Share

JUS informe

Emakumearen aurkako indarkeriaren arloan nazioarteko legediak finkatzen dituen gutxienekoak betetzetik oso urrun gaude

Justizia 2019/05/06

Iazko azaroan, LABek aurkeztu zuen txostenean garbi gelditu zen emakumearen aurkako indarkeriaren arloko epaitegiak oso egoera kaskarrean daudela Nafarroan. Behin analisia eginda, orain, konponbideak aurkezteko unea da: hona hemen, LABen iritziz, hartu beharko liratekeen neurriak epaitegi horien egoera hobetzeko.

Azaroaren 25arekin batera, egun horretan ospatzen baita Emakumearen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna, sistema judiziala auzitan dagoela ikusita, LABek txosten bat kaleratu zuen emakumearen aurkako indarkeriaren arloko epaitegiek Hego Euskal Herrian duten egoerari buruz. Era berean, epaitegi horiek Nafarroan duten egoerari buruzko idazki bat aurkeztu genuen, non justizia arloa hobetzeko zenbait neurri hartzea eskatu genuen.

Txosten eta idazki horiek hitz hutsetan geldi ez zitezen, azkeneko hilabete hauetan justiziaren arloan lan egiten duten hainbat pertsonarekin bildu gara, baita, daukaten lana dela eta, Nafarroan justiziaren arloa hobetzeko ahalmena duten beste batzuekin ere.

Hala, besteak beste, honako hauekin bildu gara: Aldabe andrea, Justiziako zuzendari nagusia; Galve jauna, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko lehendakaria; Erice andrea, Nafarroako Probintzia Auzitegiko lehendakaria; Benito andrea, epaile dekanoa; Sanchez jauna, fiskal nagusia; Perez Salazar eta Echarri andreak, genero-indarkeriaren arloko epaitegiko epailea eta legelaria, hurrenez hurren; Fernandez andrea, Iruñeko Zigor arloko 5. Epaitegiko epailea; Isasi jauna, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko gobernu-idazkaria; Nafarroako Berdintasunerako Institutua; eta Iruñeko Abokatuen Elkargoa.

Bilera horietan, aipatutako txostena eta idazkiak emateaz gainera, eskatu diegu gure eskaerak betetzen lagun diezagutela, nork bere esparruan. Gainera, adierazi diegu beharrezkoa dela genero-ikuspegia txertatzea sistema judizial osoan, prozeduraren hasieratik bukaerara arte; genero-ikuspegia duten epaiak, epai feministak eta gizonen eta emakumeen berdintasuna aintzat hartzen dituztenak.

Bileretan, honako alderdi hauek bete daitezela eskatu dugu:

1.- Genero-ikuspegiaren arloko prestakuntza, doakoa, kalitatezkoa, nahitaezkoa eta etengabea prozedura judizialetan parte hartzen duten guztientzat: justizia arloko langileak, epaileak, fiskalak, forentseak, interpreteak, abokatuak eta abar.

2.- Egiten diren guardia ez-ofizialetarako berehalako konponbide bat: Emakumearen aurkako Indarkeriaren arloko Epaitegiko osagarria sortzea eta hango langileei behar bezala ordaintzea.

3.- Indarkeriaren arloko epaitegietan biktimaren eta arau-hauslearen arteko kontaktua saihestea. Nafarroako epaitegietan ez dira betetzen ari biktimak babesteko Europako arauak. Gaur egun ditugun lokalak erabat desegokiak dira, askotan biktimak eta erasotzaileak bertan elkartzen direlako.

Ez dago kontaktu hori saihesteko instalaziorik, ez Agoitzen, ez Lizarran, ez Tafallan, ez Tuteran. Iruñean gela bat egokitu berri dute horretarako, baina bakarrik Emakumearen aurkako Indarkeriaren arloko Epaitegian. Gehiago beharko lirateke, gutxienez instrukzioko epaitegietan, Zigor arloko 5. Epaitegian, Pribintzia Auzitegian eta Justizia Auzitegi Nagusian.

4.- Arreta egokia ematea biktimekin epaitegietara joaten diren adingabeei, oso egoera delikatuan izaten direlako. Nafarroako ezein epaitegitan ez dago adingabeei harrera egiteko moduko aretorik, eta hori ezinbestekoa da biktimekin batera etortzen diren adingabeei arreta zerbitzu egokia emateko.

5.- Horrelako kontu delikatuak ahalik eta baldintza onenetan bideratzeko behar diren baliabide materialak eta giza baliabideak jartzea.

6.- Balorazio forentse integraleko unitateek indarkeria kasuetan arreta emateko behar dituzten baliabideak jartzea.

7.- Emakumeari Laguntzeko Zerbitzuan guardiako abokatuen bi zerrenda osatzea, bat barruti judizial bakoitzerako. Hau da, Iruñeko epaitegietarako zerrenda bat eta Agoizko epaitegirako beste bat. Horrela, abokatuen eta epaitegien lana arinduko litzateke, eta biktimari azkarrago eta hobeki atendituko zaio. Epaitegietan, indarkeriaren txandan gaur egun dagoen abokatu-laguntza eskasegia da.
Bi izan dira txosten hau egitera bultzatu gaituzten arrazoi nagusiak: batetik, gure sistema judizialak dituen gabeziak, eta bestetik, prozedura judizial osoan falta den genero-ikuspegia, zeinaren ondorioz epaien ebazpenak emakumeen kontrako bazterketa masiborako arma bihurtzen ari baitira.

Dena dela, eskakizun hauek ez dira gure sindikatuaren apetak; Espainiako estatuko, Europako eta nazioarteko legedia betetzea baino ez dugu eskatzen, bereziki arau hauek:

• CEDAW delako Konbentzioa (Emakumeen kontrako bazterketa oro desagerrarazteko Konbentzioa), Nazio Batuek 1979an erredaktatua eta Espainiak 2001ean berretsia.
• Istanbulgo Hitzarmena, 2011n egina Europar Batasunaren esparruan, eta 2014an berretsia.
• 2012/29/EU Zuzentaraua, gutxieneko arau batzuk ezartzen dituena delituen biktimen eskubideei buruz eta haiei laguntza eta babesa emateko, eta aukera ematen diena estatukideei zuzentarau horretan ezarritako eskubideak zabaltzeko, babes handiagoa ematearren.

Arau horiek guztiak betetzea nahitaezkoa da Espainiako estatuarentzat, baina gaur den egunean gure antolamendu juridikoan erabat txertatu gabe daude.

Madrilgo Gobernuak, gainera, Genero-indarkeriaren aurka osoko babesa emateko Legea onetsi zuen 2004an. Lege hori Europako eta nazioarteko legediek beharturik onetsi behar izan zuen, baina Europako Zuzentarauan ezarritako “gutxieneko arauak” ere ez ditu jasotzen. Eta are eskandalugarriagoa da ikustea sistema judizialak ez duela 2004ko lege hori ere betetzen, non gutxien-gutxieneko neurriak ezartzen diren.

Izan ere, hori dela eta, Espainiako Gobernuak zenbait ohartarazpen eta abisu jaso ditu nazioarteko hitzarmenen segimendua egiteaz arduratzen diren plataformetatik.

Azkeneko abisua 2018ko azaroan egin zioten, Istanbulgo Hitzarmena ez betetzeagatik. GREVIO izeneko aditu taldearen txostenean zera adierazi zen babes judizialari dagokionez: “arlo hau betetzea edo martxan jartzea hil ala bizikoa izanda ere, arlo honetan biltzen dira ez-betetze kasu gehienak”. Eta aurrerago zera dio: “sistema kolapsatua dago eta babesgabetasun judiziala agerikoa da: ikerketak eta auziperatzeak genero-ikuspegiarekin egitea bermatzeko neurririk ez da hartzen, ez baitago ez prestakuntzarik, ez ebaluaziorik, ez borondaterik, eta epaitegi askotan instalazio egokirik ere ez dagoelako, eta horrek berbiktimazioa dakar berarekin”. Legeak ez ditu indarkeria mota guztiak jasotzen, eta horregatik Espainiari eskatzen dio “genero-indarkeriaren gaineko legedia berrikus eta zabal dezan, bikotekidearen edo bikotekide ohiaren esparrutik haratago joateko”. Azkenik, ekintza judiziala biktimaren salaketaren baldintzapean jartzea salatzen da, eta eragile juridikoen nahitaezko prestakuntza eskatzen.

CEDAW Plataformak 2017an egindako Sombra izeneko txostenean ere Espainiako Estatua ez da oso ongi gelditzen. Txostenean gaitzesten da “etengabeko prestakuntza borondatezkoa izatea”, eta eskatzen da “prestakuntza nahitaezkoa izatea sistema judizialean parte hartzen duten pertsona guztientzat”. Gainera, kritikatzen da nola konpondu ohi diren indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak babesteko sisteman atzematen diren gabeziak.

Europako Zuzentaraua Estatuko araudian nola txertatu den aztertzen duen txostenaren ondorioak ere ez dira batere onak. Txosten horretan eskatzen zaio Espainiari zuzentaraua oso-osorik txertatu eta aplika dezala, gabezia asko daudelako.

Emakumearen aurkako indarkeria giza eskubideen bortxaketa bat eta bazterketa modu bat da, eta hala onartua dago nazioartean. Horrek esan nahi du indarkeria mota horri behar bezala erantzuten ez bazaio, arduradunak estatuak direla.

Horregatik, LABek uste du gure eskakizunak nahitaez bete beharreko eskubideak direla, eta denok jarri behar dugula ahal dugun guztia indarreko legedia bete dadin. Emakumeen aurkako indarkeriaren arloan eman beharreko urrats guztiak eman behar dira, eta behar bezala heldu behar zaie emakumeen kontrako bazterketa kasu guztiei, horretarako behar diren baliabideak jarriz.

Ez gara inolako pribilegiorik eskatzen ari, legea betetzea besterik ez. Bide luzea dugu egiteko oraindik.

Estamos lejos de poder cumplir los mínimos que plantea la legislación internacional en materia de violencia contra la mujer

Justizia 2019/05/06

El pasado mes de noviembre LAB presentó un informe en el que quedaba patente la deficiente situación en que se encuentran los Juzgados de Violencia contra la Mujer en Navarra. Tras el análisis, ahora es el momento de plantear soluciones, y a continuación reflejamos las medidas que en LAB vemos necesarias para mejorar la actual situación estos juzgados.

Coincidiendo con el 25 de noviembre, Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, y estando en entredicho el sistema judicial, LAB realizó un informe sobre la situación en los Juzgados de Violencia contra la Mujer en Hego Euskal Herria. Asimismo, centrándonos en nuestro territorio, realizamos un escrito donde explicamos la situación de los Juzgados de Violencia de Navarra y exigimos diferentes medidas para mejorar la Justicia.

Para que este informe y escrito no quedara en papel mojado, durante este tiempo hemos estado reuniéndonos con las diferentes personas que trabajan en Justicia y/o vinculadas a ella, y que por sus puestos de trabajo tienen capacidad de decisión para interceder a favor de una mejor Justicia para Navarra.

Para ello, nos hemos reunido con las siguientes personas: la Directora General de Justicia, Sra. Aldabe; el Presidente del TSJN, Sr. Galve; la Presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, Sra. Erice; la Jueza Decana, Sra Benito; el Fiscal Superior, Sr. Sánchez; la Jueza y Letrada de Violencia de Género, Sra Pérez Salazar y Sra. Echarri; la Jueza del Juzgado Penal nº5, Sra Fernández; el Secretario de Gobierno del TSJN, Sr Isasi; con el INAI; y con el Colegio de Abogadas y Abogados de Pamplona.

En estas reuniones, además de entregar el informe y los escritos, hemos animado a cada cual en su competencia, para que favorezca el cumplimiento de nuestras solicitudes. Además les hemos manifestado la necesidad de incluir la perspectiva de género en todo el sistema judicial -desde el inicio del procedimiento hasta el final-, sentencias con perspectiva de género, feministas e igualitarias entre hombres y mujeres; una Justicia realmente ciega en género.

En todas ellas hemos exigido el cumplimiento de los siguientes puntos:

1.- Una formación de perspectiva de género de calidad y gratuita, que sea obligatoria y continuada para todas y todos los intervinientes en los procedimientos judiciales: trabajadoras y trabajadores, juezas y jueces, fiscales, forenses, intérpretes, abogados, etc.

2.- Una solución urgente para las guardias encubiertas que se realizan, creando el complemento del Juzgado de Violencia contra la Mujer y remunerando a este personal como corresponde.

3.- Unos Juzgados de Violencia en los que se evite el contacto entre la víctima y el infractor. Los Juzgados de Violencia en Navarra infringen las normas europeas sobre protección a las víctimas. Las dependencias actuales son totalmente inadecuadas, ya que las víctimas y sus agresores suelen coincidir en ellas.

No existen salas preparadas para tal fin en ninguno de los juzgados de Aoiz, Estella, Tafalla y Tudela. En Pamplona se acaba de adecuar una, pero solo para el Juzgado de Violencia, cuando debería haber más para los Juzgados de Instrucción, Penal nº 5, Audiencia Provincial y Tribunal Superior de Justicia.

4.- Una atención adecuada para las y los menores, ante la situación tan delicada que están pasando, cuando acuden con las víctimas. Los y las menores no cuentan con ninguna estancia adaptada para acogerlos en ningún juzgado de Navarra, y es imprescindible que se garantice un servicio de atención a los menores que acompañan a las víctimas.

5.- Los medios materiales y humanos necesarios para tratar esta materia tan sensible en las mejores condiciones.

6.- Los medios necesarios para que las UVFI puedan ofrecer la atención de los procedimientos de violencia.

7.- Creación de dos listas de guardias de abogados del SAM diferentes para cada partido judicial; es decir, que los Juzgados de Pamplona tendrían su propia lista de guardias del SAM y el Juzgado de Aoiz también la suya propia. De esta manera, se agilizaría el trabajo de las y los abogados, de los juzgados y la atención que se daría a la víctima sería más rápida y de mejor calidad. En los juzgados la asistencia letrada en el turno de violencia es insuficiente.

Los motivos que nos han llevado a realizar este informe son las carencias que tiene nuestro sistema judicial y la falta de perspectiva de género que existe durante todo el procedimiento judicial que convierte las resoluciones judiciales en armas de discriminación masiva contra las mujeres.

Estas exigencias no son un capricho de nuestro sindicato; tan solo exigimos el cumplimiento de las legislaciones internacional, europea y estatal vigentes. Como principales y más importantes tenemos las siguientes normativas:

• CEDAW (Convención para la Eliminación de toda clase de Discriminación Contra las Mujeres), que fue redactado en 1979 por las Naciones Unidas y España lo ratificó en el año 2001.

• Convenio de Estambul realizado en el marco de la Unión Europea en el año 2011 y ratificado en 2014.

• Directiva 2012/29/EU, que establece normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y permite a los estados miembros ampliar los derechos establecidos en la Directiva con el fin de proporcionar un nivel más elevado de protección.

Todas estas normas son de obligado cumplimiento para el Estado español, y a fecha de hoy todavía no se han integrado completamente en nuestro ordenamiento jurídico.

Hay que añadir que el Gobierno de Madrid aprobó en 2004 la “Ley de medidas de protección integral contra la Violencia de Género”. Ley realizada por exigencia europea e internacional y que ni tan siquiera recoge las “Normas mínimas” de la directiva europea. Más escandaloso si cabe es que todavía el sistema judicial no cumple ni tan siquiera su propia ley de 2004, realizada sobre los mínimos.

De hecho, el Gobierno español ha recibido ya varias advertencias y amonestaciones por parte de las plataformas que se encargan de hacer el seguimiento de los convenios internacionales.

El último aviso se lo dieron en noviembre de 2018 por el incumplimiento del Convenio de Estambul, el informe GREVIO, que en lo que se refiere a la protección judicial, manifiesta que “es la parte del articulado que más incumplimientos acumula, donde su cumplimiento o puesta en marcha, puede ser vital”. Añade que “existe una desprotección judicial en un sistema colapsado, donde no se llevan a cabo las medidas que garanticen la investigación y enjuiciamiento con perspectiva de género, por falta de formación, de evaluación y de voluntad, así como porque las instalaciones de muchos juzgados no están adaptadas, lo que genera revictimización”. Esta ley no contempla todas las formas de violencia y por ello pide “la revisión de la legislación sobre violencia de género y su ampliación a otras formas de violencia más allá del ámbito de la pareja o expareja; supedita la acción a la denuncia por parte de la víctima y la formación obligatoria de los operadores jurídicos”.

Sobre el informe sombra de la CEDAW, realizado en el año 2017, el Estado español tampoco sale bien parado y lamenta "el carácter voluntario de la formación continua” y solicita que se exija “la formación obligatoria de todas las personas que participan en el sistema judicial”. Además es crítico en cómo se solventan las deficiencias en el sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia machista.

El informe que analiza la aplicación de la Directiva europea sobre la normativa estatal tampoco es nada buena. En la misma se le exige a España que transponga y aplique plenamente la Directiva, dado que existen muchas lagunas.

La violencia contra la mujer se reconoce como una violación de los Derechos Humanos y como una forma de discriminación. Esto significa que, cuando no se responde de manera adecuada a este tipo de violencia, se considera responsable a los Estados.

Por ello desde LAB consideramos que nuestras solicitudes son derechos de obligado cumplimiento, y que todas y todos debemos poner todo lo que esté en nuestras manos para avanzar en el cumplimiento de la legislación vigente. Se deben dar todos los pasos necesarios en materia de violencia contra las mujeres y abordar adecuadamente y con los medios necesarios cualquier caso de discriminación contra las mujeres.

Nuestras solicitudes no son un privilegio, tan solo exigimos el cumplimiento de la ley. Tenemos un largo camino por recorrer.

 
Share

Guardia Zibilaren irudia ikasleriaren artean zuritzeko jardunaldia egingo du espainiar Barne Ministerioak Nafarroan

Irakaskuntza 2019/04/30

Guardia Zibilaren 175. urteurrena dela-eta espainiar Barne Ministerioak ate-ireki eguna egingo du Nafarroan. Hainbat eskoletan efemeride hori ospatzeko eta aipatu ekitaldian parte hartzeko idatzia zabaldu dutela salatu nahi du LAB Irakaskuntzak. Sindikatu honen aburuz, diru publikoa erabiltzen ari dira batere hezitzailea iruditzen ez zaizkigun jarduerak sustatzeko. Justu kontrakoa, irizpide patrialkal, militarista eta autoritarioak ordezkatzen dituen erakundea izaki, LABi erabat arbuiagarria iruditzen zaio horren kutsu propagandistikoa duen kanpaina egitea eta horretarako gure haurrak erabiltzea.

Guardia Zibilak gure herrian duen itzal iluna gure eskoletako geletan zuritzeko saiakera hori erabat desegokia iruditzen zaigu.
Horrez gain, Guardia Zibilak Nafarroako hezkuntza komunitateko ehunka kideren aurka egin izan dituen ekintzak gogorarazi nahi ditugu. Besteak beste, gogoan izan irakasleriak bere joera politiko edo ideologikoen arabera sortu zituen zerrenda beltzak, gainera ondoren lau haizetara zabalduak izan zirenak, hainbat hedabideren laguntzari esker. Ezin dugu onartu lankideen eskubideak horren modu zantarrean urratu dituen erakunde bat eskoletan goratzen jardutea.

Beraz, Hezkuntza Departamentuari dei garbi eta ozena egin nahi diogu horren balore atzerakoiak defendatzen dituen eta gure lankideak kriminalizatzen dituen erakunde militar horren ekimenekin kolaboratu ez dezala. Aldi berean, hezkuntza komunitate guztiari gai honekin adi egotea eskatu nahi diogu, bere lantokian tankerakorik sumatzen badu inolako zalantzarik gabe salatu dezala. Hala nola, gonbiteari muzin eginez, antolatutako jardueretan parte-hartzerik ez izatea proposatzen diogu.

El Ministerio de Interior español hará un acto en Navarra para blanquear la imagen de la Guardia Civil entre el alumnado

Irakaskuntza 2019/04/30

LAB Irakaskuntza quiere denunciar que, con motivo del 175 aniversario de la Guardia Civil, el Ministerio de Interior español realizará una jornada de puertas abiertas y ha enviado una misiva a las direcciones de los centros escolares para que participen en dicho evento. En opinión de este sindicato, se está empleando dinero público para llevar a cabo una actividad de escaso valor educativo. Al contrario, se tratará de blanquear la imagen de una institución tradicionalmente patriarcal, miliarista y autoritaria. LAB rechaza que se intente utilizar al alumnado de los centros escolares en semejante campaña propagandística.

Cabe recordar que la Guardia Civil ha participado en campañas de criminalización de integrantes de la comunidad educativa en Navarra. Un ejemplo de ello son las listas negras que confeccionó dicha entidad en función de la tendencia ideológica del profesorado, que luego además fueron publicadas en clara connivencia con algunos medios de comunicación. No podemos aceptar que ahora se trate de ensalzar en nuestras aulas a un cuerpo militar que ha coartado de esa manera los derechos de nuestras compañeras y compañeros de trabajo.

Por lo tanto, hacemos una llamamiento al Departamento de Educación y a la comunidad educativa en general para que no colabore en este tipo de actos de una institución que representa valores tan reaccionarios y criminaliza al profesorado en función de su pensamiento político. Al mismo tiempo, pedimos a la comunidad educativa que esté alerta y denuncie los intentos que pueda haber para secundar el llamamiento realizado por el Ministerio de Interior y se niegue a colaborar con actividades de este tipo.

Share

Header Image

Euskal publikotasunari buruzko gogoeta nazionala, Plaza Hutsaren hurrengo urratsa

Irakaskuntza 2019/04/29

Ezker Independentista bere hezkuntza egitasmoa berritzen ari da. Urtarrilean Durangoko Plaza Hutsean hasi zen gogoetak, hainbat hiri eta eskualdetan ekarpen ugari jaso du. Larunbatean Donostian izango dugun Gogoeta Nazionala mugarri garrantzitsua izango da bide honetan. Zer nolakoa izan behar da gure hezkuntza sistema? Nolakoa izan behar da Euskal Publikotasuna?
Nazioa, klasea eta generoa gogoan burutuko dugun hausnarketara gonbidatu nahi zaituztegu LABeko kide guztiak.
Larunbatean, Plaza Hutsa ideiez bete eta Euskal Eskola Publiko Komunitarioa iruteko bidean urrats garrantzitsua egitera goaz. Animatu eta parte hartuz!!

Plaza Hutsa. Gogoeta nazionala. Egitaraua.

Jardunaldian izen-emateko.

Share
SZK bozketak txiki

Hauteskunde orokorretan bozkatzeko ordaindutako baimenak

Hauteskunde orokorrak 2019/4/23

descargas de archivos.orig PDF INFOadm Apirilaren 28an burutuko diren hauteskunde orokorretan bozkatu ahal izateko oraindutako baimenei buruzko informazio guztia atxikirik duzue.

Permisos retribuidos para votar en las elecciones generales

Hauteskunde orokorrak 2019/4/23

descargas de archivos.orig PDF INFOadm Os adjuntamos toda la informacion sobre los permisos retribuidos para poder acudir a votar en las próximas elecciones generales del 28 de abril.

Share
ADM LF1

Nafarroako Gobernuko langile guztientzako lanbide/karrera garapena arautzen duen LABen lege proposamena

Administrazioa 2019/04/21

descargas de archivos.orig PDF FL proposamena  Foru Legea, Nafarroako Gobernuko eta bere erakunde autonomoetako langileen Lanbide Karreraren/ Garapenaren sistema ezarri, eta finantzabiderako kreditu gehikuntza onesten duena.

Propuesta de LAB para una ley de carrera/desarrollo profesional dirigido a todos los empleados y  empleadas del Gobierno de Navarra

Administrazioa 2019/04/21

descargas de archivos.orig PDF Propuesta LF Ley Foral, por la que se establece el sistema de Carrera/Desarrollo Profesional del personal dependiente del Gobierno de Navarra y sus organismos autónomos y se aprueba un suplemento de crédito para su financiación.

 
Share
ADM billetes

LAB goi kargu ohientzako osagarria igotzearen aurka dago, eta irmoki salatzen du onartu den igoera

Administrazioa 2019/04/18

LABentzat soldata-osagarri hori igotzea Nafarroako langile guztientzako iruzur bat da, UPNren eta PSNren gobernuen jokabide ilunak gogora ekartzen dizkiguna. Espero dezagun Gobernu honek ere bide horietatik ez jotzea.

LAB goi kargu ohien erantzukizuna dela-eta ordaintzen den soldata-osagarria igotzearen aurka dago, eta erabat salatzen du erabaki hori, zeinaren bidez Nafarroako Administrazioko goi kargu ohi guztiek (kontseilariek, zuzendari nagusiek eta abar) oinarrizko soldataren %25eko osagarria kobratuko baitute. Igoera hori berreskuratzea iruzur hutsa da soldata jaitsiera nabarmena jasan genuen langile guztientzat. LABen iritziz, onartezina da Gobernua langileen kolektiboaz ahaztea eta, hori gutxi balitz bezala, %25 igotzea bere goi kargu ohientzako soldata-osagarria. Horregatik, erabakia lehenbailehen indargabetzea eskatzen dugu.

Goi karguentzako soldata-osagarria 1996an ezarri zen (orduan, oinarrizko soldataren %10ekoa zen). LABek hasiera-hasieratik gaitzetsi zuen, eta bertan behera uzteko eskatu zion UPNren gobernuari.

2007an, soldata-osagarri hori oinarrizko soldataren %25era igo zen. LABek, berriz ere, publikoki salatu zuen, eta argi utzi zuen erabat kontra zegoela. Handik gutxira krisialdia etorri zen, eta, horrekin batera, UPNko eta PSNko goi karguen dietak zirela-eta azaleratu ziren eskandaluak: izugarrizko dietak kobratzen zituzten enpresa publiko edo pribatuetako administrazio kontseiluetan egote hutsagatik. Kasurik lotsaemangarriena CAN zenarena izan zen.

2011-2012 ikasturtean, egoera makillatzeko eta, aldi berean, diru hori guztia ez galtzeko, politikari maltzur horiek erabaki zuten erantzukizunagatiko soldata-osagarria sortzea eta beren soldata igotzea. Hala, Yolanda Barcina (UPN) lehendakariaren soldata %33 igo zen, Roberto Jiménez (PSN) lehendakariordearena %25, eta kontseilariena %17,6.

Ikusirik Nafarroako langileen kontrako azken eraso eta bidegabekeria, LABek espero du Geroa-Baik ez jotzea UPNk eta PSNk jo zuten bide zikin horietatik. Hori dela eta, Gobernuari exijitzen diogu lehenbailehen utzi dezala bertan behera goi kargu ohientzako soldata-igoera hori.

LAB denuncia y se opone frontalmente a la subida de complementos de los ex altos cargos

Administrazioa 2019/04/18

Para LAB, esta subida del complemento supone una nueva afrenta y burla a los trabajadores y trabajadoras navarras, y recuerda al oscuro proceder de los anteriores gobiernos de UPN y PSN. Esperemos que este Gobierno no vaya por esos derroteros.

LAB denuncia y se opone rotundamente a la subida del complemento de responsabilidad al 25% del sueldo base para todos los ex altos cargos de la Administración navarra: consejeros y consejeras, directores y directoras generales etc. Ese aumento supone para nosotras y nosotros una afrenta y una burla hacia todos los trabajadores y trabajadoras que sufrimos una importante merma en nuestras retribuciones; y más si tenemos en cuenta que día de hoy, todavía no se nos ha compensado por ello. En LAB no entendemos cómo el Gobierno se olvida de este colectivo y se sube hasta el 25% el complemento. Por lo tanto, exigimos que se derogue esta medida a la mayor brevedad posible.

El complemento de ex altos cargos se implantó en el año 1996 y en aquel primer momento suponía el 10% del sueldo base. Ya entonces, LAB rechazó esa medida y exigió su derogación al Gobierno de UPN.

En 2007 se subió el complemento hasta el 25% del sueldo base, y desde LAB volvimos a denunciarlo y a mostrar nuestro total rechazo. Después llegó la crisis, y con ella los escándalos de las dietas que los altos cargos del Gobierno de Navarra, compuesto por UPN y PSN, se auto-adjudicaban por el mero hecho de estar en los consejos de administración de las empresas públicas o privadas. El caso más vergonzoso es el de la extinta CAN.

En el curso 2011/12, estos sátrapas decidieron, para maquillar la situación y al mismo tiempo no perder todo ese dinero, crear el complemento de responsabilidad y subirse el sueldo: un 33% la presidenta Yolanda Barcina (UPN), un 25% el vicepresidente Roberto Jiménez (PSN), y un 17,6% las y los consejeros.

Ante este nuevo ataque y discriminación hacia los y las trabajadoras navarras, LAB confía en que Geroa-Bai no esté copiando las peores costumbres de UPN y PSN. Por ello le exige a este Gobierno la inmediata derogación del incremento salarial de los ex altos cargos.

 
Share

adi egon

Irakaskuntza


LEPerako behin behineko zerrendak

Erreklamazio epea apirilaren 17tik maiatzaren 6ra


Publicada la lista provisional para la OPE

Plazo de reclamación del 17 de abril al 6 de mayo

Share

adi egon

Osasunbidea


Mantentze zerbitzua. Lekualdaketarako lehiaketa. 1.mailako Ofiziala eta Mantentze lanetako Ofiziala

626/2019 EBAZPENA, martxoaren 11koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana,  Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko 1. mailako ofiziala eta mantentze-lanetako ofiziala izateko lanpostu hutsak lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten duena.

Lotura

Epea: hamabost baliodun egunekoa izanen da, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, eta ezin izanen da luzatu. 2019ko apirilak 30.

Merezimendu guztiak agiri bidez frogatu eta telematika bidez igorri beharko dira, lekualdatze lehiaketa honetan izena emateko eskabidea aurkezteko epean.


Mantenimiento. Concurso de traslados. Oficial 1.ª y de Oficial de Mantenimiento

RESOLUCIÓN 626/2019, de 11 de marzo, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión, mediante concurso de traslado, de las vacantes del puesto de trabajo de Oficial 1.ª y de Oficial de Mantenimiento, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.

Enlace

Plazo: la presentación de instancias será de quince días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra y será improrrogable. 30 de abril 2019.

Todos los méritos deberán ser aportados documentalmente, vía telemática,
en el plazo de presentación de la solicitud de inscripción en el presente concurso de traslado.

Share
ADM LAB BILDU

EH Bildurekin elkartu da LAB, lanbide karrerari/garapenari buruz prestatu duen lege proposamena aurkezteko

Administrazioa 2019/04/15

Aste honetan, LABeko ordezkaritza bat EH Bildu-Nafarroako kideekin elkartu da lanbide karrerari/garapenari buruz prestatu dugun lege proposamena aurkezteko. Proposamen hori martxoaren hasieran sartu genuen Parlamentuko Erregistroan, eta orduan iragarri bezala, talde parlamentario guztiei banan-banan aurkezteko asmoa dugu. Horretarako lehenbiziko bilera EH Bildurekin izan da.

Aste honetan, LABeko zenbait ordezkari Bakartxo Ruiz eta Asun Fernández de Garaialde EH Bildu-Nafarroako kideekin elkartu dira lanbide karreraren/garapenaren proposamenaren nondik norakoak azaltzeko. LABek prestatutako proposamenak Nafarroako Gobernuko langile guztiak ukitzen ditu, eta hiru zutabetan oinarritzen da: lanpostu bakoitzerako prestakuntza ibilbide espezifikoa, unitateak hobetzeko planak eta talde-lanaren sustapena.

Bi erakundeok garbi dugu auzi honi modu integralean heldu behar zaiola; gaur egungo lanbide karreraren sistemaren eredua aldatu beharra dago, eredu justuago eta demokratikoago bat ezartzeko, sistemak jatorrian zituen helburuetara itzultzeko. Zerbitzu publikoen eraginkortasuna hobetu eta handitzeaz gainera, langileen ahalegina baloratzen duen eta haientzat pizgarria den eredu bat behar dugu, zerbitzuen prestazioa hobetzen inplika daitezen.

Eredu berriak langile guzti-guztiak ukituko ditu, salbuespenik gabe, eta kontuan harturik nolako eragina izan dezakeen, ezinbestekoa da langileen ordezkariek/sindikatuek eta hurrengo hauteskundeetatik sortzen den ordezkari parlamentarioek adostua izatea.

Bilera honetan, bi erakundeok lege proposamena bultzatzeko konpromisoa adostu dugu. Orain, gauza bera bilatuko dugu Parlamentuan dauden gainerako alderdi politikoekin.

LAB inicia con EH Bildu una ronda de reuniones para presentar su propuesta de ley de Carrera/Desarrollo Profesional

Administrazioa 2019/04/15

Representantes de LAB se han reunido esta semana con miembros de EH Bildu-Nafarroa para presentarles su propuesta de ley de Carrera/Desarrollo Profesional. Desde LAB ya anunciamos una ronda de contactos con los grupos parlamentarios a principios de marzo, cuando inscribimos la propuesta en el registro del Parlamento. Con EH Bildu, hemos dado inicio a esa ronda.

Representantes de LAB se han reunido esta semana con las representantes de EH Bildu-Nafarroa Bakartxo Ruiz y Asun Fernández de Garaialde para exponerles la propuesta de Carrera/Desarrollo Profesional. Esta propuesta que hemos elaborado en LAB está dirigida a todo el personal del Gobierno de Navarra. Está basada, además, en un itinerario formativo por puesto de trabajo, en los planes de mejora de las unidades y en el fomento del trabajo en equipo.

Ambas organizaciones coincidimos en la importancia de abordar de manera integral esta cuestión, de forma que se desarrolle un modelo de Carrera Profesional que replantee el sistema actual y sea más justo, más democrático y más acorde con los objetivos que originalmente se le atribuyeron. Un modelo que mejore y potencie la eficacia de los servicios públicos y que sirva, asimismo, para reconocer y motivar al personal en su implicación con la mejora de la prestación de los servicios.

Esta propuesta tiene que ir dirigida a todo el personal sin exclusiones y, por su importancia, será necesario llegar a un consenso entre las organizaciones sindicales/representantes de las plantillas y la representación parlamentaria que surja en las próximas elecciones.

Tras esta primera reunión, ambas organizaciones hemos acordado el compromiso de impulsar esta propuesta. Ahora, desde LAB buscaremos hacer lo propio con el resto de partidos políticos que conforman el arco parlamentario.

 
Share
Share

Hauteskunde sindikaletan posta bidezko bozka eskaria egiteko informazio guztia

Irakaskuntza 2019/05/10

Maiatzaren 22an egingo diren hauteskunde sindikaletan bozka eman nahi baldin baduzu eta egun horretan arrazoi desberdinengatik kanpoan baldin bazaude, jadanik ireki da posta bidez bozka eman ahal izateko eskari garaia. Epea maiatzaren 16an amaitzen da. Espazio honetan prozesu hori modu egokian ahal izateko informazio guztia duzu eskura.

descargas de archivos.orig  Eskaria egin ahal izateko urratsak 

descargas de archivos.orig  Eskaera orria

descargas de archivos.orig  Hautes-mahaien deskripzioa

descargas de archivos.orig  Erroldan zauden jakiteko

Toda la información para pedir el voto por correo en las elecciones sindicales

Irakaskuntza 2019/05/10

Si quieres emitir tu voto en las elecciones sindicales del 22 de mayo y ese día te encuentras fuera por cualquier motivo, te informamos de que ya se ha abierto el periodo para poder pedir el voto por correo. El plazo finaliza en 16 de mayo. Debajo tienes toda la documentación necesaria para que puedas realizar la petición de forma adecuada.

descargas de archivos.orig  Guía para pedir el voto por correo 

descargas de archivos.orig  Hoja de petición

descargas de archivos.orig  Descripción de las mesas electorales

descargas de archivos.orig  Confirma si estás en el censo

Share

adi egon

Osasunbidea


Osasun-dokumentazioko teknikari espezialista. Lekualdaketa behin-betiko zerrenda

1103E/2019 EBAZPENA, martxoaren 29koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan ODTE-Osasun dokumentazioko teknikari espezialista izateko 12 lanpostu huts merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.


Técnico Especialista en Documentación Sanitaria. Traslado lista definitiva

RESOLUCIÓN 1103E/2019, de 29 de marzo, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y
excluidas a la convocatoria para la provisión mediante traslado por concurso de méritos,
de 12 vacantes de Técnico Especialista en Documentación Sanitaria (T.E.D.S.) del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Share

adi egon

Osasunbidea


Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista. Lekualdaketa behin-betiko zerrenda

1102E/2019 EBAZPENA, martxoaren 29koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, Osasun Departamentuko erakunde autonomoetan ETE-Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista izateko 34 lanpostu huts merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien
behin betiko zerrenda onesten duena.


Técnico Especialista en Radiodiagnóstico. Traslado lista definitiva

RESOLUCIÓN 1102E/2019, de 29 de marzo, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista definitiva personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante traslado por
concurso de méritos de 34 vacantes de Técnico Especialista en Radiodiagnóstico (T.E.R.),
para los Organismos Autónomos del Departamento de Salud.

Share

adi egon

Osasunbidea


Medikuntza fisiko eta erreabilitazioko barrutiko fakultatibo espezialista. Lekualdaketa behin-betiko zerrenda

1101E/2019 EBAZPENA, martxoaren 29koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan Medikuntza fisiko eta Errehabilitazioko barrutiko fakultatibo espezialista izateko lanpostuak merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

 


Facultativo Especialista de Área en Medicina Física y Rehabilitación. Traslado lista definitiva

Facultativo Especialista de Área en Medicina Física y Rehabilitación. Traslado lista definitiva.
RESOLUCIÓN 1101E/2019, de 29 de marzo, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión mediante traslado por concurso de méritos de
Facultativo Especialista de Área en Medicina Física y Rehabilitación para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Share

adi egon

Osasunbidea


Laborategiko teknikari espezialista. Lekualdaketa behin-betiko zerrenda

1100E/2019 EBAZPENA, martxoaren 29koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, Osasun Departamentuko erakunde autonomoetan LTE-Laborategiko teknikari espezialista izateko 53 lanpostu huts merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien
behin betiko zerrenda onesten duena.

  • Lotura.


Técnico Especialista en Laboratorio. Traslado lista definitiva

RESOLUCIÓN 1100E/2019, de 29 de marzo, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y 

excluidas a la convocatoria para la provisión mediante traslado por concurso de méritos de
53 vacantes de Técnico Especialista en Laboratorio (T.E.L.), para los Organismos Autónomos del Departamento de Salud.

Share
ADMfirma

Joan al zaizu sindikaturen bat bere hautagaitza "sostengatzeko" sinadura eske?

Ba al zenekien sindikatuek ez dutela behar sostengua adierazten duen sinadurarik hauteskundeetara aurkezteko? Zure sinadura ematen baduzu, sindikatu horretako hautagai izango zara.

Administrazioa 2019/04/11

• Ba al dakizu maiatzaren 22an hauteskunde sindikalak ditugula Nafarroako Administrazio Publikoan?
• Joan al zaizu sindikaturen bat bere hautagaitza "sostengatzeko" sinadura eske?

Azken galderari BAIezkoa erantzun badiozu, horrek esan nahi du sindikatu horretako hautagai zarela, "sostengu" kontzepturik ez baita esistitzen. Sinatu baduzu, hautagai izanen zara. Beraz, behin-behineko hautagai zerrendan agertuko da zure izena, eta baita behin betikoan eta sindikatu horren boto-paperean ere.

Hautagai izan nahi ez baduzu, konponbide erraza duzu: mezu elektroniko bat bidali behar duzu zure eremuko Koordinazio Mahaira apirilaren 15a baino lehen, honako inprimaki hau atxikita: descargas de archivos.orig PDF uko egitea

Ez dakizu nori edota nora bidali mezua? Jarraian zehazten dizkizugu hauteskunde-eremu guztietako Koordinazio Mahaien helbide elektronikoen zerrenda:

NEZ Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

NOPLOI Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

NGKI Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Zerga Ogasuna Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Administrazio Erroa (funtzionarioak eta lan kontratudunak) Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Justizia Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

OSASUNBIDEA Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Maisu-maistrak eta irakasleak Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  -  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Babes Zibila eta Suhiltzaileak Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Euskarabidea Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  -  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

PAGNA Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  -  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Foruzaingoa Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

¿Algún sindicato te ha pedido tu firma para “apoyar” su candidatura?

¿Sabías que... ningún sindicato necesita firmas de "apoyo" para poder presentarse a las elecciones? Dando tu firma te conviertes en candidato-a de ese sindicato.

Administrazioa 2019/04/11

• ¿Sabes que el 22 de mayo hay elecciones sindicales en la Administración pública de Navarra?
• ¿Algún sindicato te ha pedido tu firma para “apoyar” su candidatura?

Si la respuesta a la última pregunta es que SÍ, eso significa que eres candidata o candidato de ese sindicato porque no existe el concepto de “apoyo” a una candidatura. Si has firmado significa que serás candidato-a. Esa firma conlleva que aparecerás en la candidatura provisional, en la candidatura definitiva y en la papeleta de votación de ese sindicato.

Si no quieres ser candidata o candidato, la solución es fácil: debes mandar un correo electrónico a la Mesa Coordinadora de tu ámbito antes del 15 de abril, adjuntándole el siguiente formulario: descargas de archivos.orig PDF renuncia

¿No sabes a quién o adónde debes mandar el correo? A continuación te ofrecemos el listado de los correos electrónicos de las Mesas Coordinadoras de todos los ámbitos electorales:

SNE Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

ISPLN Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

INDJ
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Hacienda Tributaria Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Administración núcleo (funcionarias/os y laborales) Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Justicia Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

OSASUNBIDEA Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Personal docente Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  -  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Protección Civil y Bomberos Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Euskarabidea Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  -  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

ANADP Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  -  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Policía Foral Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Subcategorías