Share
Apirila28

Lan Osasun eta Segurtasunaren Nazioarteko Eguna

Administrazioa 2018/04/24

Gaixotasun profesionalen inguruan ohartaraziko du LABek,
“Lanean bizirik eta osasuntsu. Lan-gaixotasunak. Izena duena bada” lemarekin

Apirilaren 28 honetan, lan istripuek eragindako osasun galera eta heriotzak salatzearekin batera, arreta jarri nahi dugu Laneko Gaixotasunetan. Ikusezinak eta ahaztuak izaten jarraitzen dute. Europako Lan Osasunaren Agentziaren arabera, lan istripuek eragindako laneko heriotz bakoitzeko 18 langile hiltzen dira lan gaixotasunagatik, baina berehalako ondorioak ez dituztenez, behar baino gutxiago deklaratzen dira eta jatorrian dauden arriskuei aurre egiteko beharra alde batera uzten da.

Iaz baja eragin zuten laneko gaixotasunak %25,9 igo ziren. Egunero 12 laneko gaixotasun sortzen da; deklaratutako laneko gaixotasunen %90etik gora patologia muskulo-eskeletikoak dira, gainerakoak, berriz, produktu toxiko edo arriskutsuen eraginpean aritzeak eragindakoak, eta ia guztiak arintzat hartuak izaten dira. Atzemandako gaixotasunen %70 gaixotasun arrunt bezala ezkutatu eta sistema publikora bideratzen da. Gaixotasun profesionala modu horretan ezkutatzeak zer ikusi handia du baja horiei loturiko planteamendu ekonomikoekin, izan ere, gaixotasun bat laneko gaixotasun gisa aitortu ala ez, mutuak ala osasun sistema publikoak, batak ala besteak hartzen du bere gain. Mutualitateeek, gaixotasunen prebentzioa egin beharrean, kontingentzia profesional gisa ez aitortzeko irizpidearekin dihardurte, eta hala, gaixotasuna artatzea eta hari dagokion prestazio ekonomikoa osasun sistema publikora bideratzen dute.

Estatistika ofizialek ere ezkutatzen dituzte gaixotasun profesionalak; hainbat azterketaren arabera munduan sortzen diren gaixotasun guztien %10 eta 20 artean lanari zuzenki lotuak egon litezke. Lanaren Nazioarteko Erakundea (LANE) dio laneko gaixotasunen %83 ez direla hala aitortuak; Laneko Segurtasun eta Osasunerako Europako Agentziaren arabera, Europan 167.000 heriotz gertatzen dira, haietatik 8.000 lan istripuen ondorioz, eta 159.000 laneko gaixotasunetatik eratorriak. Uste da urtero estatuan 9.550 heriotz inguru gertatzen direla lanarekin lotutako minbizien ondorioz.

Euskal Herrian han laneko gaixotasunen estatistiketan ez da jasotzen laneko gaixotasunak eragindako heriotz bakar bat ere, nahiz eta, amiantoaren eraginez, 1993tik hona 1.494 pertsona baino gehiago hil diren.

Aipamen berezia merezi du emakumeen egoerak, izan ere, baldintza eta posizio sozial eta ekonomiko kaskarragoak dituzte eta arrisku ezberdinak, laneko prekarietatea gehiago sufritzen dute, enplegu prekarioekin, lanaldi partzialekin eta soldata baxuagoekin. Emakumeek, gainera, ordaindu gabeko lanak egiten denbora gehiago ematen dute. Lan feminizatuek osasunean duten eragina epe luzera agertzen da eta guztiz ikusezinak bihurtzen dira, etxeko langileekin gertatzen den moduan, zeinak prebentzioaren inguruko arauditik kanpo geratzen diren.

Laneko gaixotasunen zerrenda guztiz osatu gabe dago eta behar direnak ere ez dira deklaratzen. Hala izatekotan, laneko gaixotasunagatiko lehen heriotz kausa minbiziarena litzateke. Laneko gaixotasunak ikusarazteak da prebentzio aldetik eta sindikalki erronka nagusiena. Ezkutatuak diren neurrian, gaixotasunen jatorrian dauden zergatiak saihesteko arrazoirik ez dago, eta lan baldintzak hobetzeko beharra ere alde batera geratzen da.

Mutualitateak dira egoera larri honen erantzuleak. Patologiak duen laneko jatorria ukatu egiten dute sistematikoki. 100 kasutik 40 baja bakarrik ematen dituzte. Eta egoera honen onuraduna patronala da, patologiaren jatorria lanean dagoela ukatzea aitzakia baita prebentziorik ez egiteko.

Praktika horren ondorioz osasunari eragindako kaltearen kudeaketa Osakidetzak edota Osasunbideak hartzen dute beren gain, Mutuen ordez. Alegia, Mutuen praktika desegokia jendarteak ordaintzen du, denon artean ordaintzen dugu laneko gaixotasunen jatorriaren aitortza eza.

Lanean jarraitu behar dugu, lakra sozial honen aurkako borroka egin eta gaurko lan osasuneko ereduaren alternatibak garatzeko. Osasunaren babesera sistema alternatiboa aldarrikatzen dugu, pertsonen bizitza eta osasuna erdian jarriko dituena.

LABetik salatzen eta borrokan jarraituko dugu prekarietatearekin amaitzeko, enpresen gaineko kontrolak eta ikuskapenak areagotzeko eta prebentzio neurriak hartzea exijitzeko. Politika publikoak aldatu behar dira lan osasunerako eskubidea bermatzeko; laneko gaixotasunen erregistro bat sor dadila eskatzen dugu.

Patronala neurriak hartzera behartzeko mobilizatuko gara, instituzioak interpelatuz, egoeraren erantzule zuzenak seinalatzeko. Erantzun sozial masiboa artikulatzeko unea da, langileen kontrako indarkeria patronalarekin amaitzeko.

Apirilaren 27, ostiraleko mobilizazioak:

BILBO 12:30ean Manifestazioa Plaza Zirkularretik

DONOSTIA 11:30ean Bilbao plazatik manifestazioa

GASTEIZ 11:30ean Landatxo Gizarte Etxetik manifestazioa

IRUÑEA 11:00etan Gurutze plazatik manifestazioa

Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo

Administrazioa 2018/04/24

LAB advertirá sobre la incidencia de las enfermedades profesionales con el lema “Enfermedades profesionales. Conocer para intervenir y transformar”

Este 28 de abril, además de denunciar las pérdidas de salud y muertes por accidente de trabajo, queremos centrarnos en la realidad de las Enfermedades Profesionales que siguen siendo invisibles, son las grandes olvidadas. Según la Agencia Europa de Salud Laboral, por cada muerte en accidente laboral se producen 18 muertes derivadas de enfermedades profesionales, pero como sus consecuencias no son instantáneas, se infradeclaran y se ignora la necesidad de combatir los riesgos que las provocan.

El pasado año las enfermedades profesionales con baja aumentaron un 25,9%. Cada día se producen 12 enfermedades profesionales; del total de enfermedades profesionales declaradas, más del 90% son patologías músculo-esqueléticas y el resto de patologías son derivadas de la exposición a productos tóxicos o peligrosos, casi todas ellas clasificadas como leves. El 70% de las enfermedades detectadas quedan ocultas como comunes y se desvían al sistema público. La ocultación tiene mucho que ver con los planteamientos económicos que se traducen de esas bajas, ya que dependiendo de si una enfermedad es o no profesional se asume generalmente por una mutua o por el sistema sanitario público. Las Mutuas, en lugar de prevenir las enfermedades, adoptan el criterio de no reconocer la contingencia como profesional y derivan su asistencia y prestación económica al sistema público de salud.

Las estadísticas oficiales también ocultan las enfermedades profesionales; estudios realizados estiman que entre el 10% y el 20% de todas las enfermedades que se producen en el mundo podrían estar relacionadas con el trabajo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) declara que el 83% de las Enfermedades Profesionales no son reconocidas como tales; según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, en Europa se dan 167.000 muertes de las cuales 8.000 son atribuidas a accidentes de trabajo y 159.000 a enfermedad profesional. Se estima que cada año en el estado se producen en torno a 9.550 muertes por cáncer relacionadas con el trabajo.

En Euskal Herria, en las estadísticas de enfermedades profesionales no se registra ni una sola muerte ocasionada por enfermedad profesional, a pesar de que, solo a consecuencia del amianto, desde 1993 han fallecido más de 1.494 personas.

Mención especial hay que hacer a la situación de las mujeres que en condiciones y posiciones sociales y económicas peores y expuestas a riesgos distintos, sufren en mayor medida la precariedad laboral, con empleos precarios, a tiempo parcial y de menor retribución salarial. Asimismo, dedican más tiempo a trabajos no remunerados. Los afectos a la salud en los trabajos feminizados aparecen a largo plazo y quedan totalmente invisibilizados, como en el caso de las empleadas de hogar, excluidas de la aplicación de la normativa de prevención.

El listado de enfermedades profesionales es incompleto y tampoco se declaran los que deberían. De ser así, el cáncer sería la primera causa de mortalidad profesional. Hacer visibles las enfermedades profesionales es el mayor reto preventivo y sindical. Si la enfermedad profesional queda oculta, desaparecen los motivos para prevenir las causas y se olvida la obligación de mejorar las condiciones de trabajo.

Son las mutuas las grandes responsables de esta grave situación. Niegan sistemáticamente el origen laboral de la patología. Las mutuas solo dan 41 bajas de cada 100 casos. De esta situación se beneficia la patronal, ya que la negación del origen laboral de la patología le sirve como excusa para no hacer prevención.

Con esta práctica el coste de la gestión de estos daños a la salud es asumida por Osakidetza y Osasunbidea, en lugar de las Mutuas. Su mala práctica la paga la sociedad, pagamos entre todas el no reconocimiento de las enfermedades de origen laboral.

Debemos seguir trabajando para luchar contra esta lacra social y desarrollar alternativas al actual modelo de salud laboral. Reivindicamos un sistema alternativo de protección de la salud, que ponga en el centro la vida y la salud de las personas.

LAB continuará denunciando y luchando para erradicar la precariedad, para que se aumente el control y la inspección sobre las empresas, para exigirles que adopten mediadas preventivas. Hay que cambiar las políticas públicas para que garanticen el derecho a la salud laboral, pedimos que se cree un registro de enfermedades profesionales.

Vamos a movilizarnos para obligar a la patronal a adoptar medidas, interpelando a las instituciones para que señalen a los responsables directos de la situación. Debemos articular una respuesta social masiva de rechazo ante esta forma de violencia patronal hacia las y los trabajadores.

Movilizaciones el viernes, 27 de abril:

BILBO Manifestación desde la Plaza Circular a las 12:30

DONOSTIA Manifestación a las 11:30 desde la Plaza Bilbao

GASTEIZ Manifestación a las 11:30 desde el Centro Cívico El Campillo

IRUÑEA Manifestación a las 11:00 desde la Plaza de la Cruz