Share

adi egon

Osasunbidea


Osasun-hezitzailea. Oposaketa-lehiaketa

735E/2019 EBAZPENA, ekainaren 21ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, deialdi honen testua onesten duena: deialdia, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko erdi mailako teknikari-osasun hezitzaile izateko 5 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, eta, horrekin batera,
hautapen proben bitartez izangaien zerrendak osatzeko, horrelako lanpostuetan jardun dezaten aldi baterako kontratazio bidez edo aldi baterako barne igoeraren bidez.

 


Educador/a Sanitario. Concurso-Oposición

RESOLUCIÓN 735E/2019, de 21 de junio, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba el texto de la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, 5 puestos de trabajo de Técnico de Grado Medio-Educador Sanitario del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, y para la constitución, a través de las pruebas selectivas, de listas de personas aspirantes al desempeño de dichos puestos de trabajo tanto mediante contratación temporal como por promoción interna temporal.

Share

adi egon

Osasunbidea


Terapeuta okupazionala. Oposaketa-lehiaketa

736E/2019 EBAZPENA, ekainaren 21ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi honen testua: deialdia,
terapeuta okupazionalen 2 lanpostu bete daitezen, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzukoak, oposizio-lehiaketa bidez, eta, horrekin batera, izangaien zerrendak osa daitezen, hautaproben bitartez, horrelako lanpostuetan jardun dezaten aldi baterako kontratazioaren bidez edo aldi baterako barne igoeraren bidez..

 


Terapeuta Ocupacional. Concurso-Oposición

RESOLUCIÓN 736E/2019, de 21 de junio, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba el texto de la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, 2 puestos de trabajo de Terapeuta Ocupacional del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, y para la constitución, a través de las pruebas selectivas, de listas de personas aspirantes al desempeño de dichos puestos de trabajo tanto mediante contratación temporal como por promoción interna temporal.

Share

adi egon

Osasunbidea


Zeladorea. Oposaketa-lehiaketa

811E/2019 EBAZPENA, uztailaren 2koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi honen testua: deialdia, zeladoreen 110 lanpostu bete daitezen, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzukoak, oposizio-lehiaketa bidez, eta, horrekin batera, izangaien zerrendak osa daitezen, hautaproben bitartez, horrelako lanpostuetan jardun dezaten aldi baterako kontratazioaren bidez edo aldi baterako barne igoeraren bidez.

Epea: Nafarroako aldizkari ofizialan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera 30 baliodun egun.


Celador/a. Concurso-Oposición

RESOLUCIÓN 811E/2019, de 2 de julio, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba el texto de la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de 110 puestos de trabajo de Celador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, y para la constitución, a través de las pruebas selectivas, de listas de personas aspirantes al desempeño de dichos puestos de trabajo tanto mediante contratación temporal como por promoción interna temporal.

Plazo: treinta días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Share

OSA celador filtracion

Zeladoreen deialdiaren filtrazioa: premiazkoa da ereduak eta araudia berrikustea

Osasunbidea 2019/07/03

Ekainaren bukaeran, zeladoreen deialdia jendartean zabaldu zen Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu baino lehen. Filtrazio horrek garbi erakusten du ez dagoela hautapen prozesuen gaineko araudi zorrotz eta zehatzik, eta LABentzat adibide ezin garbiagoa da egungo eredua aldatu beharra dagoela aldarrikatzeko.

Zeladoreen deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu baino lehen jendaurrean zabaldu ondoren, LABek gero eta garbiago dauka ezinbestekoa dela enplegu publikoaren deialdien gaineko araudia lehenbailehen berrikustea eta, finean, egungo eredua aldatzea, erabat zaharkitua dagoelako eta segurtasun handirik eskaintzen ez dielako oposiziogileei.

Azken kasu horrek agerian uzten du zalantzan jartzeko modukoa dela deialdien kudeaketa-prozesuan gertatzen diren egintza administratiboen trazabilitatea: ze irizpide erabiltzen dira informazio hori zenbait pertsonari jakinarazteko? Zein organok erabakitzen du hori? Zergatik ez zaie behar bezalako informazioa ematen hautapen prozesuan parte hartzen duten pertsonei prozesu horien araudiari eta konfidentzialtasun-baldintzei buruz?

Gertatu dena ikusita, garbi dago enplegu publikoko hautapen prozesuek ez daukatela behar bezalako araudi bat, ez edukien konfidentzialtasuna bermatzeko, ez eta jarduketa bakoitzaren arduradunen eta erabiltzen diren irizpideen gardentasuna bermatzeko ere.

Gaur egungo koiuntura sozialean, herritarrak gero eta gehiago eskatzen ari dira administrazio publikoek behar diren baliabideak jar ditzatela beren jardunaren gardentasuna eta berdintasuna bermatzeko, are gehiago langileak hautatzeko prozesuetan. Osakidetzan gertatutakoa eta oraingo kasu hau bi adibide ezin adierazgarriagoak dira.

 

 

Filtración en la convocatoria de OPE de personal Celador: urge revisar los modelos y la normativa

Osasunbidea 2019/07/03

La filtración ocurrida a finales de junio en la convocatoria de OPE para personal celador supone una muestra más de la falta de regulación y rigor en los procesos selectivos. Para LAB este nuevo caso agudiza más si cabe la necesidad de modificar el actual modelo.

Con lo ocurrido estos días tras la filtración de la convocatoria de OPE de personal celador antes de su publicación en el BON, al sindicato LAB le queda claro que cada vez resulta más urgente revisar la normativa que regula las convocatorias de empleo público, y en definitiva, modificar el modelo actual, totalmente obsoleto y poco garantista para las personas opositoras.

Este último caso, a pesar de que parece resuelto, nos genera ya dudas sobre la trazabilidad de los actos administrativos en la gestión de las convocatorias: ¿Cuáles son los criterios para que esa información se facilite a ciertas personas? ¿Cuál es el órgano que lo decide? ¿Por qué no se informa a las personas que participan en procesos selectivos de la normativa y condiciones de confidencialidad que los rigen?

Con lo ocurrido queda claro que los procesos selectivos de empleo público carecen de una normativa que garantice por un lado la confidencialidad de sus contenidos y por otro la transparencia de las personas responsables de cada actuación y de los criterios que se emplean en las mismas.

Estamos en una coyuntura social en que la ciudadanía demanda que las administraciones públicas proporcionen mecanismos para garantizar la transparencia y la equidad en sus actuaciones y más aún en los procesos de selección de personal. Los casos cercanos de Osakidetza, junto con el que nos ocupa, son muestra clara de ello.

 
Share

Nafarroako Enpresa Publikoetan ordezkaritza dugun sindikatuok ekimenez, negoziazio prozesu bat abian jarri zen CPEN-NEKPrekin eta Nafarroako Gobernuarekin (NG) enpresa publikoentzako hitzarmen bat lortzeko eta langileen lan baldintzak hobetzeko

Enpresa Publikoak 2019/07/03

Prozesu hori 2017an hasi zen, eta denbora honetan zehar hainbat bilera egin ditugu, bai sindikatuen artean, bai NEKPrekin eta NGrekin. Ekainaren 20an sindikatuen eta NEKP/NG bikotearen arteko azken bilera egin genuen. LABen iritziz, bilera horrek bukaera ematen dio hasierako negoziazio faseari, eta orain NEKP eta NGrekiko harreman normalizatuen fase berri bat hasiko da.

Hasierako egoera

Enpresa publiko gehienetan Bulegoetako eta Langeletako Hitzarmena aplikatzen digute (CNAIn, berriz, irakaskuntza ez-arautuen hitzar-mena), baita NEKPk ematen dituen jarraibideak ere, eta, orobat, eremu publiko osoari (baita enpresa publikoei ere) aplikatzen zaizkion legeak.

Begien bistakoa da Bulegoetako eta Langeletako Hitzarmena ez dela enpresa publikoen errealita-tera eta beharretara egokitzen. Hitzarmen hori aholkularitza-enpresa txikientzat da, eta ez du inola ere kontuan hartzen enpresa publiko gisa dugun izaera. Bestalde, hitzarmen hori aplikatzen den kolektiborik jendetsuena gurea (enpresa publikoetako langileena) bada ere, NEKP ez da sekula izan hitzarmen horren negoziazio mahaian, eta han gertatzen zena leihotik ikustera mugatu da.

Gainera, NEKPk emandako jarraibideei dagokie-nez, orain arte ez zuten sindikatuen iritzia kontuan hartzen, eta ez genuen inolako parte hartzerik. Askotan, jarraibide horiek zer zioten edo esistitzen zirenik ere ez genekien. Hori gutxi balitz bezala, maiz ikusi dugu, NEKPren jarraibideak enpresa publiko guztietan aplikatzekoak badira ere, enpresa bakoitzaren zuzendaritzaren gogoaren arabera gelditzen zela haien aplikazioa eta interpretazioa, eta, horrek, azkenean, diferentzia eta konparaziozko bideragabekeria nabarmenak sortu ditu gure lan baldintzetan.

Bestalde, ez zegoen batere garbi zer negoziatzen ahal zen enpresa publikoetako zuzendaritzekin eta zer ez, eta enpresa bakoitzeko enpresa batzordean ikusten genuen, askotan, gure proposamenak linboan bezala gelditzen zirela, aztertu gabe, batzuek eta besteek horren erantzukizuna elkarri leporatzen zioten bitartean.

Enpresa publikoetako hitzarmena

Horiek horrela, LABek garbi zuen helburua zela hitzarmen propio bat lortzea, azaldu dugun errea-litatea argitzeko eta enpresa publiko guztietan lan baldintzak hobetzeko. Bestalde, garbi genuen, orobat, hitzarmen hori prestatzeko orduan erreferentzia nagusia izan behar zela Funtzio Publikoaren araudian finkatuta dagoena, eta LABek negoziazio prozesu osoan egin dituen proposamenak ildo horretatik joan dira.

Horregatik guztiagatik, negoziazio prozesuaren lehenengo zatia gure lan esparrua arautu behar zuen estatus juridikoan zentratu zen, eta, horri dagokionez, sindikatu guztiok garbi genuen hitzarmen propio bat behar zela Nafarroako Gobernuaren menpeko enpresa publiko guztien-tzat. Gaia zenbait bileratan eztabaidatu bada ere, ezin izan dugu hitzarmen propio bat lortu, eta azkenean NEKPk eta NGk proposatutako formula onartu dugu: “lan talde iraunkor” bat sortzea enpresa publikoetan ordezkaritza duten sindikatu guztien eta NEKPren eta Nafarroako Gobernuaren ordezkariekin. Lantalde horren eginkizunak hauek izanen dira: enpresa publiko guztiei eragiten dieten lan eskubideei buruzko zeharkako gaiak eztabaidatzea; NEKPk ematen dituen jarrai-bide/zuzentarauen prestaketan parte hartzea; jarraibide horien aplikazioan eta interpretazioan sortzen diren auziak argitzea; eta enpresa publiko guztietan aplikatzen direla bermatzea.

LABek formula hori onartu zuen arrazoi hauengatik:

-NEKPrekin fase berri bat irekitzeko aukera ematen du, orain arte ez baitzegoen inolako harremanik, eta, alde horretatik aurrerapauso bat da, dudarik gabe; izan ere, hemendik aurrera jarraibide/zuzentarauak negoziatu egin beharko dira.
-Erabakian argi gelditzen da ze gai eztabaida daitezkeen enpresa publikoetako enpresa batzordeetan eta zein negoziatu behar diren modu orokorrean.
-Jarraibideetan egiten diren aldaketak kontrolatu ahalko ditugu; horrela saihestuko dugu egun batetik bestera ustekabeak aurkitzea, langileek jakin gabe onartu eta abian jarri diren jarraibide batzuekin gertatu den bezala.
-Egoki iruditzen zaizkigun gaiak arautzeko proposamenak eramateko aukera izanen dugu.

Dena den, LABek garbi du enpresa publikoetako lan baldintzak arautzeko modurik onena hitzarmen propio bat lortzea dela, eta ildo horretan segituko dugu lanean.

Gai zehatzak

Estatusa eta negoziazio esparrua zehaztu ondoren, 2018ko urrian, gai jakin batzuei buruzko negoziazioari ekin genion, sindikatu guztiek adostutako agiria oinarri harturik, eta gaiak jorratzeko egutegi bat finkatu genuen. Hori horrela, fase hori ekainaren 20an egindako bileran bukatu zen. Fase honetan, hainbat gairi buruz hitz egin dugu NEKPrekin eta Nafarroako Gobernuarekin: kategoriak, osagarriak eta plusak, malgutasuna, baimen ordainduak, eszedentziak, aldi bateko ezintasuna, barne igoera eta abar. Foro honetan erabakitako neurri guztien laburpena erantsi dizuegun orrian daukazue (neurri horiek enpresa publiko guztietan aplikatuko dira).

LABek oso balorazio positiboa egiten du baimen ordainduei eta lizentziei buruz lorturiko aurrera-penak direla eta. Kontrara, ez da ezer aurreratu, besteak beste, krisialdiaren urteetan galdu dugun erosahalmena berreskuratzeko neurriak ezartzeari dagokionez, ez eta enpresa publikoetako langile guztiei aplikatzeko osagarri bat sortzeaz ere, Administrazioaren gradu-osagarriaren antzekoa, lanbide jardueran pilatutako esperientzia eta langileek enpresa publikoetan erakutsitako fideltasuna konpentsatzeko.

Balorazio orokorra

Jakitun gara gai asko tintontzian gelditu direla, eta bide luzea dugula oraindik egiteko; baina, era berean, prozesu honetan lorturiko aurrerapenak agerian jarri nahi ditugu: lehenik eta behin, lortu dugu aurrez aurre eztabaidatzea NEKPrekin eta Nafarroako Gobernuarekin, lehenbiziko aldiz enpresa publikoen historian, eta gure lan baldintzei buruzko akordio batzuk adostu ditugu.

Hurrengo legealdiari begira, garbi utzi nahi dugu ez dugula inola ere onartuko orain arte lortutakoan atzera egitea, eta uda honetan sortuko den Gobernuari eskatzen diogu segi dezala bukatu berri den legealdian jorratzen hasitako bidetik.

Nafarroako Enpresa Publikoak lan hitzarmena

Adostutako zeinbait punturen zerrenda

Soldatarik gabeko baimenak

Zenbait proposamen egin ditugu enpresa publikoetako langileek soldatarik gabeko baimenak eskatu ahal izan ditzaten. Nafarroako Enpresa Korporazio Publikoa (NEKP) eta Nafarroako Gobernua (NG) aztertzen ari dira, eta irailean emanen digute erantzun ofiziala.

Praktiketako kontratuak

Langileak lehenengo egunetik beretik kobratzea bere atxikipen-taldeari dagokion soldataren %100. Indarrean dago 2019ko urtarriletik.

Lanpostuen definizioa eta edukia

Lanpostuen deskribapena egina ez duten enpresek hitz ematea eginen dutela, eta, egina dutenek, berriz, publiko egitea.

Kategoriak

Bulego eta Langeletako hitzarmenaren 7. kategoria kentzea. Indarrean dago 2019ko urtarriletik. Lortutako akordioen ondorioz, enpresa publikoetan ez da kategoria horretako langilerik izanen.

Bulego eta Langeletako Hitzarmenaren 6. kategoria kentzea: NEKPk eta NGk uste dute kategoria hori mantendu behar dela, eta talde horretan dauden lanpostuen azterketa egin da. Azterketaren emaitzak ikusita, NEKPk eta NGk uste dute 6. taldean zeuden 9 pertsonak 5. taldeari dagozkion lanak egiten zituztela, eta 6. taldean 22 pertsona gelditzen dira. Hala, lanpostu hauek mantentzen dira:
-Harreragilea/Telefonista/Jendearentzako arreta/Mandataria
-Lorezainak/Nekazaritzako finketako beharginak/Peoiak

Bulego eta Langeletako Hitzarmenaren 5. kategoria kentzea: NEKPk eta NGk uste dute ezinbestekoa dela kategoria hori mantentzea.

 

Esperientzia eta fideltasun osagarria

Administrazio Publikoan ordaintzen den gradu-osagarria oinarri harturik, enpresa publikoetako langile guztiei aplikatu beharreko osagarri bat sortzea eskatzen dugu, lanbide jardueran pilatutako esperientzia eta enpresa publikoetako langileek enpresarekin izandako fideltasuna saritzeko eta konpentsatzeko.

NEKPk eta NGk adierazi dute indarrean dauden legeen arabera (Aurrekontu-egonkortasunari buruzko Legea, Estatuko Aurrekontu Orokorrak, …) ezin dela osagarri hori sortu. LABek osagarri hori erreklamatzen segituko du; izan ere, gure iritziz, enpresa publikoetako langileek pilatutako esperientzia konpentsatzeko dagoen modurik zuzenena eta objektiboena da.

Lizentzia eta baimen ordainduak

*Gaixotasun larriak dira Gizarte Segurantzaren zerrendan sartuak daudenak.

•  Baimen ordaindua bikote egonkorra osatzeagatik 15 egun natural
•  Seme-alabak aldez aurretik jaiotzea edo jaio ondoren ospitaleratzea Behar-beharrezkoa den denbora ateratzeko eskubidea, soldata murriztu gabe
•  Minbizia edo beste gaixotasun larri bat duen seme-alaba zaintzea Lanaldia %50 murriztea, 6 hilabetez gehienez, soldata murriztu gabe
Lehen mailako ahaidea zaintzea gaixotasun larriagatik Lanaldia %50 murriztea, hilabete batez gehienez, soldata murriztu gabe
•  Desgaitasuna duten seme-alabak zaintzea Behar-beharrezkoa den denbora, bileretara joateko edo lagun egiteko
Tratamendu mediku bat hartu ondoren enpresara itzultzea erraztea (erradioterapia, kimioterapia eta, salbuespen gisa, larritasun handiko beste tratamendu batzuk) Lanaldia %25 arte murriztea, hilabete batez (beste hilabete batez luzatzeko aukera), soldata murriztu gabe
Laguntza behar duten prozesu kirurgiko eta diagnostikoak (ezkontidea edo bikotekide egonkorra eta lehen mailako ahaideak).*Sendagileak agindua izan behar du. Behar-beharrezkoa den denbora, egun natural bat gehienez
•  Lantokia utzi beharra seme-alabak edo desgaitasun psikikoa, fisikoa edo sentsoriala duten adinekoak hartzera joateko (bigarren mailako ahaidetasun mailara arte) Behar-beharrezkoa den denbora
Gida-baimena ateratzeko edo berritzeko azterketa, lanpostuan aritzeko eskatzen bada Behar-beharrezkoa den denbora
•  Seme-alaba adingabeak eramatea kontsulta medikoetara edo osasun laguntza jasotzera Gizarte Segurantzaren sistemako zentroetara Behar-beharrezkoa den denbora
•  Ezkontidea, bikotekide egonkorra, lehen mailara arteko aurreko ahaideak edo legez desgaitasun aitortua duten bigarren mailara arteko odol-ahaideak eramatea kontsulta medikoetara edo osasun laguntza jasotzera Gizarte Segurantzaren sistemako zentroetara Behar-beharezkoa den denbora.

Baimenak

Los sindicatos con representación en las Empresas Públicas (EEPP) de Navarra, conseguimos abrir un proceso de negociación con CPEN y Gobierno de Navarra (GN), con el objetivo de lograr un convenio y mejoras en las condiciones de las trabajadoras de las EEPP

Empresas Públicas 2019/07/03

Este proceso comenzó en octubre de 2017, y, durante todo este tiempo, hemos tenido un importante número de reuniones entre los diferentes sindicatos y con CPEN/GN, pasando por diferentes fases. El pasado 20 de junio, tuvimos la última reunión entre los sindicatos y CPEN/GN, con la que, en opinión de LAB, finaliza esta fase inicial de negociación y da comienzo a una nueva fase de relaciones normalizadas con CPEN/GN.

Situación inicial

En la mayoría de las EEPP se nos aplica el Convenio de Oficinas y Despachos (en CNAI el Convenio de Enseñanzas no Regladas) y las distintas directrices que dicta CPEN, así como diferentes leyes que son de aplicación a todo el ambito público, incluidas las EEPP.

Es público y notorio que el Convenio de Oficinas y Despachos no se ajusta ni a la realidad ni a las necesidades de las EEPP. Este convenio esta destinado a pequeñas asesorías y no tiene en cuenta, de ninguna manera, nuestra idiosincrasia como empresas públicas. Por otra parte, y a pesar de que los trabajadores de las EEPP somos el colectivo más numeroso al que se aplica este convenio, CPEN no ha formado nunca parte de la mesa de negociación del mismo, limitándose a mirar desde la barrera qué es lo que iba pasando. Además, y en cuanto a las directrices emitidas por CPEN, hasta ahora ni se tenía en cuenta la opinión de los sindicatos, ni teniamos ningún tipo de participación en la elaboración de las mismas. En muchos casos, ni tan siquiera conocíamos su contenido, y en otros tantos ni siquiera su existencia.

Además de esto, también constatamos que, a pesar de existir directrices de CPEN que en teoría eran de aplicación a todas las EEPP, en muchas ocasiones la aplicación de estas quedaba a merced de la voluntad y de la interpretación de la dirección de cada empresa, lo que acaba generando agravios y diferencias importantes en nuestras condiciones laborales. Por otra parte, no estaba claro qué se podía y qué no se podía negociar con las diferentes direccio-nes de las EEPP, y en los CdE de cada una de nuestras empresas veíamos con impotencia cómo, en muchas ocasiones, nuestras propuestas se quedaban en el limbo, mientras unos y otros se pasaban la responsabilidad, evitando entrar al fondo de las mismas.

Convenio EEPP

Siendo esta la situación, desde LAB teníamos claro que la apuesta tenía que ser conseguir un convenio propio que clarificara la realidad que acabamos de describir y mejorara las condiciones en las diferentes EEPP.

Por otra parte, a la hora de hacer ese convenio, también teníamos claro que la referencia de éste, tenía que ser las condiciones y lo que marca Función Pública, y en todas las propuestas que desde LAB hemos hecho durante el periodo de negociación, hemos seguido esta filosofía.

Por todas estas razones, la primera parte de la negociación se centró en el estatus jurídico con el que nos íbamos a regular, apostando la parte sindical de manera unánime por dotarnos de un convenio propio para las EEPP dependientes de Gobierno de Navarra. Tras tratar el tema en varias reuniones, en esta ocasión no ha sido posible la consecución de un Convenio propio, y finalmente hemos aceptado la fórmula propuesta por CPEN/GN, que consiste en la creación de un “Grupo de Trabajo Permanente”, en el que participamos todos los sindicatos con represen-tación en las EEPP y CPEN/GN. Las funciones de dicho grupo de trabajo son tratar los temas trans-versales relacionados con los derechos laborales que afectan a todas las EEPP, participando en la elaboración de Instrucciones/Directrices que emite CPEN; aclarar cualquier discrepancia en la interpretación de estas, así como en su puesta en marcha en las EEPP; y garantizar su aplicación en el conjunto de las EEPP.

Desde LAB decidimos aceptar esta fórmula por las siguientes razones:

-Supone abrir una nueva fase en las relaciones con CPEN, ya que hasta ahora la relación era inexistente, y un indudable avance, ya que, a partir de ahora, la elaboración de las diferentes Intrucciones/Directrices deberá ser negociada.
-El acuerdo aclara qué materias son negociables en los CdE de las diferentes EEPP y cuáles corresponde negociar de manera global.
-Control sobre las modificaciones que se realizan en las Directrices, evitando encontrarnos de un día para otro con sorpresas inesperadas, aprobadas y puestas en marcha a espaldas de las y los trabajadores.
-Posibilidad de llevar propuestas para regular los temas que estimemos oportunos.

Finalmente, desde LAB seguimos creyendo que la mejor forma de regular las relaciones laborales en las EEPP es un convenio propio, y seguiremos insistiendo en la consecución del mismo.

Materias concretas

Tras concretar el estatus y el marco de negocia-ción, en octubre de 2018, iniciamos las conversaciones sobre contenidos concretos, en base al documento acordado por todos los sindicatos y elaboramos un calendario para ir tratando los diferentes temas, dando por finalizada esta fase en la reunión que tuvo lugar el pasado jueves 20 de junio. En esta fase, hemos hablado con CPEN/GN de categorías, complementos y pluses, flexibilidad, permisos retribuidos, excedencias, IT, promoción interna… etc. En la hoja anexa podéis encontrar un resumen del conjunto de medidas a aplicar en todas las EEPP acordados en este foro.

Desde LAB, valoramos muy positivamente los avances conseguidos en materia de permisos retribuidos y licencias, pero sigue estando pendiente la aplicación de medidas que favorezcan la recuperación del poder adquisitivo perdido durante los años de crisis, así como la creación de un complemento aplicable a todos los trabajadores de las EEPP, similar al grado de la administración, que compense la experiencia acumulada mediante el desarrollo de la actividad profesional y la vinculación con la empresa de los trabajadores y las trabajadoras de las diferentes EEPP.

Valoración general

En LAB, somos conscientes de que se han quedado muchos temas en el tintero y que aún tenemos un largo camino que recorrer en las EEPP, pero también queremos poner en valor los avances conseguidos durante este proceso. Por de pronto, es la primera vez en la historia de las EEPP de Nafarroa que hemos conseguido dialogar de tú a tú con GN/CPEN y hemos llegado a acuerdos sobre nuestras condiciones laborales.

De cara a la próxima legislatura, queremos dejar claro que no vamos a permitir ni un solo retroceso en lo conseguido hasta ahora, e instamos al nuevo Gobierno que se formará este verano a seguir profundizando en el camino iniciado en la legislatura que acaba de finalizar.

Empresas Públicas (EEPP) de Navarra convenio

Relación de algunos de los puntos acordados

Permisos sin sueldo

Hemos realizado una propuesta de diferentes fórmulas que posibiliten a las trabajadoras/es de las EEPP poder acceder a permisos sin sueldo. Esta propuesta se está estudiando por parte de CPEN/GN y en septiembre tendremos una respuesta oficial.

Contratos en prácticas

Cobro desde el primer momento del 100% del salario de convenio del grupo al que se adscribe el trabajador. En vigor desde enero de 2019.

Contenido y definición de los puestos de trabajo

Compromiso de que las empresas que no cuenten a día de hoy con una descripción de los puestos de trabajo la realicen y que las que cuenten con ella la hagan pública.

Categorías

Eliminación de la categoría 7 del convenio de Oficinas y Despachos: En vigor desde enero de 2019. En virtud a los acuerdos alcanzados, ningún trabajador de las EEPP será encuadrado en esta categoría.

Eliminación de la categoría 6 del convenio de Oficinas y Despachos: CPEN/GN estiman que es necesario mantener esta categoría y se realiza un estudio de los puestos pertenecientes a ese grupo. Tras realizar el estudio, CPEN/GN concluyen que 9 personas que estaban en el grupo 6 realizaban funciones correspondientes al grupo 5 y quedan en el grupo 6 un total de 22 personas, manteniéndose los siguientes puestos: -Recepcionista/Telefonista/Atención al público/Notificador
-Jardineros/Operarios de fincas agrícolas/Peones

Eliminación de la categoría 5 del convenio de Oficinas y Despachos: CPEN/GN estiman que es imprescindible mantener esta categoría.

Complemento de experiencia y vinculación

Tomando como referencia el Grado de la administración pública, solicitamos la creación de un complemento aplicable a todos los trabajadores de las EEPP y cuyo objetivo es retribuir y compensar la experiencia acumulada mediante el desarrollo de la actividad profesional y la vinculación con la empresa de los trabajadores y trabajadoras de las diferentes EEPP.

Desde CPEN/GN se expone que a consecuencia de las diferentes leyes en vigor (Ley de Estabilidad presupuestaria, Presupuestos Generales del Estado…) “no es posible la creación del complemento”. Desde LAB seguiremos insistiendo en la creación de este complemento, ya que, en nuestra opinión, es la manera más justa de compensar la experiencia acumulada por los trabajadores de las EEPP de una manera objetiva y equitativa.

Licencias y Permisos Retribuidos

*Tendrán la consideración de enfermedades graves las incluidas en el listado de la SS.

Licencia retribuida por pareja estable 15 días naturales
Nacimiento de hijos prematuros o que deban permanecer hospitalizados tras el parto Derecho a ausentarse por el tiempo indispensable sin reducción retribución.
Cuidado de hijo menor de edad afectado por cáncer u otra enfermedad grave Reducción jornada 50% con límite 6 meses sin reducción retribución
•  Cuidado de familiar (primer grado) por enfermedad muy grave Reducción jornada 50% con límite 1 mes sin reducción retribución
•  Atención de hijos con discapacidad Tiempo indispensable para asistencia a reuniones o acompañamiento
•  Facilitar reincorporación a la empresa tras someterse a tratamientos médicos (radioterapia o quimioterapia y excepcionalmente otros tratamientos de especial gravedad) Reducción de hasta un 25% de la jornada durante un mes (ampliable a dos) sin reducción retribución
•  Procesos quirúrgicos y diagnósticos que requieran acompañamiento (cónyuge o pareja estable y familiares de primer grado) *Necesidad dictaminada por facultativo. Por el tiempo indispensable, con un límite máximo de un día natural
•  Necesidad de abandonar el centro de trabajo para recoger a hijos/as, o personas mayores con discapacidad psíquica, física o sensorial (hasta el segundo grado) Por el tiempo indispensable.
•  Examen o renovación del permiso de conducir cuando se exija este requisito para el puesto de trabajo Por el tiempo indispensable.
•  Acompañamiento a hijas/os menores de edad para la asistencia a consultas médicas o de asistencia sanitaria en los centros pertenecientes al sistema de seguridad social. Por el tiempo indispensable.
Acompañamiento al cónyuge o pareja estable y ascendientes hasta el primer grado, así como a familiares con discapacidad legalmente reconocida hasta el segundo grado de consanguinidad para la asistencia a consultas médicas o de asistencia sanitaria en los centros pertenecientes al sistema de seguridad social. Por el tiempo indispensable.
Permisos

 

 

Share
OSA banco sangre1

Odol Bankua: noiz arte noraezean?

Osasunbidea 2019/07/05

Nafarroako Odol Bankuko langile eta erabiltzaileek urteak daramatzate Nafarroako Klinika Unibertsitarioak eragindako egoera jasanezin bat sufritzen, eta Osasunbideko agintariek ez dute ezer egin nahi hori konpontzeko. LABek afera hori lehenbailehen konpon dezatela eskatzen die arazoaren arduradunei.

Nafarroako Odol Bankua zentro estrategiko bat da NOZ-Osasunbidearen lan asistentzialari begira. Betidanik, gatazkagunea izan da lan harremanei eta lan asistentzialari dagokienez. Arrazoia hauxe: Opuseko Klinika Unibertsitarioak kanpotik izan duen etengabeko esku-hartzea. Horren ondorioa da odolaren, hemoderibatuen, ehunen eta organoen kudeaketa ez dela garatu eta dimentsionatu beste autonomia erkidego batzuetan bezala.

Horrez gainera, legezko agindu batzuk ez dira betetzen ari: Europako zuzentarau batzuk, estatuko araudia eta bi foru lege, zentroa arautzen dutenak.

Aldaketaren Gobernuaren helburu programatikoen artean zentro honen egoera “askatzea” zegoen. Baina, ongi dakigunez, ez da horrelakorik gertatu: lehenbizi, UPNk izendatutako zuzendaritza bera utzi zuten, eta bigarren fase batean, behin zuzendaritza aldatu zutenean, bere eginkizunak betetzen ez dituen arduragabe baten esku utzi zuten zentroko zuzendaritza (betiere, Nafarroako Ospitalegunearen menpe, zentroak Nafarroa osoari zerbitzu eman behar badio ere).

Zuzendari horren axolagabekeriak ekarri du zentroaren antolaketaren kudeaketa eskarmentu gutxieneko langile kontratudunen esku gelditzea, eta gainerako fakultatiboak zentroaren helburu asistentzialak planifikatzeko ekimen guztietatik bazter gelditu dira.

Osasunbideko kudeatzaileak afera hori “harreman pertsonal txarren” ondorioa dela esatera mugatzen dira, azkeneko lau urteotako lana aztertu, zuzendariaren lana baloratu eta ondorioak atera beharrean.

Egoera horren aurrean, LABek Nafarroako Ospitaleguneko zuzendaritzari eta Osasunbideko kudeatzailetzari exijitzen die lehenbailehen konpon dezatela gehiegi luzatzen ari den egoera hau.

Banco de Sangre: ¿hasta cuándo la deriva?

Osasunbidea 2019/07/05

Las personas trabajadoras y usuarias del Banco de Sangre de Navarra vienen sufriendo desde hace años una situación insostenible originada por la CUN y que los gestores de Osasunbidea no han querido atajar. Desde LAB exigimos a las personas responsables, que lo solucionen de forma inmediata.

El Banco de Sangre de Navarra es un centro estratégico para la labor asistencial del SNS-Osasunbidea. Históricamente ha sido un punto conflictivo en cuanto a las relaciones laborales y a labor asistencial. El motivo: la continua injerencia externa que la Clínica Universitaria del Opus ha ejercido. La consecuencia: la falta de desarrollo y dimensionamiento de la labor de gestión de la sangre, hemoderivados, tejidos y órganos como en el resto de comunidades autónomas.

En ese contexto nos encontramos con varios incumplimientos legales relacionados con las directivas europeas de aplicación, la normativa estatal y dos leyes forales que regulan el centro.

El Gobierno del cambio estableció entre sus objetivos programáticos “desatascar” la situación que padece este centro. Pero como bien sabemos, no ha sido así: en un primer momento mantuvo en el cargo a la Dirección elegida por UPN, y en una segunda fase, cuando realiza el cambio de la misma, deja la Dirección del centro (siempre supeditada a la del CHNa, cuando en realidad abastece a toda Navarra) en manos de un responsable que realiza una clara dejación de sus funciones.

Esta persona ha hecho que el peso de la gestión organizativa caiga sobre los hombros del personal contratado con menor experiencia, y ha relegado al resto de personal facultativo de cualquier participación en la planificación de objetivos asistenciales del centro.

Los gestores de Osasunbidea, por su parte, se limitan a focalizar el problema en una cuestión de “malas relaciones personales” en vez de analizar la trayectoria de estos cuatro años, comprobar la presencia y labor del director, y sacar conclusiones.

Ante esta situación, desde LAB exigimos a la dirección del CHNa y a la Gerencia de Osasunbidea que corrijan inmediatamente esta situación que ya se alarga demasiado en el tiempo.

 
Share

adi egon

Osasunbidea


Lekualdaketak. Osasun mentaleko erizain espezialista. Behin-betiko zerrenda

2655E/2019 EBAZPENA, ekainaren 14koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan osasun mentaleko erizain espezialisten 14 lanpostu huts merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdian onartu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

Epea: hilabete bat argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.


Traslados. Enfermera especialista Salud mental.Lista definitiva

RESOLUCIÓN 2655E/2019, de 14 de junio, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas a la convocatoria para la provisión mediante traslado por concurso de méritos, de 14 vacantes de Enfermero Especialista en Salud Mental para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Plazo: Un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación.

Share

adi egon

Osasunbidea


Filtrazioak zeladore oposaketetan. Kontrol eza deialdietan
 

LAB sindikatuak zeladoreen oposizio-lehiaketaren deialdirako ebazpena Aldizkari Ofizialan argitaratu baino lehen ezkutuan eman dela jakin du.

Honek izangai posible eta beste kanpotar eragileei (akademiak, prestakuntza-erakundeak...) eskatu behar duten gaitegia gainontzekoek baino lehen edukitzeko aukera ematen die.

Honek guztiak prestakuntza doitzeko eta ikasteko abantaila emango die, eskaintza publikoko deialdien berdintasun oinarriak apurtuz.

Osasunbideko arduradunei euren erantzukizunak zaindu eta lehiaketa-oposizio prozesuetan berdintasun, meritu eta gaitasun oinarriak bermatu ditzaten exijitzen diegu, baita hau bezalako administrazio prozedura guztietan gardentasuna ziurtatzeko ere.

Ezinbestekoa begitantzen zaigu momentu oro prozedura bakoitzaren arduradunak nortzuk diren jakitea, egiten diren administrazio-ekintzen trazabilitatea ziurtatzeko.


Filtración en las oposiciones a celador. Descontrol en las convocatorias

El sindicato LAB ha tenido conocimiento de que la resolución de la convocatoria de concurso-oposición de celadores ha sido filtrada antes de su publicación en el Boletín Oficial.

Ello permite que parte de los posibles candidatos/as y otros agentes externos (academias, organizaciones formativas…) tengan conocimiento de los temarios que se van a exigir con mayor antelación que el resto.

Esto les proporciona una ventaja a la hora de preparar y estudiar, rompiendo el principio de igualdad que debe regir toda convocatoria de empleo público.

Exigimos a los responsables de Osasunbidea que depuren responsabilidades y velen por los principios de igualdad, mérito y capacidad de los procesos de concurso-oposición, y aseguren la transparencia en todos los procedimientos administrativos como este caso que nos ocupa.

Consideramos imprescindible conocer en todo momento a los/as responsables de cada procedimiento para asegurar la trazabilidad de los actos administrativos que se realizan.

Share
fot

Soldatarik gabeko baimenak edo enplegua sustatzekoak: eskubide urratua Nafarroako Ospitalgunean

Osasunbidea 2019/06/26

Azken asteotan ugariak izan dira soldatarik gabeko edo enplegua sustatzeko baimenak ukatu zaizkien lankideen kexuak. Kasu horietan, langileari ordainsaria murrizten zaio librantza izan nahi duen aldiaren arabera, eta horrek kostu bat ekartzen dio beti.


Gure ustez, Erizaintza Zuzendaritzaren arduragabekeriak eta Langileriaren Zuzendaritzaren jarrera itxiak urratu egiten dute langileen edo horietako batzuen eskubidea. Lehenengoak arduragabekeriaz jokatzen duela diogu, ez dituelako aurreikusi eta egokitu baimenen eskaera kopurua eta eskura dituen baliabideak; horrez gain, ez du gaitasunik erakutsi baimen horiek berez sortzen duten lanpostu hutsen estaldura eta baimenak gozatzeko eskubidea planifikatzeko. Bigarrenak jarrera itxia agertzen duela diogu, gastua kontrolatzea baino ez baitu bilatzen, horretarako lan eskubideak murriztu behar baditu ere. Plangintza hori Erizaintza Zuzendaritzarekin batera egin beharko zukeen, eta harekin koordinatu.


Beste behin ere, kudeaketa inprobisatu eta murriztaile baten aurrean aurkitzen gara, eta langileen eskubideak dira kaltetuak. Era berean, antolaketaren gabeziak "zerbitzu-beharrekin" nahastu dira, eta murrizketa garbi-garbiak direnak "ordezkapena behar izatearekin”.

Permisos sin sueldo o de fomento del empleo: el derecho conculcado en el CHN


Osasunbidea 2019/06/26

En estas ultimas semanas son numerosas las quejas de compañeras y compañeros a quienes se les han denegado diversos permisos sin sueldo o de fomento del empleo. En estos casos la persona ve reducidas sus retribuciones en función del periodo que quiere tener de libranza, lo que supone siempre un coste a su cargo.


A nuestro entender son la negligencia de la Dirección de Enfermería y la cerrazón de la Dirección de Personal las que han llevado a negar ese derecho a la plantilla, o a parte de ella. La negligencia de la primera reside en no saber predecir y ajustar la demanda de esos permisos a los recursos de los que dispone, y en ser incapaz de diseñar una planificación que permita disfrutar de los mismos con la cobertura de las vacantes que genera. La cerrazón de la segunda se deriva de un excesivo celo por controlar el gasto a base de recortar derechos laborales, en vez de exigir y coordinar esa planificación con la Dirección de Enfermería.


Estamos ante otro caso más en que la gestión improvisada y restrictiva nos lleva al recorte de derechos de las trabajadoras y trabajadores. Asimismo, las carencias organizativas se confunden con “necesidades de servicio”, y el recorte puro y duro con el “necesita sustitución”.

 
Share
 ADMlgbti1

Ekainak 28, sexu askatasunaren eguna

Administrazioa 2019/06/24

LGTBIQ+ hitza edo LGTBIQ+ fobia edo sexu-aniztasuna entzuten dugunean, batzuek “ZERTAZ ARI ZARETE?” galdetzen dute. “Honek ba ote du zerikusirik lan munduarekin edo sindikalismoarekin?” “Are gehiago afera hori gaindituta dago ezta?” Honek agerian uzten du oraindik ere Lesbiana, Gay, Trans, Bisexual, Intersexual eta autodefinitzeko eta desiatzeko modu ezberdinak dituzten pertsonak, hau da normatibitatetik ateratzen direnak, baztertuak, erasotuak, ezikusiak sentitzen direla; baita lan munduan ere.

28 de junio, día de la libertad sexual

Administrazioa 2019/06/24

Cuando escuchamos LGBTI+, LGBTI+fobia, o diversidad Sexual, hay a quien le viene un ¿de qué me están hablando? o ¿esto que tiene que ver con el sindicato?. Incluso ¿eso ya está superado ¿no?. Estos son elementos discursivos que ponen de manifiesto una estructura donde Lesbianas, Gays, Trans, Bixeluaes, Intersexuales y un sin fin de formas de desear y autodefinirse, que se salen de la heteronorma, son discriminadas, invisibilizadas y/o agredidas; también en el mundo laboral.

 
Share
 ADMlgbti1

Ekainak 28, sexu askatasunaren eguna

Irakaskuntza 2019/06/24

 

descargas de archivos.orig Manifestua

LGTBIQ+ hitza edo LGTBIQ+ fobia edo sexu-aniztasuna entzuten dugunean, batzuek “ZERTAZ ARI ZARETE?” galdetzen dute. “Honek ba ote du zerikusirik lan munduarekin edo sindikalismoarekin?”, “Afera hori gaindituta dago ezta?” Honek agerian uzten du oraindik ere lesbiana, gay, trans,bisexual, intersexual eta autodefinitzeko eta desiatzeko modu ezberdinak dituzten pertsonak, hau da normatibitatetik ateratzen direnak, baztertuak, erasotuak, ezikusiak sentitzen direla; baita lan munduan ere.

Egindako hainbat analisik agerian uzten du, aisialdian eta lan-arloan oraindik ere lan handia dagoela egiteko. Pertsonak beraien sentitzeko, izateko eta desiatzeko moduaren arabera diskriminatuak diren heinean lan handia dago egiteko berdintasun eta aniztasunaren alde. Horrexegatik LAB sindikatuan aniztasuna lantzeko eta pertsona guztien eskubideak defendatzeko (baita ere LGTBI+ pertsonenak) taldea osatu dugu. Eta gure helburu nagusia horixe da, LAN-MUNDUAN ANIZTASUNAREN ALDEKO APUSTUA EGITEA BAITA ARLO SOZIALEAN DAUDEN DINAMIKETAN GURE EKARPENA EGITEA ERE.

Horretarako lehenik eta behin lan munduan arrazoi honengatik diskriminazioa, erasoak edo modu askean adierazteko aukera eza sortzen duten elementu hauek identifikatzetik hastea da gure asmoa. Gero ekimen sindikalen bidez egoera hauei konponbideak edo laguntza emateko bideak aurkitzen saiatzea da gure asmoa eta batez ere diskriminazio mota hauek eman ez daitezen egoerak aurreikustea. Horregatik, datozen asteetan hainbat enpresetan LGTBI+ arazoen inguruko diagnostiko xume bat egiteko ekintza bat burutuko dugu, eta horren ondoren berdintasun politikak eta planak zein eraso homofoboen kontrako protokoloak lantzen hasiko gara enpresetan.

LAB sindikatuan betidanik egon gara pertsona guztien berdintasunaren alde eta pertsona guztien eskubideak errespetatzea defendatu dugu. Horregatik maiatzak 17tik aurrera (homobitransfobiaren kontrako eguna izanik) hitzetatik ekintzetara pasa gara arlo honetan, eta bide horretan gauzak aldatzeko tresna zehatzak eskainiko ditugu lan munduan. XXI mendean preso mantentzen gaituzten kaiolaren barroteak apurtzera gonbidatu nahi ditugu LGTBI+ pertsona guztiak. Enpresetan ere, armairutik atera gaitezen!!

28 de junio, día de la libertad sexual

Irakaskuntza 2019/06/24

 

descargas de archivos.orig ManifIesto

Cuando escuchamos LGBTI+, LGBTI+fobia, o diversidad sexual hay a quien le viene un "¿de qué me están hablando?" o "¿esto qué tiene que ver con el sindicato?",  incluso un "¿eso ya está superado, no?". Estos son elementos discursivos que ponen de manifiesto una estructura donde lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales y un sinfín de formas de desear y autodefinirse, que se salen de la heteronorma, son discriminadas, invisibilizadas y/o agredidas, también en el mundo laboral.

Como diversos analisis ponen de manifiesto, los ámbitos laboral y de ocio son aquellos donde mayor necesidad existe de desarrollar políticas de igualdad para el colectivo LGTBI+. En la medida en que hay personas que son discriminadas por su manera de sentir, ser y desear queda mucho por hacer para fomentar los valores de diversidad e igualdad. Por ello en el sindicato LAB hemos organizado un grupo para trabajar la diversidad y los derechos de todas las personas, también las de las LGTBI+, el cual tiene como objetivo principal TRABAJAR LA DIVERSIDAD EN EL MUNDO DEL TRABAJO ASI COMO HACER NUESTRA APORTACION EN ESTA MATERIA A NIVEL SOCIAL.

Para ello, tenemos intención de comenzar a identificar las situaciones de discriminación, desigualdad o agresiones por este motivo y la falta de libertad y de garantias para que todas podamos expresarnos libremente. Posteriormente nuestra intención es ofrecer iniciativas sindicales para tratar de solucionar los problemas que detectemos, así como ofrecer ayuda a las personas que se vean afectadas. Por supuesto, nos centraremos también en tratar de potenciar medidas de prevención que eviten en el futuro la discriminación y las agresiones.

Con este objetivo, en las próximas semanas realizaremos una iniciativa dirigida a realizar un pequeño diagnóstico en las empresas sobre los problemas que viven las personas LGTBI+ en el ámbito laboral.

Posteriormente trabajaremos para fomentar políticas y planes de igualdad, así como protocolos de atención a las agresiones homófobas en las empresas.

LAB siempre ha estado a favor de la igualdad de todas las personas y del respeto a sus derechos, y a partir del 17 de mayo día contra la homotransbifobia, nos hemos centrado en ofrecer herramientas concretas para hacer del deseo una realidad. Animamos a todas las personas LGTBI+ a romper los barrotes de la jaula en la que vivimos en pleno siglo XXI y salir del armario, también en las empresas.

 
Share
UDALiruea

Berdintasunaren eta Gazteriaren arloetako LEPak geldiaraztea euskararen, lan egonkortasunaren eta gizarte beharren aurka doa

Iruñeko Udala 2019/06/26

Iruñeko Udalaren gobernu talde berriak ez du denbora alferrik galtzen, eta aurreko taldeak hartutako erabaki batzuk indargabetzeari ekin dio. Hori helburu, bertan behera utzi ditu Berdintasunaren arloko eta Gazteriaren arloko teknikarien deialdiak. Erabaki horrek agerian uzten du, beste behin ere, NA+ koalizioak euskarari eta gizarte neurriei dien gorrotoa, eta ez dutela inolako asmorik Udalean dagoen behin-behinekotasun tasa ikaragarri altua jaisteko.

Navarra Sumak, inorekin adostu gabe, erabaki du enplegu publikoko bi deialdi geldiaraztea: berdintasuneko teknikariena eta gazteriako teknikariena. Negoziazio Mahaian aurkeztu eta hango sindikatu guztiek onartutako deialdi horien bidez ez zen lanpostu berririk sortu behar, izan ere, aurretik zeuden lanpostu batzuk egonkortzera zetozen, eta, hala, Udalean dagoen behin-behinekotasun tasa eskandalugarria gutxitzen lagunduko zuten. Bi arlo horiek, gainera, bereziak dira, gizarte lanari oso lotuak daudelako eta bietan oso lan garrantzitsua egiten delako. Horregatik uste dugu erabakiari kutsu ideologikoa dariola. Kasualitatez, berdintasuneko teknikarien deialdia bertan behera utzi dute La Manadaren behin betiko epaia jakinarazi den egun beretan. Kasu horrek berebiziko erantzun soziala eta instituzionala eragin zuen, eta erantzun hori eragiteko zerikusi handia izan zuen berdintasunaren arloan lan egiten duten langileen lanak (bide batez, esan beharra dago arlo hori egituraturik ere kendu egin dutela).
 
Erabakia justifikatzeko esan dute udal egitura berrantolatu nahi zutela eta euskarak pisu handiegia zeukala deialdian. Ildo horretan, bereziki adierazgarriak dira alkatearen hitz hauek: “teknikari onenak nahi baditugu, onenak hautatu beharko dira, ez euskaraz dakitenak”. Dirudienez, errazagoa da zerbait popatik botatzea euskara tartean baldin badago, horrela ezkutatzen baitute erabaki horrekin bi arlo garrantzitsu horiek egoera prekarioan segitzera kondenatzen dituztela eta, aldi berean, ehunka langileri atea ixten dietela enplegu publiko bat lortzeko. Hori guztia biribiltzeko, berriz ere euskara gaitzesten dute, eta iradokitzen dute bateraezina dela euskalduna izatea eta profesional ona izatea.

Azken horri dagokionez, oroitarazi nahi dugu guk hauxe defendatzen dugula: teknikari hauekin lan egiten duten pertsonek edo teknikari horiek artatzen dituzten pertsonek aukera izan behar dutela norberak hautatzen duen Nafarroako hizkuntza ofiziala erabiltzeko, eta ez Navarra Sumak erabakitzen duen hizkuntza, beren eskubideak errespetatuak izan daitezen. Gure iritziz, norberak nahi duen edo erosoen gertatzen zaion hizkuntzan atenditua izateak zerbitzu publikoaren kalitatea hobetzen du. Gainera, euskarazko arreta bermatu ezean, Euskararen Ordenantza urratuko litzateke, bai duela hilabete eskas onetsi berri dena, bai UPNrena ere.

Beste alde batetik, euskarak gehiegizko pisua duela esateak garbi erakusten du nolako asmoak dituzten. Iruñeko Udalean, lanpostuen %3k besterik ez dute euskarazko profila (%3, bai, eta hori guztia lau urtez euskara “inposatzen” ibili eta gero). Zeinahi delarik ere ehuneko hori beti gehiegizkoa izanen da NA+ koalizioarentzat. Argi dago, gaur den egunean, udalean ez dagoela behar beste baliabiderik herritarren zati handi baten (batzuek nahi luketen baino gehiago gara) hizkuntza-eskubideak errespetatuak izan daitezen, eta egoera hori konpondu beharra dago.

Ez dakigu deialdiak geldiarazteko erabakia behin betikoa den, baina, horren aurrean, LABek deialdi horiek lehenbailehen aktibatzea eskatzen du. Eta horien atzetik, Negoziazio Mahaian aurkeztutako LEParen gainerako deialdiak ere etorri beharko lirateke. Hori guztia ahaztu gabe, Euskararen Ordenantzak agindu bezala, euskarazko arreta bermatu beharra dagoela.

Paralizar las OPEs de Igualdad y Juventud atenta contra el euskera, la estabilidad laboral y las necesidades sociales

Ayuntamiento de Pamplona 2019/06/26

El recien estrenado equipo de gobierno del Ayuntamiento de Iruñea no pierde el tiempo y está adoptando algunas decisiones a la vez que desmantela otras del anterior equipo. Entre éstas últimas se encuentra la paralización de las convocatorias de técnicas de Igualdad y de Juventud. Esta decisión deja a la vista, una vez más, la obstinación de NA+ contra el euskera y contra las medidas sociales, al tiempo que favorece la perpetuación de la altísima tasa de temporalidad que existe en el Ayuntamiento.

Navarra Suma ha decidido de manera unilateral paralizar dos convocatorias de empleo público: la de técnicas de Igualdad y la de técnicas de Juventud. Las convocatorias, presentadas en Mesa de Negociación y aceptadas por todos los sindicatos con representación en la misma, no iban a generar nuevos puestos, sino que venían a estabilizar los existentes, los cuales dejarían así de engrosar el escandaloso porcentaje de eventualidad que se da en el Ayuntamiento. Se trata, además, de dos áreas especialmente sensibles, con un alto contenido social y que desarrollan una importante labor, por lo que es inevitable intuir cierto sesgo ideológico en la decisión impuesta. Precisamente, la suspensión de la convocatoria de técnicos de Igualdad ha coincidido estos días con la sentencia definitiva por parte del Tribunal Supremo sobre la Manada; caso que desató una respuesta social e institucional sin precedentes y en la que tuvieron mucho que ver las personas que desarrollan su labor en dicha área (área ya suprimida como tal, por cierto).

Las razones que se han esgrimido para justificar esta decisión han variado desde achacarlo a la reorganización que el nuevo gobierno está llevando a cabo, hasta el recurrente “excesivo peso” del euskera. Especial mención merecen las declaraciones del alcalde, que habló de que “si queremos buscar los mejores técnicos habrá que hacer a los mejores, no a los que sepan euskera”. Parece que es más vendible cargarse algo cuando está el euskera de por medio, para ocultar así que se trata de una decisión que mantiene en precario dos áreas fundamentales y que cierra la oportunidad de optar a un empleo público a cientos de personas. Como guinda, una vez más, palabras de menosprecio y declaraciones que buscan mostrar como incompatible el hecho de ser euskaldun con el de ser buen profesional.

En relación con esto último, queremos recordar que lo que defendemos es que las personas que trabajen con estas técnicas o sean atendidas por ellas puedan relacionarse en la lengua oficial de Navarra que elijan -no en la que decida Navarra Suma-, de manera que sus derechos sean respetados. Entendemos que el hecho de que cada cual pueda ser atendido en el idioma que desee o le sea más cómodo aumenta la calidad del servicio público y, además, no garantizar la atención en euskera supondría incumplir la Ordenanza del Euskera, la aprobada hace poco más de un mes… y la anterior de UPN.

Por otra parte, hablar de “excesivo peso del euskera” en un Ayuntamiento donde solo el 3% de los puestos tiene perfil de euskera es toda una declaración de intenciones (sí, un 3% después de cuatro años de “imposición” del euskera…). Por mínimo que sea ese porcentaje, siempre va a ser excesivo para NA+. Es evidente que, ahora mismo, el Ayuntamiento no cuenta con medios suficientes para que los derechos de una parte de la ciudadanía (más numerosa de lo que algunos desean) sean respetados, y esta situación tiene que ser subsanada.

No sabemos si la paralización será definitiva, pero creemos que estas convocatorias deben ser nuevamente activadas. Y a éstas les deben seguir el resto de convocatorias propuestas en la OPE y que se presentaron en Mesa de Negociación. Todo ello sin olvidar que además, tal y como marca la Ordenanza del euskera, se debe garantizar la atención en esta lengua.

 
Share

Nola jokatu Europar Batasuneko Auzitegiaren epaiaren ondoren?

Administrazioa 2019/06/24

1.- Orain arte inolako eskaerarik egin ez baduzu, aurkeztu ezazu eredu hau edozein erregistrotan: 

PDF eskabide-eredua

DOC eskabide eredua

2.- Jadanik eskaera eta/edo gora jotzeko errekurtsoa aurkeztua baldin baduzu, ez duzu ezer gehiago egin behar; itxaron besterik ez. Litekeena da denbora pixka bat igarotzea Administrazioa ordaintzen hasi arte.

3.- Gradua kobratzeko eskubiderik ez duzula esanez erantzuten badizute, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu beharko duzu, edo epaitegietara jo, kasuan-kasuan. Egoera horretan bazaude, jar zaitez harremanetan LABeko ordezkariekin behar den informazioa jasotzeko.

4.- Azken 4 urte hauetan administrazio-kontratudun gisa lan egin duen departamentu, erakunde autonomo eta/edo toki-entitateetako bakoitzean eskabidea aurkeztu.

¿Cómo actuar tras la sentencia del TJUE para cobrar el grado?

Administrazioa 2019/06/24

1.- Si no has presentado ninguna solicitud, presenta este modelo en cualquier registro: 

PDF modelo de solicitud

DOC modelo de solicitud

2.- Si ya has presentado la solicitud y/o el recurso de alzada no tienes que hacer nada más; sólo esperar, es posible que la Administración tarde un tiempo en empezar a pagar.

3.- En caso de que te contesten denengando el complemento de grado, deberás presentar Recurso de Alzada o acudir al juzgado, según corresponda. En este caso, ponte en contacto con los delegadas/os de LAB, ellas/os te informarán.

4.- Presentar la o las instancias en todos y cada uno de los departamentos, organismos autónomos y/o entidades locales en los que se haya trabajado en estos últimos 4 años como contratado/a administrativo.

Justicia EU.orig

Europak berretsi egin du administrazio-kontratudunen gradua kobratzeko eskubidea

Administrazioa 2019/06/20 

Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak gaur argitaratu du aldi baterako langileek gradua kobratzeko planteatu zitzaion auziari buruzko epaia. Auzi hori ANPE sindikatuak sustatu zuen, eta, espero bezala, Europak onartu egin du sindikatuaren erreklamazioa. Horren ondorioz, amaitu eginen da administrazio-kontratudunek urtetan jasan izan duten bidegabekeria larria. LABek, bere aldetik, kexa bat aurkezstu zuen Europako Batzordean 2016an, eta gradua kobratzeko bi eskaera ere eraman zituen Europara 2018an. Guztiak ere gaurko epaiaren zain gelditu ziren.

Denborarik galdu gabe, gaur berean hasi da LAB Europako epai horren edukia aztertzen, eta ahalik eta azkarren jarriko ditugu eredu batzuk gure webgunean (www.infoadm.org), graduaren ordainketa oraindik eskatu ez duten langile guztiek erreklamatu dezaten:

PDF eskabide-eredua

DOC eskabide-eredua

Horrez gain, errekerimendua egiten diogu Nafarroako Gobernuari lehenbailehen bete dezan Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren epaia, eta langile guztiei ordain diezaien gradua, atzeraeragina, eta baita horri dagozkion interesak ere.

.

Europa refrenda el derecho del personal contratado administrativo a cobrar el grado

Administrazioa 2019/06/20

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha hecho pública hoy la sentencia relativa al cobro del grado por parte del personal temporal que el sindicato ANPE llevó a los tribunales. Y tal y como era de esperar, se ha atendido a esta reclamación que solicitaba acabar con la grave situación de desigualdad que padecía todo el personal contratado administrativo. LAB, a su vez, interpuso una queja en la Comisión Europea en diciembre de 2016 y llevó a Europa dos solicitudes en enero de 2018, cuya resolución estaba a la espera de esta sentencia.

Tras la publicación de hoy, desde LAB hemos comenzado a estudiar el contenido de la sentencia y a la mayor brevedad posible facilitaremos a través de nuestra página web (www.infoadm.org) modelos para todas aquellas personas que a fecha de hoy no hayan solicitado el abono del grado:

PDF modelo de solicitud

DOC modelo de solicitud

Asimismo, desde LAB requerimos al Gobierno de Navarra que cumpla con la sentencia del TJUE y abone directamente a todo el personal el grado, la retroactividad y los intereses correspondientes.

 
Share
ADM025

Nafarroako Gobernuko langileak Ministroen Kontseiluaren zain, %0,25 gehiago kobratzeko

Administrazioa 2019/06/19

Nafarroak BPGren %2,5 gainditu du, ezarritako defizit helburua betez. Beraz, enplegatu publikoek euren oinarrizko soldataren %0,25 gehiago jasotzeko eskubidea dute. Neurri hori dagoeneko onartuta du Nafarroako Gobernuak, eta Ministroen Kontseiluak oniritzia ematea besterik ez da behar une honetan. Ekainaren 28a baino lehen onartzen bada, langileok uztaileko nominan jasoko dugu; hala ez bada, onartzen denean jasoko dugu, baina uztailaren 1etik hasita izanen du atzeraeragina.

La plantilla del Gobierno de Navarra, a la espera del consejo de Ministros para cobrar el 0,25% adicional

Administrazioa 2019/06/19

Navarra ha superado el 2,5% de PIB, cumpliendo así con el objetivo de déficit establecido. Así pues, las empleadas y empleados públicos tienen derecho a percibir un 0,25% adicional de su sueldo base. Esta medida está ya aprobada por el Gobierno navarro, y solo falta que el Consejo de Ministros le dé el visto bueno. Si eso sucede antes del 28 de junio, las empleadas y empleados lo percibiremos en la nómina de julio. Si no es así, lo percibiremos cuando se apruebe, pero con carácter retroactivo al 1 de julio.

 
Share
IRAK 10 06 19 Oposizioetara ongi iristeko

LEP 2019: argibide eta gomendioak

Irakaskuntza 2019/06/19

descargas de archivos.orig LEP 19 ARGIBIDEAK Hezkuntza Departamentuak hainbat argibide argitaratu ditu Haur eta Lehen Hekuntzako LEParako. Horrez gain, kontuan izan Mendillorrin izango direla probak. Autoz joan behar baldin baduzu aparkatzeko arazoak izan ditzakezu. Beraz, garraio publikoa hartzea (12. linea) gomendatzen dizugu edo bestela irudian adierazi dizkizugun guneetan aparkatzea.

OPE 2019: instrucciones y consejos

Irakaskuntza 2019/06/19

descargas de archivos.orig OPE 19 INSTRUCCIONES El Departamento de Educación ha publicado las instrucciones para la OPE de Educación Infantil y Primaria. Las pruebas son en Mendillorri. Si tienes previsto ir en coche, ten en cuenta que puedes tener problemas de aparcamiento. Recomendamos ir en Villavesa (línea 12) o aparcar en las zonas marcadas en la imagen de arriba.

Share

adi egon

Osasunbidea


E.Z.L.T. lekualdaketak. Lehiaketa fasearen behin-behineko emaitzak

o


Traslados T.C.A.E. Resultado provisional fase de concurso

Subcategorías