Desgaitasuna duten pertsonen enplegurako sarbide sustapeneko batzorde mistoak 2017ko LEPari dagokion desgaitasun erreserba txandari buruzko txostena onartu du

Administrazioa 2018/02/02

2017ko lan eskaintza publikoan desgaitasuna duten pertsonentzako erreserba txandan agertuko diren 45 lanpostuen banaketa:

Nukleo Administrazioa: 11 lanpostuen erreserba honako banaketarekin:
Administrazio Publikoaren Teknikaria (Arlo Ekonomikoa): lanpostu 1
Administrazio Publikoaren Teknikaria (Arlo Juridikoa): lanpostu 1
Gizarte langilea: 2 lanpostu
Liburuzaina: 2 lanpostu
Sistema Informatikoen Ofiziala: 2 lanpostu
Etxezaina: 3 lanpostu
Osasunbideako langile sanitarioak: 15 lanpostuen erreserba honako banaketarekin:
Adimen Osasuneko Erizain espezialista: lanpostu 1
Laborategiko Teknikari Espezialista (LTE): lanpostu 1
Erizaintzako Zainketa Lagungarrietako Teknikaria (EZLT): 6 lanpostu
Zeladorea: 7 lanpostu
Hezkuntza Departamentuko irakasle ez unibertsitarioak: 19 lanpostuen erreserba honako kidego, espezialitate eta hizkuntzekin:
Bigarren Hezkuntzako irakasleak: 17 lanpostuen erreserba honako espezialitate eta hizkuntzekin:
Ekonomia (gazteleraz): lanpostu 1
Fisika eta Kimika (gazteleraz): lanpostu 1
Fisika eta Kimika (euskeraz): lanpostu 1
Geografia eta Historia (gaztelera): lanpostu 1
Informatika (gazteleraz): lanpostu 1
Inglesa (gazteleraz): 3 lanpostu
Inglesa (euskeraz): lanpostu 1
Gaztelania eta Literatura (gaztelera): lanpostu 1
Gaztelania eta Literatura (euskeraz): lanpostu 1
Matematika (gazteleraz): lanpostu 1
Matematika (euskeraz): 2 lanpostu
Hezkuntza Orientazioa (gazteleraz): lannpostu 1
Hezkuntza Orientazioa (euskeraz): lanpostu 1
Teknologia (gazteleraz): lanpostu 1
Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoak: 2 lanpostuen erreserba honako espezialitate eta hizkuntzekin:
Nekazaritzako Ekoizpeneko Lanak eta Ekipoak (gaztelaniaz): lanpostu 1
Sistema eta Aplikazio Informatikoak (gaztelaniaz): lanpostu 1

La comisión mixta de promoción de acceso al empleo de las personas con discapacidad aprueba el informe sobre el turno de reserva de discapacidad relativo a la OPE 2017

Administrazioa 2018/02/02

Distribución de las 45 plazas que configurarán el turno de reserva de discapacidad de los puestos de trabajo de la oferta de empleo público 2017:

Administración Núcleo: una reserva de 11 plazas distribuidas en los siguientes puestos     de trabajo:
Técnico de Administración Pública (Rama Económica): 1 plaza.
Técnico de Administración Pública (Rama Jurídica): 1 plaza.
Trabajador Social: 2 plazas.
 Encargado de Biblioteca: 2 plazas.
Oficial Sistemas Informáticos: 2 plazas.
Conserje: 3 plazas.
Personal sanitario del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea: una reserva de 15 plazas distribuidas en los siguientes puestos de trabajo:
Enfermera Especialista de Salud Mental: 1 plaza.
Técnico Especialista en Laboratorio (T.E.L.): 1 plaza.
Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.): 6 plazas.
Celador: 7 plazas.
Personal docente no universitario del Departamento de Educación: una reserva de 19 plazas distribuidas en los siguientes Cuerpos, especialidades e idiomas:
Profesor-a de Enseñanza Secundaria: una reserva de 17 plazas distribuidas en las siguientes especialidades e idiomas:
Economía (castellano): 1 plaza.
Física y Química (castellano): 1 plaza.
Física y Química (euskera): 1 plaza.
Geografía e Historia (castellano): 1 plaza.
Informática (castellano): 1 plaza.
Inglés (castellano): 3 plazas.
Inglés  (euskera): 1 plaza.
Lengua Castellana y Literatura (castellano): 1 plaza.
Lengua Castellana y Literatura (euskera): 1 plaza.
Matemáticas (castellano): 1 plaza.
Matemáticas (euskera): 2 plazas.
Orientación Educativa (castellano): 1 plaza.
Orientación Educativa (euskera): 1 plaza.
Tecnología (castellano): 1 plaza.
Profesor-a Técnico de Formación Profesional: una reserva de 2 plazas distribuidas en las siguientes especialidades e idiomas:
Operaciones y equipos de producción agraria (castellano): 1 plaza.
Sistemas y aplicaciones informáticas (castellano): 1 plaza.