Share

adi egon

Osasunbidea


Lekualdaketa. Psikologo Espezialista Klinikoa

237E/2019 EBAZPENA, otsailaren 4koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, onartutako izangaien behin betiko zerrenda onesten duena deialdi honetarako: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko psikologo kliniko espezialista izateko 14 lanpostu huts merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdia.


Traslado. Psicólogo Especialista Clínico

RESOLUCIÓN 237E/2019, de 4 de febrero, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos a la convocatoria para la provisión mediante traslado por concurso de méritos, de 14 vacantes de Psicólogo Especialista Clínico para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Share
Share

adi egon

Osasunbidea


B.F.E. Lekualdaketak

Fakultatibo espezialisten 47 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa.


F.E.A. Traslados

Traslado por concurso de méritos, de 47 vacantes de F.E.A.

Share

Haur eta Lehen Hezkuntza prestatzeko hirugarren saioaren materiala

Irakaskuntza 2019/02/21

descargas de archivos.orig Materiala PDFan

Mezu honekin batera doakizue aurtengo LEPa prestatzeko egin dugu hirugarren saioaren materiala. Espero dugu zenituzten zalantza guztiak argitu izana. Goian PDF formatua duzu, 3. saioaren material osagarria. Hobe badatorkizu, honatx Prezi formatuan.

Share
Share
ADM Euskara planak1

Mahai orokorra

Nafarroako Gobernuak abian jarri du Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako Departamentuaren euskara plana: plantillan, 5 lanpostu elebidun gehiago izanen dira, besterik ez

Administrazioa 2019/02/15

Nafarroako Gobernua Administrazio Publikoaren euskara planak aurkezten hasi da, eta, hori dela eta, bi proposamen eraman ditu Mahai Orokorrera: batetik, hizkuntza eskakizuna zein lanposturi ezarri behar zaien erabakitzeko irizpideak, eta bestetik, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako Departamentuaren Euskara Plana, non aurreikusten baita euskaraz jakin beharra 5 lanpostutan eskatzea.

Nafarroako Gobernuak gure administrazioa euskaldunagoa izateko lehenengo bi urratsak aurkeztu dizkie Mahai Orokorrean bildu diren sindikatuei. Herritarren beharrei hobeki erantzuteko asmoz departamentu bakoitzak prestatu beharreko euskara planen esparruan, Foru Administrazioak zera aurkeztu digu: batetik, euskaraz jakin beharra zein lanposturi ezarri behar zaien erabakitzeko erabiliko diren irizpideak, eta bestetik, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako Departamenturako prestatutako euskara plana.

Irizpideei dagokienez, Gobernuko ordezkariek esan digute, lehenbizi, departamentu bakoitzaren plantilla eta eginkizunak aztertzeko lan bat eginen dela. Gero, euskaraz jakin beharra ezartzeko “lehentasunezko eremuak” identifikatzen saiatuko dira, eta, ondoren, boluntarioak bilatuko dira langile finkoen artean. Boluntariorik baldin badago, zenbait faktore aztertuko dira lanpostu elebidun horiek aukeratzeko: boluntarioen euskara maila, lanpostuaren antzinatasuna eta lanpostuaren zenbakia (azkeneko bi kasuetan, berrikien sortu den lanpostua lehenetsiko da). Langile finkoen artean boluntariorik ez badago edo lanpostu elebidun guztiak betetzeko nahiko ez badira, aldi baterako langileengana joko dute. Langile boluntarioek eskatzen den euskara maila ez badute, Administrazioak behar den prestakuntza eskainiko die. Baina euskaraz jakin beharra ezarria duten lanpostuetan aritzen diren langileak boluntario gisa aurkezten ez badira eta eskaintzen zaien prestakuntzari uko egiten badiote, bere lanpostua mantenduko dute, eta pertsona horrek lanpostu hori uzten duenean, orduan eskatuko da dagokion euskara maila. Hala ere, lanpostu horretan egiten diren ordezkapenetan, behar den euskara maila eskatuko da.

Bigarrenik, Ana Ollo kontseilariak zuzentzen duen departamenturako prestatu duten euskara plana aurkeztu dute Mahai Orokorrean. Plan horretan aurreikusita dago, besteak beste, euskaraz jakin beharra, oraingo plantillarekin konparatuta, 5 lanpostu gehiagotan eskatzea (kasu honetan, C1 maila): liburutegiko arduradunen lanpostu batean eta administrarien edo administrari laguntzaileen 4 lanpostutan. 5 lanpostu horiek honela daude banatuak: 3 lanpostu Komunikazioko eta Erakundeekiko Harremanetako Zuzendaritza Nagusian, lanpostu bat Bakearen, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritza Nagusian, eta lanpostu bat Nafarroako Berdintasunerako Institutuan.

Epeei buruz galdetu diegunean, esan digute espero dutela departamentu guztien planak otsailerako onartuak izatea, edo martxorako, beranduenik.

Eskasa eta mantsoegi

Onartuta ere bide honetan emandako aurrerapauso guztiak positiboak direla, LABen iritziz, aurkeztu dizkiguten proposamenak oso motz gelditzen dira. Alde batetik, eskasegia iruditzen zaigu 5 lanpostu elebidun baino ez sortzea Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako Departamentuan, are gehiago kontuan hartzen badugu ezen, lanpostu bati euskaraz jakin beharra ezartzeko orduan, “lehentasunezkotzat” jotzeko erabili nahi diren irizpideetako bat dela lanpostuan harremanak izatea herritarrekin eta beste estamentu batzuekin.

Beste alde batetik, euskaraz jakitea zein lanpostutan eskatuko den finkatzeko irizpideei dagokienez, LABek adierazi nahi du ez dagoela batere ados lanpostu berrienak lehenesteko irizpidea erabiltzearekin. Kontuan hartzen badugu enplegu publikoaren eskaintzan, lehenbizi, kontratu zaharrena duten langileek betetzen dituztenak atera ohi direla, horrek zera ekarriko du: euskaraz jakitea eskatzen bada berrikien sortu den lanpostuan, hainbat urte igaroko dira lanpostu hori oposizio bidez bete arte. Eta horrela, ezinbestean, Administrazioaren euskalduntzea nafar jendarteak behar lukeena baino gehiago atzeratuko da. Horregatik, ezin dugu horrelako proposamenik onartu.

Mesa General

El Gobierno de Navarra pone en marcha los planes de euskera con sólo 5 plazas bilingües más en el Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales

Administrazioa 2019/02/15

El Gobierno de Navarra ha dado inicio a la presentación de los planes de euskera de la Administración Pública llevando a la Mesa General dos propuestas: por un lado, la de los criterios para decidir a qué plazas asignar el perfil lingüístico; y por otro, la del Plan del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, que prevé asignar el requisito de euskera a 5 plazas.

El Gobierno de Navarra ha presentado a los sindicatos reunidos en Mesa General los dos primeros pasos dados hacia una Administración más euskaldun. En el marco de los planes de euskera que cada departamento debe realizar para poder dar un servicio más acorde a las necesidades de la ciudadanía, la Administración foral ha presentado tanto los criterios por los que se regirá para decidir a qué plaza se le asignará el requisito de euskera, como el Plan ideado para el Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales.

En cuanto a los criterios, los representantes del Gobierno han señalado que todo partirá de un estudio de cada departamento, de sus funciones, y de la plantilla. El siguiente paso en este proceso será el de identificar los “ámbitos prioritarios” para establecer el requisito, y acto siguiente, se buscarán voluntarios entre los trabajadores y trabajadoras fijos. De haberlos, habrá que atender a diferentes factores para decantarse por una plaza: el nivel de euskera de las personas voluntarias, la antigüedad de la plaza y el número de la plaza (en estos dos últimos supuestos se priporizará a la plaza de más reciente creación). En caso de no haberlos, o no haber tantos como plazas, se recurrirá al personal temporal. En el caso de que haya personas voluntarias sin el nivel exigido, la Administración les facilitará la formación. Pero si las personas a cuya plaza se le ha requerido euskera no se presentan voluntarias y rechazan la formación facilitada, mantendrán su puesto, y únicamente cuando esa persona la abandone, se exigirá dicho perfil. Aún así, las sustituciones de esa plaza requerirán de euskera.

En segundo lugar, en la Mesa General también se ha presentado el Plan elaborado para el Departamento dirigido por la consejera Ana Ollo. En el mismo, entre otras medidas, se prevé la asignación del perfil de euskera (en este caso, C-1) a 5 plazas más: un encargado de biblioteca y 4 administrativos o auxiliares administrativos. Éstas estarán repartidas de la siguiente manera: 3 en la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales; 1 en la Dirección General de Paz, Convivencia y DDHH;y 1 en el Instituto Navarro para la Igualdad.

Preguntados por plazos, han señalado que esperan tener aprobados los planes de todos los departamentos durante este mes de febrero, y a más tardar, en marzo.

Insuficiente y lento

Aún teniendo en cuenta que todo paso dado en la buena dirección es positivo, desde LAB creemos que estos se quedan muy cortos. Por un lado, la creación de únicamente 5 plazas es, a nuestro entender, insuficiente en el Departamento como el de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, máxime si tenemos en cuenta que el hecho de ejercer la comunicación tanto con la ciudadanía, como entre diferentes estamentos fue uno de los criterios establecidos para designar una plaza como “prioritaria” de cara a asignarle el perfil de euskera.

Por otro lado, y atendiendo a los criterios por los que se decidirá qué plaza deberá tener el requisito, LAB muestra su total desacuerdo con el criterio de priorizar la plaza de más reciente creación. Si tenemos en cuenta que la tendencia general para sacar plazas a las OPEs es la de optar por las  que ocupan las personas con el contrato de mayor antigüedad, esto nos lleva a lo siguiente: si se le exige euskera a la plaza temporal más reciente, para cuando esa plaza salga a oposición habrán transcurrido varios años. Esto supone una euskaldunización de la Administración mucho más lenta y tardía de lo que la ciudadanía navarra necesita, y por lo tanto, no podemos apoyarla.

 
Share
UDALtafalla

Tafallako Udalean aurkeztuko gara berriz ere, gardentasunaren alde lan egiteko helburuz

Tafallako Udala

LAB bigarrenez aurkezten da Tafallako udalaren hauteskunde sindikaletara; aurrekoan baino ilusio handiagoz egiten dugu gainera.

Langileen hainbat eta hainbat eskubide lortzeko etengabe egin behar izan dugun lana eta langileei informazioa helaraztea izan dira azken lau urteetako gure ezaugarriak. Gai hauek, besteak beste, gure ibilerari ekitean paratu genituen xedetzat.

Familia-laguntza erdiesteko, deia egiteko ohiz kanpoko lehentasuna lortzeko, eta hitzarmena negozia dadin egin dugu lan besteak beste. Gertu agertu gara eskatu diguten langile guztiei aditzeko eta laguntzeko.

Datozen lau urteetan ere langile guztiak berdintasunez informatuak izan daitezen (gardentasuna bilatuz) lan egingo dugu, eta baita langile gisa dagozkigun eskubideak lor ditzagun ere

Nos volvemos a presentar en el Ayuntamiento de Tafalla para seguir trabajando por la transparencia

Ayto de Tafalla

LAB se presenta por segunda vez a las elecciones sindicales en el Ayuntamiento de Tafalla con igual e incluso mayor ilusión que la vez anterior.

El trabajo constante para conseguir diferentes derechos para el conjunto del personal laboral y hacer llegar la información a la plantilla es lo que nos ha caracterizado estos cuatro años. Objetivos, entre otros, que nos marcamos al comenzar nuestra andadura.

Hemos trabajado para conseguir la ayuda familiar, la prioridad excepcional para el llamamiento y la negociación del convenio, entre otros. Hemos escuchado y seguimos dispuestas a ayudar a todas las trabajadoras y trabajadores que nos lo piden.

Nuestro compromiso para los siguientes cuatro años es seguir trabajando para que la información llegue a todas y todos por igual (luchar por la transparencia) y seguir defendiendo nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores.

Gure hautagaiak

Teknikari eta Administrarien Elkargoa
1- Garazi Vélez Berrio
2- Nerea Biurrun Abaigar
3- Maider Landa Pérez

Espezialisten Elkargoa
1- Silvia García Alba
2- Amelia Torre Medina
3- Koldobike Pérez de Iriarte Ruiz
4- Katixa Arizmendi González
5- Milka Arriaga Torres
6- Laura Etxeberria Torrecilla
7- Julián Oroz Yoldi

Otsailaren 25ean, zatoz LABekin.
Bozkatzeko ordutegia: 08:00-12:00, udaletxeko udalbatza aretoan.

Candidatura

Colegio de Técnicos y Administrativos
1- Garazi Vélez Berrio
2- Nerea Biurrun Abaigar
3- Maider Landa Pérez

Colegio de Especialistas
1- Silvia García Alba
2- Amelia Torre Medina
3- Koldobike Pérez de Iriarte Ruiz
4- Katixa Arizmendi González
5- Milka Arriaga Torres
6- Laura Etxeberria Torrecilla
7- Julián Oroz Yoldi

El lunes 25 de febrero súmate a LAB.
Horario votaciones de 8:00h a 12:00h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

UDALtafalla1
Share
 ira 190215ikastolakprentsaurrekoa

Lan hitzarmen duina Nafarroako ikastoletan

Irakaskuntza 2019/02/15

Pasa zen abenduan EAEko Ikastolen Elkartearekin eta Eusko Ikastola Batzarekin, LABek Lan Hitzarmena berritzeko akordioa sinatu zuen. Akordioa posible izan da, ikastolak mahaian eduki oso esanguratsuak jartzera bultzatu ditugulako, eta beraiek administrazioak jarritako baldintza eskasetatik haratago joateko borondatea eduki dutelako. LABentzat edukiak dira akordiorako oinarria edozein negoziazio mahaitan.
Baina era berean esan behar dugu LABen haserre gaudela Nafarroako ikastoletan NIEk negoziazioa blokeatuta duelako. Bizi dugun egoeraren aurrean gure kezka larria mahaigaineratu nahi dugu.
Nafarroan azken Lan Hitzarmena 2007an sinatu zen eta 2010etik luzatuta dago. Horrezkeroztik murrizketa gogorrak egon dira eta oraindik ez dira berreskuratu garai hartako soldatak.
EHIren jarrera oso ezberdina izaten ari da EAEko zein Nafarroako ikastoletan:
- Nafarroako kasuan jada hiru urte bete ditugu negoziazioan murgilduta akordioa lortu gabe. Negoziazioa udaberritik blokeatuta dago.
- EAEko ikastoletan momentu oro ulertu da soldata taulak sinatzea Lan Hitzarmenarekin batera egin behar zela, eta horren arabera gauzatu da negoziazioa.
- EAEn Eusko Jaurlaritzak soldata igoera aplikatu baino lehen, ikastoletan jada langile guztiei aplikatu zitzaien. Nafarroan, igoera urritik onartuta egon arren eta ikastola gehienetan kobratu bada ere, San Fermin, Paz de Ziganda, Zangoza eta Argia ikastoletan momentuz ez dozenteek eta irakasle ez itunduek ez dute atzerapenik jaso, langileen artean desberdintasunak eta haserrea sortuz.
- EAEko ikastolek hartueman ugari eduki dute administrazioarekin langileen lan baldintzen hobekuntzak finkatzeko. Nafarroako ikastolek antzeko biderik jorratu ote dutenaren inguruko berririk ez daukagu.
- Nafarroako ikastoletako negoziazio mahaian puntu asko adostu baditugu ere, blokeoak EAEko ikastoletan inongo arazorik sortu ez duen puntu batekin zerikusia dauka. Nafarroako ikastolek langileen soldaten gorabeherak langileekin negoziatu beharrean, administrazioaren esku utzi nahi dituzte, erabakigunea kanpoan jarriz. EAEko ikastoletako mahaian aldiz, argi egon da momentu oro, soldaten gorabeherak langileen ordezkariekin adostu behar direla, eta horrek ez duela inondik inora ere kolokan jartzen ikastolen bideragarritasuna. Nafarroan ere, ikastoletako langileak garen neurrian, gure harremanak eta baldintzak NIErekin adostu behar ditugu langileen ardura berea delako. NIEk administrazioaren aldetik finantzatutako soldatetan balizko murrizketa etorriz gero, automatikoki aplikatu nahi dute horretarako azken PPren lan erreformak emandako aukera probestuz. LABek aldiz, halako egoera baten aurrean, non eta ikastoletan, egoera ezinbestez langileekin adostu behar dela defendatzen du. EAEn ez zen egon inongo arazorik planteamentu sindikal orokor hau onartzeko. Nafarroan aldiz, Lan Hitzarmen berriaren sinaketa blokeatzen du.
Zergatik EHIk jarrera desberdina dauka EAEn eta Nafarroan? NIEri argi esan nahi diogu jarrera aldatu behar duela, negoziazioa desblokeatzea eta akordioa erdiestea bere esku dagoela. Adibide garbia dauka EAEko ikastoletan. LAB bere akordioa lortzearren hasierako planteamenduetatik dezente mugitu da malgutasuna eta borondatea erakutsiz, eta proposamen ugari jarri du mahai gainean egoera desblokeatzeko desio dugun akordioa lortu gabe.
Adostasuna lortu ezean, hemendik ikasturte amaierara langileei mobilizazio plangintza zabala proposatuko diegu. Ez dugu baztertzen lanuzteak eta greba deialdiak egoera ez bada desblokeatzen. Bederatzi urte daramagu Lan Hitzarmena berritu gabe eta langileen artean sortu diren soldata diferentziekin bukatu behar dugu.

Share
UDALgradoirunea1

Iruñeko Udala

Kontratatu administratiboentzako graduari buruzko batzarra

Iruñeko Udala 2019/02/15

Atzo,otsailak 14, eta gai honek sortu dituen zalantzei erantzuteko asmotan, kontratatu administratiboentzako graduari buruzko batzarra egin genuen.

Bertan, hainbat gauza argitu ziren. Besteak beste, gradua zer den, horren bilakaera, zergatik uste dugun kontratatu administratiboek ere kobratzeko eskubidea dutela, zertan datzan atzeraeragina, eta erreklamazioa egiterakoan ezagutu beharreko nondik norako guztiak. Era berean LABeko abokatuak azpimarratu zuen oso garrantzitsua dela, behin erreklamazioa sartuta, jakitea horrek zer ondorio ekar ditzakeen eta zer pauso eman behar diren kasu bakoitzean, ezinbestekoak direnak atzeraeragina eskuratzeko aukera ez galtzeko.

Batzarrera joaterik izan ez bazenuen eta gradua eskatzeko asmorik baduzu, edota edozein zalantza argitzeko jar zaitezke harremanetan gurekin gure posta elektronikoaren bitartez : Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Ayuntamiento de Pamplona

Asamblea sobre el grado para personal contratado administrativo

Ayuntamiento de Pamplona 2019/02/15

Ayer 14 de febrero, y con intención de aclarar las dudas que este tema ha generado, realizamos la asamblea sobre el pago del grado al personal contratado administrativo.

Tratamos de explicar qué es el grado, su evolución, por qué creemos que el personal contratado administrativo también debería cobrarlo, en qué consiste la retroactividad y todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer la reclamación. Así mismo, nuestra abogada subrayó la importancia de, una vez realizada la reclamación, saber qué puede suceder y cómo hay que actuar en cada caso para no perder la posibilidad de conseguir la retroactividad.

Si no fuiste a la asamblea, pero tienes intención de pedir el grado, o para aclarar cualquier duda, puedes ponerte en contacto con nosotras a través de nuestro correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 
Share

Kontserbatorioko oposizio deialdia argitaratu da

Irakaskuntza 2019/02/13

Hezkuntza Departamentuak Kontserbatoriorako oposizioa argitaratu du. Lehen proba ekainaren 13an hasiko da eta guztira 22 plaza aterako dira lehiaketara hainbat espezialitatetan banatuta.

Deialdiaren nondik-norakoak.

LABen aburuz, nahiz eta positiboa izan hainbeste urte eta gero plaza batzuk egonkortzea -une honetan Kontserbatorioko interinitate tasa %80 baino altuagoa da-, Hezkuntzan Departamentuak ez du deialdi hau egiteko prozedura egokia erabili.

Alde batetik, deialdiaren nondik-norakoak, eta batez ere data, mahai sektorialean dagoen langileen ordezkaritza kontuan hartu gabe zehaztu ditu.

Bestalde, deialdi honetan planifikazio falta nabaria sumatzen dugu eta horixe da, bai gai honetarako baita oro har hezkuntza politika egokia izateko, sindikatu honetan galdatzen ari garena: modu honetako ekimenak taxuzko planfikazioaren barnean egotea.

Convocada la oposición para el Conservatorio

Irakaskuntza 13/02/2019

Educación ha publicado la convocatoria de oposiciones para el Conservatorio. La primera prueba se llevará a cabo el 13 de junio y se han convocado 22 plazas en total en distintas especialidades.

Enlace a la convocatoria.

En opinión de LAB, a pesar de que siempre es positivo que se estabilicen las plazas -en este momento el Conservatorio cuenta con una tasa de interinidad de más del 80%-, el Departamento de Educación no ha empleado el proceso adecuado para llevar a cabo la convocatoria.

Por un lado, consideramos que el contenido de la convocatoria, y sobre todo la fecha de las pruebas, se han establecido sin tener en cuenta a la representación de los y las trabajadoras en la mesa sectorial.

Por otro lado, percibimos falta de planificación en esta convocatoria y esto es precisamente lo que demandamos desde LAB para que tengamos una política educativa adecuada: que este tipo de iniciativas se lleven a cabo en el seno de una planificación pública y consensuada.

Share

Hezkuntzaren erronkak zehazteko inkesta

Irakaskuntza 2019/01/23

LABkide agurgarria.

Gure sindikatuko Irakaskuntza sailean kontsulta prozesua jarri dugu abian, orain arte eginiko lanaren balorazioa egin eta aurrerantzean landuko ditugun erronkak zehaztu asmoz. Prozesu horren barnean gure lehentasunezko nahia gure afiliatuen berri izatea da. Horretarako, elkarren berri izateko ditugun ohiko bideez gain, inkesta jarri dugu martxan. Gure asmoa inkesta horretan ematen diguzuen informazioa biltzea, Hezkuntzaren egoerari buruz ematen diguzuen iritzia plazaratzea eta gure indarren neurrien arabera aipatzen diren erronka horien aldeko apustua egitea.

Inkestan parte hartzeko.

Izugarri eskertuko genizuke bertan parte hartzea, etorkizunean landuko ditugun borroka eremuak zehazteko oso tresna garrantzitsua izango baita. Jadanik, parte hartu baldin baduzu, ez du bigarren aldiz inkesta egin beharrik.

Aurretik mila esker!

Encuesta para definir los retos en Educación

Irakaskuntza 2019/01/23

LABkide agurgarria.

Hemos iniciado un proceso de consulta con nuestra afiliación con el objetivo de realizar una valoración del trabajo realizado hasta el momento y definir las líneas de actuación de cara al futuro. Dentro de este proceso, la gran prioridad es conocer vuestra opinión. Hemos activado una encuesta mediante la cual recopilaremos los resultados, publicaremos vuestras propuestas y estableceremos los retos a corto y medio plazo para que, en la medida de nuestras posibilidades, se materialicen en nuestro sistema educativo.

Participar en la encuesta.

Agradeceríamos enormemente que participes en este proceso de consulta ya que va a ser una herramienta muy importante para establecer nuestras prioridades. Si ya has completado la encuesta, no hace falta que lo hagas en este ocasión.

¡Gracias de antemano!

Share

Oposizio deialdiaren xehetasunak zehazteko batzarra

Irakaskuntza 2019/02/12

LABek Haur eta Lehen Hezkuntza oposiziorako antolatu duen ikastaroan, saio berezia izango dugu Hezkuntzak argitaratutako deialdiaren inguruko zalantza guztiak argitzeko.

Batzarra otsailaren 20an, asteazkean, izango da, 17.00etan, LABen egoitzan (Arga ibaia kalea, 12-14 behea. Errotxapea auzoan).

Asamblea para detallar la convocatoria de las oposiciones

Irakaskuntza 12/02/2019

Dentro del curso organizado por LAB para preparar las oposiciones de Infantil y Primaria, llevaremos a cabo una sesión especial para aclarar las dudas sobre la convocatoria de Educación.

La sesión será el 20 de febrero, miércoles, a las 17.00 en la sede de LAB (calle río Arga, 12-14. Barrio Errotxapea).

Share

adi egon

Osasunbidea


L.T.E (Laborategiko Teknikari Espezialista) Koordinatzailea

Estalgarrirako eskaeren aurkezpenaren epea zabaltzen da, barne izendapena bidez, ondorengo unitateen LTEren koordinatzaile lanposturako:

Eskaeren aurkezpen epea: 2019ko otsailaren 12tik-25era.


Coordinador/a T.E.L 

Se abre el plazo de presentación de solicitudes para la cobertura, mediante designación interina, los puestos de coordinador/a T.E.L de las siguientes unidades:

Plazo de presentación de solicitudes: del 12 al 25 de febrero de 2019.

Share
ADMmonedas
Taula: Nafar Administrazioko langileen soldaten eta eros-ahalmenaren eboluzioa (2010-2018)

Nafarroako Gobernuak 2019. urterako soldata igoera onartu du

Administrazioa 2019/02/07

descargas de archivos.orig PDF Taula inprimatu Nafarroako Gobernuak joan den astearteko bilkuran 2019. urteari dagokion soldata igoera onartu zuen atzo. Igoera bi pausotan gauzatuko da: lehenbizi, otsaileko soldatarekin, %2,25eko igoera aplikatuko digute, eta uztailetik aurrera, beste %0,25. Nolanahi ere, datuek ez dute gezurrik esaten: azken 9 urteetan, nafar langileok gure eros-ahalmenaren %11,65 galdu dugu.

Asteartean, 2019ko otsailaren 6an, Nafarroako Gobernuak urte honetarako soldaten igoera onartu zuen. Igoera %2,25ekoa izanen da, eta otsaileko nominarekin jasoko dugu. Era berean, urtarrileko igoerari dagokiona ere jasoko dugu, atzeraeraginezko ondorioekin. Horrez gain, uztailaren 1etik aurrera beste %0,25 igoko digute soldata, baina oraingoan atzeraeraginezko ondoriorik gabe. Egun berean, funts gehigarrien aplikazioari dagokion igoera ere aplikatuko digute, urtarrilaren 1eko atzeraeraginezko ondorioekin.

Hala ere, ezin dugu ahaztu nondik gatozen, eta ikuspegi baikor honek ezin du ezkutatu orain artean Nafarroako langileok bizi behar izan ditugun sasoi ilunak. Urte gutxi batzuetako atzera begiratu bat egitea aski da pairatu behar izan ditugun soldata izozteak, murrizketak eta bestelako nahigabeak gogora ekartzeko. Horrek guztiak, noski, eros-ahalmenaren galera onartezina ekarri du berekin: 2010etik 2018ra bitarte, langile nafarrek adierazle horren %11,65 galdu dugu.

Nabarmendu beharra dago, gainera, Nafarroako Gobernua UPN, PP eta PSNren eskuetan zegoelarik abiatu zela aztergai dugun garaia, eta alderdi horiek izan zirela, hain zuzen ere, arlo publikoko langile nafarren kalterako neurri gehienak hartu zituztenak, honako hauek, besteak beste: asteko lanaldia 36 ordura igotzea, Osasunbideako langileen arrisku-osagarria kentzea, hezkuntzako langileei 2 ordu lektibo gehiago ezartzea (batzuek, oraindik ere, ezin izan dute berreskuratu 2012a baino lehen zeukaten egoera), aparteko paga bat kentzea, eta abar.

Zenbait murrizketaren leheneratzea

Aldaketaren Gobernua iristeak, hainbat murrizketaren leheneratzea ekarri zuen, baina soldatei dagokienez, ez da inolako planik garatu 2010etik galdutako eros-ahalmen guztia berreskuratzeko. Gobernu honek onartutako hiru aurrekontuekin (2016, 2017 eta 2018 urteetakoak) apenas berreskuratu dugun eros-ahalmenaren %0,05a. 2019an, Gobernuaren aurreikuspenak beteko balira, beste %0,7 berreskuratuko genituzke.

Edonola ere, gorago aipatutako eros-ahalmen galduaren %11,65 horretatik oso urrun geratzen den kopurua da. Horregatik guztiagatik, Nafarroako Gobernuari berriz ere eskatzen diogu egin dezala planifikazio bat, lapurtu diguten guztia nola eta zein epetan berreskuratuko dugun zehaztuko duena.

Jarraian, nafar langileen soldaten eta eros-ahalmenaren eboluzioa erakusten duen taula atxikitzen dugu:

Tabla: Evolución de los salarios y el poder adquisitivo de la plantilla
de la Administración navarra (2010-2018)

El Gobierno de Navarra aprueba el aumento salarial para el 2019

Administrazioa 2019/02/07

descargas de archivos.orig PDF Tabla imprimir El Gobierno de Navarra aprobó en su sesión del pasado martesr la subida salarial para este 2019. La misma se efectuará en dos fases: en un primer momento, las y los trabajadores navarros veremos aumentada nuestra nómina, a partir de febrero, en un 2,25%, y a partir de julio, a esa cantidad se le añadirá otro 0,25%. A pesar de ello, los datos no mienten: los y las navarras hemos perdido un total del 11,65% de nuestro nivel adquisitivo en los últimos 9 años.

Ayer, 6 de febrero de 2019, el Gobierno de Navarra aprobó la subida salarial para este año 2019. Este incremento retributivo será del 2,25%, y lo cobraremos con la nómina de febrero. Además, también cobraremos, con carácter retroactivo, lo correspondiente al mes de enero. Pero la subida no acaba ahí, ya que en la nómina del mes de julio percibiremos otro aumento, esta vez del 0,25%. Sin embargo, este segundo aumento no se aplicará con efecto retroactivo. Finalmente, y también a partir del 1 de julio, se habilitará la aplicación de los fondos adicionales con efectos retroactivos a 1 de enero de 2019.

Ahora bien, no debemos olvidar de dónde venimos, y esta optimista perspectiva no debe eclipsar la oscura situación que todo el personal empleado venimos sufriendo desde años atrás. Basta echar la mirada atrás unos pocos años para recordar las congelaciones de sueldo, recortes y demás penurias a las que hemos tenido que hacer frente. Todo ello, por supuesto, ha traído consigo una pérdida de poder adquisitivo inaceptable. Desde 2010 hasta 2018 las trabajadoras y trabajadores navarros hemos perdido un total del 11,65% de ese indicador.

Cabe destacar, además, que este periodo que analizamos se inició con el Gobierno de Navarra en manos de los partidos UPN, PP y PSN. Y fueron ellos quienes tomaron las medidas más perjudiciales y más significativas para los y las trabadoras públicas navarras, como la subida de la jornada laboral a 36 horas semanales, la eliminación del complemento de peligrosidad en Osasunbidea, el aumento de dos horas lectivas al profesorado (parte del cual sigue, a día de hoy, sin recuperar la situación anterior al 2012), la anulación de una paga extra, etcétera.

Reversión de algunos recortes

La llegada del Gobierno del cambio supuso la reversión de algunos recortes, pero desde el punto de vista retributivo, no se ha afrontado un plan de recuperación de todo el poder adquisitivo perdido desde 2010. En los tres ejercicios presupuestarios de este Gobierno (2016, 2017 y 2018) los trabajadores y trabajadoras apenas hemos recuperado un 0,05% de lo que habíamos perdido. En 2019, si se cumplen las previsiones del Gobierno, quizás recuperemos otro 0,7%.

En cualquier caso, sigue siendo una cantidad que no se acerca al 11,65% de poder adquisitivo real que hemos perdido. Por todo ello, seguimos exigiendo al Gobierno de Navarra una planificiación (indicando plazos) de cómo vamos a recuperar la totalidad de lo que nos han robado.

Adjuntamos la tabla donde se puede apreciar la evolución de los salarios y el poder adquisitivo de los y las trabajadoras navarras:

ADMipc 
 
Share
  • Implantar la lista única y desvincular las oposiciones de la lista de contratación de interinos premiando con una determinada puntuación el aprobarlas.
Share
  • Euskararen ofizialtasunaren alde lan egitea eta D eredua Nafarroa osoan naturaltasunez zabaltzeko aldarrikapenarekin jarraitzea.
  • Impulsar el modelo D en especial entre familias de otros orígenes culturales.
  • Incluir la superación de la división por modelos lingüísticos en la agenda sindical
  • Euskararen matrikulazioak eta zikloak bultzatu.