LOGO mahai orokorra

Hezkuntza Departamentuak berretsi ditu LHko eta Bigarren Hezkuntzako oposizio-lehiaketara 2020ko ekainean aterako diren plazak eta espezialitateak

Irakaskuntza 2019/11/21

Hezkuntza Departamentuak, Mahai Sektorialean, Lanbide Heziketan eta Bigarren
Hezkuntzan oposizio lehiaketara deituko dituen plaza eta espezialitate kopurua
baieztatu du. Guztira 660 plaza dira eta honela banatuta geratuko dira: 660 plaza
horien barruan, 18 dibertsitate funtzionala duten pertsonentzat erreserbatuta egongo dira.

Gai-zerrendak, baremoa eta zerrenden konfigurazioa

Hezkuntzak baieztatu du, halaber, aurreko deialdiko gai-zerrenda berberak izanen
direla (1993an eta 1996an argitaratutakoak ), prozesua 276 Errege Dekretuak
arautuko duela ( aurreko deialdietan bezala ) eta probak baztertzaileak izango direla.
Gainera, egiaztatu du merezimenduen baremoa 84/2018 Errege Dekretuaren arabera
kalkulatuko dela, maisu-maistren azken deialdian erabili zen bera.

LABek berriro eskatu du deialdian argitara daitezela azterketak ebaluatzeko irizpideak
eta azaldu dezatela proba praktikoak nolakoak izango diren. Erantzuna izan da
Hezkuntzako Zuzendaritza Nagusiarekin lanean ari direla, deialdia urtarrilean NAOn
argitaratzeko asmoa baitute.
Horrez gain, eskatu dugu azterketak egitea oposiziogileen erosotasuna bermatuko
duen leku egoki batean.

Euskaraz zein gaztelaniaz espezialitate berera aurkezteko aukerari dagokionez,
Hezkuntzak baieztatu du aukera izango dela. LABek berriro eskatu du zerrenda bakarra
sortzea, modu honetan pertsona batek espezialitate bereko bi azterketa egitea ekidingo baitzen.
Departamentuak ez du baieztatu oposiziogile bera espezialitate bat baino gehiagotara
aurkeztu ahal izango den.

Behin oposizio-lehiaketa eginda, zerrendak 51/2018 Foru Aginduaren arabera
ordenatuko dira, azken bi deialdiak zuzendu dituen agindu bera erabiliz.

Gradua eta uda kobratzea

Sindikatuek egindako galderaren aurrean, Hezkuntza Departamentuak erantzun du
azaroko nominan ordainduko direla.

Azterketak berrikustea

Datozen egunetan, 2019ko maisu-maistren oposizio-azterketaren espedientea ikustea
eskatu zuten pertsonek mezu elektroniko bat jasoko dute, berrikuspena egin ahal
izateko jarraitu beharreko urratsekin. Berrikuspen horretarako hitzorduak abenduaren
bigarren astean hasiko dira.

El Departamento de Educación confirma las plazas y especialidades que saldrán a concurso oposición de FP y Secundaria en junio de 2020

Irakaskuntza 2019/11/21

El Departamento de Educación en Mesa sectorial ha confirmado el número de plazas y especialidades que convocará a concurso oposición en FP y Educación Secundaria. En total son 660 plazas que quedan repartidas de esta manera.
Dentro de esas 660 plazas 18 estarán reservadas para personas con diversidad funcional.

Temarios, baremo y configuración de listas

El Departamento de Educación también ha confirmado que se mantienen los mismos temarios de la convocatoria anterior (que son los publicados en los años 1993 y 1996), que el proceso se regirá, como ha sido en convocatorias anteriores, por el Real Decreto 276, y que establece que las pruebas serán eliminatorias. Además se ha confirmado que el baremo de méritos se calculará siguiendo el Real Decreto 84/2018, el mismo que se utilizó en la última convocatoria de maestros.

Desde LAB hemos vuelto a pedir que en la convocatoria se publiquen los criterios de evaluación de exámenes y una descripción de cómo serán las pruebas prácticas. A ello nos han respondido que están trabajando con la Dirección General de Educación ya que su intención es publicar la convocatoria en el BON en el mes de enero.
También hemos solicitado que los exámenes se realicen en un sitio adecuado que garantice el confort de los opositores.

Respecto a la posibilidad de poder presentarse a una misma especialidad tanto en euskera como en castellano, Educación ha confirmado que SÍ se podrá. Desde LAB hemos vuelto a pedir la creación de la lista única ya que de esta manera se evitaría tener que presentarse dos veces a un mismo examen.
Lo que el Departamento no ha confirmado es si un mismo opositor podrá presentarse a varias especialidades.

Una vez realizado el concurso oposición, las listas se ordenarán siguiendo la Orden Foral 51/2018, la misma que ha regido las dos últimas convocatorias.

Cobro de grado y extensión de verano

Ante la pregunta de los sindicatos, el Departamento de Educación ha confirmado que se abonarán en la nómina del mes de noviembre.

Revisión de exámenes

En los próximos días, aquellas personas que solicitaron ver el expediente de su examen de oposición de maestros 2019 recibirán un email con los pasos a seguir para poder hacer la revisión. Las citas para dicha revisión empezarán a partir de la segunda semana de diciembre.

   
 LOGO LAB NA

LAB Irakaskuntza Tfno 948 38 24 74 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Arga 12-14. IRUÑEA

OSA medico

LABen proposamena medikuen kolektiboarentzat

Osasunbidea 2019/11/21

Osasun Departamentua eta medikuak arauzko negoziazio foroetatik kanpo egiten ari diren negoziazio prozesuaren aurrean, esijitzen dugu gai horiek dagokien mahaira eraman daitezela. Horrez gain, iragartzen dugu LABek kolektibo horren egoera hobetzeko hainbat neurri aurkeztu behar dituela, bai mahai sektorialean, bai orokorrean.

LAB sindikatuak eskatu du Osasuneko kontseilariak medikuntzako profesional fakultatiboen arloan egindako proposamenak berehala eraman daitezela arauzko negoziazio foroetara. Era horretan bakarrik errespetatuko da negoziazio kolektiboari buruz indarrean dagoen araudiak ezartzen duena, eta behar adinako gardentasuna bermatuko zaio abian jartzen den edozein prozesuri.

Era berean, LAB sindikatuak proposatu du Mahai Sektorialera eta Mahai Orokorrera eramatea medikuen kolektiboaren egoera berrikusteko neurri sorta bat:
• Oinarrizko osasun laguntzako eta larrialdi zerbitzuetako plantillak indartzea eta egonkortzea, kontuan hartuta eskaria gero eta handiagoa dela eta horrek antolamendu- eta arreta-premia berriak eskatzen dituela.
• Egiturazko kontratazioa murriztea, bai kopuruan, bai iraupenean; horrela, ahalik eta denbora laburrenean lanpostu horiek lanpostu huts bihur daitezen bultzatuko dugu.
• Kontratazio partzialak bukatzea, lanaldiak osatuz eta lan-baldintzak egonkortuz.
• Kontratazio-baldintza egokiak ezartzea, pizgarri gisa, ezaugarri bereziko lanpostuak betetzeko: landa-eremu isolatuko postuak, eremu sakabanatuetakoak edo profesionalen gabezia endemikoa dutenak.
• Karrera profesionala langile kontratatuei zabaltzea, Mahai Orokorrean graduaren inguruko akordioaren bidez egin den bezala.
• Profesional bakoitzeko osasun txartelen kopurua murriztea OMEren gomendioa bete arte (1100 txartel familia-medikuentzat eta 800 txartel pediatrentzat) edo koefiziente murriztaile baten baliokidea aplikatzea, betiere kontuan hartuta lan-kargak eta herritarren zaintza-premiak konplexuak direla.
• OOLTko plantillak egokitzea bilakaera demografikora eta oinarrizko eskualdeen eskaera espezifikora.
• Behar diren neurriak hartzea lan-baldintzengatik “langile errearen” ondorioak arintzeko eta saihesteko (“burn-out” sindromea).
• 2010eko soldata-murrizketetan kendutako % 7 berreskuratzea.
• Nafarroako Gobernuari eskatzea lor dezala MIR-mediku egoiliarren prestakuntzaldia kudeatzeko eta tituluak homologatzeko transferentzia.
• Nafarroako Ospitaleguneko espezialitateen antolamendua eta egitura berrikustea, eta fakultatibo guztien partaidetzazko gestio-formuletara egokitzea
• Langileen txandak eta lanaldiak aztertzea, laneko eginkizunak bizitza pribatuarekin eta familia-bizitzarekin bateragarri egiteko eskubidea eta atsedenerako eskubidea bermatzeko, batik bat egiturazko kontratua dutenentzat eta urteko egutegirik ez dutenentzat.
• Euskara merezimendu gisa baloratzea oposizioei edo lekualdatzeei lotutako lehiaketetan.
• MIR/BAME langileen lan-baldintzak aztertzea: eginkizunak, asistentzia-lana, guardiak, etab.

Propuesta de LAB para el colectivo médico

Osasunbidea 2019/11/21

Ante la negociación que Salud está llevando a cabo con el personal facultativo fuera de los foros de negociación establecidos, exigimos que esos temas sean llevados a la mesa correspondiente. Asimismo, anunciamos que LAB presentará tanto en la sectorial como en la general una serie de medidas que pretenden mejorar la situación de este colectivo.

El sindicato LAB demanda que las propuestas realizadas por la Consejería de Salud en materia de profesionales facultativos de medicina se trasladen inmediatamente a los foros de negociación establecidos. Solo de esa forma se respetará el cumplimiento de la normativa en vigor acerca de la negociación colectiva y se dará la necesaria transparencia a cualquier proceso en marcha.

A su vez, el sindicato LAB propone llevar a la Mesa Sectorial y Mesa General una batería de medidas para la revisión de la situación del colectivo médico:
• Reforzar y estabilizar las plantillas de AP y SNU/SUE, atendiendo a las necesidades organizativas y de atención requeridas por la creciente demanda.
• Reducir la contratación estructural tanto en número como en duración, fomentando la conversión de esas plazas en vacantes en el menor tiempo posible para justificar su necesidad.
• Acabar con la contratación parcial, completando jornadas y estabilizando condiciones laborales.
• Incentivar con condiciones adecuadas la contratación para cubrir puestos con características especiales (los de ámbito rural aislado, los de zonas dispersas o los que presentan carencia endémica de profesionales).
• Extender la Carrera Profesional al personal contratado, tal y como ya se ha realizado con el grado mediante el acuerdo al que se llegó en Mesa General.
• Reducir el número de TIS por profesional hasta cumplir con lo recomendado por la OMS (1100 tarjetas los facultativos de medicina de familia y 800 los de pediatría) o aplicar el equivalente de un coeficiente reductor, teniendo en cuenta las cargas de trabajo y la complejidad de los cuidados que requiere la ciudadanía.
• Adecuar las plantillas de EAP a la evolución demográfica y a la demanda específica de las diversas zonas básicas.
• Introducir medidas para paliar y evitar los efectos del “Burn-Out” derivados de las condiciones laborales.
• Recuperar el 7% arrebatado con los recortes salariales del 2010.
• Demandar al Gobierno de Navarra que obtenga la transferencia de la gestión del MIR y de la homologación de títulos.
• Revisar la estructura organizativa de las especialidades médicas del CHNa y su adecuación a las fórmulas de gestión participativas de todo el personal facultativo.
• Analizar los turnos y las jornadas del personal para garantizar el derecho al descanso y a la conciliación del trabajo con la vida privada y familiar, sobre todo para quienes están con contrato estructural y no tienen asignado un calendario anual.
• Restablecer la valoración del euskera como mérito en los concursos ligados a oposición o traslado.
• Reconsiderar las condiciones laborales del personal MIR: funciones, labor asistencial, guardias, etc.

 

adi egon

Osasunbidea


Erizaina. Izendapenerako proposamena

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan erizain izateko 108 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko.


Enfermera. Propuesta de Nombramiento

CONVOCATORIA para la provisión, mediante concurso oposición, de 108 puestos de Enfermero/a, para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

ZIURRA DA: 2020ko ekainean Bigarren Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako konkurtso-oposizioko azterketak izango dira eta 660 plaza egongo dira

Irakaskuntza 2019/11/20

Hezkuntzak Mahai Sektorialean 2020ko ekainean Bigarren Hezkuntzan eta Lanbide Heziketan egingo diren oposizioen datuak baieztatu ditu gaur goizean. 660 plaza izango dira, honoko estekan espezialitate eta plaza kopuruak ikusgai dituzu. Aniztasun funtzionala duten pertsonentzat 18 plaza gordeko dira.

Bihar informazioa zabalduko dugu.

CONFIRMADO: En junio de 2020 serán los exámenes del concurso oposición de FP y Secundaria con 660 plazas

Irakaskuntza 2019/11/20

El Departamento de Educación en Mesa sectorial ha confirmado esta mañana el número de plazas y especialidades que convocará a concurso oposición en FP y Educación Secundaria. En total son 660 plazas que quedan repartidas de esta manera.

Dentro de esas 660 plazas 18 estarán reservadas para personas con diversidad funcional. 

Mañana ampliaremos esta información.

 

Hezkuntza Departamentuak zerrendak ireki ditu

Irakaskuntza 2019/11/15

Hezkuntza Departamenduak zerrendak ireki berri ditu hainbat espezialitatetan. Izena emateko epea abenduak 2 arte zabalik egongo da.
ADI!! Titulazio berri batzuk onartuak izan dira.
Zerrendaren batean sartu nahi izanez gero, begiratu hemen (normatiba fitxan sakatu informazio guztia ikusteko).

Apertura de listas en el Departamento de Educación

Irakaskuntza 2019/11/15

El Departamento de Educación ha abierto el plazo de inscripción en listas de varias especialidades.
¡ATENCIÓN! Se aceptan nuevas titulaciones.
El plazo de inscripción se cerrará el lunes 2 de diciembre.
Si te interesa entrar en alguna de las listas, consulta toda la información aquí. (desplegar pestaña “Normativa”)

          irak 20191114itunpeko

Ikastola eta itunpeko ikastetxek Hezkuntza Departamenduak hitzarmena betetzen ez duela salatu dute

Irakaskuntza 2019/11/14

Gaur, azaroak 14, LAB, SEPNA-FSIE eta UGT sindikatuetako ordezkariok elkarretaratzea egin dugu berriz ere Hezkuntza Departamentuaren aurrean, Carlos Gimeno Kontseilari jaunari Itunpeko nahiz Ikastoletako langileokin jada sinatua duen akordioa ez duela betetzen gogorarazteko.

Guri ere, administrazioko gure lankideei  egin bezala, eskubide eta soldatak murriztu zizkiguten 2012an. Eta orain, haiei egin bezala,   murrizketa hauek leheneratzea exigitzen dugu.

Beraz, sinatutako akordioa bete arte mobilizatzen jarraituko dugu.

Ikastolas y centros concertados vuelven a denunciar que Educación sigue sin cumplir su acuerdo

Irakaskuntza 2018/11/14

Hoy jueves 14 de noviembre, nuevamente, los y las liberados/as de sindicatos SEPNA-FSIE, UGT, LAB nos hemos vuelto a concentrar en el Departamento de Educación para recordar a Carlos Gimeno, consejero de Educación, su incumplimiento del acuerdo que tiene firmado con los trabajadores de la Enseñanza Concertada e Ikastolas.

Los trabajadores de la Enseñanza Concertada e Ikastolas no fuimos menos que nuestros compañeros de la Pública cuando en el año 2012 se nos recortó nuestros derechos y nuestro salario. Ahora exigimos la inmediata reversión de dichos recortes al igual que se ha hecho en la Enseñanza Pública foral.

Seguiremos demandando el cumplimiento del Acuerdo firmado.

Lanbide Heziketa eta Bigarren Hezkuntzako oposizioak prestatzeko ikastaroa abenduaren 11n eta 18an izango da

Irakaskuntza 2019/11/13

Afiliatuek izen emateko   

Ez afiliatuek izen emateko

Lanbide Heziketa eta Bigarren Hezkuntzako oposizioak prestatzeko ikastaroan izen emateko tartea abian jarri dugu.

Ikastaroak hiru saio izanen ditu. Lehenengo biak (abenduaren 11n eta 18an) 17.00etatik aurrera Biurdana Insitutuan izango dira. Aurkezpen orokorra eta gero, taldeak eginen ditugu atalka (Zientziak, Letrak eta Orientazioa) eta aditu batek programazioaz eta, orohar, alderdi didaktiko eta pedagogikoez behar adina azalpen emanen ditu.

Hirugarren saioa, deialdia ofizial egin eta gutxira eginen dugu eta bertan zehaztasun teknikoak argituko ditugu.

Ikastaroan parte hartzeko 25 euro ordaindu beharko dira lehen saioaren hasieran. Afiliatuentzat doakoa da.


Ohar garrantzitsua: euskaraz ikastaroa jarraitu ezin duen hainbat afiliatuk hala eskatuta, gaztelerako taldea sortzen saiatuko gara. Horretarako egokien den irakaslea lortzen gabiltza. Horren berririk dugun unean buletinaren eta ohikoak ditugun hedapen bideen bitartez jakinaraziko dugu. Adi beraz.

El curso para preparar las oposiciones de Formación Profesional y Educación Secundaria será el 11 y el 18 de diciembre

Irakaskuntza 2019/11/13

Inscripción afiliación (en euskara) 

Inscripción pesonas no afiliadas (en euskara)

Hemos abierto el periodo de inscripción para el curso preparatorio de las oposiciones de FP y Secundaria.

El curso constará de tres sesiones. Las dos primeras se celebrarán el 11 y el 18 de diciembre en el Instituto Biurdana. Tras la presentación inicial haremos tres grupos en función de las especialidades (Ciencias, Letras y Orientación) a los que asistirá una persona experta con la que se trabajará la confección de la programación didáctica y resolverá los aspectos técnicos y pedagógicos que se consideren necesarios.

La tercera sesión se llevará a cabo después de la publicación de la convocatoria oficial y se aclararán dudas al respecto.

Las personas interesadas en el curso deberán abonar 25 euros al inicio de la primera sesión (el curso es gratuito para la afiliación).

Nota importante: hemos recibido peticiones por parte de la afiliación que no puede seguir el curso en euskara. Estamos intentando conseguir la persona adecuada para poder crear otro grupo. Si tenemos confirmación de dicha opción lo publicaremos por nuestros canales habituales.

 

                                                                    irak191112argia

Tuterako Argia ikastolak gure laguntza behar du

Irakaskuntza 2019/11/12

Urriaren 20an Tuterako Argia Ikastolan 2019ko Nafarroa Oinez ospatu zen, baina egun horretan Euskarak Erriberan behar besteko bultzada ez zuen jaso.

Euskarak Erriberan Argia Ikastola behar du, horregatik LAB kide guztioi eta Hezkuntza Komunitate osoari dei egiten dizuegu Argia Ikastolari bultzada ekonomikoa emateko.
Bi aukera dituzue.“Ibilbide birtuala” talde ekarpena egitea honoko estekaren bidez:

http://www.nafarroaoinez.eus/ibilbidea-lagundu.asp

Edo “Egin zure ekarpena” atalean dauden kontu korronteetan norbanako gisa diru sarrera egitea.

http://www.nafarroaoinez.eus/nafarroa-oinez.asp?IdSeccion=24&IdContenido=84

Egiten dituzuen talde ekarpenen argazkiak sare sozialen bidez zabaltzera animatzen zaituztegu.
Honoko dokumentuan dituzue laguntza emateko jarraibideak.

Nafarroa Oinez 2019ri laguntza eman nahi izanez gero, egin zure ekarpena. Errenta aitorpenerako zure ekarpenaren agiria bidaliko dizugu.

La ikastola Argia de Tudela necesita nuestra ayuda

Irakaskuntza 2019/11/12

El pasado 20 de octubre se celebró en la Ikastola Argia de Tudela el Nafarroa Oinez 2019, pero a pesar de todos los apoyos, el Euskera no recibió todo el empujón que se esperaba y que necesita en la Ribera.

El Euskera necesita de la Ikastola Argia en la Ribera, es por ello que hacemos un llamamiento a la afiliación de LAB y a toda la comunidad educativa a dar un empujón económico a la Ikastola.
Hay 2 formas de hacer una aportación. A través del “Circuito virtual”, al que se accede a través de éste enlace:

http://www.nafarroaoinez.eus/ibilbidea-lagundu.asp

También puedes colaborar haciendo un ingreso en éstas cuentas bancarias:

http://www.nafarroaoinez.eus/nafarroa-oinez.asp?IdSeccion=24&IdContenido=84

Os animamos a compartir vuestra aportación a través de redes sociales. Recordad que se os mandará un documento acreditativo de la aportación para presentar en la declaración de la renta,

adi egon

Osasunbidea


Oposaketa-lehiaketa. Izangai onartu eta ezgaien behin-betiko zerrenda. Hainbat maila

  • Zeladorea
    Azterketa azaroak 30an izango da goizeko 10:00etan, Unibertsitate Publikoko Ikasgelategian (Arrosadia Kalea z/g - Iruña). 
    Deialdirako lotura


Concurso Oposición. Listas definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas. Varias categorías

8oro

Azaroan ere pedagogia feminista iruten

Pedagogia feminista 2019/11/08

Pedagogia Feminista egunez egun gure ikastetxe zein aisialdiko guneetan zabalduz joan dadin tresna berria izan nahi du, aldi berean, lankidetzan, denon artean, eraikia izatea du helburu.

Bestalde, gogorarazi proiektu hau denon artean aberastea dugula helburu. Beraz, sare sozialetan irakurri duzun artikulu interesgarririk, zuen haurrekin irakurritako ipuin gozagarririk, youtuben ikusitako bideo mamitsurik, gaia jorratzen duen eleberri aholkagarririk...zuen eskuetara ailegatu eta gurekin guztiokin partekatzea merezi duela pentsatuko bazenute, zuen proposamena esker onez jaso eta hurrengo hileko artikuluan zabalduko genuke. Horretarako aski izanen da erreferentzia edota esteka Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. helbidera igortzea. LOGOiruten

Noviembre de aulas feministas

Pedagogía feminista 08/11/2019

Desde el convencimiento de que el tránsito desde la coeducación hacia una pedagogía feminista es cosa de todas las personas tanto del ámbito educativo como de fuera de éste, proponemos una herramienta colaborativa y funcional que nos ayude a avanzar en ese camino.

Recordad que este proyecto se basa en un modelo colaborativo en el cual cada persona interesada pueda enviar sus propuestas ya sean éstas vídeos, artículos, cuentos, novelas... Todas las sugerencias que  vayamos recibiendo en la dirección Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. se irán publicando en los meses posteriores. Bastará con que nos enviéis enlaces o referencias bibliográficas o webgráficas que consideréis interesante compartir para su difusión. LOGOiruten

 + Info

gorria button.orig Urriaren 8an zabaldutako materiala

gorria button.orig Irailaren 8an zabaldutako materiala

gorria button.orig Ekainaren 8an zabaldutako materiala

gorria button.orig Maiatzaren 8an zabaldutako materiala

gorria button.orig Apirilaren 8an zabaldutako materiala

gorria button.orig Otsailaren 8an zabaldutako materiala

 

Azaroaren 8ko proposamenak - Propuestas para el 8 de noviembre

LOGOiruten Haur eta Lehen Hezkuntza - Educación Infantil y Primaria

 

NI NEREA NAIZ

Nerea Garcia, Angel Maria Remirez de Ganuza eta Mario Unamuno. "Bellaterra 2000 Edicions"

Liburu honek haur-transexualitatearen gaia jorratzen du, familia jakin baten ikuspuntutik. Benetako familia da, bere historia konpartitu

eta ipuin moldean «kontatu» nahi izan diguna.

 

 

JAZZ NAIZ

Jessica Herthel eta Jazz Jennings eta Shelagh McNicholas. "Bellaterra 2000 Edicions"

Liburu honek haur-transexualitatearen gaia jorratzen du, familia jakin baten ikuspuntutik. Benetako familia da, bere historia konpartitu

eta ipuin moldean «kontatu» nahi izan diguna.

 

LAS COSAS QUE LE GUSTAN A FRAN

Image result for las cosas que le gustan a fran

Berta Piñán y Antonia Santolaya Ruiz-Clavijo. "Editorial Hotel Papel"

Las cosas que le gustan a Fran es un cuento en el que Carlota, la niña protagonista, aparentemente, nos habla de su mami y del novio

de su mami, Fran.Pero es solo en apariencia porque el relato encierra una sorpresa que se revela justo al final.

 

 

CADA FAMILIA, A SU AIRE

Béatrice Boutignon. "Editorial Hotel Papel"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51kLkxIl8QL._SY365_BO1,204,203,200_.jpg

Los animales de este libro para jugar, se agrupan por familias, todas parecidas y todas diferentes. El texto nos va dando pistas

para adivinar quién es cada quién. De las familias monoparentales  hasta las “tribus”, pasando por las familias homoparentales y

las familias reconstituidas, ¡nadie se queda fuera! Un álbum tierno y delicado para divertirse y aprender de nuestras diferencias.

 

 

 

MAFALDA; AMA, ZER EGINGO ZENUKE BIZIKO BAZINA? (BIDEO MOTZA)


 

 

 

 

 

LOGOiruten DBH - ESO

EGUNON PRINTZESA (LABURMETRAIA)

Laburmetraia honek, gazteen artean, emakumeen aurkako indarkeriaren prebentziorako tresna izan nahi du, betiere, haien ikuspuntutik abiatuta. Neska gazte batek, bere egunerokotasunean eta eszena desberdinetan, bikotearengandik pairatzen dituen kontrol egoerak isladatzen dira.

Bideoaren esteka

 

 

 

ONE BILLION RISING (LABURMETRAIA)

Laburmetrai honetan munduko emakumeok jasaten ditugun gehiegikeria ezberdinak ikusi ahal dira.

 ADM auxiliar

Administrari laguntzaileen oposizioko lehenengo probako azterketak

Administrazioa 2019/11/08

Ikusirik jende asko aurkeztu zela administrari laguntzaileen 136 lanpostu betetzeko azaroaren 1ean egindako oposizioaren lehenengo probara (bi ariketa egin ziren proba horren barrenean), LABek erabaki du argitara ematea proba horretako bi ariketen emaitzak: gaitasun administratiboak neurtzeko ariketakoak (test psikoteknikoak) eta jarduera administratiboari eta araudiari buruzko ariketakoak.
descargas de archivos.orig PDF Examen 1 Aux Adm descargas de archivos.orig PDF Examen 2 Aux Adm

Emaitza horiek argitaratuz, aurrerapauso bat eman nahi dugu arlo honetan daukagun helburua lortzeko bidean, hots: ahalik eta material gehien argitaratzea Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan lanpostu bat lortu nahi duten pertsona guztiak baldintza berberetan lehia daitezen.

Oroitarazten dizuegu bilduta daukagun material guztia ESTEKA honetan dagoela.

Exámenes de la primera prueba de la oposición de auxiliar administrativo

Administrazioa 2019/11/08

Tras la gran afluencia de personas presentadas a la primera prueba (que consta de dos  ejercicios) de la oposición celebrada el pasado uno de noviembre para la provisión de 136 plazas de auxiliar administrativo, LAB proporciona los dos ejercicios de aquella prueba: la parte de aptitudes administrativas (psicotécnicos) y la parte de actividad administrativa y normativa.
descargas de archivos.orig PDF Examen 1 Aux Adm descargas de archivos.orig PDF Examen 2 Aux Adm

Con esta publicación, en LAB damos un paso más hacia la consecución de nuestro propósito que no es otro que hacer público todo el material posible para que todas las personas que quieran optar a una plaza en la Administración Foral de Navarra partan en igualdad de condiciones.

Recordamos que todo el material recopilado está disponible en el siguiente ENLACE.

irak1911081

 

Itunpeko ikastetxe eta Ikastoletako langileriak Hezkuntza Departamentuarekin sinatutako akordioak bete gabe jarraitzen duela salatu du

Irakaskuntza 2019/10/08

2017an sinatu zen eta egungo Kontseilariak 2020ko ekainaren 30a arte luzatu zuen Akordioa oraindik ere ez dela betetzen salatu dute LAB, UGT eta SEPNA sindikatuek.


Bertan, betetzen ez diren, eta garrantzitsuak diren hainbat puntu dago eta aipatutako sindikatuek egikaratzea galdegiten dituztenak:


• Administraziopeko lankideek 2019ko uztailean jasotako %0,25eko igoera gehigarria (presupuestatuta dagoena eta Akordioan ere jasoa).
• 2012ko soldata murrizketen leheneratzea (%2,5 irakasleentzat eta %2 irakasle ez direnentzat).
• Irakasleen ordezkapenak lehen egunetik gauzatzeko konpromisoa, baja hamar lan egun baino luzeagoa den kasuetan.


Ordezkari sindikal horien arabera, premiazkoa da gai hau 2020ko aurrekontuentan sartzea. Abuztuan akordioa sinatu zenetik hainbat bilera eskakizun eta ohar argitaratu egin dituzte sindikatuek, eta kezka handiz ikusten dute Hezkuntza Departamentu berriak duen jarrera; beronek urriaren 30ean azaroaren 14rako bilera deitu bai, jada berandu zena irizten dutena, baina berriz ere 19ra arte atzeratu duena.


Aurrekontuak onartzeko epeek larritzen dituzte sindikatuko ordezkariak. 2016an aplikatu gabe geratu zen %1arekin gertatu zena berriro ere ez pasatzeko, neurriak hartzea eskatzen dute.
Kontuan izan behar da Itunpeko eta Ikastoletako langileriak Nafarroako hezkuntza sare osoko ikasleren %40 suposatzen duela (3.400 langile inguru). Beraz, Hezkuntza Departamentuak sektoreko aldarrikapenei erantzun beharko lieke.


LAB, UGT eta SEPNAek sinatuta dagoena betetzea eskatzen dute eta egoera desblokeatzeko neurriak hartzen jarraituko dutela iragarri dute.

El personal de los centros concertados e Ikastolas denuncia que el Departamento de Educación sigue sin cumplir el acuerdo con este sector

Irakaskuntza 2019/10/08

Los sindicatos LAB, UGT y SEPNA han denunciado que el Departamento de Educación no está cumpliendo el acuerdo que se firmó en el sector en el año 2017 y que el actual consejero prorrogó su vigencia hasta el 30 de junio de 2020.

Hay varios puntos importantes que no se han cumplido y que los sindicatos firmantes exigen que se hagan efectivos. Son los siguientes:

• Subida del 0,25% por la desviación del PIB del 2019, como ya han recibido los y las compañeras de la Administración.
• Reversión de los recortes salariales sufridos en 2012 (2,5% para el personal docente y 2% para el PAS).
• Sustituciones del personal docente desde el primer día en bajas superiores a diez días lectivos.


En opinión de la representación sindical del personal de los centros concertados e ikastolas, es urgente que esta demanda se incluya en el proyecto de presupuestos de 2020.Les preocupa la actitud del actual Departamento de Educación, ya que después de reiteradas peticiones de reunión desde que se firmó la prórroga, y tras varias acciones, el 30 de octubre se convoca reunión para el día 14 de noviembre, fecha que ya era tardía, y que han vuelto a retrasar.

Los sindicatos consideran que estas medidas deben ser incluidas ya en el proyecto de presupuestos de Navarra del año 2020, para que no ocurra lo mismo que en el 2016 con el 1% que no se aplicó. Recuerdan que el personal de las escuelas concertadas atiende al 40% del alumnado total de Navarra (unos 3.400 profesionales), por lo que el Departamento de Educación debe responder a las reivindicaciones del sector.

Los sindicatos LAB, UGT y SEPNA piden que se cumpla lo firmado, y anuncian que seguirán tomando las medidas necesarias para que se desbloquee la situación.

irak1911081

 

Itunpeko ikastetxe eta Ikastoletako langileriak Hezkuntza Departamentuarekin sinatutako akordioak bete gabe jarraitzen duela salatu du

Irakaskuntza 2019/10/08

2017an sinatu zen eta egungo Kontseilariak 2020ko ekainaren 30a arte luzatu zuen Akordioa oraindik ere ez dela betetzen salatu dute LAB, UGT eta SEPNA sindikatuek.


Bertan, betetzen ez diren, eta garrantzitsuak diren hainbat puntu dago eta aipatutako sindikatuek egikaratzea galdegiten dituztenak:


• Administraziopeko lankideek 2019ko uztailean jasotako %0,25eko igoera gehigarria (presupuestatuta dagoena eta Akordioan ere jasoa).
• 2012ko soldata murrizketen leheneratzea (%2,5 irakasleentzat eta %2 irakasle ez direnentzat).
• Irakasleen ordezkapenak lehen egunetik gauzatzeko konpromisoa, baja hamar lan egun baino luzeagoa den kasuetan.


Ordezkari sindikal horien arabera, premiazkoa da gai hau 2020ko aurrekontuentan sartzea. Abuztuan akordioa sinatu zenetik hainbat bilera eskakizun eta ohar argitaratu egin dituzte sindikatuek, eta kezka handiz ikusten dute Hezkuntza Departamentu berriak duen jarrera; beronek urriaren 30ean azaroaren 14rako bilera deitu bai, jada berandu zena irizten dutena, baina berriz ere 19ra arte atzeratu duena.


Aurrekontuak onartzeko epeek larritzen dituzte sindikatuko ordezkariak. 2016an aplikatu gabe geratu zen %1arekin gertatu zena berriro ere ez pasatzeko, neurriak hartzea eskatzen dute.
Kontuan izan behar da Itunpeko eta Ikastoletako langileriak Nafarroako hezkuntza sare osoko ikasleren %40 suposatzen duela (3.400 langile inguru). Beraz, Hezkuntza Departamentuak sektoreko aldarrikapenei erantzun beharko lieke.


LAB, UGT eta SEPNAek sinatuta dagoena betetzea eskatzen dute eta egoera desblokeatzeko neurriak hartzen jarraituko dutela iragarri dute.

LOGO mahai orokorra

 2019ko LEPak sindikatuen oniritzirik gabe segitzen du aurrera
2019-10-31

Joan den ostegunean amaitu zen 2019ko lan-eskaintza publikoaren eztabaida Mahai Orokorrean. Aurreko astean Nukleoko deialdiarekin gertatu zen bezalaxe, oraingoan Osasunbideko deialdia eta unibertsitateaz kanpoko irakasleen deialdia sindikatuen onespena lortu gabe joan ziren. Irakasleen LEParen bozketa argia izan zen (aldeko sindikatu bakarrarekin), baina Osasunbideko deialdiaren bozketa erabatekoa izan zen, sindikatu guztiok agertu baikinen horren aurka.

1. PUNTUA: 2019ko LEPa. Hainbat saio egin ondoren, joan den ostegunekoak eman zion bukaera 2019ko LEPari buruzko eztabaidari. Negoziazio Mahai Orokorretik pasatu ondoren, gobernu bilkuran tratatu beharko dute orain, eta abenduko zubien aurretik onartzea espero dute, urtea amaitu baino lehen argitaratu ahal izateko.

Osasunbideko LEPa: Mahai Orokorreko sindikatuen alegazioen ondoren, Osasun Departamentuak Oinarrizko Osasun Laguntzako medikuen hiru plaza gehiago baino ez zituen sartu (espezialisten hiru plazaren kaltetan: farmaziako bat Lizarran, urologiako bat Ospitalgunean eta kardiologiako bat Tuteran). Gaineratu zutenez, Zuzendaritzak aurreko astelehenean kontseilariarekin izan zuen bilera batean, kontseilariak konpromisoa hartu zuen hurrengo deialdian C eta D mailetako plaza gehiago sartzeko. Mahai Orokorreko sindikatu guztiak deialdi honen aurka agertu ginen.

Osasunbideko LEPak desoreka bikoitza aurkezten duela ikusten dugu LABen: alde batetik, mediku espezialistei mesede egiten die, Oinarrizko Osasun Laguntzako medikuen eta SNU-SUEren kaltetan; eta, bestetik, medikuei lehentasuna ematen die, gainerako kategorien aldean. Osasunbidearen arazoa ez da mediku falta, baizik eta antolaketa-egituretan eta fakultatiboen kolektiboan egiten den kudeaketa negargarria, lanbide-kategoria guztietara zabal daitekeena. Gainera, ez dugu ahaztu behar Santos Indurain kontseilariak 2019ko LEPan sartuko diren lanpostuak zehazteko erabilitako irizpide politikoak Mahai Orokorreko sindikatu guztien aurkako botoa lortu zuela.

Unibertsitateaz kanpoko irakasleen lan-eskaintza publikoa: Hezkuntza Departamentuak joan den asteko proposamenaren antzeko deialdia aurkeztu zigun Mahai Orokorreko sindikatuoi. Bi plaza besterik ez dira kendu (bata Geografia eta Historia espezialitatekoa eta bestea Fisika eta Kimika espezialitatekoa, biak gaztelaniaz), eta Nekazaritzako Ekoizpen Prozesuen espezialitateari gehitu; hala, espezialitate horren 4 plaza gehituta, datorren ekainean atera ahal izanen dira. Osasunbidearen kasuan bezala, irakasleen deialdia ere ez zen onartu, sindikatu baten aldeko botoa izan baitzuen, hiruren kontrako botoak, eta LABen abstentzioa.

Zergatik eman genuen abstentzioa? Aldeko botoa eman ahal izateko, Hezkuntzari eskatu genizkion hiru baldintzei emandako erantzunarengatik. Alegia, LABek honako hiru "baldintza" hauek eskatuak zituen: bata, egungo premiekin bat ez etortzeagatik baztertu ziren 155 plazak berreskuratzea; bigarrena, aurreko deialdietan bete gabe geratu ziren plazak berriro ateratzea; eta, azkena, ahalik eta lasterren argitaratzea epaimahaien lana arautuko duten ebaluazio-irizpideak, bai proba praktikoan, bai gainerako ariketetan. Horiez gain, deialdia zein epaimahaien osaketa ahalik eta azkarren argitaratzeko ere eskatua genuen, beranduenez urtarrila-otsailean. Hezkuntzak adierazi zigun deialdi honetarako ezetsitako 155 plazak berreskuratzeko aukera aztertzen ari zirela (nahiz eta oso zaila ikusten zuten), eta aurreko deialdian bete gabeko plazetatik ahalik eta gehien berreskuratuko zituztela (zehazki, Haur eta Lehen Hezkuntzako 80 plaza berreskuratuko dituztela iragarri dute, Bigarren Hezkuntzako eta LHko 78, eta Kontserbatorioko 12), nahiz eta asko ezin diren berreskuratu. Horregatik, Hezkuntzak neurri batean gure premisak onartu zituela baloratu ondoren, LABek abstentzioaren alde egin zuen.

Informatzen jarraituko dugu.

La OPE de 2019 sigue adelante sin el visto bueno sindical
31-10-2019

El pasado jueves se puso fin al debate en Mesa General de la OPE de 2019. Tal y como sucedió la semana anterior con la convocatoria de Núcleo, las de Osasunbidea y Personal docente no universitario también cerraron este capítulo sin lograr la aprobación sindical. Si la votación de la OPE de docentes fue clara (con un único sindicato a favor), la de Osasunbidea fue rotunda, ya que todas las organización sindicales nos posicionamos en contra de la misma.

1º PUNTO: OPE 2019. Tras varias sesiones, la del pasado jueves fue la que puso punto final al debate sobre la OPE de 2019. Después de pasar por la Mesa General de Negociación, ahora deberá ser tratada en sesión de gobierno, y esperan que se apruebe antes de los puentes de diciembre para poder publicarla antes de fin de año.

OPE de Osasunbidea: Tras las alegaciones de los sindicatos presentes en Mesa General, desde Salud únicamente incorporaron tres plazas más de médico de Atención Primaria (en detrimento de tres plazas de especialista: una de farmacia en Estella, una de urología en el CHN y una de cardiología en Tudela). Añadieron, además, que en una reunión que Dirección General de Salud mantuvo el lunes anterior con la Consejera, ésta se comprometió a valorar la opción de incluir más plazas de los niveles C y D en la próxima convocatoria. Todos los sindicatos de Mesa General nos posicionamos en contra de esta convocatoria de Salud.

Desde LAB vemos que la OPE de Osasunbidea presenta una doble descompensación: por una parte la que favorece al personal médico especialista en detrimento del de Atención Primaria y SNU-SUE; y por otra, la que prima al personal facultativo respecto al resto de categorías. El problema que tiene Osasunbidea no es la falta de médicos, sino la nefasta gestión que se realiza tanto de las estructuras organizativas como del colectivo de facultativos, extensible a todo el conjunto de categorías profesionales. Además, no debemos olvidar que el criterio político utilizado por la Consejera Santos Induráin para determinar los puestos de trabajo que se incorporan a la OPE 2019 de Salud tiene el dudoso honor de haber conseguido el voto en contra de todas las organizaciones sindicales de la Mesa General.

OPE de docentes no universitarios: Desde el Departamento de Educación se presentó a los sindicatos de la Mesa General una convocatoria que dista muy poco de la propuesta de la semana pasada. Únicamente se han eliminado dos plazas (una de la especialidad de Geografía e Historia y otra de Física y Química, ambas en castellano) para añadírselas a la especialidad de Procesos de Producción Agraria y así, sumando 4 plazas de ésta, poder sacarla a oposición el próximo mes de junio. Como en el caso de Osasunbidea, la convocatoria de docentes tampoco se aprobó, ya que contó con el voto favorable de un sindicato, los votos en contra de tres organizaciones, y la abstención de LAB.

Nuestra postura vino condicionada por la respuesta dada desde el Departamento de Educación a las “condiciones” que solicitamos para poder darle la aprobación. Desde LAB solicitamos tres “requisitos” para emitir un voto favorable a la OPE de docentes: que se recuperen las 155 plazas que se descartaron por no encajar en las necesidades actuales, que se vuelvan a sacar las plazas que en las anteriores convocatorias se quedaron sin cubrir, y que se publiquen lo antes posible los criterios de evaluación que regirán la labor de los tribunales, tanto en la prueba práctica como en el resto de ejercicios. Finalmente, también solicitamos que se publiquen tanto la convocatoria como la composición de los tribunales lo antes posible, a más tardar en enero-febrero. Desde el Departamento de Educación nos indicaron que están estudiando la posibilidad de recuperar las 155 plazas desestimadas para esta ocasión (aunque lo ven muy complicado), y que de las plazas no cubiertas en la convocatoria anterior van a recuperar el máximo posible (en concreto han anunciado que recuperarán 80 de infantil y primaria, 78 de secundaria y FP, y 12 de conservatorio) aunque hay muchas que no se pueden recuperar. Por eso, tras ver que Educación aceptó nuestras premisas en cierta medida, LAB optó por la abstención.

Seguiremos informando.

   
 LOGO LAB NA
LAB Administrazioa Nafarroa Tfno 848 427 106 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Lizarra kalea, 3-1. IRUÑEA

 

 

SZK bozketak txiki

Azaroaren 10eko eta 17ko hauteskundeetan parte hartu ahal izateko lan baimenak

Administrazioa 2019/11/07

Hurrengo azaroaren 10ean eta 17an Nafarroako langileok hautetsontziekin hitzordua dugu. Lehenbizikoan Espainiako Kongresu eta Senaturako hauteskundeak izango ditugu, eta bigarrenean, maiatzaren 26an eratu ezin izan ziren udal eta kontzejuak aukeratuko ditugu. Hona hemen egun horietan lan egin beharra duten langileentzat dauden baimenen gaineko informazio guztia.

Botoa ematea betebeharra izaki, legez arautua dago hori betetzeko ezinbesteko denbora baimendua izatea. Horri esker, hauteskunde-egunean zerbitzua eman behar duten langileek gehienez ere 4 ordu libre hartu ahal izango dituzte beren lan-ordutegian, boto-eskubidea baliatzeko. Nafarroan, urriaren 9ko 121/2019 EBAZPENAK zehazten ditu baimen horiek, eta honako arau hauek ezartzen ditu langileei botoa emateko eskubidea errazteko:

a) Hauteskunde-mahaiak irekita daudelarik lanean arituko ez diren edo lanean bi ordutik beheiti arituko direnak: ez dute izango baimen ordaindurako eskubiderik.

b) Hauteskunde-mahaiak irekita daudelarik bitik lau ordura bitartean lanean arituko direnak: bi orduko baimen ordaindua izango dute.

c) Hauteskunde-mahaiak irekita daudelarik lautik sei ordura bitartean lanean arituko direnak: hiru orduko baimen ordaindua izango dute.

d) Hauteskunde-mahaiak irekita daudelarik sei ordutik gora lanean arituko direnak: lau orduko baimen ordaindua izango dute.

Orduak hauteskunde-ordutegiaren barruan ordaindu behar dira, baina horiek zehaztea enpresari dagokio, antolatzeko eta zuzentzeko duen eskubidearen barruan. Hona hemen hauteskunde-egun batean gerta daitezkeen kasuak:

Lanaldi murriztua → Lana lanaldi murriztuan egiten bada, baimena ere proportzioan murriztuko da.

Hauteskunde-mahaietako presidentea edo bokala eta kontu-hartzailea → hauteskunde-egunean lan egiten badute, lanaldi osoko baimen ordaindua izateko eskubidea dute, eta, kasu guzietan, hurrengo eguneko lanaldia 5 ordu murrizteko.

Ahaldunak → hauteskundeen egunean lan egiten badute, bozketaren egunean ordaindutako baimena izateko eskubidea dute.

Gaueko txanda → hauteskunde-mahaietako kideren batek, kontu-hartzaile edo ahaldun izendatutakoak, gaueko txandan lan egin behar badu hauteskunde-egunaren bezperan, enpresako zuzendaritzak, betiere interesdunak hala eskatuta, gau horretako txanda aldatu egin beharko du.

Botoa eman ahal izateko zailtasun erantsiak → Langileek beren bizilekutik urrun lan egiten badute edo hauteskunde-egunean botoa emateko eskubidea zailtzen duten beste arrazoi batzuk badituzte, aukera eman beharko zaie lan-ordutegian 4 ordu libre izateko, erroldan inskribatuta daudela egiaztatzen duen ziurtagiriaren eskaera pertsonalki egin dezaten, bai eta botoa postaz bidaltzeko ere.

Baimen horiek baliatzeko, aurreabisua eta justifikazioa behar dira. Horretarako, boto-ziurtagiria aurkeztea edo dagokion hauteskunde-mahaiak egiaztatzea frogagiri izanen dira.

Permisos laborales para poder participar en las jornadas electorales del 10 y 17 de noviembre

Administrazioa 2019/11/07

Los próximos 10 y 17 de noviembre los y las trabajadoras navarras tenemos cita con las urnas. En el primero se celebrarán elecciones generales al Congreso y al Senado españoles, y del segundo saldrán las corporaciones municipales y concejiles que que no salieron del pasado 26 de mayo. He aquí la información acerca de los permisos para las personas a las que les toque trabajar los días 10 y 17 de noviembre.

El sufragio activo se encuadra dentro de los permisos que deben concederse por el tiempo indispensable para el cumplimiento del deber. Este permite que las personas trabajadoras que deban prestar sus servicios durante la jornada electoral puedan disponer de hasta 4 horas libres para el ejercicio del derecho del voto dentro de su horario laboral. En Navarra la determinación de estos permisos queda establecida por la RESOLUCIÓN 121/2019, de 9 de octubre, y establece las siguientes normas para facilitar el derecho al voto a las personas trabajadoras:

a) Cuyo horario de trabajo no coincida con el de apertura de las mesas electorales, o lo haga por un periodo inferior a dos horas: no tendrán derecho a permiso retribuido.

b) Cuyo horario de trabajo coincida en dos o más horas y menos de cuatro con el horario de apertura de las mesas electorales: disfrutarán de permiso retribuido de dos horas.

c) Cuyo horario de trabajo coincida en cuatro o más horas y menos de seis con el horario de apertura de las mesas electorales: disfrutarán de permiso retribuido de tres horas.

d) Cuyo horario de trabajo coincida en seis o más horas con el horario de apertura de las mesas electorales: disfrutarán de permiso retribuido de cuatro horas.

Estas horas deben ser retribuidas dentro del horario electoral, aunque su determinación compete a la empresa como parte de su derecho de organización y dirección. A continuación se especifican los diferentes casos que puedan darse en una jornada electoral:

Jornada reducida → Cuando el trabajo se preste en jornada reducida el permiso se reducirá de forma proporcional.

Presidente o Vocal de las mesas electorales e Interventores → si trabajan el día de las elecciones, tienen derecho a un permiso retribuido de jornada completa y, en todo caso, a una reducción de su jornada de trabajo de 5 horas el día inmediatamente posterior.

Apoderados → si trabajan el día de las elecciones, tienen derecho a un permiso retribuido durante el día de la votación.

Turno de noche → si alguno de los miembros de las mesas electorales, designados interventores o apoderados, debiera trabajar en el turno de noche en la fecha inmediatamente anterior a la jornada electoral, la dirección de la empresa, siempre a petición de la persona interesada, deberá cambiar el turno de dicha noche.

Dificultades añadidas para poder votar → En caso de trabajar lejos de su domicilio u otras causas que dificulten el ejercicio del derecho al voto el día de las elecciones, se deberá posibilitar que este personal disponga, en su horario laboral, de hasta 4 horas libres para que puedan formular personalmente la solicitud de certificación acreditativa de su inscripción en el censo, así como para la remisión del voto por correo.

El ejercicio de estos permisos exige preaviso y justificación. A estos efectos sirve como justificante la presentación de certificación de voto o la acreditación de la mesa electoral correspondiente.