marcodorado

Nafar Lansare: 

Pribilegioak amaitzeko bidean gaude, egungo erronka sare publikoa garatzean datza

Administrazioa 2016/12/22

LAB sindikatuak positiboki baloratzen du egiten ari dena UGTk eta CCOOk dituzten pribilegioekin amaitzeko, nahiz eta oraindik orain, industriako enpresa handietan dauden sare klientelarrak eraisteko asko dagoen egiteko. Etorkizunari begira, LABek erronkatzat dauka heziketa eta orientazioaren sare publikoaren garapena zerbitzu beraren ardatz nagusi eta egituragarri gisa.

Kronologia

2015.eko Urria: Nafar Lansareko Estatutuak berritzeko prozesua. LABek hurrengo ekarpenak egin zituen: 

• CEN (Nafarroako Enpresarien Elkartea) eta  UGT eta CCOO sindikatuekin nahierara egindako kolaborazio hitzarmenen amaiera. 

2000/78/CE Europako Zuzentarauari erreferentzia esplizitua. Zuzentarau honek enplegurako sarbidean berdintasuna defendatzen du, Nafarroako enpresa askotan genero, afiliazio sindikal, jatorri, dibertsitate funtzional edo beste arrazoi batengatik ematen den diskriminazioa ezabatuz. 

Hezkuntza Departamentuaren parte hartzea. LABentzat prestakuntza sare publiko bat eratzeko lanbide heziketako zentroak funtsezkoak dira. Horregatik, Hezkuntza Departamentuak Nafarroako Lansareko Kontseiluaren parte izatea proposatu genuen, onartua izan dena. 

Sare publikoa, funtsezko ardatza. Orain arte egon den eredu pribatizatuaren aurrean, sare publikoa funtsezko ardatza izanen duen eredua proposatu genuen. Hau ere onartua izan da. 

Nafarroako Gobernuaren dirua sare publikora. Nafarroako Lansarea kotizazio bidez sortutako prestakuntzarako estatuaren funtsaren bidez, europar funtsez eta Nafarroako Gobernuaren funts propioz finantzatzen da. LABek proposatu zuen Nafarroako Gobernuaren funtsak osoki sare publikora bideratzea. Ez da onartu.   

2016.eko Urtarrila: Nafarroako Lansarearen gobernu Kontseilu berriaren eraketa eta  gainerako lan taldeak abian jartzea.  

2016.eko Martxoa: LABek Forem (CCOOri  loturiko fundazioa) eta Distrivisual enpresak protagonizatu zuten Foruzainen egoitzaren garbiketan, Nafarroako Lansarek diru publikoarekin finantzatutako prestakuntza eta  ikaskuntza  kontratuen bidez egindako praktika irregularra publikoki eta juridikoki salatzen du.  Ez zen kasu isolatua, baizik eta garbiketa beste enpresa batzuk eta IFES (UGTri loturiko fundazioa) inplikatzen dituen eta sistematiko ematen den praktika.  

2016.eko Ekaina: Akordio juridiko -epaiketarik gabea-, zeinaren bidez Distrivisual enpresak onartzen duen irregulartasunak egin izana eta eragindako langilea mugagabeki kontratatzera konprometitzen den. Hain zuzen ere hori izan ohi da ondorio juridikoa, Epaile batek kontratazioan iruzurra eta langileen lagapen ilegalaren existentziaren irizpena ematen duenean. Gainera, kalte-galerengatiko indemnizazioa ezarri zen.  

2016.eko Uztaila: LABek salatutako praktika irregularrak ahalbidetzen dituzten programen bukaera exijitzen du. Nafarroako Gobernuak programa hauen eredu aldaketa eta, honekin, praktika hauen bukaera iragartzen du. Honek, kaltetutako langileen eskubideen defentsan lorpen handia suposatzen du. Baina, gainera, argi eta garbi uzten du garbiketa enpresek, batetik eta, bestetik Forem eta Ifesek protagonizatutako praktika antisindikalen existentzia. 

2016.eko Iraila: Nafarroako Gobernuak Nafarroako Lansarearen Kontseiluan  2016-2019 Enplegu Planaren zirriborroa aurkezten du. LABek ezustea eta haserrea adierazten du, hura ezagutu gabe, hura egiteko sindikatu honekin ez kontatu eta Elkarrizketa Sozialera deituz, Nafarroako Gobernuaren aldetik 2016-2019 Enplegu Plana hedabideen aurrean publiko egin baino ordu batzuk lehenago aurkezteagatik. 

2016.eko Urria: Nafarroako Lansareak  2017ko bere aurrekontuari buruzko informazioa aurkezten du. Horrek UGT eta CCOO sindikatuekiko “nahierara” egindako hitzarmenen bukaera iragartzen du. 

2016.eko Azaroa: LABek Enplegu Planari begirako 10 neurri aurkezten ditu: Legeria eta Lan Ikuskaritza propio; 35 orduko lan-astea; 1200€-ko gutxieneko ordainsaria; 1.000 lanposturen sorrera zerbitzu publikoetan; ekonomia sozialari dagokionez, enpleguaren kalitatea lehenetsi kantitatearen aurrean; lan osasunaren kudeaketa publikoa; azpikontrata publikoetan klausula sozialak aplikatzea; “Nafarroako Lan Bazterketaren Kontrako Behatokia” sortzea; eta  zabalera igande eta  jai egunetan.


Nafar Lansare:

Amai dezagun klientelismoarekin sare publikoa osatuz

Urte askoan, Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare (SNL-NL) CEN UGT eta CCOO gainfinantzatzeko erabili den mauka izan da. Hiru eragile horiek funtsa publikoen banaketa nola egin erabakitzen zuen Batzorde Iraunkorra monopolizatzen zuten; hauek, era berean, horien hartzaile nagusiak ziren. Hots, epaile eta alderdi ziren, esku batekin ematen zuten, eta bertzearekin jaso. UPNrekin eta PSNrekin batera, Nafarroa forala eta espainiarra osatzen laguntzeagatik egin zerbitzuen ordaina genuen. 

Servicio Navarro de Empleo:

Avanzamos hacia el fin de los privilegios, ahora el reto es desarrollar la red pública

Administrazioa 2016/12/22

El sindicato LAB valora positivamente los pasos que se están dando para terminar con los privilegios de UGT y CCOO, aunque todavía quedan por desmontar las redes clientelares en las grandes empresas industriales. De cara al futuro, LAB marca como reto el desarrollo de la red pública de formación y orientación como eje fundamental y vertebrador del Servicio.

Cronología

Octubre de 2015: Proceso renovación de los Estatutos del Servicio Navarro de Empleo. LAB realizó las siguientes aportaciones:
Fin de los convenios de colaboración “a dedo” con la CEN y los sindicatos UGT y CC.OO.
Referencia explícita a la Directiva Europea 2000/78/CE. Esta directiva aboga por la igualdad en el acceso al empleo, eliminando la discriminación que se produce en muchas empresas navarras por razón de género, afiliación sindical, origen, diversidad funcional o cualquier otra.
Participación del Departamento de Educación. Para LAB, los centros de formación profesional son fundamentales para la configuración de una red pública de formación. Por este motivo, propusimos que el Departamento de Educación sea parte del Consejo del SNE-NL, algo que fue aceptado. 
Red pública, eje fundamental. Frente al modelo privatizado que ha existido hasta la actualidad, propusimos un modelo que tenga a la red pública como eje fundamental. Algo que también fue aceptado. 
El dinero del Gobierno de Navarra a la red pública. El SNE-NL se financia con el fondo estatal de formación creado vía cotizaciones, con fondos europeos y con los fondos propios del Gobierno de Navarra. LAB propuso que los fondos del Gobierno de Navarra se destinaran íntegramente a la red pública. No fue aceptado.  

Enero de 2016: Constitución del nuevo Consejo de gobierno del SNE-NL y puesta en marcha del resto de comisiones de trabajo.   

Marzo de 2016: LAB denuncia pública y judi-cialmente la existencia de una práctica irregular coprotagonizada por el Forem (fundación ligada a CCOO) y Distrivisual en la limpieza de las instalaciones de la Policía Foral a través de contratos de formación y aprendizaje financiados con dinero público a través del SNE-NL. No se trataba de un caso aislado, sino de una práctica sistemática que implica a otras empresas de limpieza, así como a IFES (fundación ligada a UGT).     

Junio de 2016: Acuerdo judicial – sin necesidad de celebrar juicio -, mediante el cual la empresa Distrivisual admite haber cometido irregularidades y se compromete a contratar de manera indefinida a la trabajadora afectada. Esa es precisamente la consecuencia jurídica habitual cuando un juez dictamina la existencia de fraude en la contratación y cesión ilegal de trabajadores. Además, se establece una indemnización por daños y prejuicios. 

Julio de 2016: LAB exige al SNE-NL el fin de los programas que posibilitan las prácticas irregulares denunciadas. El Gobierno de Navarra, comunica el cambio de modelo de estos programas y con ello el fin de estas prácticas. Lo que supone un gran logro en la defensa de los derechos de las trabajadoras afectadas. Pero además, deja patente la existencia de prácticas antisindicales coprotagonizadas por empresas de Limpieza por un lado y Forem e Ifes por otro.  

Septiembre de 2016: El Gobierno de Navarra presenta en el Consejo del SNE-NL, el borrador del Plan de Empleo de Navarra 2016 – 2019. LAB muestra su sorpresa y malestar ante la presentación por parte del Gobierno de Navarra del nuevo Plan de Empleo 2016 – 2019 unas horas antes de hacerlo público ante los medios, desconociendo el mismo, sin haber contado con este sindicato para su elaboración, y convocando al Diálogo Social. 

Octubre de 2016: El SNE-NL presenta información sobre su presupuesto en 2017. El mismo presenta el fin de los convenios “a dedo” con los sindicatos UGT y CC.OO.  

Noviembre de 2016: LAB presenta 10 medidas de cara al Plan de Empleo: legislación e inspección laboral propia; jornada de 35 horas semanales; salario mínimo de 1200 €; creación de 1.000 puestos de trabajo en los servicios públicos; respecto a la economía social, primar la calidad del empleo frente a la cantidad; gestión pública de la salud laboral; aplicar las cláusulas sociales en la subcontratación pública; creación de un “Observatorio Contra la Discriminación Laboral en Navarra”; y cero apertura en domingos y festivos.


Servicio Navarro de Empleo: 

Terminemos con el clientelismo desarrollando la red pública

Durante años el Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare (SNL-NL) ha sido un chiringuito para sobrefinanciar a la CEN, UGT y CCOO. Estos tres agentes monopolizaban una Comisión Permanente que decidía sobre el reparto de los fondos públicos y, al mismo tiempo, eran los principales receptores de los mismos. Es decir, siendo juez y parte, con una mano daban y con la otra recibían. Se trataba de un pago a los servicios prestados por conformar junto a UPN y PSN el Régimen de la Navarra foral y española. 

 sne2017.orig

Gobernu aldaketa paratu ondoren, SNE-NL-aren estatutuak aldatu ziren, eta LABek eskatuta, sare publikoa haren “ardatz egituragarri eta funtsezko” gisa bereizi zen. Jarraian, LABek demokratikoki eta zeharrean erabaki zuen, haren oinarriekin batera, aipatu markoan, era kritiko batez arituko zela, eta helburu jakin batzuen lorpenera baldintzatuko zela; horretarako, 2 urteko epea paratu zuen (2017ko abendura arte). 

Hiru helburu paratu genituen:
• UGTrekin eta CCOO rekin nahierara ezarri hitzarmenak indargabetzea
• prestakuntza eta lan-orientabidearen sare publikoa garatzea
• aukera berdintasuna eta kontratatzean ematen den bazterkeriarekin amaitzen dela bermatzea (2000/78/CE Europako Zuzentaraua betez). Azken finean, gure erronka SNE-NL langileriaren eta herri-sektoreen zerbitzu pean jartzean zetzan. 

Prestakuntzako sare-publikoaren aldeko erronkarekin koherentea izaki, LABek uko egin zion funtsa publikoekin finantza zitezkeen prestakuntza eta lan-orientabi-dearen proiektuak aurkezteko dagokion eskubideari. Hots, LAB Nafar Lansaren sartu zenean, bere egin zuen Zapatisten esaera: “guretzat, deusez; guztientzat, dena”. 

Lanari ekin eta lehen hilabeteak igaro ondoren, esan dezakegu pribilegioen amaierara hurbiltzen ari garela; LAB sindikatuaren parte hartzeak, SNE-NL-n, ekarri du UGT eta CCOO sindikatuokin “nahierara” lotu diren hitzarmenak bertan behera geratu izana (0 € 2017. urtean). Dena den, Aurrekontuen Aurreproiektuan, 800.000 €tako balioa duten hitzarmenei eusten zaie enpresa-erakundeekin (batez ere, CENarekin); aipatu kopurua, aurrekontuak tramitatzean, deusezta dadila eskatu du LABek. 

Azken hilabeteotan, ELAk jarri zuen salaketa-judizial baten harira, eztabaida juridikoa eman da 2015eko hitzarmen batzuen izaera araugabeaz. LABek guztiz bat datorren arren aipatu salaketarekin, gure iritziz, eztabaida nagusia ez da juridikoa, politikoa baizik.

Salatu hitzarmenak dagoeneko 2016. urterako desagertu ziren, baina kontua zera da, legezko oinarria zuten hitzarmen batzuei eutsi zitzaiela. Hortaz, LABen jarduna erabakigarria suertatu da UGTrekin eta CCOOrekin lotu hitzarmen guztiak deuseztatu behar zirela erabaki politikoa har zedin, hauen legezko oinarria edozein dela ere. 

UGTrekin eta CCOOrekin loturiko hitzarmenak bertan behera geratu izana berri ona da euskal langileriarentzat, herriko sektoreentzat eta oro har, gizartearentzat; hainbat sindikatuak, gizarte-eragileak eta eragile politikoak borrokatu gara horren alde.  

Hala ere, horrek ez du, berez, UGT eta CCOO sindikatuek, altxor publikoa bidez, lortu ohi duten gain-finantziazioaren amaiera ekarriko, aipatu bi sindikatuak aurkez daitezkeelako SNE-NL-k, hainbat urtetarako, antolatuko dituen lehiaketara. Alegia, “nahierara” antolatzen diren ikastaroen esleipenarekin amaitu bada ere, eusten zaio ikastaroak azpikontratatzeko politikari. Hots, UGTk eta CCOOk lehiatu beharko badute ere Akademia pribatuekin eta beste erakundeekin, hala ere, aukera izango dute opilaren zati eder bat eskuratzeko.

Beste hainbeste gertatzen da Lan Osasunaren esparruarekin: Ayerdiren Sailak 1.100.000 €tako partida sartu du hainbat “proiektu” burutzeko, UGTk eta CCOOk etengabe egin dioten eskaera, neurri batean, betez. Nafarroako Gobernuak, 2016. urtean murrizpenak ezarri ondoren, UGTrentzat, CCOOrentzat eta CENrentzat iturria zabalik ukan nahi duela dirudi. 

Jasotako kritiken aurrean, besteak beste LAB sindikatuarenak, Nafarroako Gobernuak, azkenean, aipatutako kopurua murriztea erabaki du, Lan Osasunaren Zerbitzuak zuzenki eta publikoki kudeatzera pasatuko diren 250.000€ kenduz. “Proiektu eta prestakuntzara” bideratutako gainerako 850.000€-en kasuan ere aldaketa bat gertatu da, partida horretarako aukera izateko oinarrien ezarpena Lan Osasunaren Zerbitzuaren esku utziz. 

Kudeaketa publikoaren %50a lortzea, 2019. urterako helburua

20 urtez garatu den eredu klientelarrarekin behin betikoz amai dezagun, daukagun erronka SNE-NL-tik bideratuko den prestakuntzako eta lan-orientabideko sare publikoa garatzean datza. Honen harira, datuok ez dira batere positiboak: 2016. urtean sare publikoaren garrantzia areagotu bazen %23tik %27ra igarota, 2017. urteari begira, portzentajea bere horretan geratu da. Portzentaje horrekin, nola izanen da sare publikoa “ardatz egituragarria eta funtsezkoa”? 

Berehalaxe erreakzionatu behar da, hainbat urtetako egitasmoa landuz, sare publikoa, legegintzaldia amaitzean, %50era heldu dadin. Xede horretan, LABek berariazko batzordea sortzea proposatzen du SNE-NL-n, non interesatua izan daitezkeen eragile guztiak sartu ahal izanen diren, Batzorde horren partaideak izanik edota ez izanik ere. 

Labur esanda, afera ez da sindikatu baten edo beste-ren artean aukeratzea; hitzarmenen edo konpetentzia lehiaketen artean. Aukeratu behar da kudeaketa publikoaren edo pribatuaren artean. Eta beste eremuetan bezala, LABek ez du zalantzarik: publikoa badabil.

Tras el cambio de Gobierno, a instancias de LAB, se caracterizó a la red pública como “eje vertebrador y fundamental” del SNE-NL. Seguidamente LAB decidió participar en dicho marco de una manera crítica y condicionada a la consecución de unos objetivos concretos, otorgándose para ello un plazo específico de 2 años (hasta diciembre de 2017). 

Los objetivos marcados eran tres:
• derogación de los convenios “a dedo” con UGT y CCOO
• desarrollo de la red pública de formación y orientación laboral
• garantizar la igualdad de oportunidades y el fin de la discriminación en la contratación, de acuerdo a la Directiva Europea 2000/78/CE. Nuestra apuesta era, en definitiva, poner el SNE-NL al servicio de la clase trabajadora y los sectores populares. 

En coherencia con su apuesta por la red pública de formación, LAB renunció a su derecho a presentar proyectos de formación y orientación laboral que pudieran ser financiados con fondos públicos. Es decir, LAB entró al Servicio Navarro de Empleo con la máxima zapatista que proclama “para nosotros y nosotras, nada; para todos y todas, todo”. 

Tras los primeros meses de trabajo, podemos decir que estamos avanzando hacia el fin de los privilegios, toda vez que la participación del sindicato LAB en el marco del SNE-NL ha determinado el fin de los convenios “a dedo” con UGT y CCOO (0 € en 2017). Ahora bien, en el Anteproyecto de Presupuestos se mantienen convenios por valor de 800.000 € con organizaciones empresariales (principalmente la CEN), partida que LAB exige eliminar en la tramitación de los Presupuestos. 

Durante los últimos meses, a raíz de una denuncia judicial de ELA, ha existido un debate jurídico sobre el carácter irregular de algunos de los convenios del 2015. Aunque LAB coincide plenamente con dicha denuncia, en nuestra opinión el principal debate no es jurídico sino político. Los convenios denunciados ya desaparecieron para el 2016, pero la cuestión es que se mantuvieron varios convenios que sí tenían base legal. Pues bien, la actuación de LAB ha sido determinante para que se tome la decisión política de terminar con todos los convenios con UGT y CCOO, independientemente de su base legal. 

El fin de los convenios con UGT y CC.OO es una buena noticia para la clase trabajadora y los sectores populares, y para la sociedad en su conjunto; algo por lo que hemos luchado distintos agentes sindicales, sociales y políticos.  

Sin embargo, no supone per se el fin de la sobrefinanciación de UGT y CCOO a cuenta del erario público, puesto que ambos sindicatos se van a poder presentar a los concursos plurianuales que organizará el SNE-NL. Es decir, UGT y CCOO van a seguir optando a una buena porción de la tarta. 

Otro tanto ocurre en el ámbito de la Salud Laboral: el Departamento de Ayerdi había introducido una partida de 1.100.000 euros para “proyectos y formación”, atendiendo parcialmente a la solicitud que insistentemente han realizado UGT y CCOO, dando la sensación de que, tras los recortes del 2016, el Gobierno de Navarra prefiere subcontratar estas actividades en vez de desarrollarlas desde el Servicio de Salud Laboral. 

Ante las críticas recibidas, entre ellas las del sindicato LAB, el Gobierno de Navarra finalmente ha decidido reducir dicha cuantía, descontando 250.000€ que pasarán a ser gestionados de manera directa y pública por el Servicio de Salud Laboral. Sobre el resto, 850.000€, destinados a “proyectos y formación” también se ha producido una modificación, quedando en manos del Servicio de Salud Laboral el establecimiento de las bases para optar a dicha partida.

Objetivo alcanzar el 50% de gestión pública para el año 2019

Para terminar definitivamente con el modelo clientelar desarrollado durante 20 años, el reto consiste en desarrollar la red pública de formación y orientación laboral desde el SNE-NL. Y en este aspecto los datos no son nada positivos: si bien en el 2016 se incrementó el peso de la red pública del 23% al 27%, de cara al 2017 el porcentaje se ha estancado. Con este porcentaje, ¿cómo va a ser la red pública el “eje vertebrador y fundamental”? 

Hay que reaccionar de manera inmediata, elaborando un plan plurianual para que la red pública alcance el 50% al final de la legislatura. Para ello, LAB propone la creación de una comisión específica en el SNE-NL donde puedan integrarse todos los agentes interesados, estén o no en el Consejo del mismo. 

En definitiva, no se trata de optar entre uno u otro sindicato; entre convenios o concurrencia competitiva. Se trata de decidir entre gestión pública o gestión privada. Y como en otros ámbitos, LAB no tiene duda: lo público funciona.

SNE GRAFIKA 
Grafikoen irakurketatik eratortzen den bezala, Nafarroako Lansarearen kudeaketa publikoaren eredura bideratutako diru kopuruak handitu diren arren, aurreikusitako partida guztiak kontuan hartzen baditugu, kudeaketa publikoko portzentajea, aldiz, geratu egin da, baita hamarren batzuk jaitsi ere. Como se desprende de la lectura de las gráficas, a pesar de que suben los importes de dinero destinados a la modalidad de gestión pública del SNE-NL, el porcentaje de gestión pública teniendo el cuenta todas las partidas presupuestadas, sin embargo, se ha estancado, disminuyendo incluso algunas décimas.

Lan-munduratzea erraztu eta aukera berdintasuna bermatu

Facilitar el acceso al trabajo y garantizar la igualdad de oportunidades

VWen, LABek eskatuta, kontratazioan diskrimina-zioarekin amaitzeko gutxieneko hitzarmen garrantzitsua erdietsi da.  

Aipatu itunak kontratazio-sistema publiko berria ezartzeko beharra jasotzen du: “egiaztagarria, gardena eta langileak haren jakitun direla”. Enpresak proposamen bat aurkeztu du baina ez ditu aipatutako irizpideak bermatzen. LABek ekarpen zehatzak planteatu ditu horrela izan dadin. Hauek aintzat hartuko balira, Nafarroako industria handienean gauzatuko litzatekeen aldaketa historiko baten aitzinean geundeke; hartan, batez ere, gizonak kontratatu direlako, eta beti, UGTren eta CCOOren txartelak edo agiriak aurkeztu behar izan eta gero.  

LABek deritza SNE-NL-ak eta Nafarroako Gobernuak, oro har, arduratu behar dutela horrela suerta dadin, kontratatzerakoan, bazterketan oinarrituriko sistemei eusten dieten VWen nahiz gainerako enpresetan.

En VW se ha alcanzado un importante acuerdo de mínimos a instancia de LAB para acabar con la discriminación en la contratación.  

Dicho acuerdo recoge la necesidad de establecer un nuevo sistema de contratación “público, verificable, transparente y con pleno conocimiento de la plantilla”. La empresa ha hecho una propuesta que no garantiza los criterios mencionados, por lo que LAB ha presentado aportaciones concretas para que así sea. Si se aceptasen, estaríamos ante un cambio histórico en la principal industria de Navarra, que ha contratado principalmente a hombres y siempre previa presentación del carnet de UGT y CCOO.  

Desde LAB consideramos que el SNE-NL y el Gobierno de Navarra en general deben velar para que así sea, tanto en VW como en el resto de empresas que mantienen sistemas de contratación discriminatorios.

 txupinazo acampada
berDUINtasuna kanpalekua, berdintasunaren eta bazterkeri guztien amaieraren alde, lan duina guztiontzat!" Iruñeko Sarasate pasealekuan 2016ko urriaren 17 eta 22 artean ospatua eta lan munduko bazterkeriaren kontra LABek bultzatua. Amaitu zen aipaturiko aldarrikapenak bildu zituen martxa batekin, ehundaka pertsona elkartuz. “Acampada berDUINtasuna, por la igualdad y el fin de toda discriminación, ¡trabajo digno para todas!" celebrada del 17 al 22 de octubre de 2016 en el Paseo Sarasate de Iruñea e impulsada por LAB en contra de la discriminación en el mundo laboral. Finalizó, con una marcha que recogió las citadas reivindicaciones reuniendo a cientos de personas.