UDAL teletrabajo

Iruñeko Udalari exijitzen diogu aktiba ditzala ezinbesteko betebeharragatiko baimenak

Iruñeko Udala 2020/09/24

Geletara itzultzeak adingabe askok ikastetxeetatik alde egin behar izatea eragiten du, egunetan zehar konfinatzeko. Biztanleriaren sektore horrek askotan eskatzen du pertsona helduren bat, normalean gurasoetako bat edo legezko tutoreetako bat, bere ondoan egotea aldi horretan. Egoera horri erantzuteko, Udalak proposatu du norberaren aferetarako egunak erabiltzea, esperientziagatikoak edo beste baimen batzuk. LABen argi daukagu: berriro aktibatu behar dira ezinbesteko betebeharretarako baimenak.

Azken negoziazio-mahaian, Udalak dokumentu bat helarazi zigun, COVID-19arekin erlazionatutako egoerak kudeatzeko zenbait irizpide ezartzen dituena. Neurri handi batean, Udalak Estatuak ezartzen duenaren mende egon beharko du, bai konfinamendu posibleak badira, bai misterio handirik gabeko egoerak badira, bajak adibidez. Badira, ordea, alderdi aipagarri batzuk, batez ere isolamenduan dauden adingabeak zaintzeari eragiten diotenak, gure ustez, langileentzako kaltegarrienak direlako:

- Telelanerako aukera irekitzen da hainbat egoeratan, baita bajan dagoenean (borondatezko alta eskatuta) edo "bajarik gabeko positiboa" denean ere. "Bajarik gabeko isolamendu" kasuetan ere eskatu ahal izango da, edo etxean geratu behar denean PCR proben emaitzen zain dauden adingabeak edo bizikideak zaintzeko. Eskaeren egokitasuna baloratuko lukete, eta arlo bakoitzeko idazkaritza teknikoek edo zuzendaritzek kudeatuko lituzkete. Gure ustez, bajarik gabeko egoera positiboak edo isolamenduak urriak dira edo ez dira existitzen, eta uste dugu, egoera horietarako telelana ezartzen denez, beste batzuetarako ere baloratu beharko litzatekeela; jakina, betiere telelana behar bezala arautzen duen planaren zain, eta ez bakarrik ezohiko egoeretarako edo kontziliazio-egoeretarako, baita ohiko lan-modalitate gisa ere.

- Udalak helarazi zigun dokumentuaren 3. puntua irakurrita, ondorioztatzen da badagoela aukera berrogeialdian baina bajarik gabe egoteko. Kasu horretan, telelana egin ahal izango du langileak, edo "isolamenduagatiko baimena" eskatu dezake, baina baimen hori ez litzateke berreskuragarria izango.
Ez dugu oso argi ikusten baimen hori zein egoeratan aplika daitekeen. Printzipioz, uste dugu norbait berrogeialdian badago medikuak edo kontaktuen bilatzaileak hala adierazi diolako izango dela, eta bi kasuetan dagokion baja izango duela. Eskerrik asko ezer ez egiteagatik!

- "Eskola-ordutegian aldaketak" dituzten 12 urtetik beherakoen arduradunen kasuan, Udalak aukera ematen du sartzeko edo irteteko ordutegi-malgutasuna handitzeko, edo "lanik gabeko orduak" erabiltzeko (sanferminak edo antzekoak?), betiere idazkaritza teknikoaren edo organo baliokidearen baimena izanez gero.
Zergatik ez zabaldu telelana eskatzeko aukera beste egoera batzuetara, bideragarria bada eta langileei bateratzen laguntzen badie? Esaterako, lanaldiaren edo eguneroko lanaren zati bat etxetik egin ahal izateko aukera, langilearen eta arloko zuzendaritzaren artean adostuta.

- Positiboa duen edo isolatuta dagoen senitartekoaren ardura badu, isolamendua edo berrogeialdia hasten denetik PCR probaren emaitzak jakinarazten diren arte igarotzen den aldian, telelana egin ahal izango du, baldin eta bere lanpostua modalitate hori aplikatzeko modukoa bada eta bere arloko zuzendaritzak baimentzen badu; aldiz, bere lanpostua telelanera egokitu ezin bada, norberaren aferetarako denbora eskatu beharko ditu, esperientziagatiko egun batzuk (kanosoak) edo antzekoak. PCR proba positiboa bada, guraso edo tutore bati dagokio baja. Beraz, LABen uste dugu ezinbestekoa dela baimenak berriro aktibatzea, ezinbestean bete beharrekoak direlako.

Gela bakoitzeko gehieneko ratioak kontuan hartzen baditugu (20-30), ez da burugabea pentsatzea gorago deskribatutakoak bezalako egoerak hainbat aldiz gerta daitezkeela ikasturtean zehar. Hala, gerta daiteke norberaren aferetarako egunak eta esperientziagatikoak nahikoak ez izatea ere, eta soldatarik gabeko baimenetara jo behar izatea; eta, ondorioz, soldata, oporrak eta kotizazioak galtzea.

Ezohiko egoera bat da, pandemia batek eragindakoa, eta, ikastetxeak ixtearen ondorioz, familia eta lana uztartzeko zailtasunak areagotu egiten dira. Egungo araudiaren helburua da zailtasun horiek plantillaren gain soilik egotea (legez baja gisa edo langilearen beraren isolamendu gisa araututako kasuak ez diren heinean).
Ez dugu ulertzen, are gutxiago jakinda 11/2009 Foru Dekretuaren 28. artikuluarekin bat datorren egoera bat dela: "Ordaindutako baimenak eman ahal izango dira ezinbesteko betebehar publiko edo pertsonal bat betetzeko behar den denborarako, baita familia eta lana bateragarri egitearekin zerikusia duten betebeharretarako ere, betiere lanaldian egin behar dela justifikatu ondoren eta betebehar hori ez betetzeak erantzukizun zibila edo penala eragiten baldin badu.”

Aldarrikapen hori gutxiesteko helburuarekin, alderatu egin dira COVID-19 bidezko positibo bat edo isolamendu bat eta gure ardurapeko adingabe baten paperek, anginek edo gripeak eragindako gaixotasun bat; argudioa izan da bigarren multzokoetan langileak bilatu behar dutela modua adingabea artatzeko.
Sinetsarazi nahi digute antzekoak direla kasuak eta ordaindu gabeko egun eta baimenak erabili behar ditugula, pairatzen ari garen ezohiko egoerari erantzuteko Administrazioari bestelako baimenak gaitzea eskatzeko premiarik gabe.
Dagoeneko jende askok entzungo zuen, aditu eta osasun arduradunen ahotan, horrelako konparazioak arduragabeak direla.
Gaixotasunak ez dira berdinak, eta ondorio indibidual, familiar eta sozialek ere ez dute zerikusirik; agerikoa da.

Exigimos al Ayuntamiento de Iruña la activación del permiso por deber inexcusable

Ayuntamiento de Pamplona 24/09/2020

La vuelta a las aulas está generando que muchos menores tengan que volver a abandonar sus centros escolares para confinarse durante días. Es un sector de la población que requiere en muchas ocasiones que alguna persona adulta, habitualmente uno de los progenitores o tutores legales, permanezca a su lado durante ese periodo. En respuesta a esta situación, el Ayuntamiento propone que utilicemos días de asuntos propios, por experiencia u otros permisos. En LAB lo tenemos claro: se deben activar de nuevo los permisos por deber inexcusable.

En la última mesa de negociación el Ayuntamiento nos trasladó un documento donde se marcan una serie de criterios de gestión de situaciones asociadas al COVID 19. En gran parte se trata de casos en los que el Ayuntamiento tendrá que estar a lo que marque el Estado, tanto si son posibles confinamientos, como si son situaciones que no tienen mayor misterio, como las bajas. Algunos aspectos, en cambio, sí que nos parecen más reseñables, con especial atención a los que afectan al cuidado de menores en aislamiento por ser, a nuestro entender, los más desfavorables para la plantilla:

- Se abre la puerta al teletrabajo en diversas situaciones, incluso cuando se está de baja (previa solicitud de alta voluntaria) o en “positivo sin baja”. También se podrá solicitar en los casos de “aislamiento sin baja” o cuando haya que quedarse en casa al cuidado de menores o convivientes que estén a la espera de los resultados de pruebas PCR. Valorarían la idoneidad de las peticiones y las gestionarían las secretarías técnicas o direcciones de cada área. Entendemos que las situaciones de positivo o aislamiento sin baja son escasas o inexistentes, y creemos que, ya que se establece el teletrabajo para estas situaciones, también se debería valorar para otras, a la espera, por supuesto, del plan que regule adecuadamente el teletrabajo no sólo para situaciones extraordinarias o de conciliación sino como posible modalidad habitual de trabajo.

- De la lectura del punto 3 del documento que nos trasladó el Ayuntamiento se deduce que, según éste, existe la posibilidad de que la persona esté de cuarentena pero sin baja. En ese caso podrá o bien teletrabajar o bien solicitar lo que han llamado “permiso por aislamiento”, que no sería recuperable.
No vemos muy claro en qué situaciones podría ser de aplicación el citado permiso. En principio, entendemos que si alguien está en cuarentena es porque así se lo ha indicado su médico o la persona rastreadora, y en ambos casos con su correspondiente baja. Gracias por nada.

- En los casos de personas responsables de menores de 12 años con “alteraciones del horario escolar”, el Ayuntamiento da la posibilidad de acudir bien a una ampliación de la flexibilidad horaria de entrada o salida, o bien a la utilización de “horas de no trabajo” (como sanfermines o ¿análogos?), siempre y cuando se cuente con la autorización de la secretaría técnica u órgano equivalente.
¿Por qué no extender la posibilidad de solicitar teletrabajo a otras situaciones en las que es viable y puede ayudar a la plantilla a conciliar? Por ejemplo, la opción de que parte de la jornada o del trabajo diario se pueda desarrollar desde casa, de manera consensuada entre trabajador/a y la dirección de área.

- Si la persona es responsable de familiares con positivo o en aislamiento, durante el periodo que transcurre desde que se inicia el aislamiento o cuarentena hasta que se comunican los resultados de la prueba PCR, podrá teletrabajar en caso de que su puesto sea susceptible de aplicar esta modalidad y se autorice por la dirección de su área; en cambio, si su puesto no se puede adaptar al teletrabajo, tendrá que solicitar asuntos propios, días por experiencia (canosos) o similares. En el caso de que la prueba PCR sea positiva, corresponde baja a un progenitor o tutora. Así pues, es para ese periodo que transcurre hasta saber los resultados de las pruebas, donde LAB considera imprescindible activar de nuevo los permisos por deber inexcusable.

Si tenemos en cuenta las ratios máximas por clase (20-30), no es descabellado pensar que situaciones como las descritas más arriba pueden suceder incluso varias veces a lo largo del curso escolar. Esto puede llegar a suponer que algunas veces los asuntos propios y días por experiencia no sean suficientes, y se va a tener que acudir a permisos sin sueldo, con la consiguiente pérdida de sueldo, vacaciones y cotizaciones.

Se trata de una coyuntura excepcional causada por una pandemia en la que, debido al cierre de centros educativos, aumentan las dificultades de conciliación de la vida familiar y laboral. El Ayuntamiento pretende que esas dificultades (en cuanto no sean casos legalmente regulados como bajas o aislamiento de la propia persona) recaigan exclusivamente sobre la plantilla. No lo entendemos, y más cuando es una situación que tiene perfecto encaje en el artículo 28 del DF 11/2009: “Podrán concederse permisos retribuidos por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal, y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral previa justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo para cualquier otra obligación cuyo incumplimiento genere responsabilidad de orden civil, penal o administrativa”.

Con el objetivo de desacreditar esta reivindicación se ha comparado un positivo o aislamiento por COVID 19 con una enfermedad por paperas, anginas o gripe de un menor a nuestro cargo, argumentando que en esos casos la persona trabajadora se tiene que buscar la vida. Se nos intenta hacer creer que ahora estamos en una caso similar y que también aquí tenemos que utilizar los días y permisos no retribuidos con los que contamos sin que se deba exigir a la Administración la habilitación de otro tipo de permisos en aras a responder a la situación extraordinaria que padecemos. A estas alturas ya mucha gente habrá oído en boca de personas expertas y responsables sanitarios calificar este tipo de comparaciones de irresponsables. Ni las enfermedades son iguales ni las consecuencias tanto individuales, como familiares y sociales que suponen tienen mucho que ver; es evidente.