Lan bera soldata bera

Maila igoera orain! Langileok goragoko maila baten lanak egitea, hauek aitortu eta ordaindu gabe, abusua da

Iritzi artikulua. Isabel Artieda. LAB Administrazioko arduraduna 2018/005/02

Maila igoera orain!

Badira administrazio laguntzaileak eta Erizaintzako Zaintza Osagarrien Teknikariak eginkizun teknikoak betetzen dituztenak, badira teknikariak zuzendaritza lanak egiten dituztenak, zelariak laguntzaileei dagozkien lanak egiten,... Hamaika adibide ditugu non langile batzuei, dagozkien maila baino handiagoa bete arren, hauek onartzen ez zaizkien, ez eta onartzen ere. Aurrekoez gain, egoera honek eragiten die ere beste kolektibo batzuei, adibidez, bide zaintzaileei, zerbitzu orokorretan dihardutenei, peoiei eta suhiltzaileen gidari laguntzaileei, mantenu-lanetako laguntzaileei, ordenantzei, Hezkuntzako zaintzaileei, gidariei, telefonariei,...

Adibideak horren burugabeak izan daitezke, D mailakoak kontratatzen direla C mailakoak ordezkatzeko, oporretan, baimenetan,... lanpostu batzuetan sartzeko LH1-a edota antzeko ikasketak eskatzen direla, batzuei D mailara esleitzen dira, eta beste batzuek C-ra, hilabete gutxi batzuk irauten duen ikastaroa egin ondoren.

Azken urtetan mailaz igotzeko hainbat prozesu egin dira. Horietako batzuetan talde osoak igo dituzten mailaz, eta bestetan, kopuru jakin bat igo da mailaz.

Mailaz igo izana talde osoa, Mahai Orokorrean negoziatu ziren igoerak, ez zuen inolako kosturik eragin, horren adibideak dira: suhiltzaileak, foru poliziak, Ingurumen alorreko langileak,... Gobernuak onartu bazuen ere langile hauek betetzen zuten lana maila handiago bati zegokiola, ez zuen onartu nahi izan, ordaintzeari dagokionez, hots, D mailatik C mailara igo zuten, baina D mailako lanak beteko balute bezala kobratzen iraun zuten.

Mahai Orokorretik pasatu gabe, kolektibo batzuk, Parlamentu bidez, mailaz igo izan dira, kosterik eragin gabe.

Eta mailaz igotzeko beste modalitatea administrazio laguntzaileei egokitu zaie, 2007. urtera arte. Adibide honetan, pertsona kopuru jakin bati mugatzen zitzaion, eta ez zen onartzen maila handiagoko zereginak betetzea. Mailaz igotzen ziren pertsonei ere, sustatze prozesu mugatu baten bidez, egokitzen zitzaien soldata igoera eta ordura arte bete zuten eginkizunean ziharduten.

Horren bidegabeak diren egoera hauek guztiak behin betikoz konpondu behar dira.

Funtzio Publikoaren Estatutua zaharkitua dago, erabateko eraldaketa behar du, egiazki betetzen diren eskuduntzen mailari dagokion atxikitzea berma dadin, beti ere, kontuan hartuz lan munduan bizi den teknologia-bilakaerak eta baliabide informatikoak masiboki ezarri izanak lanpostuen zeregin klasikoak aldatu dituztela; zeregina gauzatzeko gero eta ezagutza handiagoa eta hobeagoa eskatzen dela.

Administrazioak beti izan du gehiegikeria honen berri, baina hala ere, kontratatzen dute: maila apalagoko jendea kontratatzea (eta ordaintzea) eta maila handiagoa eskatzen duten lanpostuetan lan eginaraztea merkeago ateratzen zaiolako.

Baina, honez gain, ikus dezakegu akademia eta prestakuntza bilakaera ez datorrela bat egungo lan mailekin, eta beste administrazioetan E maila desagertzea eta gainerakoen berrantolaketa ekarri dituela.

Honengatik, LAB sindikatua aspaldi eskatzen ari dela Estatutu berria landu behar dela, aipatu oinarrizko eskakizunak jasoko dituena. Denbora igarotzen ari da, eta gai honetan ez da aurrera egiteko zantzurik; jakitun gara, egungo Gobernua, Geroa Bairena, ez duela urratsik eginen gai honetan, behartu ezean.

¡Subida de nivel ya! Es un abuso que el personal haga trabajos de superior categoría pero no se le reconozca ni se le pague

Artículo de opinión. Isabel Artieda. Responsable de LAB en la Administración  2018/05/02

¡Subida de nivel ya!

Tenemos personal auxiliar administrativo y auxiliar de enfermería (TCAE) realizando funciones técnicas, personal técnico haciendo trabajos ejecutivos, celadores-as desarrollando competencias auxiliares… Son innumerables los casos de personal que realiza trabajos de superior categoría y, ni se les reconoce, ni se les paga. Además de los anteriores, esta situación afecta a colectivos como vigilantes de carreteras, servicios generales, peones y conductores auxiliares de bomberos, auxiliares de mantenimiento, ordenanzas, personal cuidador de Educación, conductor-a, telefonista, etc.

Los casos llegan a tal absurdo, que se contrata niveles D para sustituir a niveles C en vacaciones, permisos… Puestos de trabajo que para el ingreso se solicita FP1, o estudios similares, y a unos se les adscribe en el nivel D y a otros en el C después de un curso de pocos meses.

En los últimos 20 años ha habido distintos procesos de subidas de nivel. Unos han subido de nivel a colectivos enteros y otros han subido de nivel a cierto número de personas.

Las subidas de nivel de colectivos enteros, negociadas en la Mesa General, fueron a coste cero, caso de bomberos, policía foral, personal de campo de Medio Ambiente, etc. Si bien el Gobierno reconoció que el trabajo que realizaba este personal correspondía a un nivel superior, no quiso reconocerlo a efectos retributivos, es decir, subieron de  nivel D a C pero siguieron cobrando como si siguieran estando en el nivel D.

Sin pasar por la Mesa General, también ha habido colectivos que, vía Parlamento, han subido de nivel a coste cero.

Y otra modalidad distinta de subida de nivel ha sido la de parte del personal auxiliar administrativo hasta el año 2007. En este caso estaba limitada a un número concreto de personas y no se reconocía que se hicieran labores de nivel superior. Las personas que subían de nivel, a través de un proceso de promoción restringida, también tenían subida salarial y seguían haciendo el mismo trabajo que venían desarrollando

Todas estas situaciones tan injustas hay que solucionarlas de una vez por todas.

Tenemos un Estatuto de Función Pública obsoleto, que necesita una transformación total que garantice la adscripción al correspondiente nivel por las competencias reales que se realizan, teniendo en cuenta que la evolución de la tecnología en el mundo laboral y la implantación masiva de las herramientas informáticas han modificado las tareas clásicas de los puestos de trabajo, exigiendo más y mejores conocimientos al personal para desarrollar la actividad.

La Administración siempre ha sido consciente de este abuso pero lo hacen porque les sale más barato contratar (y pagar) gente con un nivel bajo y hacerle trabajar en puestos que requieren un nivel superior.

Pero además, nos encontramos con que la evolución académica y formativa no se corresponde con los actuales niveles laborales, y que en otras administraciones han llevado a la desaparición del nivel E y el reordenamiento del resto.

Por todo esto, el sindicato LAB hace tiempo que viene  demandando la elaboración de un nuevo Estatuto que recoja estas exigencias básicas. El tiempo va pasando y no se avanza en esta cuestión, somos conscientes de que el actual Gobierno, de Geroa Bai, no va a dar pasos en este tema si no le presionamos.