núcleo y Salud
Criterios de selección de las plazas para cada uno de los ámbitos.

El criterio que se va a utilizar en Osasunbidea para las plazas sanitarias es distinto que el que se va a seguir para el resto de las plazas de la Administración.

En las plazas de Función Pública se han elegido las plazas vacantes y estructurales con ocupación temporal más antigua, incluidas aquellas ocupadas en comisión de servicio.

Para las plazas sanitarias, Osasunbidea nos informó que su criterio es similar al de Función Pública, excepto en que no van a incluir en la OPE las 45 plazas ocupadas en comisión de servicio, aunque algunas de ellas sean las que tengan la ocupación temporal más antigua.

Plazas con requisito de euskera

Únicamente 80 de las 996 plazas de esta OPE tienen algún tipo de requisito de perfil lingüístico. Creemos que con esta ínfima cantidad de plazas no se garantiza el derecho de la ciudadanía a ser atendida en euskera, por lo que nos abstuvimos en la votación.
 
El nivel, C1 o B2 que se pide en función del puesto, viene determinado por el distinto nivel de comprensión y producción oral y escrita necesario para el desarrollo del trabajo.
 
Adjuntamos un cuadro resumen de cuáles son las plazas con perfil y el nivel correspondiente.
El Gobierno manifiesta su intención de aprobar esta OPE en julio, en la sesión del 18 de julio si es posible.

Concurso de traslado de Cuidador Gerontológico

Se decide mantener el acuerdo del 2002 por el que, en traslados de personal cuidador gerontológico, podrá participar el personal TCAE y, en traslados de personal TCAE, podrá participar el personal cuidador gerontológico que tenga la titulación necesaria.
 
El concurso de traslado de personal gerontológico se publicará a lo largo del mes de julio.
Antes de fin de año está previsto en Osasunbidea convocar un traslado de personal TCAE.

Incremento retributivo

Será del 1,5% con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Para el incremento adicional del 0,25%, que solo se pagará desde el 1 de julio, se va a pedir instrucciones a Madrid de cuándo se puede empezar a pagar porque la redacción de los Presupuestos Generales no es clara.

Cuando se reciba la contestación se incorporarán a las nóminas estos porcentajes, los dos a la vez, por lo que no se sabe si nos pagarán el incremento en la nómina de agosto o en la de septiembre.
 

Destino fondos adicionales

La cantidad rondará los 3.300.000 €. Tanto la Administración como los sindicatos aportaremos a lo largo del verano criterios para el reparto de estos fondos. El 11 de septiembre nos reuniremos en mesa de trabajo para poner los criterios en común.

Ruegos y preguntas que plantea LAB

Solución a los problemas con el pago del complemento de turnicidad en la ANDAP. Se intentará solucionarlos con el cambio del DF de retribuciones.

Consolidación de plazas estructurales en la ANDAP. En el próximo DF de modificación de plantilla se incorporarán 4 estructurales a plantilla.

Acoplamientos en el mismo ámbito. También se intentará llegar a un acuerdo vía negociación.

Partida presupuestaria para que el personal de la ANDAP pueda hacer cursos de euskera. Nos informan que está en manos del Organismo habilitar esa partida en sus presupuestos.

Posibilitar que las nuevas titulaciones universitarias puedan acceder al empleo público.

plazas con perfil lingustico