Basozainak

Basozaintza

Administrazioa 2017/10/13

Basozaintzan lan egiten duten langileei hainbat gogoeta eta proposamen helarazi nahi dizkiegu, denoi egokitzen zaizkigun gaurkotasun gaiei lotuak. Basozaintzako ereduari buruzko eztabaidari ekarpena egin nahi diogu, gure lan baldintzei, langile-kopuru dimentsionamenduari, antolamenduari, talde adituei, erasoei, eta abarrari dagokienez. 

Espero dezagun ildo hauek lagunduko digutela zerbitzu hobeagoa, hiritarrengandik hurbilagoa eta lan baldintza duinetan egiten. 

Basozaintza eredua 

Basozaintzak herrien eta herritarren errealitateari oso atxikia egiten du lan. Tokiko erakundeekin eta landa eremuetan bizi direnen arteko harremanak sustatu behar ditugu. 

Basozaintzari buruzko irudi ona izateko erarik hoberena, gure eskuduntzak betetzeari dagokionez (basa-fauna eta basa-flora, ugaldea, baso-eremua, gune babestuak, Nafarroako Foru Ondarearen Finkak, abelbideak, jarduera zinegetikoak eta arrainhazkuntzari lotuak, ingurumenari lotu hezkuntza, inguru-giroari lotu larrialdiak, ikerkuntza,... ), oso profesional onak izatean datza.

Autoritatearen agenteak izatea ezinbesteko baliabidea da gure eginkizuna bete ahal izan dezagun, berez, ez gara helburu batez ari. 

Gure zereginen artean, batzuk ez dira oso ikusgarriak ez eta interesgarriak hedabideentzat, baina hala ere, horrek ez du erran nahi hauek ere garrantzirik ez dutela. Mediatikoa garrantzitsua da, baina onarpena eta irudi ona, hedabideen bidez ez ezik, egintza eraginkor eta profesionala eginez, ohizko ingurunean etengabe jardunez lortzen da. 

Horrengatik, garrantzitsua deritzagu helburuak eta lanaren antolamendu bikaina ezarri izanari, hauen lortze maila aldiro neurtuko dituzten adierazleak ezartzeaz gain. Honi guztiari jarraipen egokia eginez egiaztatuko ditugu zeintzuk diren gure ahulguneak eta indar-guneak. Komenigarria litzateke herritarrekin daukagun harremana hobetuko bagenu, egiten ditugun lan kopurua eta hauen kalitatea ezagut daitezen. Gure gabeziak zeintzuk diren ezagut genitzake ere, eta horrela, prestakuntzan lan egin genezake eta hobetu genitzake haiek deuseztatzeko bitarteko materialak. Horrengatik, azalean baino, mamian paratu beharko genuke arreta. 

Inbertsio ezak, bitartekoetan zein  giza-baliabideetan, eta batez ere,  behin-behinekotasunak eragiten dute hiritarrei eskaini zerbitzua okerrera  egin izana. 

Geografikoki sakabanatuak izatearen ondorioz, kolektiboak ez du harreman errazik eta iraunkorrik. Horrek berekin dakar, demarkazio bakoitzean paratzen denaren berri ez dela jakinarazten era estandarizatu eta eraginkor batez; horrek berekin dakar demarkazio batzuen eta besteen arteko gaizki-ulertuak edota kritikak. Sailak bitartekoak paratu beharko lituzke hura eragozteko. 

Langileei eta antolamenduari dagokienez, batzuetan ez dira argiak sailaren arauak, horrek nahasmendua eta demarkazio bakoitzean jokatzeko era ezberdinak sortarazten ditu. 

Nafarroa oso anitza da, hortaz, Tuteran edota Baztanen egiten den lana ez da bera. Giza-baliabideak eta bitartekoak egokitu behar zaizkio eskualde bakoitzaren errealitateari. 

Behar beste langile kopurua ez izateak gero eta maizago sortzen ditu lankideen eta erabiltzaileen arteko haserrealdiak. 

Langile-kopurua ez-nahikoa 

Lehen aipatu dugunaren haritik, LABek uste du gaur egungo lanpostu kopurua nabarmenki handitu behar dela. Gure zereginak handitu egin dira, eta gure presentzia ingurunean eta lanpostu-kopurua urritu da. Gaurko egunean bete diren lanpostuak ez-nahikoak izanik, gure zerbitzuaren kalitateari ez dakioke eutsi, eta ez ditzakegu dagozkigun eginkizuna guztiak bete, beste kolektibo batzuk betetzen dituztenak, eta kasurik txarrenean, pribatizatzen dira. Hori egoki dakioke ere sailak duen teknikarien kidegoari. 

Horrengatik, Sailari eskatu diogu honezkero abian jar dezala giza-baliabideetako eta bitartekoen  gida-plana, eta pairatu dugun lanpostuen amortizazioa eta lan-zama handitu izana oso kontuan izan ditugun arren, lanpostu kopurua areagotu dadila zerbitzu ona eman ahal izan diezaiegun hiritarrei.  

Bitarteko materialak 

Bitarteko materialak garrantzitsuak dira ere. Saila ahalegin ekonomikoa egiten ari da ibilgailuak, arropak,... berritzen; animatzen ditugu eutsi diezaioten baliabideak helburu horietara bideratzeari. Ez dugu ezer eginen langile-kopurua handitu eta ez badira ibilgailuak eta gainerako bitarteko materialak indartzen. Horrengatik, LABek proposatzen du ondorengo bitartekoak paratu daitezela:   

 • Ibilgailu berrien erosketan sakondu behar da. Gaur gaurkoz, ibilgailuak zaharkituak daude eta arrisku-tsuak izan daitezke ere.  
 • Ibilgailu bat 1,5 basozaineko.  
 • Teleskopio bat 2 basozaineko.  
 • Ordenagailu bat 2 basozaineko.  
 • Bulegoaren gutxiengo hedadura 5 m2ko basozain bakoitzeko, gehi komuna gehi aldagela.  
 • Telefono bat bi basozaineko.  
 • Ezin dugu ahantz norbanako ekipamendua, arropari, optikari eta irratiei dagokienez (erreserbako bateriak %30a).

  Baldintza hauek beteko ez balira, eta langile-kopurua handituko balitz, ibilgailu berean hiru basozain joango ginateke azkenean, ordenagailuak partekatu beharko genituzke, bulegoetan elkarri traba egingo genioke,... Giza-baliabideen eta baliabide materialen arteko proportzionaltasuna zaindu behar da, gure lanaren errendimendua handitu dadin.

Guarderío forestal

Administrazioa 2017/10/13

Desde LAB queremos trasladar a la plantilla del guarderío forestal algunas reflexiones y propuestas sobre temas de actualidad que nos afectan a todos y todas. Queremos contribuir al debate sobre el modelo de guarderío que queremos, sobre nuestras condiciones laborales, el dimensionamiento de la plantilla, la organización, los grupos especializados, las agresiones, etc. 

Esperamos que estas líneas nos ayuden a hacer un servicio mejor, más cercano a la ciudadanía y con unas condiciones de trabajo dignas.  

Modelo de Guarderío forestal 

El Guarderío forestal hace su trabajo muy pegado a la realidad de los pueblos y sus gentes. Debemos fomentar las relaciones con las instituciones locales y con las gentes que se desenvuelven en entornos rurales.   

La mejor manera de tener una buena imagen del Guarderío es siendo muy buenos profesionales en el desarrollo de todas nuestras competencias: en materia de fauna y flora silvestre, medio fluvial, medio forestal, espacios protegidos, fincas del PFN, vías pecuarias, actividad cinegética y piscícola, educación ambiental, urgencias medioambientales, investigación, etc. 

Ser agentes de la autoridad es una herramienta imprescindible en el desarrollo de nuestro trabajo, no un fin en sí misma. 

Dentro de nuestras funciones hay algunas que no son muy vistosas ni interesantes a nivel mediático, pero no quiere decir que no sean igualmente importantes. Lo mediático es importante, pero el reconocimiento y la buena imagen, además de por los medios de comunicación, se consigue por una actuación eficaz y profesional, y una presencia constante en el medio natural. 

Por todo ello, es importante tener establecidos los objetivos y una buena organización del trabajo, además de indicadores que midan periódicamente el grado de consecución de los mismos. Con un seguimiento adecuado de todo ello veremos nuestras debilidades y fortalezas. Sería conveniente mejorar la comunicación con la población para que se conozca la cantidad y calidad de los trabajos que hacemos. También se podrían saber nuestras carencias y trabajar en formación así como mejorar los medios materiales para eliminarlas. Por todo ello, creemos más importante centrarnos en el contenido que en el continente. 

La falta de inversión, tanto en medios materiales como humanos y, sobre todo, la eventualidad, hace que el servicio dado a la ciudadanía se vaya deteriorando. 

La dispersión geográfica hace que el colectivo no tenga contacto fluido y permanente. Esto supone que la información de lo que ocurre en cada demarcación no se transmita al resto de manera estandarizada y efectiva, lo que da lugar a equívocos o críticas entre unas demarcaciones y otras. El Departamento, tendría que poner medios para evitarlo. 

Respecto al personal y organización, a veces las directrices del Departamento no son claras, lo que provoca confusión y diferentes formas de actuar en cada demarcación. 

Navarra es muy diversa, por lo tanto, no es lo mismo el trabajo que se tiene que desarrollar en Tudela que el que se desarrolla en Baztan. Los recursos humanos y materiales deben adaptarse a la realidad de cada comarca. 

La falta de personal lleva a situaciones cada vez más frecuentes de roces entre compañeros-as y con usuarios-as.

Plantilla insuficiente 

Por lo anteriormente citado, desde LAB creemos que hay que aumentar sustancialmente el número de plazas existentes. Nuestras labores han ido a más y nuestra presencia en el medio y las plazas han ido a menos. Con las insuficientes plazas cubiertas a día de hoy, la calidad del servicio que prestamos no puede mantenerse y no es posible realizar todas las funciones que deberíamos hacer, que son realizadas por otros colectivos o, en el peor de los casos, privatizadas. Esto también es aplicable al cuerpo técnico del Departamento. 

Por ello, hemos pedido al Departamento que ponga en marcha ya el Plan Director de recursos humanos y medios materiales y que, teniendo muy en cuenta la amortización de plazas que hemos sufrido y el aumento de la carga de trabajo, se incremente el número de plazas para poder dar un buen servicio a la ciudadanía.  

Medios materiales 

También son importantes los medios materiales.  El Departamento está realizando un esfuerzo económico en renovar la flota de vehículos, vestuario, etc. y les animamos a seguir destinando recursos en esos términos. No hacemos nada si se aumenta la plantilla y no se refuerzan los vehículos y el resto de medios materiales. Por eso desde LAB proponemos que se adopten las siguientes medidas:    

 • Seguir profundizando la renovación del parque móvil. A día de hoy la flota de vehículos está desfasada y ha empezado a resultar peligrosa.   
 • Un vehículo por cada 1,5 guardas.  
 • Un telescopio por cada 2 guardas.  
 • Un ordenador por cada dos guardas.  
 • Oficina con una superficie mínima de 5 m2 por guarda así como baños y vestuarios.  
 • Un teléfono por cada dos guardas.  
 • Sin olvidar el equipamiento individual en cuanto a vestuario, óptica y radios (con un 30% de baterías de reserva).

  Si no se cumplen estas condiciones y hay un aumento de personal acabaríamos yendo tres guardas en el mismo vehículo, compitiendo por los ordenadores, molestándonos en las oficinas... Hay que guardar la proporcionalidad entre medios humanos y materiales para aumentar el rendimiento de nuestro trabajo. 

Ismael

"La colaboración con otros colectivos del Gobierno de Navarra es necesaria en algunos casos. Hay que establecer protocolos claros de actuación para evitar situaciones desagradables y problemas. Como agentes de la autoridad, no tenemos bien definido hasta dónde puede y debe llegar nuestra intervención." 

Ismael García, Guarda forestal,  delegado de LAB

Nafarroako Gobernuaren bertze taldeekiko lankidetza 

Azkenaldian modan dago lankidetza, edota lankidetza eza, beste taldeekin. Sailak jarraibide argiak ezarri beharko lituzke gure zereginaren mugak eta beste kolektiboen eginkizunak noiz hasten diren  azalduz, baina inondik inora ez daiteke utz beste batzuk gure eginkizunak bete ditzaten behar beste langilerik ez dagoelako edota “iristen ez delako”. 

Nafarroako gobernuaren beste kolektiboekiko lankidetza beharrezkoa suerta daiteke hainbatetan. Armaturik ez gauden autoritatearen agenteak gara, eta guztioi sortu zaizkigun egoeretan armatuak dauden beste polizia-kidegoekin batera egin behar izan dugu lan. 

Ikerketak egitean, ezinbestekoa da aipatu kidegoekin koordinatuak jardutea; beti izango da uneren bat haien beharra izango duguna, eta bestetan, haiek gure beharrean izango direnak. Argi dago gure eskuduntzetan basozainek agindu, nagusi izan behar dugula, eta beste kolektiboekin koordinatu behar dugula. 

Egoera desatseginak eta arazoak saihesteko, egintza protokolo argiak ezarri behar dira. Autoritatearen agenteak izaki, ez da behar bezala zehazten noraino irits daitekeen eta iritsi behar duen gure bete-beharra.

Eskualdetan eman behar diren aldaketei buruzko prozesu parte-hartzailea 

Ezaugarri honetako prozesua konstruktiboa izan dadin, aldez aurretik ezagutu behar dira joko-arauak. 

Arauek denontzako argiak eta ulergarriak izan behar dituzte, adieraziz, zeintzuk alda ditzakegun eta zeintzuk ez. Muga teknikoak, aurrekontua, eztabaidatu beharreko edukiak eta emaitzak adierazten diren konpromisoak adierazi behar dira ere. 

Prozesu honetan bi kontuk egin dute huts: aipatu joko-arauen jakinarazpenean argitasuna, eta pertsona batzuek, beren interesen arabera aldaketak proposatu izana. 

Kolektiboaren izena 

Gaztelaniaz egin zaigun izendapen berriaren harira, haren egokitasuna edota egokitasun eza bazter utzita, berriro eztabaidatzeari ekin diogu haren ordaina euskaraz zein izan behar den jakiteko. 

Gai honetan zaila dirudi edonor ase dezakeen irtenbidea topatzea. Egia bada ere “ingurumena” gizartean aski onartua den hitza dela, esan gabe uzten ditugu gizarte-landatarrak hobekiago antzeman dezaketen beste hitzak. 

Euskaraz jarri behar den izenarekin sortu den arazo-aren harira, euskal hiztegian bilatu beharko dugu gaztelaniarekin nekez antza duten hitzen artean; ez dugu zertan egin behar hitzez hitzeko itzulpena, belarrietan mina egiten duena; maiz, itzulpena horren traketsa da, gure arbasoei ulergaitza gertatuko litzaiekeela. Zeregin horretan buru-belarri ari garela, gure hizkuntza ez dakitenei irudi liezaieke ez dagoela hiztegi-aberastasunik garai berri hauetan erabiltzeko. 

LABen kideok konstruktiboak izan nahi dugu, ez dugu eztabaida antzuetan murgil nahi. Euskal izenari dagokionez, proposatzen dugu gaztelaniazkoa bazter utzita, euskal ordaina hizkuntzak dauzkan bitartekoetan oinarritzea. 

Euskaran gaikako hiztegi oparoa izatekotan, naturari loturiko elementuak, jarduerak eta gertaerak izendatzen oparoa da. Horrela, ez dugu arazo handirik izango.

Iragana aztertuta, joan den mende hasieran erabiltzen ziren: basozain, basazain eta baita oihanzain ere. Zaharragoa dirudi igurain hitza (irarai, igurai, igurazai,...): In loco quem bascones vocant Ygurai Mendico (Lizasoain, 1085); baita mendizain edota mendizai,... azken hauek berriagoak dirudite. 

Denek neurri handi edo txiki batean aipatzen dute gure ogibidea. Agian mendizain basozaintzari lotuagoa dago, bertze horrenbertze erran dezakegu oihanzain hitzarekin eta igurain etxalde kontzeptuari lotua dirudi (nahiz eta etimologikoki inguru-zain kontzeptuan oinarria izan dezakeen). Edozeinek balio lezake; dena den, gure lanarekin loturarik handiena basozain hitza izan daitekeen. 

Orduan, denona den hizkuntzari zor diogun, babestu behar dugun kultura-ondasunari, naturaltasunez garatu dadin lagundu behar dugun habitatari zor diogun  begiruneagatik bada ere, ez dezatela gure ogibidea “ingurumeneko zaindariak” izen horrekin izendatu!!! 

LABek egiten du, euskaraz, gure zereginari basozain hitzez izenda dezatenaren alde, gure betekizunarekin hobekien bat datorrena delako, horrela, bazter utzita nahiko aldrebesak diren itzulpenak. 

Twitter ofiziala 

Sailari eskatu diogu basozaintzako zeregina twitter ofizial batez hornitu dadila, digitalizazioa gero eta hedatuagoa dagoen unean, gizarteak jakin dezan gure lanaren berri eta horrela, bide batez, gure lana  indartu dadin. 

Osasun-azterketak 

Norbaitek ondoezaren bat nozitu badu, arriskuren bat edota lanak eragin bestelako arazorik pairatu badu, osasun-azterketa egitea eska dezake. Prebentzio batzordetan azpimarratu ohi dugu, gure azterketek berariazkoak izan behar dituztela, gure lanpostuei egokituak, eta ez dutela jeneralistak izan behar. 

Talde adituak 

Eztabaidatu behar da talde adituak premiazkoak direnari edota ez direnari buruz. Dena dela, talde hauek sortu beharko balira, hauek osatuko luketen langileak plantillakoak izan behar dute derrigorrez, hots, lanpostu gehiago sortu behar dira. Horrela egin ezean, pertsonen mugapen edo demarkazioetan, lanaren garapena ahulduko litzateke. 

Talde adituek GIANen antzera jokatu beharko lukete. Honen partaideak mugatzetan edo demarkazioetan txertatu beharko lirateke. Hautatze prozesua argia, gardena eta berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioetan oinarritu behar da. Hau baliabidetzat har dezakegu gainerako langileak ikas dezaten beren espezializazioari dagozkien gaietan. 

Erasoak 

Berriki, kanpo erasoak pairatu ditugu, onartezinak diren egintzak. Horrengatik guztiarengatik arbuiatzen ditugu aipatu oldarrak, erasotuei gure elkartasuna adierazten diegu, eta haiek saihestearren, neurriak har daitezela eskatzen dugu. 

Uste dugu ere, bertze kidegoekiko lankidetzaren ondorioz, haien parte hartze eskatu beharko litzatekeela jarrera arriskutsuak edota erasokorrak aurreikus daitezkeenean; horrela, oldarraldiak emango liratekeenean, jardun daitezela kidego armatuak diren neurrian, gu baino hobekiago prestatuak daudelako honelakoetan aritzeko. 

Basozaintzan pairatu den azken kanpo-erasoari dagokionez, LABek agiri bat osatu du, non hartan adierazi zaien Administrazioari nahiz prebentzio zerbitzuei, mota honetako egoerak saihesteko hartu behar diren neurriak. 

“Inguruneko Zaintzaren” FD 

“Inguruneko Zaintzaren” Foru Dekretuari dagokionez, LABek azken ahalegina egin du koordinatzaileak aukeratzeko prozesuan langileek egiazki parte har dezaten. Proposamena onartu du Departamentuak eta laster, idazketa doitzeari ekingo diogu Dekretu berriak aurrera egin ahal izan dezan. 

Ondasunaren babesa 

Basozaintzari proposatu zaio Principe de Vianarekin harremanetan jar dadila, eta demarkazio bakoitzean dagoen ondasun katalogoaren zerrenda bidal diezagula, eta hura mugikorraren aplikazioan sar dadila, lekuan bertan ikus ahal izan dezagun, eta horrela, zaindu eta babestu dezagun edota batzuetan, jakin dezagun gertatzen ari dela.

Colaboración con otros colectivos del Gobierno 

Últimamente esta en boga la colaboración, o la no colaboración, con otros colectivos. El Departamento debería marcar  directrices claras de hasta dónde llega nuestro trabajo y dónde empieza el de otros colectivos, pero en ningún caso se debe dejar que otros realicen nuestras funciones por falta de personal o porque “no se llega”.  

La colaboración con otros colectivos del Gobierno de Navarra es necesaria en algunos casos. Somos agentes de la autoridad no armados, y a todos/as nos han surgido situaciones en las cuales se debe intervenir con otros cuerpos que porten armas.  

En temas de investigación, es fundamental tener una coordinación con estos cuerpos, siempre va a haber momentos en los que los vamos a necesitar y otros en los que ellos también nos van a necesitar. Está claro que en las materias de nuestra competencia el Guarderío tiene que llevar la batuta, y coordinarse con otros colectivos. 

Hay que establecer protocolos claros de actuación para evitar situaciones desagradables y problemas. Como agentes de la autoridad, no tenemos bien definido hasta dónde puede y debe llegar nuestra intervención. 

Proceso participativo sobre cambio en las comarcas 

Para que un proceso de estas características sea constructivo hay que conocer de antemano las reglas del juego.   Deben ser reglas claras y entendibles para todo el mundo, indicando cuáles podemos y cuáles no podemos modificar. También indicar límites técnicos, presupuesto, contenidos a debatir y compromiso con los resultados.  En este proceso han fallado dos cuestiones, la claridad en la transmisión  de estas reglas de juego y por parte de algunas personas, proponer cambios en función de sus intereses personales.  

Nombre del colectivo  

Ante nuestra nueva denominación en castellano, dejando al margen su idoneidad o no, se presenta otra vez la discusión de cuál sería su parejo en euskera. 

En este tema es difícil dar con una solución que satisfaga a todo el mundo. Aunque es verdad que “medio ambiente” es un término bastante aceptado ya en la sociedad, nos dejamos en el tintero otros nombres más reconocibles por la sociedad rural.  

Con la denominación en euskera nos encontramos con el problema de tener que buscar en su vocabulario una(s) palabra(s) que a duras penas se asemejen al castellano y dé lugar a una traducción literal penosa que nos pita tanto en los oídos que si nuestros mayores levantaran la cabeza nos darían con medio o incluso un ambiente entero en la cabeza. Y enfrascados en ese esfuerzo, a los que no conocen esta lengua les parece que es que no hay riqueza de vocabulario para estos tiempos modernos. 

Desde LAB queremos ser constructivos y no meternos en discusiones estériles. Para el nombre en euskera proponemos dejar al margen la denominación en castellano y buscar en la propia lengua vasca. 

Si para algo hay vocabulario en euskera, es para definir elementos, prácticas y acontecimientos de la naturaleza. Entonces, no habrá mayor problema. 

Echando la vista atrás, a principios del siglo pasado se utilizaba basozain, basazain y también oihanzain. Más antiguo parece igurain (irurai, igurai, igurazai, etc.): In loco quem bascones vocant Ygurai Mendico (Lizasoain, 1085), y también mendizain o mendizai, etc. que parecen más modernos.  

Todos hacen referencia en mayor o menor medida a nuestro oficio. Quizá mendizain es más estrictamente forestal, lo mismo que oihanzain, e igurain parece más guarda rural que otra cosa (aunque ojo, etimológicamente pueda venir de inguru-zain) Valdría cualquiera, y a lo mejor el que más sentido tiene por su identificación con nuestro trabajo es basozain. 

Entonces, por respeto a una lengua que es de todos y todas, un patrimonio cultural que debemos prote-ger y favorecer un hábitat donde se desarrolle con naturalidad... ¡No nos llamemos ingurumeneko zaindariak! 

Desde LAB apostamos por que en euskera el nombre de nuestro puesto de trabajo sea basozaina, puesto que es el más identificativo de nuestro puesto de trabajo, dejando aparte así traducciones un tanto absurdas.  

Twitter oficial 

Hemos pedido al departamento que se dote de un twiter oficial para el guarderío forestal, para potenciar e informar de nuestro trabajo a la sociedad cada vez más digitalizada.

Reconocimientos médicos 

Si alguien tiene alguna molestia, ha sufrido algún riesgo o cualquier otro problema derivado del trabajo, puede solicitar un revisión médica. Seguimos insistiendo en los comités de prevención que nuestras revisiones sean especificas para nuestro puesto de trabajo y no sean generalistas.  

Grupos especializados 

Hay que debatir sobre si son necesarios o no los grupos especializados. En cualquier caso, si fueran necesarios, el personal que los integre tiene necesariamente que ser sobre plantilla, es decir, deben generarse más plazas. Si no se hace así, en las demarcaciones de estas personas, el desarrollo del trabajo se resiente.  

Los grupos especializados deberían funcionar como el GIAN. Las personas que formarían parte de ellos deben estar incardinadas en las distintas demarcaciones. El proceso de selección tiene que ser claro, transparente y basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Pueden ser una  herramienta para formar al resto de la plantilla en los temas relativos a su especialización. 

Agresiones 

Recientemente se han sufrido agresiones externas, actos que no se pueden permitir. Por todo ello rechazamos estas agresiones, damos nuestro apoyo a los agredidos y pedimos que se tomen medidas para evitarlas.  

También pensamos que, fruto de la colaboración con otros cuerpos, se debería pedir su participación activa en los casos de previsión de conductas peligrosas o agresivas e intentar eliminar estas agresiones, dejando que en casos de conductas violentas, actúen como colectivos armados que son, ya que están mejor preparados que nosotros y nosotras para actuar en estos casos.  

Respecto a la ultima agresion externa sufrida por guarderio, LAB ha realizado un documento en el que se exponen, tanto a la Administracion como a los servicios de prevencion, la adopcion de las medidas necesarias para evitar este tipo de situaciones.

DF del Guarderío Forestal 

Respecto al Decreto del Guarderio Forestal, desde LAB hemos hecho un último esfuerzo para que el proceso de selección de las personas coordinadoras sea con participación efectiva de la plantilla. La propuesta ha sido aceptada por el Departamento y en breve entraremos a afinar la redacción para poder llevar adelante el nuevo Decreto.  

Protección del patrimonio 

Se ha hecho una propuesta a la sección de Guarderío para que se contacte con Príncipe de Viana y nos mande una relaccion de el patrimonio catalogado existente en cada demarcación y que este se pueda incluir en la aplicación del móvil para verlo sobre el terreno y así poder preservarlo y protegerlo o en algunos casos, saber que existe.