Share

zertan datza OKOporrak, lizentziak eta baimenak Arautzeko Mahai Nagusian egin diren negoziazioek hobekuntza nabariak ekarri dituzte, horietako askok LABek eskatuta.

Ordaindutako lizentzien karira egin diren aldaketarik esanguratsuenen konparatiboa dakargu.

Lehen

Orain

Ez zegoen 6. art Sorospen izaera bete ez, eta irakasleak ez diren langileek eska lezakete, gehienez, bost opor-egun, aipatu alditik kanpo.

 8. art
ikastetxe ofizialetan egin azken azterketa edo gaitasun-probetan parte hartzeko.

8. art ikastetxe ofizialetan behin-betiko gaitasun eta ebaluazio probetan azken azterketetan eta bestelako probetan parte hartzeko, nahiz zerbitzua betetzen den Administrazioak sustaturiko enplegu publikoaren esparruan lanbide agiria lortzeko edota azken hautapen probetan parte hartzeko.

Ez zegoen

13. art hir gaixotasun oso larria dela-eta senidea zaintzeko lizentzia ordaindua.
Funtzionarioari eskubidea dagokio lanaldia %50a arte murritz dakiola eskatzeko, ordainduta, gaixotasun larria pairatzen duen bikotekide egonkorra edota lehen mailako senidea zaintzeko, hilabete bateko gehieneko epean.

 Artikuluak
gizon eta emakumez osaturiko bikotekideak bakarrik aipatzen ditu.

Artikuluak Erditzeari, adopzioari edota abegian hartzeari loturiko baimenei dagozkien artikuluek (16-19) sexu bereko kidez osaturiko bikoteak gogoan hartzen dituzte.

22 eta 23 art
egun naturalak.

22 eta 23. art Hainbat gradutako senideen gaixotasuna edo heriotza suertatu delako baimen ordainduak: lanegunak.

Ez zegoen

24. art Dagokion tratamendu medikua hartu ondoren, zerbitzuari berrekitea errazteko eman den baimen ordaindua. ...Erradioterapia edota kimioterapia tratamendua amaitzean, eska lezake ohiko lanaldia %25 arteko era mailakatu batez egokitzea, lanaldi eraginkortzat hartuz.

Ez zegoen 26 art bis laguntza eskatuko duten kirurgia eta diagnosia prozedurengatik baimen ordaindua. ... egun natural bat, proba egiten dena...

28. art
Betekizun sahietsezina (ez zen zehazten zeintzuk diren betekizun sahietsezinak).

28. art Betekizun sahietsezina: (berritzaileenak zerrendatuko ditugu)
-dagokion eskolako edota eguneko zentrotik, gaixotasuna argudiatuta, jakinarazpena jaso bada desgaitasun psikikoa, fisikoa edota sentsoriala duten seme-alabak edota adineko pertsonak jasotzeko, bigarren mailako odolkidetasuna edota ahaidetasuna arte.
-tutoretzarekin biltzeko.
-hauen menpeko gobernu-organoen eta batzordeen bilerak.... zinegotzi/diputatu/senatariko kargudun hautatua izatearen ondorioz direnak.
-Adin txikiko seme-alabak kontsulta medikoetara laguntzeko.
-Ezkontidea edota bikotekide egonkorrari eta lehen graduko odolkidetasun edo ahaidetasun arteko arbasoei medikuarengana laguntzeko, baita bigarren mailako odolkidetasun arte legez onartzen diren senide desgaituak laguntzeko.
Ez zegoen 28. art bis. Baimen ordaindua odol ematea egiteko edo odol-osagaia emateko.
Ez zegoen

28. art Hir. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpena egiteko baimen ordaindua.